interculturalism

 • Status of the Young People from the Indigenous National Minority Groups – as a Phenomenon and Its Exemplification in the Visegrad Group Countries Within the Integration Processes with the European Union

  Author: Janina Urban
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 195-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.14
  PDF: kie/118/kie11814.pdf

  The present article tackles the topic of the status of young people in the multicultural environment. The status of the young people from the indigenous minority determined by them is compared with the evaluation of the minority status by the young people from the majority living in the same environment. This topic is considered relevant for the quality of “intercultural milieu” and the identity of the society living in the particular environment.
  The objective of the article is to show the changes of the minority status by comparing the opinions in that matter recorded in the years before joining the EU and those expressed in 2010. We consider consequences of the changes in “intercultural approaches” in the particular environment within the integration processes in the EU.
  The way of presenting the topic is based on the theory of „groups of mutual reference”. The results of the study presented in the article refer to the dimensions of valued resources and opportunities, and in particular opinions of young people considering their availability for the minority, which illustrates the position of group members and their status and prestige.
  Further, there is a comparison of opinions of young people from minority and majority groups concerning access to resources and opportunities for the indigenous minority group. This shows positioning of the minority, and at the same time establishes the position of majority in the particular environment. The opinions comprise a lot of information about relationships and ways of communication in the society, that is “interculturalism”: “«Status» is a relative position of an individual and thus it depends on the fact who the others are” (Sowa, 1962, p. 59).

 • Interculturalism in Crisis Response Operations

  Author: Magdalena El Ghamari
  Institution: Collegium Civitas
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 284-310
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.18
  PDF: apsp/56/apsp5618.pdf

  Deriving from the very concept, colere (culture) should indicate a significant, and at the same time, the main factor which is a human society. Culture exists in close proximity to people and their activities. Subsequently, through participation in a particular social group, everyone may create a system which is called culture. The foregoing interaction highlights the impact of culture on human behaviour and the people’s ability to model and create “the foundations of culture”. Culture forms the human individuality, which over time improves and enriches it, or on the contrary – affects its gradual loss. This means that man exists due to culture – and culture positively coexists or negatively disappears through human actions.
  Dynamic trends in the civilizational development of countries, changes in the environment, progress in science, engineering and technology, and in particular information lead to the appearing of new socio-cultural tools for new policy scenarios of military security.
  The constant dynamism of these phenomena requires, from our currently formed Armed Forces, mainly bearing the burden of maintaining military security, but also new, unconventional and at the same time resolute response, even to minor regional conflicts which incidentally may become dangerous for Poland over time. Responding to emerging threats will not be unilateral or brief, as the experiences in the former Yugoslavia and in the Middle East indicate.
  For a long time, the security of the states was based on military force. Force and sovereignty were the cornerstones of the system of national states. The rest of the military structure was subordinated to the remaining components of the state, e.g., natural resources, geographic location, demographic potential, scientific and technological advancement, etc. Over time, this condition has changed. After the Second World War, two alliances of states centered around the empires of powerful military forces were formed. The rise of military potentials on both sides did not cause the necessity to their use. These potentials have become a great means of deterrence and political influence on their opponents.

 • Przestrzeń współbycia. Těšínské niebo Cieszyńskie nebe Těšínského divadla w Českém Těšíně jako międzykulturowa narracja o wielokulturowości miasta/miast

  Author: Mirosława Pindór
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 285-302
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.17
  PDF: em/4/em417.pdf

  W artykule poddano analizie dwujęzyczny dramaturgiczno-inscenizacyjny wspólny projekt Sceny Polskiej i České scény (Sceny Czeskiej) Těšínského divadla (Teatru Cieszyńskiego) w Českém Těšíně (Czeskim Cieszynie) pn. Těšínské niebo Cieszyńskie nebe. Ten muzyczny „sentymentalny rajd tramwajowy – sentymentální tramvajová rallye” przez wieki po wielokulturowym regionie i wielokulturowym mieście był – zgodnie z zamierzeniem realizatorów przedsięwzięcia: Jaromíra Nohavicy, Renaty Putzlacher, Radovana Lipusa, Tomaša Kočko – „próbą spojrzenia na cieszyńską ziemię przez pryzmat minionych lat i zdarzeń, pełną nostalgii i humoru, z przywołaniem związanych z tym regionem postaci prawdziwych i mitycznych”1. Próbą przeprowadzoną zgodnie z przyjętą przez autorów projektu nadrzędną, zainspirowaną przez ideę euroregionu, zasadą eksponowania tego, co społeczność pogranicza łączyło/łączy i w efekcie tworzy płaszczyznę wartości wspólnych, a nie tego, co dzieliło/dzieli. Poszukiwanie wspólnych elementów kultury, podobieństw dziejów okazało się tutaj zbieżne z założeniami edukacji międzykulturowej. Przyjętą opcję postrzegania polsko-czeskich pogranicznych dziejów oraz wizję współistnienia obu narodów w Cieszyńskim determinował nadto fakt przyjęcia obu państw w struktury Unii Europejskiej (premiera spektaklu 15 maja 2004 roku). Z tej perspektywy została skonstruowana materia następujących po sobie sekwencji spektaklu i wyłaniała się koncepcja człowieka pogranicza jako człowieka pełniejszego, bo wzbogaconego duchowo innością drugiego. Przedstawienie współuczestniczyło w podejmowanym po 1989 roku procesie formowania odpowiednio wysokiego poziomu zbiorowej tożsamości lokalnej, regionalnej oraz euroregionalnej społeczności zamieszkujących oba miasta graniczne i oba przygraniczne obszary.

 • Metafora z motywem psa, czyli o bliskości odległych kultur

  Author: Zuzanna Błajet
  Author: Piotr Błajet
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 163-180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.09
  PDF: em/6/em609.pdf

  Przedmiotem rozważań tekstu są przysłowia, aforyzmy, związki frazeologiczne, wyrażenia przysłowiowe i porzekadła wykorzystujące motyw psa w opisie jakiejś cechy ludzkiej lub zjawiska świata rzeczywistego, występujące w języku polskim oraz w językach należących do irańskiej grupy językowej: perskim, tadżyckim i szugnońskim. W badaniach nad przysłowiami i frazeologią zastosowano metodę etnolingwistyczną. Wykazano istnienie znacznych podobieństw z metaforami polskimi. Z perspektywy koncepcji ucieleśnionego i osadzonego w kulturze umysłu (EEM), traktującego metafory jako reprezentacje umysłowe, świadczy to o znacznym podobieństwie tak odległych kultur, jakimi są polska i irańska. Podobieństwa te wskazują na istnienie w jakiejś głębszej warstwie faktycznej jedności doświadczenia człowieka niezależnie od różnic dzielących ludzi żyjących w różnych kulturach.

 • The significance of research into the Roma ethnic identity. Proposals for theories, methods, and research organization based on the own scientific experiences

  Author: Łukasz Kwadrans
  Institution: University of Silesia in Katowice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6102-2308
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 85-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.01.03
  PDF: em/14/em1403.pdf

  The article is aimed at drawing attention to the research motifs explored by the author in his studies and, first of all, at raising questions about the sense of research into the Romani identity. An attempt is made here both to suggest some theories and methods which can be useful in identity studies and to signal the difficulties in carrying such research out. The major subject matter of the suggested research projects should address the problems of the Romani identity and culture, this ethnic group’s participation in education, and their specific social and professional activity. What seems to be justified (after a reliable diagnosis of the needs, problems, prospects and possible solutions) is the unceasing need for designing programmes, projects and local policies which address the Roma and which come into being with their participation. However, the activities conducted so far should be subjected to an in-depth analysis and evaluation, also in regard to the specificity of Roma communities from various groups and countries. This might help to indicate the elements of their identity, as well as the level of joint participation in the context of the still incomplete integration with culturally dominating majorities.

 • Wielokulturowość - międzykulturowość - transkulturowość w kontekście pedagogicznym

  Author: Jerzy Nikitorowicz
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4371-8322
  Author: Marta Guziuk-Tkacz
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3829-6025
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 23-36
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.01
  PDF: em/15/em1501.pdf

  Artykuł jest próbą ukazania zakresu znaczeniowego pojęć: wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość. Więcej uwagi i miejsca poświęcono transkulturowości jako kategorii mniej prezentowanej w analizach i prowadzonych badaniach. Wskazano na wartość kształtujących się subdyscyplin - pedagogiki międzykulturowej i transkulturowej. Przedstawione analizy i formułowane pytania mają na celu spowodowanie dyskusji dotyczącej zakresu i istoty wymienionych pojęć, wymianę poglądów w postrzeganiu i interpretowaniu subdyscyplin, określaniu, co jest w nich wspólne, a co odrębne, czy i jak je kształtować i rozwijać w kontekście złożonej i dynamicznej teraźniejszości oraz zauważanych licznych problemów przyszłości.

 • Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym

  Author: Jolanta Szempruch
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-3288
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 56-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.03
  PDF: em/15/em1503.pdf

  Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym jako miejsce kontaktów z Innymi i wzajemnego oddziaływania różnych grup społecznych zmaga się z różnymi wyzwaniami w realizacji funkcji społecznych. W artykule ukazana została analiza społecznych funkcji edukacji i szkoły w perspektywie koncepcji strukturalno-funkcjonalnej, konfliktowej, interpretatywnej i podejścia środowiskowego. Na tym tle podjęto próbę zarysowania koncepcji pracy szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, z uwzględnieniem jakości środowiska, które stanowi ważne zaplecze socjalizacyjne uczniów i opanowania kompetencji kulturowych niezbędnych do sprawnego obcowania z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur. Zwrócono uwagę na środowisko rodzinne, lokalne, regionalne, a także na kulturę narodową i ogólnoludzką. Dokonująca się socjalizacja oznacza proces budowania wiedzy uczniów, modelowania ich percepcji świata i działania w tym świecie.

 • Pomiędzy lokalnością a międzykulturowością. Wielokulturowe tradycje miasta jako (pre)tekst dla praktyki edukacyjnej

  Author: Urszula Lewartowicz
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0915-9486
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 367-378
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.20
  PDF: em/15/em1520.pdf

  Artykuł koncentruje się na kategorii wielokulturowości wpisanej w dziedzictwo kulturowe miasta, będącej przyczynkiem dla praktyki edukacyjnej realizowanej w ramach edukacji regionalnej i międzykulturowej. Wielokulturowe tradycje miasta jako przedmiot działań edukacyjnych ujęte zostały w niniejszym tekście jako próba pogodzenia wewnętrznego i zewnętrznego dialogu tożsamościowego, możliwość spotkania zarówno z Innym, jak i samym sobą. Wskazane idee zaprezentowano w opracowaniu na przykładzie projektu edukacyjnego realizowanego w Lublinie wokół bajki międzykulturowej „O Unijanku - dzielnym chłopcu, który Rzeczpospolitej poznawał kultury”. Bajka powstała z okazji 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej, która dała początek wieloetnicznej, wyznaniowo i narodowo tolerancyjnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uwrażliwiając na wielość i różnorodność kultur, wpisaną w kulturowe dziedzictwo Lublina, stanowi przykład działań pomiędzy lokalnością a międzykulturowością.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart