Czech Republic

 • The Perceptron of Security in the Programs of Czech Political Parties

  Author: Marcin Czyżniewski
  E-mail: mcz@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 40-62
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017103
  PDF: ppsy/46-1/ppsy2017103

  Author analyzed the programs of all Czech political parties which have their representatives in the Chamber of Deputies in the parliamentary term 2013–2017, assuming that political programs are a reflection of the public discourse, and of the public eye. Security is one of the most important categories in the programs of Czech political parties, in some literally the most important, however, this importance is determined through quantitative, not qualitative, perspective. Diagnosis and solutions are similar in all cases, what allows to conclude that security is not a factor differentiating the Czech political scene. 

 • Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w Republice Czeskiej z 2017 r.

  Author: Tomasz Kasprzak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201705
  PDF: siip/16/siip1605.pdf

  Populist rhetoric in the parliamentary election campaign in the Czech Republic from 2017

  The paper presents the history of the populist dimension. Populism is depicted in this article as a phenomenon with many planes of conceptualization. In order to combine the considerations of populism and the party system, Czech groups have been investigated, which can be included in the current commonly called modern populism in modern politics. The subject of the study was not marginal groups, including detached parties, and those which have been present on the Czech political scene since 1993: ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM.

 • Rodzina a edukacja wietnamskich uczniów w Republice Czeskiej – kontekst społeczny, kulturowy oraz prawny

  Author: Tomasz Kasprzak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 105-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.07
  PDF: em/8/em807.pdf

  Od połowy lat 90. XX wieku w Republice Czeskiej coraz częściej podejmowana jest kwestia edukacji międzykulturowej. Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka ról rodzicielskich wietnamskich rodziców. W pracy przyjrzano się różnymi rodzajami postaw i wpływów rodziców na edukację dzieci. W artykule przedstawiono strategie edukacyjne podejmowane przez rodziców wietnamskich dzieci. Jednocześnie praca ujawnia znaczenie edukacji dla rodzin imigrantów. Z punktu widzenia wietnamskich rodziców najistotniejsze jest zapewnienie dzieciom pełnej integracji ze społeczeństwem czeskim.

 • „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu migracyjnego – przykład Polski, Czech i Niemiec. Ujęcie teoriopoznawcze

  Author: Robert Wiszniowski
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Kamil Glinka
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 216-234
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.13
  PDF: apsp/58/apsp5813.pdf

  Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi na obszarze państwa a jego „otwartością”. Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo, które prowadzą do ukształtowania jednego z trzech porządków: asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda komparatystyczna i systemowa) pozwala na uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów migracyjnych staje się predyktorem „otwartości” współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące, z jednej strony, przykładem symetrycznego układu relacji religia – społeczeństwo –państwo, a z drugiej, architektem europejskiej polityki wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 • Third culture children in the Czech Republic: the influence of parents’ cultures on preparing for school

  Author: Lenka Venterová
  Institution: Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 179-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.09
  PDF: em/9/em909.pdf

  Dzieci trzeciej kultury są stosunkowo nowym podmiotem badań w Republice Czeskiej. Niniejsze badania jakościowe obejmują dzieci, których językami ojczystymi są czeski i angielski, a każdy z rodziców ma inne zaplecze kulturowe. Ich dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Republice Czeskiej muszą często pokonać innego rodzaju problemy dotyczące przygotowania się do nauki szkolnej niż ich jednokulturowi rówieśnicy. W części metodologicznej staram się zidentyfikować te problemy oraz powody zamieszkania tego typu rodzin mieszanych w Republice Czeskiej, mimo że nie zawsze jest to dla ich dzieci łatwe.

 • Czynniki motywujące studentów do podjęcia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz czynniki stanowiące dla nich bariery podczas pobytu za granicą na przykładzie studentów z Polski i Republiki Czeskiej

  Author: Anton Dragomiletskii
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 256-271
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.14
  PDF: em/9/em914.pdf

  W artykule podjęto rozważania dotyczące czynników, które motywują studentów przy podjęciu decyzji o wyjeździe zagranicznym w ramach programu wymiany Unii Europejskiej Erasmus+. Omówiono teoretycznie czynniki zarówno o podłożu poznawczym, takie jak: chęć poznawania kultury kraju przyjmującego, doskonalenie kompetencji językowych uczestników, możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, czy też te o podłożu ekonomicznym, dotyczy to na przykład czynników związanych z kosztem utrzymania się w kraju wyjazdu. Grupę badaną stanowili polscy studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ do czeskich uczelni oraz czescy studenci przyjeżdżający do uczelni znajdujących się w Polsce. Badaniami zostali objęci studenci kierunków pedagogicznych i filologicznych, studiujący w uczelniach czeskich oraz polskich. Przedmiotem przeprowadzonych badań były czynniki motywujące studentów do wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ oraz takie, które mogą stwarzać bariery i trudności podczas pobytu za granicą. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zauważyć, że przy wyborze kraju goszczącego przez studentów największy udział mają nie czynniki motywacyjne o podłożu poznawczym, lecz czynniki ekonomiczne, takie jak, np. koszty utrzymania – ten aspekt wskazało najwięcej osób, jako najbardziej istotny przy wyborze miejsca wyjazdu. Można stwierdzić, że studenci wyjeżdżający na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ kierują się najczęściej czynnikami o podłożu ekonomicznym, a więc sam wyjazd jest dla nich przede wszystkim czasem pewnej niezależności finansowej, a czynniki o podłożu poznawczym stanowią wartość dodaną mobilności. Optymizmem napawa fakt, że studenci w grupie badanej okazali się otwarci na poznawanie kultury kraju goszczącego.

 • W Czechach o Polsce w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej

  Author: Artur Patek
  E-mail: artur.patek@uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 89-98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso170105
  PDF: hso/12/hso1205.pdf

  Polish studies have a long tradition in the Czech Republic. The Congress of the Polish Studies, held in Prague in 2013, attempted to present the current state of research on Polish issues. Two monographs were published as the proceedings of the congress. This paper discusses the second one, i.e., The Czech studies on Poland in the context of Central and Eastern Europe.

 • (A)religijność po czesku – ateizm, analfabetyzm religijny czy coś więcej?

  Author: Aniela Różańska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.02
  PDF: em/10/em1002.pdf

  Artykuł podejmuje próbę weryfikacji tezy: Współczesne społeczeństwo czeskie nie jest ateistyczne, nie jest też modelowym przykładem gwałtownej sekularyzacji. Przemiany zachodzące w społeczeństwie czeskim mają postać wielokierunkowych przemian religijności (transformacji), choć z silnymi tendencjami sekularyzacyjnymi. Świadczą o miękkiej, ale długotrwałej sekularyzacji, wyrażającej się w pluralizacji form religijnych, która utworzyła specyficzną i złożoną postawę współczesnego społeczeństwa czeskiego wobec religii.

 • The Czech Republic through the eyes of Ukrainians

  Author: Pavlína Kobzová
  Institution: Palacký University in Olomouc
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 115-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.07
  PDF: em/10/em1007.pdf

  W artykule zaprezentowano perspektywę Ukraińców mieszkających w Republice Czeskiej dotyczącą wybranych aspektów życia. Celem podjętych badań było ustalenie, jak Ukraińcy postrzegają życie w Republice Czeskiej, czeską kulturę i edukację, oraz co dostrzegają jako różnice i podobieństwa w obu kulturach i sposobach edukacji. Zwrócono uwagę, że badanie dotyczy subiektywnych doświadczeń, postaw i opinii indywidualnych respondentów. Dlatego, nie reprezentuje ono całej ukraińskiej mniejszości narodowej żyjącej w Republice Czeskiej. Grupa badana składała się z dwóch grup respondentów o następującym składzie: pierwsza zawierała 8 respondentów Ukraińców na stałe mieszkających w Czechach ponad 10 lat, w drugiej grupie – wywiad przeprowadzono wśród 7 ukraińskich studentów, uczących się w Czechach, oraz wśród ich rodziców. W badaniu zastosowano podejście jakościowe, a dokładnie metodę półustrukturyzowanego wywiadu z respondentami. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono za pomocą otwartego, a potem osiowego i selektywnego kodowania.

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  E-mail: rychlik@email.cz
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • Współczesne zagrożenia terrorystyczne w Republice Czeskiej

  Author: Aleksander Ksawery Olech
  E-mail: akolech@wp.pl
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej
  ORCID: https://orcid.org/0000–0002–3793–5913
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 102-127
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202504
  PDF: npw/25/npw2504.pdf

  Contemporary terrorist threats in the Czech Republic

  Terrorism has been evolving and taking different forms since the beginning of the XXI century. It is closely related to the geopolitical situation in the world. The development of research of safety indicates evidently that terrorism currently constitutes one of the biggest threats to the security of countries. That is why the analysis of terrorist threats in Central European countries, including the Czech Republic, seems to be indispensable. It is the Western European countries that are struggling today with intrastate terrorism whose effects lead to destabilization of national integrity and jeopardise social security. This situation is also important for neighbouring countries and international organisations to which they belong, such as the European Union or NATO. Data collected between 2014 and 2019 shows that the Czech Republic has improved its terrorist threat combating system and it is constantly reducing the impact of threats on the situation in the country. Terrorism as a phenomenon, and at the same time a kind of weapon for the increasing number of its proponents, needs to be acknowledged immediately. Its complexity imposes determining ways of countervailing it in the future. The presented analysis is a sort of study on cases in the context of threats with the characteristic of terrorism in the Czech Republic.

 • Przewodniczący Rządu w Republice Czeskiej - ewolucja pozycji ustrojowej i praktyka konstytucyjna

  Author: Jacek Wojnicki
  E-mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 273-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.14
  PDF: ppk/56/ppk5614.pdf

  Chairman of the Government in the Czech Republic - Evolution of Political System and Constitutional Practice

  The article discusses the evolution of the political position of heads of government in the Czech Republic. Time censures are between 1992 and 2019. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political groups in the country discussed. The parliamentary model of government in force in the Czech Republic assumes close cooperation between the legislative and executive authorities. The analysis includes both the constitutional regulations and political practice of the last nearly 30 years.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart