Konstytucja RP

 • Does the Civil Society Concept Exclude the Possibility of Lockout? Considerations upon the Basis of the Polish Constitution from 1997 and the Standards of the Council of Europe and European Union

  Author: Hanna Wiczanowska
  E-mail: hanna.wiczanowska@amu.edu.pl
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznan
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 171-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.11
  PDF: ppk/40/ppk4011.pdf

  One of the most crucial principles of democratic regime is the concept of civil society. The implications of such concept are also visible within the area of labour law as the right to strike has been perceived as its core element. The primary purpose of the presented article is to consider whether the application of the doctrine of civil society automatically disables for a recognition of lockout for the employers’ organizations within the Polish legal system as well as international standards. The presented paper will mainly rely upon the legal dogmatic analysis of the provisions of Polish Constitution from 1997 and international regulations. The author will also use the elements of the comparative analysis between Polish standards amd norms enacted by the Council of Europe and the European Union. The innovative approach of the paper is the complex analysis of the Polish solutions from the intenational perspective in terms of equality between labour and the capital.

 • Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego

  Author: Katarzyna Łobos
  E-mail: katarzyna.lobos@tlen.pl
  Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 207-230
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.11
  PDF: ppk/38/ppk3811.pdf

  The subject of this article is the issue of the constitutional right of citizens to social security when reaching the retirement age. The author points out the constitutional principles which guarantee the protection of pension benefits and gives examples of statements of the Supreme Court and the Constitutional Tribunal with respect to the issue of social security schemes in their judgments. This article also discusses the scope of freedom which the Constitution grants to a legislator and the boundaries within which a legislator may act as far as the selection of solutions for the implementation of this right is concerned.

 • Zasada „lex retro non agit”. Czy prawo nie działa wstecz?

  Author: Justyna Kornaszewska
  E-mail: justyna.kornaszewska@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 171-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.09
  PDF: ppk/42/ppk4209.pdf

  The principle of non-retroactivity is recognized as one of the foundations of the civilized system of the modern state. The essence of the principle of non-retroactivity can be reduced to the assertion that the law should, in principle, act “for the future”, therefore it should not be legal norms that would apply to events that occurred and ended before their entry into force. In other words, the legal consequences of events taking place under the old norms should be assessed according to these norms, even if new regulations are already in force at the moment of making such an assessment. The retroactive act of the regulations is when the lawmaker orders certain relevant legal facts, existing before the day of entry into force of the new provisions, assessed in the light of these new provisions, introducing a fiction that these provisions were already in force on the date of the assessed facts. If the regulation contained in the regulation obviously acts “for the future” and at the same time has legal effects only 3 months after the entry into force of the act, it does not violate the principle of non-retroactivity. This doesn’t mean that without violating the principle of non-retroactivity, the legislator may freely interfere in existing legal relations and modify them freely. The boundary here is, above all, observance of the principle of protection of acquired rights and principles of protection of trust in the state and the law. It is unacceptable to create norms retrospectively, if the entities to whom these standards relate could not rationally anticipate such decisions, and extraordinary circumstances or goods subject to constitutional protection, such decisions do not justify. You can withdraw from it, but only exceptionally and for justified reasons, giving the norms the ability to influence the existing situations, if there were valid reasons, and the interested entities had grounds to expect the adoption of such standards.

 • Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej versus konstytucyjny nakaz ochrony środowiska

  Author: Marieta Czekałowska
  E-mail: marietacz@ wp.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 175-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.09
  PDF: ppk/30/ppk3009.pdf

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasady wolności działalności gospodarczej oraz nakazu ochrony środowiska na gruncie norm konstytucyjnych, w tym w kontekście wątpliwości związanych z ich wysłowieniem w tekście Konstytucji RP. Na przykładzie wybranego orzecznictwa i doktryny, przedstawiono zasadę proporcjonalności dopuszczającą ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności na linii ochrona środowiska versus wolność działalności gospodarczej. Ponadto, w artykule wskazano niektóre przypadki z judykatury oraz nauki prawa, ilustrujące prymat ochrony środowiska nad wolnością gospodarczą. Dostrzeżono także problem związany z brakiem bądź,,niepełnym” unormowaniem legislacyjnym z zakresu ochrony środowiska, mogący świadczyć o tym, iż w niektórych przypadkach wolność przedsiębiorczości przejawia się jako wartość donioślejsza niż ochrona środowiska.

 • Konstytucyjność ograniczeń prawa do sądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

  Author: Wojciech Szydło
  E-mail: wojciech.szydlo@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 163-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.07
  PDF: ppk/31/ppk3107.pdf

  W artykule omówione zostały ograniczenia de lege lata w zakresie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Dokonano oceny konstytucyjności rozwiązań przyjętych przez polskiego ustawodawcę oraz uwypuklono konstytucyjnie zakreślone granice prawa do sądu w omawianej kategorii spraw. Autor podjął refleksję nad istniejącym obecnie system sądowej kontroli, zastanawiając się, czy nie jest on przypadkiem w pewnych jego elementach dysfunkcjonalny oraz w jaki sposób można by go ewentualnie zastąpić czy też substytuować innym systemem ochrony praw przedsiębiorców, przede wszystkim zaś ochrony praw proceduralnych, który byłby zgodny z obecnie obowiązującą Konstytucją RP, czy dosłowniej z konstytucyjnie określonym prawem do sądu.

 • Złożoność pojęcia „bezpieczeństwo energetyczne” i jego podstawy w Konstytucji RP

  Author: Jakub Robel
  E-mail: j.robell@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 135-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.04.07
  PDF: ppk/26/ppk2607.pdf

  One of the important dimensions of the evaluation of society existence is energy security. Providing the right framework for the electricity sector is the basis for the operation of this type of security in its economic dimension, and so this issue can be seen as one of the top priorities of energy policies. This raises the need for an appropriate legal framework to enable proper interaction of administration bodies responsible for the overall relations, both inside and outside the state. Associated with this is also the issue of the appropriate rank of the fundamental – constitutional – norms. The Polish example of a system of constitutional law shows that, despite the lack of a reference to this issue in the Constitution, by means of interpretation of “sustainable development” (art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland) one can find the relevant legislation, allowing the chief state authorities to carry out the activity in relation to the issue of “energy security”.

 • Parlamentaryzacja marokańskiego systemu rządów na gruncie konstytucji z dnia 29 lipca 2011 r.

  Author: Łukasz Jakubiak
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.05
  PDF: ppk/20/ppk2005.pdf

  The paper concerns the phenomenon of parliamentarisation of the Moroccan system of government in the light of the constitution of 2011. The act was adopted as a result of civil unrest known as the so-called Arab Spring. The new constitution replaced the basic law of 1996. According to the new constitutional provisions, the role of the monarch has been limited. At the same time, the constitution has improved the position of the government headed by the prime minister. Moreover, the status of the parliament has been changed. By the way of example, the king appoints the prime minister from within the political party, which wins the parliamentary elections, and with a view to their results. In comparison with the previous constitution, the government seems to be more strongly connected with the parliament – especially with the first chamber. The latter has better tools for parliamentary oversight. Currently, the Moroccan system of government is closer to the European model of parliamentarianism.

 • Ogłoszenie jako warunek wejścia w życie aktu normatywnego

  Author: Kamil Spryszak
  E-mail: k.spryszak@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kilecach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3318-3742
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 181-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.09
  PDF: ppk/49/ppk4909.pdf

  The art. 88.1 of the Constitution of the Republic of Poland states: “The condition precedent for the coming into force of statutes, regulations and enactments of local law shall be the promulgation thereof”. This rule have an important meaning to protection of citizens’ rights and is one of the fundamental idea of a democratic state of law. Promulgation is not only a technical duty, but has important element of the binding of normative acts. The author analyses different procedures dealing with promulgation of statutes, regulations and enactments of local law. He especially concentrates on promulgations of ratified international agreements and promulgation of the European Union’s normative acts.

 • Przesłanki wywłaszczenia w świetle norm konstytucyjnych

  Author: Paweł Śmiałek
  E-mail: smialekolsztyn@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6185-3451
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 261-280
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.15
  PDF: ppk/45/ppk4515.pdf

  Wywłaszczenie jest jednym z najbardziej dolegliwych środków, jakie organy administracji publicznej mogą zastosować wobec obywatela. Jego skutkiem jest pozbawienie własności, podstawowego prawa ekonomicznego, gwarantowanego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony, jest to instytucja obowiązująca w większości systemów prawnych i trudno jest wyobrazić sobie sprawne działania państwa bez możliwości stosowania instytucji wywłaszczenia. W związku z tym została unormowana w Konstytucji RP i prawie międzynarodowym. Jako że regulacje te mają charakter ogólny i wymagają ustawowego uregulowania, to można postawić pytanie, czy ustawodawca prawidłowo implementował normy konstytucyjne kształtując instytucję wywłaszczenia na poziomie ustawowym. Stanowione normy powinny być zgodne nie tylko z art. 21 ust. 2, ale także z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Wynikające z tych norm konstytucyjnych zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywateli do państwa, proporcjonalności, przyzwoitej legislacji a także przepisy regulujące materię wywłaszczenia, wskazują na normatywne granice ingerencji władz publicznych w prawa majątkowe jednostki.

 • Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce

  Author: Paweł Bucoń
  E-mail: p.bucon@interia.pl
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4413-2588
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 113-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.06
  PDF: ppk/50/ppk5006.pdf

  The article is devoted to the problem of the support for the family by public authorities in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. The article discusses the essence of the family, the good of the family as a constitutional value, the right of a family in a difficult material and social situation to special help from public authorities and the issue of help given to the mother before and after childbirth (Article 71 of the Constitution). According to the author, the Constitution creates sufficient grounds for providing support by public authorities to families which require such support. In this respect, the key issue is the requirement to take into account the good of the family in the state’s social and economic policy. However, the final shape and scope of assistance is determined by law.

 • The President of the Republic of Poland as the Guardian of Sovereignty and Security of the State

  Author: Katarzyna Dunaj
  E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 51-58
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.03
  PDF: ppk/51/ppk5103.pdf

  This article analyzes tasks and competences of the President of the Republic of Poland as the guardian of sovereignty and security of the state. The author recognizes major importance of the head of state in that field. The President is the supreme commander of the Armed Forces and exercises powers connected with this function. The President also exercises a number of other powers, including those of an extraordinary nature (in- troduction of martial law and the state of emergency, declaring a time of war, declaring a general or partial mobilization). The author of the article underlines the necessity of cooperation of the President and the Council of Ministers in the field of the state securi- ty. It results from the fact that some powers are subject of countersignature of the Prime Minister or are exercised at the request of the Council of Ministers or its members (the Prime Minister, the Minister of National Defense).

 • Law in “Times of Crisis” and Social Justice - General Remarks in the Era of COVID-19

  Author: Krzysztof Wygoda
  E-mail: krzysztof.wygoda@uwr.edu.pl
  Institution: University of Wrocław
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0997-5512
  Author: Dariusz Wasiak
  E-mail: dariusz.wasiak@wsb.wroclaw.pl
  Institution: WSB University in Wrocław
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6057-7475
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 235-244
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.19
  PDF: ppk/58/ppk5819.pdf

  The purpose of the article is to signal that actions aimed at implementing the principle of social justice (in the context of Article 2 of the Polish Constitution) require the legislator to consider a number of variables. It is particularly about the principle of equality and guaranteeing an appropriate level of security (including social security), as well as respect for acquired rights and trust in the state and law. Legislative actions that result in legitimate securitization of the law may of course lead to the limitation of the principle of social justice, as long as they take into account the objective needs of safety and health protection. The use of inadequate measures by the legislator or the creation of apparent threats and the related fear by the power apparatus will evoke a deep sense of injustice and lead to violent opposition from society.

 • Access to Public Sector Information in the Perspective of the Constitutional Principle of the Common Good

  Author: Katarzyna Dunaj
  E-mail: katarzyna.dunaj@up.krakow.pl
  Institution: Pedagogical University of Krakow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4788-6019
  Author: Bogdan Fischer
  E-mail: bfischer@fischer.biz.pl
  Institution: Pedagogical University of Krakow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1893-5870
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 343-354
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.28
  PDF: ppk/58/ppk5828.pdf

  The adoption of the UE Directive on Open Data and Re-use of Public Sector Information gives rise to necessity of its implementation by the Member States of the European Union. The process of implementing the Directive in Poland has also a significant constitutional value, because - according to the authors of this article - its content is realization of the principle of the common good (Article 1 of the Constitution of the Republic of Poland: “The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens”). This is because data sharing has not only economic value, allowing the entity using access to public information to achieve a financial benefit, but also in other areas, where, in principle, both parties (a person and public authority) benefit from such action. Therefore, the role of public authorities should be to ensure the widest possible access to public sector information in order to implement the constitutional principle of the common good.

 • Prawo do zdrowego środowiska jako konstytucyjnie gwarantowane prawo podmiotowe

  Author: Dagmara Kuźniar
  E-mail: dkuzniar@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2846-9575
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 201-216
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.13
  PDF: ppk/61/ppk6113.pdf

  The Right to a Healthy Environment as a Constitutionally Guaranteed Subjective Right

  Environmental protection and the protection of the individual are closely related. This relationship has many aspects, which are subject to more and more analysis in the literature. The author is of the opinion that the right to a healthy environment should be treated as one of the individual human rights. The purpose of this article is to draw attention to the necessity to sanction the right to a healthy environment in the Polish Constitution. For this purpose, the provisions of the constitution were analyzed, and the constitutional practice of european countries and international practice were presented.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart