kodeks wyborczy

 • Czy polski model ciszy wyborczej wymaga zmiany?

  Author: Bartłomiej Michalak
  E-mail: Bartlomiej.Michalak@umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 9-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.01
  PDF: ppk/37/ppk3701.pdf

  The institution of election silence as well as its scope has been a subject of debates and controversies for years. Supporters of election silence underline its moderating and anticoaxing character. The opponents point to inveterate breaching of its rules, particularly on the Internet. For all that, the institution of election silence serves some political and social purposes and imperfections of its execution do not have to perforce undermine its merits. The aim of the present paper is to analyse legal solutions concerning election silence that have been implemented around the world and that constitute sundry models of this institution. Comparing them allows for identifying universal solutions and areas worth reforming.

 • Zarządzenie referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta RP w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (wybrane problemy)

  Author: Magdalena Wrzalik
  E-mail: magdalena@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 29-44
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.02
  PDF: ppk/38/ppk3802.pdf

  The Constitution of the Republic of Poland of 1997 granted the President of the Republic of Poland the right to order a nationwide referendum on issues of special importance for the state. Managing such a referendum is not made by the President of the Republic of Poland alone but requires the consent of the Senate in the form of a resolution. In Poland, after the adoption of the Constitution of the Republic of Poland in 1997, the institution of the referendum was to use only three times. The last referendum, which is the subject of the analysis was ordered on September 6, 2015. The problem of ordering a referendum by the President of the Republic of Poland, although seemingly obvious, gave birth to a number of practical problems – interpretation used the term “cases of special importance for the country,” judicial supervision of constitutionality and legality of the referendum, the correctness of the formulation of the referendum question.

 • Czy ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy może być zmieniona w okresie stanu nadzwyczajnego? Uwagi na gruncie art. 228 ust. 6 Konstytucji RP

  Author: Jan Uniejewski
  E-mail: jan_uniejewski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 27-39
  DOI Address: https://www.doi.org/10.15804/ppk.2016.04.02
  PDF: ppk/32/ppk3202.pdf

  Przedmiotem niniejszych rozważań uczyniono pytanie, czy zakaz zamiany niektórych aktów normatywnych odczytywany z przepisu art. 228 ust. 6 Konstytucji RP obejmuje swym zakresem przedmiotowym również przepisy ustawy – Kodeks wyborczy, czy też przeciwnie – Kodeks ów może być poddany zmianom także w czasie trwania stanu nadzwyczajnego. Pytanie to, jest o tyle zasadne, że przepis art. 228 ust. 6 posługuje się szczególnym pojęciem „ordynacja wyborcza” niezastosowanym w tytule Kodeksu wyborczego. Rozważając przedmiotowe zagadnienie jedynie w warstwie językowej, nacechowanej formalizmem interpretacyjnym, można dojść do błędnego przekonania, iż zmiany Kodeksu wyborczego w czasie stanu nadzwyczajnego są dopuszczalne. Autor falsyfikując tę tezę, zdecydowanie opowiada się za twierdzeniem przeciwnym, zgodnie z którym w czasie stanu nadzwyczajnego nie może zostać zmieniony Kodeks wyborczy, ani żaden akt wykonawczy wydany na jego podstawie i w celu jego wykonania. Wszelkie zaś prace legislacyjne aktów tych dotyczące winny zostać zawieszone.

 • Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 75-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.05
  PDF: apsp/58/apsp5805.pdf

  11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególności dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej, może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebą, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.

 • Kodeks wyborczy a konstytucyjny system równości podmiotów działalności gospodarczej

  Author: Wojciech Kasprzyk
  E-mail: kasprzyk@autograf.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 41-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.03
  PDF: ppk/32/ppk3203.pdf

  Przedmiotowym problemem dotyczy równości wobec prawa wszystkich podmiotów startujących w wyborach lokalnych różnego szczebla i głosujących. Równość zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP interpretowana jest jako uniwersalny środek obejmujący każdą jednostkę, a tym samym osobę fizyczną i osobę prawną, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na inne przesłanki jak na przykład obywatelstwo. Ponadto literatura prawa konstytucyjnego stanowi o równości wobec prawa. Przedmiotowy artykuł głównie odnosi się w do zasady równości, co bezpośrednio oznacza, iż państwo musi traktować każdego obywatela w sposób równy, czyli taki sam, gdzie głos każdego wyborcy ma tą samą siłę. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, czy można łączyć kandydowanie wraz z prowadzeniem w tym czasie reklamy swojej firmy. Problem daje się zauważyć, gdy mamy do czynienia z wytrawnymi politykami, będącymi osobami publicznymi, kandydującymi na stanowiska w samorządach oraz tych, którzy do nich aspirują, nie będąc osobami publicznymi lecz tymi, które w legalny sposób prowadzą działalność gospodarczą. Niespójny sposób interpretacji prawa zmusza obywatela do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a organy ścigania zobowiązane są do przeprowadzenia w tym celu postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym stanem należy stwierdzić, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie wyborów, jak i reklamująca ją w okresie wyborów, dodatkowo narażona jest na nieprzyjemności o charakterze tzw. nagonki urzędowej i medialnej.

 • Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu terytorialnego

  Author: Wojciech Hermeliński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 11-18
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.01
  PDF: ppk/44/ppk4401.pdf

  W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła doniosłe zmiany w Kodeksie wyborczym, dotyczące między innymi struktury organów wyborczych, ich kompetencji, jak też zasad i sposobu głosowania przez wyborców. W artykule przedstawione zostały najważniejsze problemy związane z implementowaniem nowych reguł samorządowego prawa wyborczego w kontekście nadchodzących wyborów do jednostek samorządu terytorialnego.

 • Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r.

  Author: Ryszard Balicki
  E-mail: balicki@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 57-69
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.04
  PDF: ppk/44/ppk4404.pdf

  W artykule przedstawione zostały zmiany zasad tworzenia okręgów wyborczych. Celowość analizy tytułowej kwestii powstała w związku z nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 r. Zmiany wynikające z przeprowadzonej nowelizacji są bardzo głębokie, a w końcowym etapie odbierają gminom prawo do kształtowania okręgów wyborczych. Zgodnie bowiem z ustawą z 11 stycznia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. uprawnienie w zakresie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz możliwość dokonywania zmian w tym zakresie ma stać się wyłączną kompetencją komisarza wyborczego. W artykule poruszono także kwestię zgodności tak ukształtowanego stanu prawnego z Konstytucją.

 • Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego

  Author: Marek Woźnicki
  E-mail: marek.woznicki@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 121-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
  PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

  Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

 • Kodyfikacja prawa wyborczego w Polsce – zakres i znaczenie

  Author: Wiesław Skrzydło
  Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 15-30
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.01
  PDF: ppk/07/ppk701.pdf

  The article describes the most important changes in electoral law brought in by The electoral code, passed in January, 5 th 2011. There are (among others): ex- ceptions of personal polling rule, postal ballot, new rules of creating of constitu- encies, new regulations regarding electoral organs, election campaign and – new in Poland – single member plurality system in elections to the Senat and also – regulations regarding parity in electoral lists.

 • Achievements and Challenges of the Contemporary Polish Electoral Law

  Author: Łukasz Buczkowski
  E-mail: lxb@wp.pl
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 125-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.09
  PDF: ppk/51/ppk5109.pdf

  The aim of the article is to present recent amendments to the Electoral Code respect- ing constitutional right to a court and to describe some selected proposals for chang- es within the Polish electoral law, which – despite the fact that they were formulated by the doctrine of constitutional law and were raised in the legislative process – in cer- tain cases have not yet been reflected in subsequent amendments to the Electoral Code. The analysis included the admissibility of bringing an appeal to the court against the decisions of the National Electoral Commission and some cyclical demands to abol- ish the election silence. The assessment of the indicated issues was made in the light of the science of law, the decisions of the Constitutional Court and the proposed amend- ment bills to the electoral law.

 • Electoral Officials’ Corps: a New Electoral Apparatus

  Author: Magdalena Wrzalik
  Institution: Jan Długosz University in Częstochowa
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 66-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.05
  PDF: apsp/63/apsp6305.pdf

  The subject of the analysis in the article is a new auxiliary apparatus – the corps of electoral officials. Implemented by the Act of 11 January 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies, amendment of the Act of 5 January 2011 – the Electoral Code, introduces this institution. The experience of the local government elections held on October 21, 2018 allows for an initial assessment of the introduced code regulation regarding the new apparatus – the electoral corps. The use of this institution, as a kind of novelty, also allows for the formulation of many detailed proposals of recommendations aimed at eliminating or minimizing the problems and irregularities in the operation of this apparatus, which is the purpose of this scientific article.

 • Ewolucja podstawowych zasad polskiego prawa wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.

  Author: Marek Woźnicki
  E-mail: marek.kamil.woznicki@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7010-134X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 75-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.04
  PDF: ppk/53/ppk5304.pdf

  The scope of this article is to show the evolution of the basic principles of electoral law in elections to constitutive organs of the units of local government and parliamentary elections in Poland since 1989. In the article it is shown the constitutional and statutory regulations concerning basic principles of electoral law and the methods of determining the elections results applicable in Poland in past thirty years, from the Sejm and the Senat Electoral Acts of 1989, to the Electoral Code of 2011 (amended in 2018). According to the author of this article, this evolution of rules results in establish two models of regulations of the principles of electoral law and electoral system. The first model is applicable in elections to Sejm, to voivodeships councils, to county councils and to municipal councils in “big” municipalities (more than 20.000 citizens), the second model is applicable in elections to Senat and to municipal councils in “small” municipalities (less than 20.000 citizens).

 • Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Aspekty praktyczne

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 171-186
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.09
  PDF: ppk/54/ppk5409.pdf

  The subject of the considerations made in the article was a practical analysis of the amend- ment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring the participation of disa- bled people in the election procedure. Statistical data (National Population and Housing Census of 2002, 2011) have been analyzed, also – normative acts in the field of electoral law, insurance law and doctrine views. The considerations were supplemented with the presentation of examples from the practice of exercising the electoral tights of the disa- bled. The amendment to the Electoral Code made by the Act on 11 January 2018 by add- ing § 2 a to art. 52 – in my opinion – should be assessed positively. I think that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. The article ends with the postulate de lege ferenda.

 • Adoption of the Electoral Code as the Next Stage in Evolution of the Rules for Electing People’s Deputies of Ukraine

  Author: Krzysztof Eckhardt
  E-mail: Krzysztof.Eckhardt@wspia.eu
  Institution: Rzeszów School of Higher Education
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3338-9836
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 325-337
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.24
  PDF: ppk/57/ppk5724.pdf

  After the adoption of the Electoral Code, the Ukrainian electoral system entered a new state of evolution. The paper presents the basic principles of electing People’s Deputies on the basis of the Electoral Code with regard to the earlier stages of changes in Ukrainian electoral law. The Polish literature has not dealt analytically with these solutions so far. Probably the time will come when they will be implemented. The author’s intention is to describe the characteristics of the Code in the part concerning the election of popular deputies. The President of Ukraine’s proposal to amend Art. 76 and 77 of the Constitution providing for the reduction of the number of deputies to 300, the introduction of censorship for speaking the mother tongue as a condition for running for the Verkhovna Rada and the constitutionalization of a proportional electoral system indicate that the process of shaping the principles of electing People’s Deputies in Ukraine is not yet complete.

 • Changing the Model of the Polish Electoral Administration

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: University of Economics and Humanities in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-8824
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 69-82
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.05
  PDF: ppk/58/ppk5805.pdf

  The conduct of free elections depends to a large extent on the efficient functioning of electoral bodies. The doctrine distinguishes a number of models of functioning of election administration bodies. The standards of functioning of electoral bodies at the European level are defined by the standards of the Venice Commission, and in particular the Code of Good Practice in Electoral Matters. In Poland, after World War II, the adopted model of election administration did not meet democratic standards. It was only after 1990 that the State Election Commission was established as a permanent body consisting exclusively of judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court. This concept was abandoned in an atmosphere of massive criticism of the judiciary. Although the model adopted now does not directly violate international standards, it seems to be a step backwards from the regulations existing after 1990.

 • Konstrukcja terminów w polskim Kodeksie wyborczym a możliwość realizacji praw wyborczych. Wybrane problemy

  Author: Agata Pyrzyńska
  E-mail: agatapyrzynska@ poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 77-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.04
  PDF: ppk/59/ppk5904.pdf

  There is no doubt that it is important for the electoral process to shape the structure and chronology of electoral activities properly. This is important both from the point of view of the elections organizing services, but also the electoral committees, candidates and the voters. The statutory arrangement of terms and directional assumptions concerning them should therefore take into account the needs and capabilities of both these groups. However, due to the fact that election practice has repeatedly indicated that the assumptions about deadlines cause significant problems during the electoral process, it is worth paying more attention to this issue. The purpose of this paper is to determine whether the Polish legislator, when making general assumptions about deadlines, took into account the nature of electoral rights, or whether he was mainly guided by organizational considerations

 • Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 § 2a kodeksu wyborczego) jako gwarancja realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Analiza zarysu procesu legislacyjnego i aspekty teoretycznoprawne

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 93-104
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.05
  PDF: ppk/59/ppk5905.pdf

  The subject of the considerations made in the article is the theoretical and legal analysis of the amendment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring participation of disabled people in the electoral procedure. The outline of the legislative process initiated by submitting a deputy’s bill to amend certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public authorities (in particular by adding § 2a to article 52 of the electoral code), normative acts in the field of electoral law, insurance law, legal doctrine views are analyzed. In the article, the author answers the question whether the amendment to art. 52 of the electoral code, consisting of adding § 2a to it, is technical or warranty? The author conducts a polemic, during which he shows that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. In addition, it is determined what causes of disability may justify the benefit of using art. 52 § 2a of the electoral code.

 • Parlamentarne propozycje wprowadzenia bezpośrednich wyborów starostów i marszałków województw

  Author: Łukasz Buczkowski
  E-mail: lbuczkowski@pwsip.edu.pl
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 259-272
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.15
  PDF: ppk/62/ppk6215.pdf

  Parliamentary proposals for the implementation of direct starosts and province marshals elections

  Out of the executive bodies of a local self-government, only the voits (mayors, presidents of cities) are elected in direct elections, whereas on the poviat and voivodeship level, we are dealing with collective management boards, the members of which are chosen indirectly by the council of the poviat, and by the voivodeship sejmik (a regional assembly). However, this issue is not discussedparticularly frequently, in parliamentary practice there have been attempts at introducing direct elections of starosts andvoivodeship marshals, which are justified by the need of strengthening the degree of social legitimization for such offices, as well as forharmonizing the regulations which are applicable on all local government levels. The goal of this article was to proceed with a critical analysis of the projects which have been submitted within this scope, as well as to answer the question: which conditions should be met so that the introduction of a fundamental change in the starost and voivodeship martial election procedure could be assessed positively.

 • Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej w latach 2018-202

  Author: Andrzej Sokala
  E-mail: sokala@law.umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8439-868X
  Author: Anna Frydrych-Depka
  E-mail: aniafryd@umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3765-4046
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 31-42
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.02
  PDF: ppk/63/ppk6302.pdf

  Changes in the system of the Polish election administration in 2018–2020

  Recently there have been made many amendments to Electoral Code. They concerned mostly electoral administration and further are being announced. The article is an attempt to summarize made and proposed changes from the perspective of basic principles concerning electoral management in democracy, in particular impartiality and efficiency of electoral management bodies. Analyse shows mainly the lack of complex vision for electoral administration, which is highly inadvisable.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart