local elections

 • Determinanty chwiejności wyborczej na poziomie lokalnym

  Author: Agnieszka Turska-Kawa
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 100-113
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.06
  PDF: apsp/58/apsp5806.pdf

  Celem artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie samorządowym. Polityka lokalna kieruje się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom, dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych z chwiejnością wyborczą.

 • Rola korupcji politycznej w procesie rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym

  Author: Waldemar Wojtasik
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 114-127
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
  PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

  Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

 • Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities – Pathologies and Abuses

  Author: Justyna Wasil
  E-mail: justyna.wasil@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Monika Sidor
  E-mail: monika.sidor@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Author: Katarzyna A. Kuć-Czajkowska
  E-mail: katarzyna.kuc-czajkowska@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: University of Maria Curie-Skłodowska
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 477-490
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018303
  PDF: ppsy/47-3/ppsy2018303.pdf

  Pathologies and abuses accompany elections and are connected with the electoral system both in its narrow and broad sense. Moreover, they stem from a human nature and a degree of democratic principles consolidation. Cohabitation is conditioned by the electoral system and, in the case of the proportional allocation of seats, it arises more often than in the majority system with single member constituencies. The phenomenon itself is not always pathological. However, such an adverse situation develops when it comes to clashes, neither substantive nor creative, between the municipal bodies and, in consequence, the interests of the local community are jeopardised. Elections at the municipal level are also accompanied by other pathologies and abuses including: coercing votes when voting by proxy, adding voters to an electoral roll, bringing residents to a polling place, paying for one’s votes, preying on the naïvety of voters which can take grotesque forms or brutalising an election campaign caused by the mediatisation of local policy. The above-mentioned phenomena were examined and presented in the paper based on the analysis of statistical data, articles from the local press and, most essentially for the discussed subject, a rich material collected thanks to the in-depth interviews conducted by the authors.

 • Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego

  Author: Marek Woźnicki
  E-mail: marek.woznicki@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 121-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
  PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

  Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

 • Uwarunkowania instytucjonalno-prawne wyborów samorządowych na Ukrainie w 2015 roku

  Author: Liana Hurska-Kowalczyk
  E-mail: gliana@op.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192104
  PDF: npw/21/npw2104.pdf

  Institutional and legal conditions of local elections in Ukraine in 2015

  In this article the author analyzes the institutional and legal conditions of local “government” elections in Ukraine in 2015. Special attention is given to the determinants of formal elections to local government bodies. Indicates the specific nature of the local elections in 2015 (up today). The local elections in Ukraine in 2015 were held under the conditions of reforming local self-government. The main goal of the reform is the socalled decentralization. Local government reforms ensure the creation of associations of territorial communities of villages (cities, settlements). For the first time in the elections they took part association of territorial communities. In addition, the Ukrainian authorities have failed to conduct elections on the entire territory of the country. No votes were cast in Autonomous Republic of Crimea, due to the annexation of the peninsula by the Russian Federation in 2014. Elections to local self-government bodies were also not carried out in part of the Donetsk and Luhansk regions, due to the ongoing armed conflict in Donbass since 2014.

 • Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku

  Author: Adam Ilciów
  E-mail: adamilciow@interia.eu
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7304-2154
  Author: Wiesław Hładkiewicz
  E-mail: w.hladkiewicz@vp.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3549-4488
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 136-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192110
  PDF: npw/21/npw2110.pdf

  Elections of the major of Zielona Gora in 2018

  The authors analyze in the article the election of the major of Zielona Gora in 2018. They pay attention to changes in electoral law, often significant for the rivalry in a campaign. They emphasize the role of mayors who have been in office for several terms. Janusz Kubicki is such a mayor. He has held this position since 2006. The analysis of the elections in 2018 was preceded by the elaboration of the election process in the years 2002–2014.

 • Nonpartisan Electoral Committees in Local Government Elections in Poland in 2018

  Author: Marcin Czyżniewski
  E-mail: mcz@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 617-631
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019407
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019407.pdf

  The article presents the result of quantitative research on local government elections in Poland carried out on October 21 and November 4, 2018. Its goal is to examine the proportions of lists registered by political parties and nonpartisan electoral committees and the mandates they have obtained. This proportion shows the degree of presence of political parties in local governments of various levels and sizes. The data were selected so that all provinces in Poland were examined (16), a number of districts were randomly selected (in provinces with less than 20 districts, data from half districts were examined, in provinces with over 20 districts, from one third). Within the selected districts, all communes were examined. The quantitative research shows that local governments elected in 2018 are not political only in small and medium-sized communes, in which the councils are made up mostly of councilors who were candidates from nonpartisan committees.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart