informacja publiczna

 • Udostępnianie informacji publicznej jako forma ochrony interesu prawnego jednostki w świetle regulacji dotyczących ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

  Author: Katarzyna Tomaszewska
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 163-180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.10
  PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

  Dostęp do informacji publicznej stanowi warunek istnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz przesłankę istnienia demokratycznego państwa prawa. Jako jedna z form kontroli społecznej dokonywanej przez podmioty zainteresowane informacyjnie, stanowi kategorię służącą ochronie interesu prawnego jednostki. Przedmiotem niniejszej kontroli jest należyte funkcjonowanie podmiotów władzy publicznej i realizowanie zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb obywatelskich wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie. Co istotne, w ramach szeroko rozumianego pojęcia informacji o sprawach publicznych, zawiera się również kategoria danych o istniejącym prawie, tj. treść jeszcze nieobowiązujących i obowiązujących uregulowań prawnych. A szczegółowe określenie podstaw prawnych, dopuszczalnych form i sposobów jej upublicznienia stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

 • Od wolności otrzymywania i przekazywania informacji do prawa do informacji (publicznej). Ewolucja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Author: Szymon Osowski
  E-mail: szymon.osowski@siecobywatelska.pl
  Institution: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Author: Bartosz Wilk
  E-mail: bartosz.wilk@siecobywatelska.pl
  Institution: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 145-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.08
  PDF: ppk/36/ppk3608.pdf

  The text presents an analysis of the case law of the European Court of Human Rights concerning art. 10 paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. On the basis of selected judgments of the Court relating to article. 10 paragraph. 1 of the Convention in so far as guaranteed in the provision of “freedom to receive and impart information without interference by public authority”, this article presents the evolution of the case law of the Strasbourg Court. These considerations led to reconstruct jurisprudence standard of the European Court of Human Rights regarding the right to public information. The authors referre to the standard of protection of the right to public information guaranteed by the Polish Constitution and conclude that it cannot justify the thesis that the standard of protection of the right to information is higher in the Polish Constitution.

 • Uprawniony do realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2015 r. (SK 36/14)

  Author: Mariusz Jabłoński
  E-mail: mariusx@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 313-333
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.17
  PDF: ppk/34/ppk3417.pdf

  Analiza zawarta w przedmiotowym artykule koncentruje się na dwóch powiązanych ze sobą zagadnieniach, tzn. sprecyzowaniu uprawnionego do realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz ocenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2015 r. (SK 36/14), w którym stwierdził on, że konstytucyjna ochrona prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) zastrzeżona jest wyłącznie na rzecz obywateli.

 • Pozyskiwanie orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

  Author: Agata Jagna Wróbel
  E-mail: agata.wrobel@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 33-51
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.02
  PDF: ppk/30/ppk3002.pdf

  Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z 7 listopada 2014 r., uznająca wprost treści wyroków sądowych za informacje publiczne, wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą oraz poglądy doktryny. Jednocześnie artykuł stanowi zaproszenie do dyskusji, w jakich okolicznościach oraz w jakiej formie dopuszczalna jest odmowa udostępnienia wyroku sądowego, zwłaszcza przez wzgląd na ochronę prywatności osób fizycznych lub w przypadku żądania informacji przetworzonej. Wspomniane rozważania są prowadzone przy zastosowaniu metody dogmatyczno-prawnej i opisowej. Kluczowym założeniem artykułu jest stwierdzenie, że treści wyroków sądowych stanowią prostą (nieprzetworzoną) informację publiczną. Dostęp do informacji publicznej nie jest jednak prawem absolutnym, ergo podlega ograniczeniom, spośród których Autorka szczególną uwagę poświęca ochronie prywatności. Wreszcie, trzeba zauważyć, że w pewnych przypadkach nawet anonimizacja treści orzeczenia lub odmowa jego udostępnienia może w istocie czynić ochronę prywatności jedynie iluzoryczną. Pożądane jest zatem doprecyzowanie przez ustawodawcę lub orzecznictwo procedury udostępniania treści wyroków sądów.

 • Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej

  Author: Mariusz Bidziński
  E-mail: mariusz@bidzinski.pl
  Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 119-134
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.06
  PDF: ppk/12/ppk1206.pdf

  Jednym z najważniejszych elementów warunkujących oraz immanentnie związanych z funkcjonowaniem współczesnych demokracji jest gwarancja powszechnego dostępu do informacji publicznej. Prawo to realizowane jest w praktyce w różny sposób, przy czym niejednokrotnie w tożsamych stanach faktycznych i prawnych, odmiennie. W tym zakresie niezbędnym jest jednoznaczne określenie spektrum podmiotów zobligowanych do udostępniania danych, jak również wyraźne wskazanie zakresu przedmiotowego informacji, jakie mogą i powinny być udostępniane. Obowiązywanie precyzyjnych regulacji dotyczących dostępu do informacji jest o tyle istotne, iż pozwala to na realizację konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz wpływa na wzrost świadomości i obywatelską postawę społeczeństwa.

 • Realizacja ochrony interesu informacyjnego jednostki w ramach dostępu do informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego

  Author: Katarzyna Tomaszewska
  E-mail: katarzyna.tomaszewska@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 235-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.14
  PDF: ppk/45/ppk4514.pdf

  Prawo do pozyskiwania wiedzy publicznej stało się w ostatnim czasie przedmiotem żywego zainteresowania. Przyczyn niniejszego stanu rzeczy należy doszukiwać się w działaniach nad ustanowieniem nowych regulacji (ustawy o jawności życia publicznego), które mają zastąpić m.in. obowiązującą od 2001 r. ustawę z 6 września o dostępie do informacji publicznej. Oceniany negatywnie projekt ustawy o jawności życia publicznego wprowadza szereg modyfikacji dotychczasowych uregulowań, które gwarantują pozyskiwanie informacji o sprawach publicznych. Wprowadza nowe instytucje oraz tworzy podstawy dla występowania nowych „mechanizmów dostępowych” (mniej lub bardziej nakierowanych na poszerzanie realizacji ochrony interesu informacyjnego jednostki). Wyodrębnieniu niniejszych i przeprowadzeniu ich oceny poświęcone jest niniejsze opracowanie.

 • Prawo dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

  Author: Anna Surówka
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 147-171
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.07
  PDF: ppk/15/ppk1507.pdf

  The access to public information plays very important role in democratic society. He provides access to information about very important public matters, about activities of organs of public authority, public duties. The right to access to public information has been developed in Polen as a constitutional right only to the Constitution in 1997. Until the adoption and entry into force of the Act on access to public information, the Article 61 of Constitution was basic regulation which guaranteed access to public information. The right to access to public information was and is still developed in the verdicts of administrative courts. The administrative courts played very important role in configuration limits of protection this right.

 • Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Author: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  E-mail: kasiachalubinska@gmail.com
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0188-5704
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 299-314
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.17
  PDF: ppk/53/ppk5317.pdf

  The economic right to reuse public sector information derives from the entity’s fundamental right to acquire and disseminate information. It should be assumed that the Act on the re-use of public sector information is such a regulation that allows not only access to information but also the use of the public good for commercial and non-commercial purposes, which is the public information resource. However, the issue of the reuse of public sector information is also related to the principle of openness of public life expressed in constitutional provisions. The rights associated with this principle should be analyzed in the context of public subjective rights. This is also how the right applies to access to public information, but also the right to re-use public sector information, especially where public sector information meets the conditions of public information. The article undertakes an analysis of similarities and differences in the terms public information and public sector information.

 • Access to Public Sector Information in the Perspective of the Constitutional Principle of the Common Good

  Author: Katarzyna Dunaj
  E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
  Institution: Pedagogical University of Krakow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
  Author: Bogdan Fischer
  E-mail: bfischer@fischer.biz.pl
  Institution: Pedagogical University of Krakow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1893-5870
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 343-354
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.28
  PDF: ppk/58/ppk5828.pdf

  The adoption of the UE Directive on Open Data and Re-use of Public Sector Information gives rise to necessity of its implementation by the Member States of the European Union. The process of implementing the Directive in Poland has also a significant constitutional value, because - according to the authors of this article - its content is realization of the principle of the common good (Article 1 of the Constitution of the Republic of Poland: “The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens”). This is because data sharing has not only economic value, allowing the entity using access to public information to achieve a financial benefit, but also in other areas, where, in principle, both parties (a person and public authority) benefit from such action. Therefore, the role of public authorities should be to ensure the widest possible access to public sector information in order to implement the constitutional principle of the common good.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart