migracje

 • „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu migracyjnego – przykład Polski, Czech i Niemiec. Ujęcie teoriopoznawcze

  Author: Robert Wiszniowski
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Kamil Glinka
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 216-234
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.13
  PDF: apsp/58/apsp5813.pdf

  Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi na obszarze państwa a jego „otwartością”. Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo, które prowadzą do ukształtowania jednego z trzech porządków: asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda komparatystyczna i systemowa) pozwala na uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów migracyjnych staje się predyktorem „otwartości” współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące, z jednej strony, przykładem symetrycznego układu relacji religia – społeczeństwo –państwo, a z drugiej, architektem europejskiej polityki wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 • Kategoria różnicy kulturowej w społeczeństwie otwartym. Konteksty i kontrowersje

  Author: Jarema Drozdowicz
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 55-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.03
  PDF: em/10/em1003.pdf

  Podjęte w opracowaniu rozważania dostarczają zbornej rekonstrukcji najważniejszych właściwości kategorii różnicy kulturowej w specyficznym kontekście społecznym. Kontekst ten zostaje tu przywołany w odniesieniu do modelu społeczeństwa otwartego. Naczelna teza niniejszego tekstu zawiera się w założeniu mówiącym, że kulturowa odmienność stanowi społeczną konstrukcję zbudowaną ze specyficznych reprezentacji Inności w danych dyskursach narodowych. Narzędziem, na którym opiera się to założenie, jest ukazanie najważniejszych kwestii związanych z pojęciami kluczowymi, takimi jak wielokulturowość, migracje i rosnący poziom heterogeniczności kulturowej uwidaczniającej się w różnych sferach życia publicznego.

 • „Obywatele sowieccy” w województwie poznańskim w latach 1945–1949

  Author: Krzysztof Stryjkowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-8816
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 112-134
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200107
  PDF: hso/24/hso2407.pdf

  The article discusses the fate of individuals of interest of the Soviet authorities and deemed the USSR citizens. Some of them were forced labourers on their way back home from Germany and the occupied countries. A large part of them were inhabitants of Wielkopolska who used to have Russian or Soviet citizenship. The article presents treatment thereof in Wielkopolska in 1945-1949.

 • Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim

  Author: Ewelina Konieczna
  E-mail: ewelina.konieczna@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8042-3956
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 26-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.02
  PDF: kie/127/kie12702.pdf

  The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural education and communication, upbringing towards tolerance, preventing racism, prejudice, and negative stereotypes. More and more often, modern cinema audience experiences multiculturalism and is encouraged to reflection about mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. Presenting in films ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements and the issues of multicultural societies. According to the adopted assumption, films on this subject can support the process of communication and intercultural education.

 • Migracje jako skutek tożsamości etnicznej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

  Author: Wioleta Gierszewska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 187-198
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201914
  PDF: cip/17/cip1714.pdf

  Celem artykułu jest wyjaśnienie problemu migracji jako konsekwencji manipulacji tożsamością etniczną w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Teza artykułu opiera się na założeniu, że migracje stanowią w dużej mierze skutek tożsamości etnicznej. Problem badawczy, choć nie należy do najnowszych, nadal jest aktualny, czego dowodzą liczne konflikty na tle tożsamościowym w tej części Afryki.

 • Podróże edukacyjne dziewcząt w Galicji w XIX i XX w.- studium przypadku rodziny Załuskich

  Author: Małgorzata Gumper
  E-mail: malgorzata.gumper@vp.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4715-0447
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 68-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso200304
  PDF: hso/26/hso2604.pdf

  The article shows the changes in the education of girls from magnate families in Galicia in the 19th century. The memories of didactic travels of the women from the Załuski family were analyzed. Studies shows how young ladies learned under the tutelage of governess.

 • Ku globalnemu paradygmatowi współistnienia kultur w warunkach ustawicznych migracji

  Author: Jerzy Nikitorowicz
  E-mail: j.nikitorowicz@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4371-8322
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 17-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.02
  PDF: kie/129/kie12902.pdf

  The author assumes that the problem of migration is inscribed in the development of man and cultures. Treating inherited culture as an inalienable value, the basis for awareness and creation of the paradigm of the coexistence of cultures. Author points to the currently dominant principles of global politics. Points out that people belonging to the same global civilization should actively participate in the process of creating a global paradigm of the coexistence of cultures by planning and undertaking educational activities supporting the adaptation processes, shaping awareness of borderland functioning and related intercultural competences. The final effect in the proposed model is a balanced identity system that the Author perceives and analyzes in three areas (inherited, individually shaped and socially realized), in three time periods (past, present, anticipated future) and many dimensions of individual identity (biological, psychological, economic, cultural, intellectual, existential, etc.) and also many dimensions of socio-cultural identity (family, parish, local, regional, religious, ethnic, national, state, continental, global).

 • Diagnostyka psychopedagogiczna problemów przystosowawczych i(e)migrantów o charakterze transkulturowym

  Author: Marta Guziuk-Tkacz
  E-mail: marta.guziuk-tkacz@uwm.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3829-6025
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 76-93
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.05
  PDF: kie/129/kie12905.pdf

  The article presents a proposal of the psycho-pedagogical transcultural diagnosis model of migrant’s problems. A ground to this type of models and procedures, based on the main assumptions of contemporary theories of transculturalism, creates a consequence of the fact, that it is one of the most significant characteristics of our times, as well as the fact that the transculturation process among this social group is currently a very dynamic one. In the model presented hereby (due to the practical and innovative nature of pedagogy and in response to the need of diagnostic models and procedures modification postulated by migration experts) the specificity of progress and blockades symptoms of immigrants’ adaptation were also taken into account - with regard to phases of adaptation and integration processes in the social, psychological, didactic, care and educational spheres.

 • Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej - przegląd aktualnych doniesień

  Author: Alicja Hruzd-Matuszczyk
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7731-7979
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 311-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.17
  PDF: em/15/em1517.pdf

  Atrakcyjność i aktualność badań prowadzonych wokół życia rodzinnego związana jest z dynamicznymi przemianami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a także politycznymi zachodzącymi w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny i jej członków jest również sytuacja światowej pandemii, która znacząco wpłynęła na strukturę rodziny oraz potrzeby i wartości cenione przez jej członków. Żywotność tematu skłania do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny i rodzi potrzebę poznania skutków oddziaływań zewnętrznych na jej kształt i środowisko wewnętrzne. W zaprezentowanym opracowaniu podejmuję rozważania wokół problematyki rodziny, interesują mnie przede wszystkim małżeństwa mieszane, które stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w statystykach zawieranych małżeństw, a przede wszystkim w życiu społecznym. Zawiązywanie małżeństw mieszanych znajduje swoje uzasadnienie w zwiększonej mobilności społecznej, pozbawieniu barier świata komunikacji interpersonalnej (powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu zawodowym oraz osobistym), może również wynikać z indywidualnych potrzeb i preferencji osób zawierających takie związki małżeńskie. Małżeństwo mieszane samo w sobie może być wartością, jednak fakt bycia w takim związku może stanowić swego rodzaju balast. Zaprezentowane opracowanie jest próbą uchwycenia pewnych tendencji zachodzących w doświadczeniach życia społecznego przez małżeństwa mieszane. W artykule wyróżniam trzy części, w których kolejno wprowadzam w problematykę życia rodzinnego i funkcjonowania małżeństw mieszanych, następnie analizuję dane i materiały, nakreślając pewne tendencje odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego i życia w społeczeństwie. Opracowanie kończę podsumowaniem i wskazaniem wniosków.

 • Polityka migracyjna Republiki Włoskiej

  Author: Marek Podraza
  E-mail: mpodraza@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2889-1277
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 215-231
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.16
  PDF: ppk/65/ppk6516.pdf

  Italian Migration Policy

  Italy, due to it is geographical location, is extremely exposed to migratory movements. Over the past few decades, the Republic has undergone a far-reaching transformation from sending to receiving country. A country in which a migration policy practically did not exist had to build it from scratch quite quickly, which was associated with many of its disadvantages, reformed over time. A breakthrough moment was the migration crisis initiated in 2011 and caused by the Arab Spring in North Africa. It was a real test not only for the Italian migration policy, but in retrospect also for the entire European Union, where, unfortunately, there was no enough solidarity.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart