dzieci

 • Third culture children in the Czech Republic: the influence of parents’ cultures on preparing for school

  Author: Lenka Venterová
  Institution: Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 179-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.09
  PDF: em/9/em909.pdf

  Dzieci trzeciej kultury są stosunkowo nowym podmiotem badań w Republice Czeskiej. Niniejsze badania jakościowe obejmują dzieci, których językami ojczystymi są czeski i angielski, a każdy z rodziców ma inne zaplecze kulturowe. Ich dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Republice Czeskiej muszą często pokonać innego rodzaju problemy dotyczące przygotowania się do nauki szkolnej niż ich jednokulturowi rówieśnicy. W części metodologicznej staram się zidentyfikować te problemy oraz powody zamieszkania tego typu rodzin mieszanych w Republice Czeskiej, mimo że nie zawsze jest to dla ich dzieci łatwe.

 • Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group

  Author: Marlena Stradomska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 22-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018202
  PDF: kim/2018_2/kim2018202.pdf

  Edukacja medialna, reklama, a świadoma profilaktyka – zapobieganie sytuacjom trudnym i samobójstwom w młodszej grupie wiekowej
  Niniejszy artykuł stanowi konkluzję rozważań dotyczących edukacji medialnej w perspektywie przeciwdziałania sytuacjom trudnym. W ostatnim czasie jest to tematyka bardzo istotna. Wiele osób nie ma świadomości na temat zagrożeń, które są związane z używaniem substancji niebezpiecznych, jakimi są narkotyki czy dopalacze. Użytkownicy nie znają składu substancji oraz produktów, które często spożywają np. okazjonalnie na imprezach. Często dochodzi do tego, że tracą oni zdrowie bądź życie na skutek przyjmowania substancji nieznanego pochodzenia. Częstym zjawiskiem jest to, że sytuacja trudna może skończyć się dla jednostki tragiczne. Brak możliwości poradzenia sobie z otaczającymi problemami często determinuje to, że osoba próbuje popełnić samobójstwo. Warto zaznaczyć, że samobójstwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, gdyż nie ma jednej przyczyny, która warunkuje doprowadzenie do takiego stanu rzeczy. Artykuł ma wymiar teoretyczno-praktyczny, związany ze zwiększaniem świadomości na temat zagrożeń współczesnego świata.

 • (Nie)równe traktowanie dzieci powracających w polskiej szkole

  Author: Paulina Szydłowska
  Author: Joanna Durlik
  Author: Joanna Grzymała-Moszczyńska
  Author: Halina Grzymała-Moszczyńska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 201-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.13
  PDF: em/7/em713.pdf

  Celem badań, które zostały przeprowadzone w ramach projektu (Nie)łatwe powroty do domu. Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji, było zdiagnozowanie sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski i opisanie jej z różnych perspektyw: dziecka, rodzica, nauczyciela/ki, a także osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W badaniach wzięło udział 34 dzieci, 27 rodziców oraz 26 nauczycieli. Z respondentami i respondentkami przeprowadzono częściowo pogłębione wywiady, a z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wywiady focusowe oraz badanie ankietowe.Wyniki badań wskazują na występowanie dyskryminacji w stosunku do dzieci powracających w polskich szkołach. Przybiera ona różne formy: od nieuwzględniania przez szkołę ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, przez etykietowanie, po przemoc słowną albo fizyczną ze strony rówieśników. Badania pokazują również, że często kadra szkolna nie tylko nie reaguje adekwatnie na przemoc stosowaną względem tej grupy dzieci, ale sama dopuszcza sie takiej przemocy w sposób nieświadomy. Sytuacja ta może wynikać zarówno z braku przygotowania nauczycieli do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym w ramach studiów, a także z braku dostępu do szkoleń na temat edukacji antydyskryminacyjnej.

 • Dziecięce choroby i urazy w świetle Skarbu Nieprzebranego Dobrodzieystw Boskich Jana Kazimierza Steczewicza (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XVII w.)

  Author: Małgorzata Delimata-Proch
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7894-2589
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 64-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200104
  PDF: hso/24/hso2404.pdf

  Skarb Nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich by Jan Kazimierz Steczewicz provides an opportunity of analysing children’s health and the consequences of unfortunate accidents. It also allows to take a closer look at the votive practices and rites described in the book of miracles.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart