globalizacja

 • Samospaleńcy jako nowy ruch społeczny? Próba systematyzacji zjawiska w ujęciu integralnym i systemowym

  Author: dr Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 123-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201707
  PDF: siip/16/siip1607.pdf

  Self-immolators as a new social movement? An attempt to systemize phenomenon in integral and system conceptualization

  In this paper an author highlight that political self-immolation has been occurring for nearly two thousand years and the main center of this phenomenon is in Asia. Unification of attitudes and globalization are factors that in a flash spread information around the world. This means that about self-immolation everyone, potentially, know in a minute after it occur. Against common knowledge self-immolation are done because of socio-political reasons, deeply altruistic and not because of psychological reasons or unadjustedness of self-immolators as proposed by representatives of nondemocratic regimes. Self-immolation phenomenon is worth of permanent observation by political scientists as they may lead to political changes of great importance as it was in Tunisia (2010). Those who have power and authority by breaking human rights are responsible for self-immolation acts.

 • Rozwój cywilizacji kapitalistycznej w perspektywie teorii systemu-świata

  Author: Tomasz Pawłuszko
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 66-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201704
  PDF: cip/15/cip1504.pdf

  Artykuł przedstawia genezę i rozwój koncepcji systemu-świata i omawia jej wizję procesów globalizacji. Z tego punktu widzenia od połowy XVI w. mamy do czynienia z procesem powstawania światowego systemu ekonomicznego opartego na międzynarodowym podziale pracy. W efekcie tworzy się globalna cywilizacja, działająca według reguł kapitalizmu, którą na potrzeby tekstu nazwiemy cywilizacją kapitalistyczną. W artykule zostanie przeanalizowana siatka pojęć tego podejścia i rozwój jego teorii. Zarysowane zostaną współczesne wyzwania dla koncepcji cywilizacji kapitalistycznej – o charakterze polityczno-ekonomicznym i naukowym.

 • Post-National Revolution and Its Political Consequences

  Author: Jakub Potulski
  Institution: University of Gdańsk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 207-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.13
  PDF: apsp/56/apsp5613.pdf

  Western Europe of the early 21st century is going through a process that is sometimes referred to as “the arrival of the Third Wave civilization”, that is the information civilization. The civilizational transformations result in two “revolutions” – post-national and post-industrial. Just like the 19th-century national and industrial revolutions, they involve deep social changes and consequently provoke resistance and a wave of counter-mobilisation against the upcoming “new order” – global, post-national, and post-industrial. The basic assumption of this article is that the classical theoretical schemes developed by Stein Rokkan and Seymour Lipset may come as analytical tools useful in explaining contemporary political phenomena. Rokkan’s theory seems to be the analytical model that is still helpful in explaining the election behaviours as well as political conflicts and divisions present within current political systems, and its heuristic power is high.

 • Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania

  Author: Krystyna M. Błeszyńska
  E-mail: kbleszynska@yahoo.com
  Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 42-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
  PDF: kie/121/kie12103.pdf

  Globalization processes stimulate the emerging of new cultural borderlands including, among many others, cyberspace and global cites. They create complex socio-cultural spaces of participation which can be described in the categories of diversity, instability, hybridity and creolization as well as multiple forms, ways, contents and institutions of socialization. The aforementioned changes impact the perception of the “place” category, the contemporary meaning, includes not only the physical space but also its history and cultural traditions. They also create new challenges and conditions for the processes of identity forming. Identification with the culturally diverse milieu can support development of the culture borderland identity. In certain conditions there can also be created a culturally uprooted protean identity or be neo-tribal identity of a bulwark defender. The above – mentioned processes and phenomena challenge contemporary education by creating new chances as well as jeopardizing socialization of youth.

 • Lee Kuan Yew – wizjoner niezwykły

  Author: Ksawery Burski
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 75-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap201803
  PDF: ap/21/ap2103.pdf

  Lee Kuan Yew – a phenomenal visionary

  The article presents the profile of Lee Kuan Yew – the founding father of modern Singapore and its prime minister from 1959 to 1990. The author outlines Lee’s background and the perspective on a changing region and on the global political economy. He presents the key insights and opinions of that grand strategist and visionary on geopolitics of East and West, globalization, economic growth, and democracy. The article offers Lee Kuan Yew’s assessment of the United States’ position as the world’s superpower, of the China’s future, India’s future, Islamic terrorism. It presents Lee’s strategic advice for dealing with China.

 • Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii

  Author: Adrianna Frączek
  Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 9-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
  PDF: cip/16/cip1601.pdf

  Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
  Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
  Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

 • Cywilizacja nierówności : teoretyczne i praktyczne granice rozwoju społeczeństwa

  Author: Mariusz Baranowski
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 45-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.03
  PDF: apsp/62/apsp6203.pdf

  Zasadnicze aspekty dzisiejszej rzeczywistości wyznaczone są przez dominującą odmianę systemu społeczno-gospodarczego, który zbudowany jest wokół pojęcia rozwoju (czy w ujęciu węższym – wzrostu gospodarczego). Efektem dominacji neoliberalnej wizji gospodarki stają się nierówności socjoekonomiczne, prekarne warunki zatrudnienia, wszechogarniająca niepewność ludzkiej egzystencji, jak również rzeczywiste ograniczenia praw obywatelskich poszczególnych kategorii społecznych (zbywatele) i dewastacja środowiska naturalnego. W obliczu tych zjawisk zasadne zdają się pytania o granice i następstwa pojęcia rozwoju gospodarczego z perspektywy konsekwencji społecznych albo – szerzej – o kierunek, w którym zmierza „postęp” cywilizacyjny. Niniejszy artykuł o charakterze poznawczym ma za zadanie: (a) eksplorację zagadnienia nierówności społecznych poprzez zastosowanie – swoiście ujętego – pojęcia cywirozlelizacji oraz (b) uściślenie tak przekształconego konstruktu poprzez egzemplifikację klasycznych i nowych form problemów i wykluczeń społecznych, występujących w rozwiniętych społeczeństwach.

 • Globalizm: wizje i projekty państwa globalnego

  Author: Andrzej Sepkowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-145
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.08
  PDF: apsp/62/apsp6208.pdf

  Coraz intensywniejsze powiązania między państwami i ludźmi, lepiej znane jako globalizacja, są dziś przesłankami do sądów o konieczności wykreowania rządów i form zarządzania na poziomie globalnym. Zgadzający się na taki ogląd utrzymują, że tylko poprzez rząd globalny / dla autora jest to globalizm / państwa i narody będą mogły kooperować na wielu polach od ekonomicznej poczynając, a politycznej i bezpieczeństwa kończąc, prowadząc dialog w sposób pokojowy, bezkonfliktowy. Brak zarządzania globalnego owocuje barierami, protekcjonizmem i warunkami sprzyjającymi konfliktom. Idea globalnego państwa jest zamysłem wprowadzenia tego, co najlepsze, w społeczność międzynarodową i uratowania jej od form zła spotykanych dziś.
  Zauważamy, iż globalizm ma pociągać za sobą systematyczną transformację organizacji politycznej i ekonomicznej państw umocowanych w suwerenności terytorialnej w kierunku wciąż niejasnych kształtów nieterytorialnych, nadnarodowych struktur rządzenia. Obecnie żyjemy w okresie charakteryzowanym jako „rządzenie bez rządu”. Chociaż wiele międzynarodowych instytucji jest reprezentowanych przez demokratycznie wybierane rządy, to te fakty ani są dobrze zrozumiałe, ani transparentne. Ch. Kindleberger, historyk ekonomii, powiedział pewnego razu, że państwa narodowe mogą sobie radzić politycznie, ale są zbyt małe, by znaczyć wiele kulturowo. Oczywiście jasne jest, że istniejące już instytucje niewiele znaczą dla większości ludzi i brak im politycznej legitymacji, chociaż wiele z wciąż potężniejących problemów może być rozwiązanych tylko przez współpracę międzynarodową. Zadanie łagodzenia negatywnych konsekwencji globalizacji poprzez struktury zarządzania globalnego może powiększyć zasięg potrzeb i przesłanek do efektywnej współpracy.

 • Pomiędzy izolacjonizmem i globalizacją z chińską charakterystyką: stosunki USA–ChRL w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa

  Author: Bartosz Kowalski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 23-38
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.02
  PDF: apsp/61/apsp6102.pdf

  Stosunki amerykańsko-chińskie w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa były okresem gwałtownego przewartościowania polityki Waszyngtonu wobec Pekinu. Protekcjonistyczne hasło „America First” kontrastowało wyraźnie z próbą narzucania przez Chińską Republikę Ludową globalnej narracji otwartości gospodarczej, a wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z porozumień wielostronnych zaczęły dyskontować władze Chin, wysuwając własne projekty multilateralne. W porównaniu z prezydenturą Baracka Obamy, postulującego „zwrot ku Azji” (pivot to Asia), pierwszych dwanaście miesięcy rządów jego następcy w Białym Domu charakteryzowała wyraźna zmiana priorytetów w polityce wobec Chin w oparciu o konfrontacyjną retorykę i rosnącą asertywność w kwestiach gospodarczych.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart