dyskryminacja

 • (Nie)równe traktowanie dzieci powracających w polskiej szkole

  Author: Paulina Szydłowska
  Author: Joanna Durlik
  Author: Joanna Grzymała-Moszczyńska
  Author: Halina Grzymała-Moszczyńska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 201-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.13
  PDF: em/7/em713.pdf

  Celem badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu (Nie)łatwe powroty do domu. Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji, było zdiagnozowanie sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski i opisanie jej z różnych perspektyw: dziecka, rodzica, nauczyciela/ki, a także osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W badaniach wzięło udział 34 dzieci, 27 rodziców oraz 26 nauczycieli. Z respondentami i respondentkami przeprowadzono częściowo pogłębione wywiady, a z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wywiady focusowe oraz badanie ankietowe.Wyniki badań wskazują na występowanie dyskryminacji w stosunku do dzieci powracających w polskich szkołach. Przybiera ona różne formy: od nieuwzględniania przez szkołę ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, przez etykietowanie, po przemoc słowną albo fizyczną ze strony rówieśników. Badania pokazują również, że często kadra szkolna nie tylko nie reaguje adekwatnie na przemoc stosowaną względem tej grupy dzieci, ale sama dopuszcza sie takiej przemocy w sposób nieświadomy. Sytuacja ta może wynikać zarówno z braku przygotowania nauczycieli do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym w ramach studiów, a także z braku dostępu do szkoleń na temat edukacji antydyskryminacyjnej.

 • Iluzoryczność procesu inkluzji społecznej

  Author: Grażyna Dryżałowska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 91-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.06
  PDF: kie/123/kie12306.pdf

  Contrary to the huge involvement of various social groups, implementation of numerous aid programmes, social exclusion, discrimination, marginalisation are still present in various social groups all over the world, and various strategies of social inclusion, including administrative and legal tools for its practical implementation, prove to be ineffective. The aim of this article is to indicate mutual dependencies and conditions as well as social contexts determining the illusory nature of inclusion activities undertaken, first of all, in relation to people with disabilities, but also people excluded from reasons other than disability.

 • Universal and Equal Right to Access to Education for People with Disabilities in the Light of Polish and International Law

  Author: Anna Pięta-Szawara
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7237-295X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 355-365
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.29
  PDF: ppk/58/ppk5829.pdf

  The right to education for persons with disabilities results from the constitutional principle of universal and equal access to education, however, it frequently encounters difficulties in implementation. This issue is particularly important not only from the point of view of Polish law but also due to international guarantees of universal access to education and activities aimed at the elimination of all forms of discrimination. They were included in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the Convention on Human Rights. European standards in this respect are set, first of all, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, EU regulations and directives, as well as by the case-law of the Court of Justice of the European Union. Moreover, the issue of the universal and equal right to education was also raised in the documents of the Council of Europe: the European Convention on Human Rights and the European Social Charter, judgments of the European Court of Human Rights, and decisions of the European Committee of Social Rights.

 • Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej

  Author: Karolina Czerwiec
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 344-364
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.19
  PDF: em/15/em1519.pdf

  Ze względu na nietolerancję społeczną zachowań związanych z tożsamością płciową, większość osób transpłciowych doświadcza poważnego stresu na różnych etapach swojego życia. Aspekty relacji społecznych są istotne dla godnego i przyjaznego funkcjonowania dziecka transpłciowego w szkole i jego osiągnięć szkolnych, a następnie – już jako osoby dorosłej – ścieżek rozwoju zawodowego i podejmowania relacji społecznych. Podczas gdy niektóre szkoły i miejsca pracy oferują bezpieczne przestrzenie, wiele osób transpłciowych wciąż doświadcza negatywnych, wrogich i niebezpiecznych środowisk. Bez określonych działań mających na celu ochronę osób transpłciowych i szerzenie wiedzy na temat transpłciowości w społeczeństwie, większość osób o nienormatywnej tożsamości płciowej pozostaje podatna na dyskryminację, nękanie i zastraszanie. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym osób transpłciowych i wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy ich sytuacji w warunkach wykluczenia.

 • Mowa nienawiści w stosunku do mniejszości rasowych, narodowych i etnicznych jako granica wolności wypowiedzi. Uwagi na tle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Author: Agnieszka Łukaszczuk
  Institution: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5350-3272
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 217-226
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.16
  PDF: ppk/63/ppk6316.pdf

  Hate speech in relation to racial, national and ethnic minorities as the limitation of freedom of expression. Notes on the example of selected judgments of the European Court of Human Rights

  Hate speech in relation to racial, national and ethnic minorities is a common matter, appearing more and more frequently in public space and taking different forms depending on its brutality. There is a very thin line between hate speech and freedom of expression. Confronted with the wider freedom of speech and expression, hate speech requires taking some critical steps by both domestic and international authorities. The European Court of Human Rights, while examining the complaints concerning violations of the freedom of expression, verifies whether its limitations have certain grounds in the applicable law. The past jurisprudence of the Court clearly indicates when freedom of speech ends and hate speech begins, especially when offensive content is formulated in the mass media, e.g., on the Internet.

 • Glosa do wyroku Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii z 8 września 2020 r. (sprawa Caster Semenyi)

  Author: Beata Stępień-Załucka
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1802-680X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 587-597
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.48
  PDF: ppk/63/ppk6348.pdf

  Some remarks on the judgment of the Swiss Federal Tribunal of 8 September 2020 (Caster Semenya case)

  This article deals with an important for the world of sport ruling of the Swiss Federal Tribunal of 2020 (in the case of the athlete Caster Semenya) decided against the background of the legal aspects of gender differences and sports competition. It presents an overview of the problem and its resolution, as well as possible further implications of the case, related to the standards of human rights protection existing under the European Convention on Human Rights. The author presents the principles of the prohibition of inhuman and degrading treatment, respect for private and family life and the prohibition of discrimination and makes a legal assessment of the judgment in the case from their perspective. The analysis results in conclusions concerning legal aspects of gender differences and sports competition. These conclusions have a universal dimension and apply to the broadly defined sub-discipline of law, which is the sports law.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart