globalizacja

 • Samospaleńcy jako nowy ruch społeczny? Próba systematyzacji zjawiska w ujęciu integralnym i systemowym

  Author: dr Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 123-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201707
  PDF: siip/16/siip1607.pdf

  Self-immolators as a new social movement? An attempt to systemize phenomenon in integral and system conceptualization

  In this paper an author highlight that political self-immolation has been occurring for nearly two thousand years and the main center of this phenomenon is in Asia. Unification of attitudes and globalization are factors that in a flash spread information around the world. This means that about self-immolation everyone, potentially, know in a minute after it occur. Against common knowledge self-immolation are done because of socio-political reasons, deeply altruistic and not because of psychological reasons or unadjustedness of self-immolators as proposed by representatives of nondemocratic regimes. Self-immolation phenomenon is worth of permanent observation by political scientists as they may lead to political changes of great importance as it was in Tunisia (2010). Those who have power and authority by breaking human rights are responsible for self-immolation acts.

 • Rozwój cywilizacji kapitalistycznej w perspektywie teorii systemu-świata

  Author: Tomasz Pawłuszko
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 66-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201704
  PDF: cip/15/cip1504.pdf

  Artykuł przedstawia genezę i rozwój koncepcji systemu-świata i omawia jej wizję procesów globalizacji. Z tego punktu widzenia od połowy XVI w. mamy do czynienia z procesem powstawania światowego systemu ekonomicznego opartego na międzynarodowym podziale pracy. W efekcie tworzy się globalna cywilizacja, działająca według reguł kapitalizmu, którą na potrzeby tekstu nazwiemy cywilizacją kapitalistyczną. W artykule zostanie przeanalizowana siatka pojęć tego podejścia i rozwój jego teorii. Zarysowane zostaną współczesne wyzwania dla koncepcji cywilizacji kapitalistycznej – o charakterze polityczno-ekonomicznym i naukowym.

 • Post-National Revolution and Its Political Consequences

  Author: Jakub Potulski
  Institution: University of Gdańsk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 207-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.13
  PDF: apsp/56/apsp5613.pdf

  Western Europe of the early 21st century is going through a process that is sometimes referred to as “the arrival of the Third Wave civilization”, that is the information civilization. The civilizational transformations result in two “revolutions” – post-national and post-industrial. Just like the 19th-century national and industrial revolutions, they involve deep social changes and consequently provoke resistance and a wave of counter-mobilisation against the upcoming “new order” – global, post-national, and post-industrial. The basic assumption of this article is that the classical theoretical schemes developed by Stein Rokkan and Seymour Lipset may come as analytical tools useful in explaining contemporary political phenomena. Rokkan’s theory seems to be the analytical model that is still helpful in explaining the election behaviours as well as political conflicts and divisions present within current political systems, and its heuristic power is high.

 • Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania

  Author: Krystyna M. Błeszyńska
  Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 42-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
  PDF: kie/121/kie12103.pdf

  Globalization processes stimulate the emerging of new cultural borderlands including, among many others, cyberspace and global cites. They create complex socio-cultural spaces of participation which can be described in the categories of diversity, instability, hybridity and creolization as well as multiple forms, ways, contents and institutions of socialization. The aforementioned changes impact the perception of the “place” category, the contemporary meaning, includes not only the physical space but also its history and cultural traditions. They also create new challenges and conditions for the processes of identity forming. Identification with the culturally diverse milieu can support development of the culture borderland identity. In certain conditions there can also be created a culturally uprooted protean identity or be neo-tribal identity of a bulwark defender. The above – mentioned processes and phenomena challenge contemporary education by creating new chances as well as jeopardizing socialization of youth.

 • Lee Kuan Yew – wizjoner niezwykły

  Author: Ksawery Burski
  Institution: retired diplomat, expert on China
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 78-87
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap201803
  PDF: ap/21/ap2103.pdf

  Lee Kuan Yew – a phenomenal visionary

  The article presents the profile of Lee Kuan Yew – the founding father of modern Singapore and its prime minister from 1959 to 1990. The author outlines Lee’s background and the perspective on a changing region and on the global political economy. He presents the key insights and opinions of that grand strategist and visionary on geopolitics of East and West, globalization, economic growth, and democracy. The article offers Lee Kuan Yew’s assessment of the United States’ position as the world’s superpower, of the China’s future, India’s future, Islamic terrorism. It presents Lee’s strategic advice for dealing with China.

 • Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii

  Author: Adrianna Frączek
  Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 9-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
  PDF: cip/16/cip1601.pdf

  Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
  Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
  Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

 • Cywilizacja nierówności : teoretyczne i praktyczne granice rozwoju społeczeństwa

  Author: Mariusz Baranowski
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 45-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.03
  PDF: apsp/62/apsp6203.pdf

  Zasadnicze aspekty dzisiejszej rzeczywistości wyznaczone są przez dominującą odmianę systemu społeczno-gospodarczego, który zbudowany jest wokół pojęcia rozwoju (czy w ujęciu węższym – wzrostu gospodarczego). Efektem dominacji neoliberalnej wizji gospodarki stają się nierówności socjoekonomiczne, prekarne warunki zatrudnienia, wszechogarniająca niepewność ludzkiej egzystencji, jak również rzeczywiste ograniczenia praw obywatelskich poszczególnych kategorii społecznych (zbywatele) i dewastacja środowiska naturalnego. W obliczu tych zjawisk zasadne zdają się pytania o granice i następstwa pojęcia rozwoju gospodarczego z perspektywy konsekwencji społecznych albo – szerzej – o kierunek, w którym zmierza „postęp” cywilizacyjny. Niniejszy artykuł o charakterze poznawczym ma za zadanie: (a) eksplorację zagadnienia nierówności społecznych poprzez zastosowanie – swoiście ujętego – pojęcia cywirozlelizacji oraz (b) uściślenie tak przekształconego konstruktu poprzez egzemplifikację klasycznych i nowych form problemów i wykluczeń społecznych, występujących w rozwiniętych społeczeństwach.

 • Globalizm: wizje i projekty państwa globalnego

  Author: Andrzej Sepkowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-145
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.08
  PDF: apsp/62/apsp6208.pdf

  Coraz intensywniejsze powiązania między państwami i ludźmi, lepiej znane jako globalizacja, są dziś przesłankami do sądów o konieczności wykreowania rządów i form zarządzania na poziomie globalnym. Zgadzający się na taki ogląd utrzymują, że tylko poprzez rząd globalny / dla autora jest to globalizm / państwa i narody będą mogły kooperować na wielu polach od ekonomicznej poczynając, a politycznej i bezpieczeństwa kończąc, prowadząc dialog w sposób pokojowy, bezkonfliktowy. Brak zarządzania globalnego owocuje barierami, protekcjonizmem i warunkami sprzyjającymi konfliktom. Idea globalnego państwa jest zamysłem wprowadzenia tego, co najlepsze, w społeczność międzynarodową i uratowania jej od form zła spotykanych dziś.
  Zauważamy, iż globalizm ma pociągać za sobą systematyczną transformację organizacji politycznej i ekonomicznej państw umocowanych w suwerenności terytorialnej w kierunku wciąż niejasnych kształtów nieterytorialnych, nadnarodowych struktur rządzenia. Obecnie żyjemy w okresie charakteryzowanym jako „rządzenie bez rządu”. Chociaż wiele międzynarodowych instytucji jest reprezentowanych przez demokratycznie wybierane rządy, to te fakty ani są dobrze zrozumiałe, ani transparentne. Ch. Kindleberger, historyk ekonomii, powiedział pewnego razu, że państwa narodowe mogą sobie radzić politycznie, ale są zbyt małe, by znaczyć wiele kulturowo. Oczywiście jasne jest, że istniejące już instytucje niewiele znaczą dla większości ludzi i brak im politycznej legitymacji, chociaż wiele z wciąż potężniejących problemów może być rozwiązanych tylko przez współpracę międzynarodową. Zadanie łagodzenia negatywnych konsekwencji globalizacji poprzez struktury zarządzania globalnego może powiększyć zasięg potrzeb i przesłanek do efektywnej współpracy.

 • Pomiędzy izolacjonizmem i globalizacją z chińską charakterystyką: stosunki USA–ChRL w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa

  Author: Bartosz Kowalski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 23-38
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.02
  PDF: apsp/61/apsp6102.pdf

  Stosunki amerykańsko-chińskie w pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa były okresem gwałtownego przewartościowania polityki Waszyngtonu wobec Pekinu. Protekcjonistyczne hasło „America First” kontrastowało wyraźnie z próbą narzucania przez Chińską Republikę Ludową globalnej narracji otwartości gospodarczej, a wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z porozumień wielostronnych zaczęły dyskontować władze Chin, wysuwając własne projekty multilateralne. W porównaniu z prezydenturą Baracka Obamy, postulującego „zwrot ku Azji” (pivot to Asia), pierwszych dwanaście miesięcy rządów jego następcy w Białym Domu charakteryzowała wyraźna zmiana priorytetów w polityce wobec Chin w oparciu o konfrontacyjną retorykę i rosnącą asertywność w kwestiach gospodarczych.

 • Globalnie czy lokalnie? Kulturowe uwarunkowania edukacji w Chinach

  Author: Anna Mańkowska
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1026-9487
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 85-97
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.04
  PDF: em/12/em1204.pdf

  Celem podjętych rozważań jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań edukacji w Chinach w dobie globalizacji. Artykuł odpowiada na pytanie, czy w czasach globalnych przemian i swobodnego przepływu treści, znaczeń i rozwiązań oświatowych, edukacja w Chinach pozostaje wierna tradycji i wartościom lokalnym. Przedmiotem badań były system edukacyjny i rzeczywistość kulturowo-społeczna w okresie przemian. W treści artykułu wykorzystano badania zastane chińskich i zagranicznych autorów. Jako metodę badawczą wybrano analizę źródeł wtórnych, która pokazała, że mimo gwałtownych, globalnych zmian, chińska edukacja w swoich metodach i sposobach nauczania pozostaje wierna ideałom i założeniom chińskiej tożsamości, a dokonuje tego za pośrednictwem procesu kontekstualizacji.

 • Migracja w świat online a realizacja założeń hipotezy kontaktu w dobie pandemii COVID-19

  Author: Dominika Zakrzewska-Olędzka
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2744-7905
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 168-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.10
  PDF: kie/129/kie12910.pdf

  The modern, globalized world require from many persons to be in constant movement between not only geographical areas but also cultural circles. Representatives of various cultural, religious, national or ethnic groups meet on a daily basis as part of the education process, professional tasks or free time. Efficient functioning in such an environment is not possible without extended intercultural competences and creating open and tolerant society goes along with the need of breaking, rooted in tradition, stereotypes and prejudices. For a long time, a significant percentage of activities aimed at establishing relationships and cooperation between people from different cultures was based on the assumptions of the contact hypothesis, the essence of which is personal contact, exchange of experiences and verification of beliefs. This approach is reflected, inter alia, in in the European Erasmus + programs to support youth and academic mobility. Currently in the era of limitation of the possibility of movement caused by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic, most activities within education systems throughout Europe are carried out remotely. Contact mediated by new technologies very often lacks or significantly reduces the possibility of receiving non-verbal elements of communication, such as facial expressions, body language, proxemics or paralinguistic factors. The purpose of this article is to reflect on the effectiveness of actions based on the contact hypothesis in the case of distance contact and the need to search for new, alternative solutions in this regard. The starting point will consist of analysis of the benefits from implementing activities based on direct contact, on the example of the involvement of Erasmus+ program students in activities in the field of intercultural education in primary school. On the other hand, the difficulties observed in international projects, in which contact between participants due to the introduced restrictions must be mediated by the media will be described.

 • Globalizacja i regionalizacja. Zjawiska kształtujące rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną i gospodarczą Gdańska od XIII do XVII wieku

  Author: Marian T. Mencel
  Institution: Gdańsk
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5028-074X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 81-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202006
  PDF: cip/18/cip1806.pdf

  Procesy globalizacji ujawniające się u schyłku średniowiecza pod wpływem postępu kulturowo-cywilizacyjnego nie ominęły Gdańska. Położenie geograficzne zasadniczo wpłynęło na portowo-handlowy charakter miasta: z jednej strony zapotrzebowanie na produkty gospodarki naturalnej pochodzące z terenów Polski zgłaszały, stojące na wyższym poziomie rozwoju, państwa Europy Zachodniej, z drugiej zaś port nad Motławą stał się miejscem redystrybucji produktów wytworzonych na terenach Rzeczypospolitej, dostarczanych najtańszym wówczas sposobem, jakim były spływy Wisłą i jej dorzeczami. Rozwój handlu Gdańska z Zachodem sprzyjał wymianie kulturalnej, postępowi technicznemu i wzrostowi zamożności mieszkańców miasta. Pomimo ograniczonego oddziaływania Gdańska na procesy globalizacyjne zachodzące w skali świata, dostrzega się jego istotne znaczenie w zjawiskach pośrednich, umożliwiających wzrost globalnej aktywności głównych podmiotów politycznych. Zauważa się, że procesy te i zjawiska ukształtowały Gdańsk jako główny ośrodek asymetrycznej wymiany gospodarczej i kulturowo-cywilizacyjnej między Europą Zachodnią i Polską, co jest przedmiotem niniejszego wykładu.

 • Brexit, the rise of populism in the United Kingdom and the situation in Vietnam

  Author: Ho Thu Thao
  Institution: University of Social Sciences and Humanities
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 22-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
  PDF: cip/19/cip1902.pdf

  Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

 • Przyczyny upadku cywilizacji andyjskiej

  Author: Alfred Skorupka
  Institution: Politechnika Śląska Katowice
  ORCID: https://doi.org/0000-0002-0360-6564
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 122-135
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202107
  PDF: cip/19/cip1907.pdf

  Cywilizacja andyjska obejmuje nie tylko Inków, ale także wcześniejsze kultury w tamtym regionie świata i trwała kilka tysięcy lat. Autor artykułu wyróżnia następujące przyczyny upadku tej cywilizacji: 1) przewaga techniczna i kulturowa Hiszpanów; 2) wojna domowa w państwie Inków; 3) brak integracji społeczeństwa inkaskiego; 4) problemy wewnętrzne imperium Inków. W konkluzjach pracy autor zastanawia się w jakim stopniu te przyczyny można odnieść do świata dzisiejszych cywilizacji.

 • Rozwijanie inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych dzieci w kontekście edukacji nieformalnej. Studium przypadku konkursu „Słoneczniki”

  Author: Renata Pater
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9450-3690
  Author: Joanna Olszewska-Gniadek
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-6615
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 186-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.12
  PDF: em/16/em1612.pdf

  The developing of children’s multiple intelligences and key competences in the context of non-formal education. A case study of the competition “Słoneczniki [Sunflowers]”

  Educational activities organized by cultural institutions are nowadays developed around the world in spaces other than schools. In particular, some new forms of education for children emerged, which are situated in museums, theatres, and cultural and entertainment centres. Global educational challenges are undertaken in local cultural environments. Their shared value is the focus on developing children’s abilities and the potential for multiple intelligences from an early age. The multiplicity and diversity of cultural offers is undoubtedly an advantage, but also a problem. Hence, the question arises which of these cultural proposals are particularly valuable, compared to others, and stand out in terms of quality. The article presents a case study of the “Sunflowers” competition, held in Krakow, in the context of research into children’s cultural and intercultural education. The materials made available by the organizer of the competition were analyzed in the article. Non-formal education has been discussed as an important area of educational influence and the formation of cultural competence.

 • Tożsamość w dobie globalizacji (raport z przeprowadzonego wśród studentów pochodzących z Polski i Zimbabwe badania z zastosowaniem Testu Dwudziestu Stwierdzeń Manforda Kuhna)

  Author: Maria Banaś
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1519-0903
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 97-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.02.07
  PDF: em/17/em1707.pdf

  Identity in the age of globalisation (a report on Manford Kuhn’s Twenty Statements Test taken by the students from Poland and Zimbabwe)

  The global reality, and in particular the extensive network of economic, political and also strategic interdependencies, especially over the past several years, has led to a significant conversion of the educational model. As a result of the real changes taking place, whole social categories can be observed, whose life, work and also study are completely uprooted from a specific place and the concept of “we” goes beyond the borders of the local community. This raises the question of the factors that shape the “self” in the changing global world of the 21st century. The aim of this article is to compare the categories within which young people from Poland and Zimbabwe define themselves and to identify the dominant elements of a description of the “self” concept. The research tool is the Twenty Statements Test designed by the symbolic interactionist Manford Kuhn. McPartland’s (1959) codification key is used to interpret the test results.

 • Strategie cyberbezpieczeństwa Nowej Zelandii i Polski w procesie globalizacji

  Author: Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8778-1780
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 90-117
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201805
  PDF: siip/17/siip1705.pdf

  Cybersecurity strategies of New Zealand and Poland in the process of globalization

  In this paper an author conduct comparative analysis of New Zealand and Poland cybersecurity strategies. During this research a hypothesis was confirmed that cybersecurity strategies of analyzed countries differ because of their political systems of these countries. Moreover an author has highlighted that alliances known from real world are transformed into cyberspace. Thus New Zealand stay close, when creating cybersecurity, to USA, Australia and Canada, when Poland is committed to the European Union structures.

 • Współczesne nacjonalizmy jako przejaw paradoksu globalizacji

  Author: Katarzyna Grabowska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5320-6518
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 172-191
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201809
  PDF: siip/17/siip1709.pdf

  Contemporary nationalisms as a manifestation of the paradox of globalization

  Transformations within national and international policies influenced by globalization, cause changes in value systems and related modifications in the conditions of functioning of political entities, contributing to their evolution. This publication is an attempt to show new directions in international relations and to show certain regularities that follow periodically, determining the behavior of political participants. The starting point for the research is the indication of contemporary manifestations of nationalism, analysis of progressing globalization and the relationship that exists between them. On this basis will be indicated regularities, which influence the shaping of the structure of social support for liberal or nationalist postulates. The publication may contribute to changing the perception of the nature of globalization and understanding the reasons for the increase in support for liberalism and nationalism.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart