Kościół katolicki

 • Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro

  Author: Krzysztof Kowalczyk
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.01
  PDF: apsp/57/apsp5701.pdf

  Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na system polityczny w Polsce odwołanie się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec legalizacji metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W nauce o polityce Kościół jest określany jako organizacja wyznaniowa, grupa interesu, aktor polityczny. Autor definiuje Kościół (jako) podmiot, który oddziałuje na system polityczny i jego otoczenie w formie bezpośredniej, pośredniej i sankcji moralnych. Biskupi katoliccy sprzeciwiali się regulacji in vitro, ingerując między innymi w przebieg procesu legislacyjnego. Świadczy to o doniosłym wpływie Kościoła w Polsce na sferę publiczną.

 • Pedofilia w Kościele katolickim za pontyfikatów Benedykta XVI i papieża Franciszka

  Author: mgr Agata Płachecka
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 301-323
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201715
  PDF: siip/16/siip1615.pdf

  Pedophilia in the Catholic Church during the pontificates of Benedict XVI and Pope Francis

  One of the main internal social problems with which the institution of the Catholic Church struggles over the last two pontificates is the occurrence of pedophilia in its ranks. The article analyzes the difference in the approach to the problem over the last two pontificates, and the studied scale of the phenomenon and the territorial scope allow undoubtedly giving this practice a global character. Based on the analyzes of pontificates, the picture of the problem of pedophilia in the Church clearly emerges as a legacy after many years of policy of covering this type of sexual abuse by church leaders. The disclosure of cases of sexual abuse committed by ministers in individual countries was the direct cause of the crisis of the local universal Churches during the pontificate of Benedict XVI and Pope Francis.

 • Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795–1799)

  Author: Tadeusz Dmochowski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 135-145
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201708
  PDF: cip/15/cip1508.pdf

  Artykuł przedstawia i analizuje nastawienie i działania prawne kolejnych władz francuskich wobec Kościoła katolickiego w okresie rządów Dyrektoriatu (1795–1799).

 • Relacje państwo–Kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski

  Author: Grzegorz Piwnicki
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 146-164
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201709
  PDF: cip/15/cip1509.pdf

  Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia.
  Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć.
  Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.

 • Catholic minority in modern Azerbaijan

  Author: Julia Krajcarz
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 67-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2018204
  PDF: so/14/so1404.pdf

  Mniejszość katolicka we współczesnym Azerbejdżanie

  This article outlines the history of Catholicism in present-day Azerbaijan and discusses the contemporary legal, statistical and social situation of this religion in mentioned country. In addition to the informations collected from printed and virtual sources, the data gathered during the interviews with representatives of state institutions as well as native Catholics living in Baku was also used.

 • NUNCJATURA APOSTOLSKA BEZ NUNCJUSZA W CZECHOSŁOWACJI OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

  Author: MAREK ŠMÍD
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 168-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso150209
  PDF: hso/9/hso909.pdf

  The study deals with the period of the First Czechoslovak Republic (19181938), when the Apostolic Nunciature in Prague was vacant and represented only by chargé d‘affaires, who were in charge of the Vatican embassy. It goes into the details of the events of 1925-1928 and 1934-1935 to explain the reasons, specific situations and consequeces of the absence of the Apostolic Nuncios.

 • Ku normalizacji? Relacje Kościoła rzymskokatolickiego z władzami Chińskiej Republiki Ludowej po 1949 roku

  Author: Marek Tylkowski
  Institution: SWPS University
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap202003
  PDF: ap/23/ap2303.pdf

  Towards normalization? Relations between the Roman Catholic Church and China People’s Republic after 1949

  The article is concerned with the relations between the Catholic Church and the government of the People’s Republic of China. It starts with a short summary of the history of Christianity in China. Then it focuses on the analysis of changes of policies toward China on the part of the Holy See and their reception from Chinese authorities. It points out that the Vatican government consequently is making efforts in order to normalize the situation of Catholics in China and that it is ready to for a deep compromise with the Chinese government if necessary. In that context, the agreement between the Holy See and the Chinese government, which was prolonged on the 22nd of October 2020, is more understandable.

 • Admissibility of Institutionalizing Same-Sex Unions in Poland. Selected Problems

  Author: Marta Michalczuk-Wlizło
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-881477
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 285-296
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.23
  PDF: ppk/58/ppk5823.pdf

  The issue of institutionalizing non-heteronormative unions arouses great controversy in Poland and has not yet been legally regulated in any form. The issue of institutionalizing same-sex unions is multifaceted and has an interdisciplinary character. The aim of the article is to analyze selected premises, both legal and ideological, related to the admissibility of institutionalizing the form of relationships of non-heteronormative people.

 • Problematyka migracyjna XX wieku a troska Kościoła katolickiego o wychodźców sezonowych na przykładzie diecezji tarnowskiej w latach 1910–1913

  Author: Paweł Glugla
  Institution: badacz niezależny
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5940-9105
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 149-171
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210408
  PDF: hso/31/hso3108.pdf

  The late 19th century witnessed increased migration from the Polish territory, including the then Galicia, Eastern Europe. The Catholic church played a special role in caring for young seasonal immigrants. Among the numerous forms and preventive measures was organising and conducting spiritual retreats for seasonal immigrants, including the Tarnów diocese.

 • Same-Sex Marriage and the Catholic Church: A Comparative European Perspective

  Author: Elżbieta Kużelewska
  Institution: University of Białystok
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6092-7284
  Author: Marta Michalczuk-Wlizło
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-8814
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 373-387
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.28
  PDF: ppk/67/ppk6728.pdf

  Małżeństwo osób tej samej płci a Kościół katolicki: Europejska perspektywa porównawcza

  Małżeństwa osób tej samej płci zostały uznane w wielu państwach, w tym w katolickich. Według Kościoła katolickiego szacunek dla osób homoseksualnych nie może prowadzić do zatwierdzenia legalizacji związków osób tej samej płci. Normy prawne w niektórych państwach mają na celu ochronę małżeństw heteroseksualnych, gdyż zrównanie związków homo- i heteroseksualnych oznaczałoby utratę podstawowych wartości należących do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Stanowisko Kościoła nie jest monolityczne. Są zwolennicy, którzy opowiadają się za zmianą nauczania Kościoła na temat nierozerwalności małżeństwa czy akceptacji związków homoseksualnych. W artykule przedstawiono, w których państwach europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem krajów katolickich) dopuszczalne są małżeństwa osób tej samej płci, ukazano związki między stanowiskiem Kościoła w sprawie takich związków a świeckimi systemami prawnymi. Istnieje ogromna rozbieżność w postawach wobec homoseksualizmu między katolickimi konserwatystami w Europie Zachodniej i Wschodniej. Konserwatyści katoliccy w Europie Zachodniej zrozumieli, że wolność seksualna jest kwestią bezdyskusyjną i nie powinna być mieszana w polityczne batalie o sprawy fundamentalne.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart