dziedzictwo narodowe

 • Gwarancje praw kulturalnych w krajowym porządku prawnym oraz uniwersalnym i europejskim systemie ochrony praw człowieka – wybrane problemy

  Author: Olga Hałub
  E-mail: olga.halub@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 63-79
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.03
  PDF: ppk/29/ppk2903.pdf

  Celem niniejszego opracowania jest refleksja nad zakresem ochrony praw kulturalnych zarówno w porządku krajowym, jak i w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka. Na podstawie analizy źródeł prawa krajowego – zarówno konstytucyjnych, jak i ustawowych, a także w odniesieniu do gwarancji występujących w systemie ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej – dokonano zestawienia regulacji dotyczących ochrony tytułowych praw II generacji. Należy wskazać na brak legalnej definicji pojęcia kultury, a w konsekwencji, niemożność zdefiniowania zamkniętego katalogu jej komponentów. Tezą niniejszego opracowania jest założenie, iż mogą podlegać one ochronie prawnej również na podstawie innych gwarancji, które nawiązują do kultury w sposób pośredni. Z tego względu dokonano także analizy wybranego orzecznictwa krajowego, jak i międzynarodowego, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z przeprowadzonych badań wynika, iż prawa kulturalne objęte są odpowiednim poziomem ochrony. Ponadto istnieje szereg form kontroli ich przestrzegania zarówno na płasz- czyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

 • Pojęcie dziedzictwa narodowego w świetle regulacji konstytucyjnych

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 187-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.11
  PDF: ppk/45/ppk4511.pdf

  Dziedzictwa narodowego będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane, jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła lub dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak wywiedziono ujmowane, jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

 • Ochrona prawna hymnu narodowego jako elementu dziedzictwa narodowego – jej charakterystyka i funkcje

  Author: Anna Magdalena Kosińska
  E-mail: akosinska@panstwoprawa.org
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 109-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.06
  PDF: ppk/21/ppk2106.pdf

  The present paper is an analysis of the legal regulations on national anthem in Polish Constitutional Legal system. The author claims that national anthem is a part of intangible national heritage and as a consequence individual can realize his cultural right thanks to the participation in anthem’s heritage. Paper presents constitutional regulation in relation to legal resolutions in different Member States. Art. 28 of Polish Constitution positioned in 1 st Chapter has very special meaning for the right to participate in national heritage’s fulfillment that was characterized in last part of the article.

 • Cmentarz jako źródło historyczne. Na przykładzie Cmentarza Janowskiego we Lwowie

  Author: Ryszard Tomczyk
  E-mail: rtomczyk10@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 63-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190303
  PDF: hso/22/hso2203.pdf

  Cemeteries are important sources of knowledge in historical research, especially social history of a specific area. Objects of sepulchral art, typically found in cemeteries (gravestones, tombs, chapels) with the original inscriptions and epitaphs, are unique sources which oftentimes enrich the obscure descriptive sources.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart