cywilizacja

 • Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych

  Author: mgr Mateusz Kofin
  Institution: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Author: mgr Krzysztof Kofin
  Institution: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 18-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201701
  PDF: siip/16/siip1601.pdf

  Inductive method of Feliks Koneczny in the study of civilizations and historical laws

  The article presents an inductive research method used by Cracow historian Felix Koneczny, used in the study of civilization and historical laws, which according to the scientist proved, that history is on par with the natural sciences.

 • Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

  Author: Tomasz Lenkiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
  PDF: cip/15/cip1505.pdf

  Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

 • O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

  Author: Kornel Bielawski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 111-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
  PDF: cip/15/cip1506.pdf

  Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

 • Cywilizacja chińska vs. cywilizacja europejska na przestrzeni XVI–XVII wieku: determinanty polityczne i gospodarcze

  Author: Marian Tadeusz Mencel
  Institution: Independent Researcher
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 159-178
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202109
  PDF: cip/19/cip1909.pdf

  Podstawowym wyznacznikiem odrębności poszczególnych cywilizacji jest środowisko. Z tej perspektywy wynikają zasadnicze różnice pomiędzy cywilizacją chińską i europejską. Wskazując środowisko jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego, rozumiemy nie tylko środowisko geograficzne, ale także środowisko jako przestrzeń geopolityczna, w której kształtują się relacje, zależności, powiązania i konkurencyjność, kształtujące na poszczególnych poziomach rozwoju cywilizacyjnego środowisko międzynarodowe i międzynarodowe stosunki. Do czasu podjęcia przez państwa europejskie dzieła eksploracji nieznanych obszarów Ziemi, świat polityczny podzielony był na strefy wpływów wielkich cywilizacji, których poziom rozwoju nie wyróżniał zdecydowanie żadnej z nich. Europa znaczną część swego dziedzictwa kulturalnego i naukowego przejęła od islamu, podobnie jak społeczeństwa muzułmańskie przez całe wieki wcześniej inkorporowały z Chin, poprzez wymianę handlową, podboje i osiedlenia.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart