integracja

 • NSZZ „Solidarność” lat 1980 – 1990 jako czynnik integrujący region kujawsko-pomorski

  Author: dr Stefan Pastuszewski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 393-404
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201719
  PDF: siip/16/siip1619.pdf

  NSZZ “Solidarność” years 1980 – 1990 as an integrated factor of Kujawsko-Pomorskie region

  Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” did not accept the disintegration of the state by dividing into 49 small provinces and districts liquidation – both in the program and operations sought to community actions. Similarly happened in the Kujawsko-Pomorskie region, where “Solidarity” unionists in the public and conspiracy activities sought to create a macro-region of their trade union within the limits of the liquidated in 1975 Bydgoszcz-region. By 1989 cooperation between regions: Bydgoszcz, Toruń and Włocławek was very good. The experience of “Solidarity” can now be used in the process of integration of the Kujawsko-Pomorskie region, as an idea of regional solidarity – a sense of mutual dependence and mutual responsibility for the prosperity and development of the entire region.

 • Problems and prospects of the Eurasian Economic Union: SWOT analysis

  Author: Seilbek Mussatayev
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Author: Maigul Mekebaeva
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Author: Assem Kaidarova
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 194-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201610
  PDF: siip/15/siip1510.pdf

  In this article the authors examine the impact of integration processes on the competitiveness of national economies of the participating countries of the Eurasian Economic Union (EAEC). Any integration, including integration within the EAEC affects the economy of participants in two ways: on the one hand it favorably promotes multilateral mutually beneficial business contacts, and on the other hand, it feels the strength, competing with each other, the individual national economies. The authors comprehensively investigated the current situation and problems of the EAEC with the use of different methods of political analysis (comparative and system analysis, content analysis, event analysis, SWOT-analysis, and others.). In a sufficiently sharp polemical form, based on credible evidence materials, the article shows not only the integration of interaction, but also features of competition within the EAEC, the causes of conflict, as well as the consequences that resulted in the devaluation of ruble and dumping prices in Russia, which in turn all have a negative impact on competitiveness of the economies of Kazakhstan and Belarus.

 • Integracja jako cel inkluzji. Pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej

  Author: Marcin Wlazło
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 45-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.03
  PDF: kie/123/kie12303.pdf

  Inclusion is often understood as a deeper integration, what means that integration itself loses its basic sense of a voluntary and spontaneous interpersonal relationship based on the equality of rights and equalization of life (developmental) opportunities. Integration as a pedagogical concept originates from the idea of the universal education known since the times of Jan Amos Komensky, and nowadays it refers into the philosophical and social contexts of the idea of freedom and equality, constituting an important aspect of the social cohesion policy. Quite rarely, attention is paid to the fact that social (including educational) inclusion can – in defiance of noble assumptions and without conscious intention – aim at dominating the included minority group. The proposal to think about integration as the purpose of inclusion concerns both activities undertaken on educational grounds (especially for students with special educational needs) and more general social policy.

 • Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych

  Author: Katarzyna Stankiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 248-262
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.15
  PDF: kie/123/kie12315.pdf

  Dziecko z doświadczeniem migracyjnym coraz częściej staje się uczniem polskiej szkoły, która nie jest do końca na to przygotowana. Szczególnym typem doświadczenia migracyjnego są migracje powrotne, kiedy to rodzina po okresie spędzonym za granicą wraca do kraju wraz z dziećmi, urodzonymi jeszcze w kraju pochodzenia rodziców bądź już na emigracji. Obecnie mamy do czynienia z nasilającymi się procesami remigracji, co sprawia, że również szkoły powinny być przygotowane na przyjęcie uczniów „powracających”, najczęściej dwujęzycznych, a jednocześnie z pewnymi ograniczeniami w zakresie znajomości języka polskiego, którzy muszą borykać się z różnicami programowymi oraz kulturowymi, m.in. dotyczącymi kultury szkoły. Wydaje się, że idea międzykulturowego otwarcia instytucji, którą można za niemiecką pedagogiką międzykulturową odnieść również do szkoły, daje narzędzia do przygotowania instytucji na funkcjonowanie w sytuacji wysokiej różnorodności społecznej i kulturowej. międzykulturowego otwarcia szkoły jako odpowiedzi na potrzeby ucznia z rodziny reemigrantów, jak również uczniów z innym typem doświadczenia migracyjnego. Międzykulturowe otwarcie szkoły zostanie również odniesione do procesu integracji społecznej migrantów, co pozwala widzieć placówki szkolne w szerszym kontekście działania sieci instytucji najbliższego otoczenia społecznego na rzecz efektywnej adaptacji społecznej oraz (re)integracji całej powracającej rodziny.

 • Asystent międzykulturowy w procesie międzykulturowego otwierania się szkoły

  Author: Katarzyna Potoniec
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0536-9398
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 154-167
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.09
  PDF: kie/129/kie12909.pdf

  In recent years, especially since 2014, we have observed an unprecedented increase in the number of migrants in Poland, which is also reflected in the school community. Every year the number of migrant students grows, and with it the challenges faced by Polish schools. One of the responses of Polish legislation to these difficulties are intercultural assistants who, working in schools, support migrant students, their parents and teachers. They are also a kind of bridge connecting the Polish and migrant communities. In this article, I refer to the concept of intercultural opening, which is about building inclusive communities and institutions (including schools) for everyone, regardless of origin, nationality or language of communication. The aim of this article is to present the concept of intercultural opening as one of the antidotes to the challenges of the increasing number of migrants and cultural diversity, and the role of intercultural assistants in the process of intercultural school opening. In the first part of the article, I present the situation of migrant children in Polish schools. I refer to the statistical data and the legal framework which determine the education system of migrant children in Poland. The second part contains the concept of an intercultural opening of the school and its characteristic features, while the third one presents the role and tasks of an intercultural assistant in the process of intercultural opening of the school. The last part of the article is a summary.

 • Imigracja zarobkowa do Polski – wnioski dla strategii integracji migrantów

  Author: Robert Bartłomiejski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Dorota Kowalewska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 110-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.07
  PDF: apsp/70/apsp7007.pdf

  Celem artykułu jest określenie specyfiki problemu imigracji zarobkowej do Polski do 2020 roku. Autorzy poświęcą uwagę aspektowi budowania strategii integracji imigrantów zarobkowych. Weryfikacji poddana zostanie hipoteza, mówiąca o tym, że specyfika imigracji zarobkowej do Polski sprzyja adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego. W tekście dokonano charakterystyki tej specyfiki. Adaptacja imigrantów w Polsce nie jest jedyną właściwą drogą ich integracji. Optymalny model integracji powinien być pochodną przynajmniej trzech czynników: 1) przyjęcia przez władze państwa właściwego, wariantowego modelu integracji społecznej, popartego konsekwentną polityką migracyjną, 2) postawy, jaką przyjmują imigranci wobec praktyk, norm, wartości i wzorów kulturowych społeczeństwa przyjmującego oraz 3) postawy społeczeństwa przyjmującego wobec obcych.

 • Rola kapitału społecznego w procesie integracji mieszkańców miejscowości przyłączonych do Opola w 2017 roku

  Author: Michał Potracki
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Dominik Kurek
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Mateusz Drążewski
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.09
  PDF: apsp/70/apsp7009.pdf

  W niniejszym artykule analizujemy wpływ kapitału społecznego na procesy integracji miasta Opola w kontekście przyłączonych doń miejscowości 1 stycznia 2017 roku. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy jest analiza danych zastanych oraz treści internetowych. Dodatkowo stan instytucjonalnego kapitału społecznego w Opolu został zaprezentowany przy wykorzystaniu analizy SWOT. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić stan instytucjonalnego kapitału społecznego jako dobry, dowiedziono również, że instytucje, które w 2017 roku zostały wcielone w strukturę miasta Opola, w jawny sposób nie rozpowszechniają treści, które mogłyby prowadzić do dezintegracji miasta. Fakty te wraz z innymi obserwacjami potwierdzają tezę o dobrych warunkach instytucjonalnego kapitału społecznego do integrowania mieszkańców Opola.

 • An outline of the phenomenon of refugeeism in Poland. Towards research into refugee resilience

  Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098
  Author: Emilia Żyłkiewicz-Płońska
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7864-4821
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 138-163
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.08
  PDF: em/15/em1508.pdf

  Aktualnie obserwujemy na świecie wzrost zainteresowania badaczy problematyką uchodźstwa. Mimo faktu, że w Polsce relatywnie niewielka grupa cudzoziemców otrzymuje ochronę międzynarodową, to zakres badań prowadzonych przez przedstawicieli nauk społecznych (w tym pedagogów) poszerza się. Analiza treści literatury przedmiotu wskazuje na to, że wciąż brakuje opracowań poświęconych indywidualnym, jak też społeczno-kulturowym aspektom wspierania przymusowych migrantów (dzieci, młodzieży, dorosłych) przebywających na terenie kraju. Artykuł stanowi przegląd kierunków badań realizowanych w różnych krajach, które dotyczą zasobów odpornościowych uchodźców, w kontekście mechanizmu resilience, i ma na celu zasygnalizowanie ścieżek projektowania inicjatyw badawczych, jak również działań edukacyjnych wspierających proces integracji osób z doświadczeniem uchodźstwa w Polsce. Tekst składa się z trzech komplementarnych części. W pierwszej zostały zaprezentowane prawne aspekty sytuacji przymusowych migrantów w Polsce. W części drugiej ukazano główne wyzwania związane z integracją tej grupy osób. W części trzeciej, w odniesieniu do problematyki integracji, w szerszej perspektywie został przeanalizowany rozwój koncepcji resilience w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przykładów prowadzonych na świecie przedsięwzięć badawczych, jak też egzemplifikacje działań praktycznych wzmacniających zasoby odpornościowe osób z doświadczeniem uchodźstwa. W artykule podkreślono potrzebę prowadzenia badań dotyczących indywidualnych, jak też społeczno-kulturowych czynników, wspierających uchodźców w pokonywaniu trudności adaptacyjnych i przeciwności losu. Na podstawie przeanalizowanych wyników badań można stwierdzić, że wzmacnianie zasobów indywidualnych i społeczno-kulturowych, związanych z wymiarem społecznym, kulturowym, politycznym, ekonomicznym i środowiskowym wspiera proces integracji przymusowych migrantów oraz dobrostan psychiczny zarówno samych uchodźców, jak i społeczeństwa przyjmującego.

 • Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej - przegląd aktualnych doniesień

  Author: Alicja Hruzd-Matuszczyk
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7731-7979
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 311-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.17
  PDF: em/15/em1517.pdf

  Atrakcyjność i aktualność badań prowadzonych wokół życia rodzinnego związana jest z dynamicznymi przemianami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a także politycznymi zachodzącymi w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny i jej członków jest również sytuacja światowej pandemii, która znacząco wpłynęła na strukturę rodziny oraz potrzeby i wartości cenione przez jej członków. Żywotność tematu skłania do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny i rodzi potrzebę poznania skutków oddziaływań zewnętrznych na jej kształt i środowisko wewnętrzne. W zaprezentowanym opracowaniu podejmuję rozważania wokół problematyki rodziny, interesują mnie przede wszystkim małżeństwa mieszane, które stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w statystykach zawieranych małżeństw, a przede wszystkim w życiu społecznym. Zawiązywanie małżeństw mieszanych znajduje swoje uzasadnienie w zwiększonej mobilności społecznej, pozbawieniu barier świata komunikacji interpersonalnej (powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu zawodowym oraz osobistym), może również wynikać z indywidualnych potrzeb i preferencji osób zawierających takie związki małżeńskie. Małżeństwo mieszane samo w sobie może być wartością, jednak fakt bycia w takim związku może stanowić swego rodzaju balast. Zaprezentowane opracowanie jest próbą uchwycenia pewnych tendencji zachodzących w doświadczeniach życia społecznego przez małżeństwa mieszane. W artykule wyróżniam trzy części, w których kolejno wprowadzam w problematykę życia rodzinnego i funkcjonowania małżeństw mieszanych, następnie analizuję dane i materiały, nakreślając pewne tendencje odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego i życia w społeczeństwie. Opracowanie kończę podsumowaniem i wskazaniem wniosków.

 • Eurasian Economic Union: Integration Organization or Tool for Russian Regional Hegemony? The Case of Participation of the Kyrgyz Republic in the EAEU since 2015

  Author: Jildiz Nicharapova
  Institution: American University of Central Asia
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8745-3533
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 122-146
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202006
  PDF: siip/19/siip1906.pdf

  This paper uses the case of Kyrgyz Republic to analyze two competing views concerning the role of the Eurasian Economic Union (EAEU). The realist view claims that the EAEU is a tool of Russian hegemonic power over its region of infl uence and interprets is as a primarily political rather than economic organization designed to serve Russia’s national interests at the expense of those of other members. The liberal institutionalist view, on the other hand, sees the EAEU as a new regional organization of economic integration that is benefi cial for all members. Analyzing the case of the participation of the Kyrgyz Republic in this union makes it clear that it is still too early to determine which perspective is correct as there is evidence in support of both.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart