child

 • Upbringing and Socialization in the Contemporary Family

  Author: Blahoslav Kraus
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 40-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.03
  PDF: tner/201604/tner20160403.pdf

  This article looks into the process of socialization and upbringing in contemporary families. First, it describes the contemporary family, which has gone through a major transformation, just like the whole society. The contemporary family is characterized by destabilization, democratization, and disintegration, and all these problems affect the upbringing of children and the process of socialization.

 • Assessment of chosen musical competences of kindergarten teachers as an employment criterion

  Author: Kamil Wilk
  Author: Tomasz Huk
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 222-232
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.40.2.19
  PDF: tner/201502/tner20150219.pdf

  The importance of music in the general development of kindergarten children implies that teachers providing education, including music education, should be equipped with elaborate musical skills that, as might be assumed, should become a vital element taken into consideration during preschool teacher interviews. Research conducted in the Silesian region over the years 2014-2015 shows that the surveyed directors of kindergartens view musical skills, in most cases, as an essential supplement to other competences of teachers, among which the ability to play a melodic instrument and vocal skills are, in their opinion, the most important musical competences. The majority of directors only review documents confirming such competences, whereas almost a quarter of the surveyed participants admit to not verifying musical competences of future kindergarten teachers; the surveyed individuals claim, most frequently, that kindergarten teachers are sufficiently prepared to play a role of musical educators for small children, and that kindergarten teachers, instead of specialist musicians, should implement the content stipulated in the core curriculum. What is more, no statistically significant differences between respondents from urban and rural environments were identified.

 • Uwrażliwianie kulturowe dzieci w praktyce edukacyjnej

  Author: Anna Twardzik
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 199-216
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.11
  PDF: em/5/em511.pdf

  W artykule wskazuję na potrzebę uwrażliwiania kulturowego dzieci, jako ważnego aspektu socjalizacji i wychowania oraz ukazuję rolę nauczyciela w tym procesie. W odwołaniu do J. Nikitorowicza koncepcji uwrażliwiania kulturowego oraz A. Bandury teorii społecznego uczenia się przedstawiam wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W opracowaniu podejmuję także próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto uwrażliwiać dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym na różnice kulturowe występujące pomiędzy ludźmi oraz sygnalizuję korzyści, jakie wynikają z takich działań edukacyjnych.

 • „Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno- -edukacyjne dla dzieci

  Author: Anna Józefowicz
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 303-313
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.18
  PDF: em/4/em418.pdf

  Przedstawiam zrealizowany projekt „Poznaj kulturę regionu, czyli bajanie z Żubrozwierzem” – warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jako atrakcyjną propozycję zajęć edukacyjnych. Głównym celem spotkań było przybliżenie dzieciom wielokulturowego bogactwa regionu i jego tradycji poprzez czytanie legend Podlasia.

 • Współczesna proza z „kocimi” bohaterami w kontekście uwrażliwiania dziecka na drugiego człowieka

  Author: Anna Józefowicz
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 158-172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.10
  PDF: kie/123/kie12310.pdf

  Celem artykułu jest propozycja wykorzystania w edukacji dziecka książek dysponujących potencjałem uwrażliwiania na drugiego człowieka (często „Innego”), budowania z nim więzi, poszukiwania emocjonalnej wspólnoty doświadczeń. W interesującej mnie wybranej najnowszej polskiej prozie dla dzieci (mam tu na myśli literaturę dla dzieci ostatnich dwóch dekad, a więc po 2000 roku), którą poddałam analizie, zauważyłam kociego bohatera występującego zdecydowanie często w kontekście problematyki odmienności społeczno-kulturowej. Postać kota w analizowanych testach została wykorzystana do praktycznych celów, stała się poetyckim chwytem budzącym pozytywne skojarzenia, sprzyjającym kształtowaniu u dzieci wartości i uczuć wyższych. W książkach zauważam odniesienia do założeń edukacji międzykulturowej, stąd uważam, że mogą one stanowić pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w przygotowaniu dziecka do spotkania z Innym, do koegzystowania, współpracy z nim, koleżeństwa czy przyjaźni. Książki ukazują różne oblicza dzieciństwa, dziecię ce dramaty przeż ywane przez rówieś ników w róż nych czę ś ciach ś wiata, groź ne aspekty wojny, problemy imigracji i migrantów.

 • Wpływ rozwodu rodziców na psychikę dziecka

  Author: Zofia Kuźniewska
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 109-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201908
  PDF: cip/17/cip1708.pdf

  Rozwód jest jednym z tragicznych wydarzeń w życiu rodziny. W obecnych czasach jest coraz większe przyzwolenie na rozwody i łatwiej jest się rozstać niż podjąć próbę wspólnego ratowania związku. Rozwód poważnie zaburza funkcjonowanie rodziny i w dużym stopniu oddziałuje na osobowość dziecka. Konflikt między rodzicami przeżywany jest przez dziecko bardzo silnie, głównie jako zagrożenie własnego bezpieczeństwa. Kryzys małżeństwa odsłania dramat dzieci, którym rodzice podejmując decyzję o rozstaniu, pozbawiają bezpiecznego domu. Rozwód powoduje negatywne skutki w psychice dziecka, wpływa poważnie na jego teraźniejszość i przyszłość.

 • Dziecko ma swoje prawa

  Author: Angelika Lenart
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4106-1518
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 196-206
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20202013
  PDF: ksm/26/ksm2613.pdf

  One of the most important rights for every child is the right to family upbringing and physical and mental integrity. The basis for proper functioning in adult life are proper growth conditions enabling the youngest children to undergo intellectual and emotional development. The educational environment influences the later quality of life of a young person, which shapes the potential serving the whole society. The most important and most important legal act in Poland is the Constitution of the Republic of Poland 2nd of April 1997 together with ratified international agreements, laws and regulations, ensures the protection of children’s rights.

 • Experiencing Migration: A Child in a New Socio-Cultural Environment

  Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
  Institution: University of Białystok, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 138-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.09
  PDF: kie/130/kie13009.pdf

  The paper is devoted to chosen aspects of the situation of a child with migration experience in a new socio-cultural reality. The analyses undertaken in the article show the dilemmas and difficulties which accompany an individual functioning in the conditions of cultural differences. The text consists of two complementary parts. The first one presents specificity of enculturation and acculturation processes (learning of own and new culture). The second part describes the threads related to experiencing cultural differences and their psychological and social consequences. The consideration included in the paper enrich the narratives of people who experienced/are experiencing migration (mainly in the childhood) which are the results of empirical research (Polish context). The article may be useful to everyone who is interested in the issues of socio-cultural adaptation of children with migration experience.

 • Edukacyjny potencjał książek obrazkowych na przykładzie twórczości Iwony Chmielewskiej

  Author: Anna Józefowicz
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9126-3874.
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 50-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.03
  PDF: kie/131/kie13103.pdf

  The aim of the text is to present the educational potential of selected books by Iwona Chmielewska - a Polish artist, illustrator, graphic artist. The attention was paid to the content of selected works by the author, which can be treated as tools conducive to work on the development of readers’ imagination and empathy. By analyzing the entire architecture of selected picture books by Chmielewska, they can be seen as an unlimited field that can be used to design „educational opportunities”. The text is an idea of going out to children with an art book, an encouragement to look for others with a similar wealth of metaphors and symbols, so that this type of literature becomes the subject of various forms of school and extracurricular education. The text is structured as follows: explain the meaning of the term picture book; emphasizing the importance of picturebooks in contemporary culture; an attempt to define the characteristic style of Iwona Chmielewska’s books; consider the importance of empathy and imagination for the cultural sensitization of the reader; presenting proposals for educational activities inspired by the books by Iwona Chmielewska. The content analysis method used in the methodology of qualitative research was used.

 • Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

  Author: Kinga Konieczny-Pizoń
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 169-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
  PDF: kie/131/kie13110.pdf

  In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

 • Praca lekarzy i personelu medycznego nad trajektorią rzadkiej choroby dziecka i jego rodziny. Analiza biografii

  Author: Urszula Klajmon-Lech
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4195-2094
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 204-218
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.12
  PDF: kie/131/kie13112.pdf

  In this article, I present the topic of work on the feelings undertaken by doctors and medical staff towards a child with a rare disease and its immediate family. I refer to the sociological concept of the trajectory of the disease. I used the method of the narrative interview in terms of Frütz Schitze. In the last part of the article, I present the results of research carried out with the mother of the sick person. The respondent presents cooperation with specialists in a negative light. Both doctors and nurses do not undertake interactional work of the patient and his relatives, nor do they trustt work in them and biographical work. Such work is of great importance in the treatment of the child and in the process of supporting his relatives. Actions taken by specialists affect the life of the patient and his family not only in terms of physical health. They are also about the well-being of the family, its emotional resources. The result of evident mistakes in these actions is the fact that the mother of the sick child does not work through a difficult biographical experience.

 • Parents Nominating Gifted Children in Their Early Years - The Case of Slovenia

  Author: Gorela Keli
  Institution: University of Primorska
  Author: Kukanja Gabrijelčič Mojca
  Institution: University of Primorska
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 170-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.66.4.14
  PDF: tner/202104/tner6614.pdf

  The article deals with the field of gifted children, who are considerably neglected from the point of view of programmatic and legislative approaches in the field of education in the Republic of Slovenia. The substantive research focus is therefore mainly on understanding and detailing the role of parents in discovering characteristics of potential giftedness and the role that parents have in promoting the child’s potential in one of the areas of giftedness. In the empirical part of the paper, we examined the extent to which parents perceive potential giftedness in their preschool children and whether they encourage them in developing their potential in different areas of giftedness. We used a descriptive, noncausal, and nonexperimental method. The survey sample included 201 parents of preschool children in the developmental period of early childhood from 4 to 6 years. Data were obtained using a questionnaire developed based on Giftedness Rating Scale to identify gifted children in elementary school and adapted to survey participants. Based on the established hypotheses, we reviewed the differences in the perception and promotion of different areas of potential giftedness in relation to the child’s gender and age, the parents’ educational level, and the outstanding strong area subjectively assessed by the parents. We also examined the relationship between the variables of perception and promotion of potential giftedness. The results of the study are relevant to the field of potentially gifted preschool children and the further recognition and promotion of their potential in kindergarten and in the family.

 • Rozwijanie inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych dzieci w kontekście edukacji nieformalnej. Studium przypadku konkursu „Słoneczniki”

  Author: Renata Pater
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9450-3690
  Author: Joanna Olszewska-Gniadek
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-6615
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 186-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.12
  PDF: em/16/em1612.pdf

  The developing of children’s multiple intelligences and key competences in the context of non-formal education. A case study of the competition “Słoneczniki [Sunflowers]”

  Educational activities organized by cultural institutions are nowadays developed around the world in spaces other than schools. In particular, some new forms of education for children emerged, which are situated in museums, theatres, and cultural and entertainment centres. Global educational challenges are undertaken in local cultural environments. Their shared value is the focus on developing children’s abilities and the potential for multiple intelligences from an early age. The multiplicity and diversity of cultural offers is undoubtedly an advantage, but also a problem. Hence, the question arises which of these cultural proposals are particularly valuable, compared to others, and stand out in terms of quality. The article presents a case study of the “Sunflowers” competition, held in Krakow, in the context of research into children’s cultural and intercultural education. The materials made available by the organizer of the competition were analyzed in the article. Non-formal education has been discussed as an important area of educational influence and the formation of cultural competence.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart