młodzież

 • Preferencje milczącego elektoratu . Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku

  Author: Marek Butrym
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 35-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.03
  PDF: apsp/57/apsp5703.pdf

  W artykule na podstawie literatury scharakteryzowano aktywność wyborczą najmłodszego elektoratu (18–24 lata) w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Podkreślono znaczenie poparcia młodzieży dla wyników wyborów. Następnie przedstawiono wyniki własnych badań przeprowadzonych na losowo dobranej grupie studentów uniwersytetów w Lublinie i w Olsztynie. Uwagę zwrócono na absencję wyborczą studentów, jej przyczyny oraz na odpowiedź, kogo poparliby w wyborach (i dlaczego), gdyby wzięli w nich udział. Ponieważ niegłosujący (non voters) studenci głównie wskazali komitet wyborczy Kukiz’15 i komitet wyborczy KORWiN, należy uznać, że te dwa ugrupowania najwięcej straciły na braku frekwencji młodych, studenckich wyborców.

 • Slaktywizm – iluzoryczna aktywność czy realne działanie?

  Author: mgr Agnieszka Pazderska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 151-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201708
  PDF: siip/16/siip1608.pdf

  Slactivism- illusory activity or real action?

  The development of new technologies at the turn of the 20th and 21st centuries led to a considerable virtualization of everyday life. Young people increasingly perceive new technologies as a space to create their own identity, as well as to new sources of virtual acquaintanceship. Slacktivism, which is termed by most researchers as a pejorative phenomenon, is also used in today’s reality to promote various events or social campaigns. The main purpose of this article is to answer the question whether passive activism is only an illusory activity of young people, or can lead to a greater involvement in real life.

 • Edukacja wspierająca rozwój młodzieży i jej uwarunkowania – raport z badań na pograniczu południowym

  Author: Alina Szczurek-Boruta
  E-mail: alina.szczurek-boruta@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 142–158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.09
  PDF: kie/121/kie12109.pdf

  The undertaken study is aimed at presenting the knowledge and research experiences concerning developmental tasks and the borderland, as well as stimulating the discussion which might result in a more conscious approach and application of these categories in the context of pedagogy. The author presents a report from some studies conducted in the Southern borderland. The text becomes a part of the debate on the tasks of pedagogy – the education aimed at supporting the development of youth. The research into fulfilling developmental tasks, shaping youth’s identity and its many determinants constitute an important field of pedagogy. These studies enable the recognition of the real barriers for individual development in the social and cultural dimension, as well as the efficient or inefficient strategies of overcoming them.

 • Poglądy autorytarne a stosunek do demokracji polskich studentów

  Author: Radosław Marzęcki
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 130-147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.07
  PDF: apsp/55/apsp5507.pdf

  W niniejszym artykule autor przedstawia problem kryzysu legitymizacyjnego współczesnej demokracji. Dane empiryczne wskazują, że obywatele wielu skonsolidowanych demokracji stają się dzisiaj coraz bardziej nieufni (cyniczni) wobec wartości, jaką jest demokratyczny system polityczny. Okazuje się, że problem ten dotyczy dzisiaj młodszych pokoleń obywateli. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o to, jak młodzi ludzie (studenci) postrzegają i oceniają system polityczny w Polsce, także stara się przedstawić szerszy społeczny kontekst legitymizacji demokracji. Dlatego też analizuje związek pomiędzy preferowanym modelem władzy a poglądami na skali przekonań autorytarnych/demokratycznych.

 • Aspiracje życiowe młodych Polaków w kontekście zmieniającej się rzeczywistości – raport z badań

  Author: Wojciech Trempała
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Martyna Rajek
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Agnieszka Pazderska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 287-311
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201615
  PDF: siip/15/siip1515.pdf

  The life aspiration of young Polish people in context of changing reality – empiric reflections

  In this article the authors are presenting the outcomes of their own studies about life goals of young adults in Poland. The empiric material was collected from January till May 2015, on the amount of 700 people who are living in Kujawy and Pomorze province, in age between 16 and 24 years. Main research aim was attempt to answer the questions: (1) Does current world geopolitical situation has an influence on distraction of feeling safety among young adults and their expectation about their own future. (2) Does modern culture and hybridization of contemporary lifestyles affect declared life aspirations of young Poles? (3) Does the current political, economic and social situation in Poland affect attitudes and decisions about the future of young adults in the country?

 • Политические устремления казахстанской молодежи

  Author: Gulmira Abdiraiymova
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Author: Meruert Shnarbekova
  Institution: Kazachski Narodowy Uniwersytet im. Al-Farabi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 312-329
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201616
  PDF: siip/15/siip1516.pdf

  Political aspirations of the Kazakhstani youth

  In the article data presented from the sociological research conducted in 2015 indicate that the participation of youth in politics and the interest is very low. Monitoring of political orientations in the projection on regional identity showed some significant differences: the youth of the “Northern”, “Western” and “Eastern” regions is with a tendency to the “troubled” perception of the political situation, while respondents of “Southern” and “Central” regions with the “neutral” assessment of and with a high degree of political tolerance and displaying the ability to political discourse. The political profile of young Kazakhs is characterized by a greater degree of uncertainty. Also, the boundaries of political preferences are blurred: the main factors of the formation of the ideological and political positions are to the greater extent cultural (preferences and stereotypes) rather than social factors.

 • Ku Europie – wartości życiowe i ideologiczne ukraińskich studentów studiujących w Polsce

  Author: Piotr Długosz
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 100-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.06
  PDF: em/5/em506.pdf

  Artykuł prezentuje wyniki badań nad wartościami życiowymi i wartościami ideologicznymi ukraińskich studentów w Polsce. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową wśród ukraińskich studentów studiujących na Podkarpaciu. Badana próba liczyła 250 respondentów. Zebrane obserwacje wskazują, iż badana młodzież preferuje wartości związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem materialnym rodziny oraz autonomią ekonomiczną i osobistą. W sferze wartości ideologicznych ujawniają się silne dążenie do sukcesu i indywidualizm. Badani studenci mają orientacje egalitarne i etatystyczne. Ani socjalizm, ani kapitalizm nie zyskuje u nich szerokiego poparcia. Częściej zgadzają się na demokrację. Kapitalizm, demokracja, indywidualizm częściej uwidaczniają się wśród studentów z wyższymi zasobami ekonomicznymi, kulturowymi, statusowymi, którzy po skończonych studiach nie chcą wracać na Ukrainę.

 • Obawa przed byciem sobą jako źródło niechęci wobec Inności? Problem indywiduacji młodzieży

  Author: Piotr Obacz
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 202-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.12
  PDF: em/4/em412.pdf

  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na dwa istotne zjawiska, które mogą być w pewien sposób ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest indywiduacja – stawanie się i bycie sobą. Drugim zaś niechęć wobec inności, odmienności, różnorodności. W odniesieniu do obu tych problemów stawia się pytanie badawcze: czy niechęć wobec inności może być wyrazem obawy przez stawaniem się indywiduum? Bycie jednostką autentyczną, autonomiczną i odpowiedzialną – bycie sobą – stanowi dla wielu ludzi, szczególnie młodych, znaczące wyzwanie. Kształtowaniu (się) świadomości własnego istnienia jako odrębnej osoby towarzyszy formowanie określonego stosunku wobec innych ludzi. Warto jednak zbadać, w jaki sposób radzenie sobie z własnym „stawaniem się osobą”, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w pewnych kontekstach społecznych, może oddziaływać na kształtowanie się postaw wobec inności. W badaniu stosuje się indywidualizującą perspektywę badawczą, skomponowaną m.in. na podstawie podejścia skoncentrowanego na osobie (person-centered approach) i wybranych założeniach egzystencjalnych.

 • Młodzież pogranicza – młodzież na pograniczu. Wybrane wyniki badań z projektu Interreg IIIArealizowanego w Instytucie Nauk PedagogicznychUniwersytetu Opolskiego

  Author: Edward Nycz
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 191-214
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.08
  PDF: em/3/em308.pdf

  Artykuł przedstawia tematykę związaną z realizacją projektu badawczego podejmującego zagadnienie podmiotowości i tolerancji wśród młodzieży na pograniczu kultur. Młodość jest czasem określania swojej tożsamości, która jest trudna do określenia w okresie zmian globalnych i lokalnych. Przedstawiono wartości preferowane przez młodzież wiejską regionu oraz ich wizję świata i próby określenia własnego miejsca w społeczeństwie. Badania były wspólnym projektem polsko-czeskim, w którym badano młodzież i lokalnych liderów wiejskich.

 • Opinie młodzieży z pogranicza czesko-polskiegoo małżeństwach mieszanych narodowościowo

  Author: Radek Baselides
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 215-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.09
  PDF: em/3/em309.pdf

  Młodzi ludzie żyjący w środowiskach zróżnicowanych kulturowo stają przed różnymi decyzjami. Jedną z nich jest wybór partnera życiowego. Autor podejmie próbę poznania kryteriów, jakimi kieruje się młodzież podczas dokonywania tego wyboru, oraz jej opinii na temat małżeństw mieszanych narodowościowo. Scharakteryzowane zostały bariery społeczne, kulturowe i religijne postrzegane przez młode pokolenie Czechów i Polaków z Zaolzia w Republice Czeskiej.

 • Adultyzm - próba sygnalizacji zjawiska na podstawie badań własnych

  Author: Dagmara Dobosz
  E-mail: dagmaradobosz@vp.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2230-3208
  Author: Katarzyna Front-Dziurkowska
  E-mail: katarzyna.front@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1078-0349
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 197-215
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.12
  PDF: kie/123/kie12312.pdf

  Wiek, obok płci, stanowi jedną z głównych cech determinujących pozycję społeczną jednostki. Dyskryminacja ze względu na wiek najczęściej pojawia się w kontekście osób starszych. Problematyka ta jest często podejmowana w dyskursie naukowym i medialnym. Rzadziej dostrzega się problem ageizmu z innej strony - dyskryminacji osób młodych, która w literaturze naukowej funkcjonuje pod nazwą adultyzmu. Najogólniej ujmując, adultyzm to postrzeganie młodych osób w kategoriach niedojrzałości. Percepcja ta nie jest poparta racjonalnymi przesłankami wynikającymi z zachowania dyskryminowanej osoby, a jedynie wynika z wyobrażeń osoby dyskryminującej. Wyobrażenia te polegają na tendencji do uogólniania w oparciu o negatywne doświadczenia z osobami w podobnym wieku i przypisaniu domniemanych cech jako typowych dla całego przedziału wiekowego. Ta forma dyskryminacji obecna jest w instytucjach społecznych, prawie, obyczajach i postawach. Przeprowadzone badania przebiegały dwuetapowo, łącząc w sobie strategię ilościową (sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety) i jakościową (metoda Photovoice). Celem badań było poznanie obszarów, w obrębie których młodzi ludzi doświadczają dyskryminacji oraz jej form. Grupę badaną stanowiła młodzież w wieku 18-24 lat (100 badanych), dobrana w sposób celowy z terenu województwa śląskiego. Zwieńczeniem projektu badawczego było przygotowanie i poprowadzenie przez osoby w niego zaangażowane warsztatu dotyczącego adultyzmu dla młodzieży. Analiza zebranego materiału empirycznego oraz doświadczenia w pracy nad projektem obnażyły nieświadomość młodych ludzi w kwestii występowania takiej formy dyskryminacji oraz mylenie adultyzmu z innymi jej formami. Niepokojące jest również zjawisko szybkiej internalizacji przez młodzież postaw charakterystycznych dla osób dorosłych względem młodszych od siebie, zataczając tym samym koło w dyskryminacji.

 • Poczucie funkcjonalności rodzinnej w percepcji studentów pogranicza północno-wschodniej Polski

  Author: Tomasz Bajkowski
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 165-179
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.11
  PDF: em/11/em1111.pdf

  Rodzina jest środowiskiem, które w największym stopniu pozostawia swój ślad i piętno w strukturze tożsamości człowieka. Wynika to zarówno z szerokiego w swoich ramach, jak i permanentnego charakteru oddziaływań. Każda rodzina wytwarza i reguluje swoistą rodzinną tożsamość. W tekście przedstawione zostały wyniki badań prowadzonych w grupie młodzieży akademickiej dotyczących poziomu poczucia satysfakcji z funkcjonowania ich rodziny pochodzenia oraz próba uchwycenia czynników je warunkujących. Analizy prezentowanych modeli ukazują obraz młodzieży akademickiej, która w swoich orientacjach życiowych bardzo ceni rodzinę, jako podstawowy punkt odniesienia w konstrukcie ich własnej tożsamości. Widoczne jest duże zorientowanie na wspólnotowy charakter jej funkcjonowania, jakość relacji poszczególnych członków systemu oraz możliwość własnego partycypowania w zasadach i regułach wypracowywanych w rodzinie. Kształtująca się w nich tożsamość rodzinna jest pewnego rodzaju negocjowanym tworem uznanych przez nich tradycji rodzinnych, z jednoczesnymi zarysowanymi tendencjami dekonstrukcji dotychczasowych modelowych sposobów ujmowania struktury rodzinnej, na rzecz poszukiwania innego spojrzenia, które jest rodzajem adaptacji systemu do dynamicznie zmieniających się warunków społeczno-kulturowych.

 • Problematyka i postrzeganie stresu przez młodzież instytucjonalnych form pieczy zastępczej

  Author: Joanna Kata
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6758-5478
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 124-136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201909
  PDF: cip/17/cip1709.pdf

  Stres może być negatywny bądź pozytywny, jednak całkowity brak stresu można uznać za przejaw niedostosowania do możliwości jednostki. Długotrwały stres o różnym nasileniu dostarcza objawów ostrzegawczych związanych z obszarami funkcjonowania młodego człowieka. Młodzież doświadcza nadmiernego stresu, czego wynikiem są reakcje depresyjne, brak poczucia własnej wartości, reakcje agresywne. Jednak ostatni przejaw jest bardzo widoczny w postaci zwiększonego, niespokojnego zachowania. Dlatego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania stresu w ujęciu psychologicznym. Poza tym przedstawiono stres i radzenie sobie ze stresem. Podjęto rozważania na temat postrzegania stresu przez młodzież, zarządzania stresem. Zostaje omówiona rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. Ponadto przedstawiono analizę SWOT. Instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • Problem uzależnień adolescentów od substancji psychoaktywnych w percepcji młodzieży licealnej

  Author: Karolina Szymaniak
  E-mail: karolina.szymaniak@poczta.onet.pl
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8030-0550
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 160-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20203011
  PDF: ksm/27/ksm2711.pdf

  Psychoactive substances that change consciousness have been accompanying man since time immemorial. They cause loss of control, disturbance of perception, change in perception of the world and the fall of one’s own humanity. The danger of addiction increasingly affects young people. Transformation of the family model, secularization, depression, stress and decline in value cause the phenomenon is gaining momentum. The potential that lies in the younger generation expires with every media information on drug gangs and alcohol robberies. The awakening of consciousness in the young generation seems crucial, so that they can refuse assertively and with full awareness. The content presented in the article shows an analysis of adolescents’ responses to the consumption of psychoactive substances by adolescents. The conclusions resulting from the article indicate the need for preventive measures on the part of the school and, above all, the family environment. The ability to work on one’s own weaknesses and finding a constructive alternative for spending free time are also key

 • The Standards of Youth Councils’ Operation in Poland. An Attempt at Analysis

  Author: Natasza Lubik-Reczek
  Institution: Adam Mickiewicz University in Pozna
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4294-5064
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 55-67
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.04
  PDF: ppk/58/ppk5804.pdf

  Youth Councils provide an excellent way to involve young people in civil activities. They are established by groups of young people selected by their peers in democratic elections usually organized in schools. Youth councilors are the representatives of all young people in a given territory. Their activity aims at increasing the sensitivity of local authorities to the needs of young people and giving opinions on the activities of local governments. It is their task to show that every person, including youngsters, can exert an impact on their surroundings. The establishment of Youth Councils can be beneficial for both parties: young people can take an active part in decision making, while local authorities can draw new ideas and inspiration from their cooperation with the young.

 • Przebudzenie młodego pokolenia. Aktywność polityczna młodzieży – studium przypadku

  Author: Natasza Lubik-Reczek
  E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4294-5064
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 65-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.04
  PDF: ppk/60/ppk6004.pdf

  Awakening of the young generation. Political activity of youth – a case study

  In modern democracies, the fundamental type of political activities of citizens is electoral participation of all eligible groups. The appearance of the youth issue in the political discourse is the result of recognizing the young generation as a signif- icant social group. The young generation is perceived through the prism of innova- tion, potential and driving force of any changes. In discussions about the future of democracy, the young generation appears very often as a sign of hope for a better world based on mutual understanding, respect, trust, and solidarity. The youngest voters have the potential to bring new values to social life thanks to which we can become a full-scale civil society. Therefore, it is important to mobilize this social group to exercise their full rights.

 • Między fantazją a rzeczywistością. Rzecz o strategiach konstruowania edukacyjno-zawodowej przyszłości

  Author: Joanna Wanda Kozielska
  E-mail: askowr@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2319-9644
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 254-274
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.15
  PDF: kie/131/kie13115.pdf

  Drawing inspiration from the research of C. Timoszyk-Tomczak (2003), who, analyzing the strategies and styles of constructing the future (realistic, authority, coercion, wishful thinking, expectations and carpe diem), drew attention to their diversity, which is a consequence of, among others, the context for whom the „constructor” lives, the multitude of his experiences and the range of possibilities to choose from, it was decided to examine the declarations of primary school youth on the planning strategies they choose. Students were asked to choose 2 descriptions that best explicate their current situation, assuming that young people can use several strategies simultaneously, creating their hybrids to various contexts of youthful functioning and areas under consideration. Students opting for any of the options provided information about their preferred style of action in terms of designing the future and making significant life decisions, also taking into account their temporative aspect. Which of the strategies for constructing the future they lean towards in their career endeavors - may be a determinant of their sense of professional satisfaction and a sense of achieving professional success versus its lack.

 • Political and Economic Determinants of the Attitudes of the Young Generation in the Russian Federation in 2020–2021

  Author: Mateusz Kamionka
  Institution: Pedagogical University of Kraków
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7316-145X
  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5015-6869
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 67-87
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.04
  PDF: apsp/72/apsp7204.pdf

  The aim of our considerations is to present the most important determinants and implications characterizing the views of the young generation of Russians on the political and economic events taking place in the Russian Federation in 2020–2021. The subject of our interest will be the analysis of the causes of growing disapproval of young people towards the president of the country, Vladimir Putin, in this period. At the beginning of this study, we will examine the political situation in Russia following Putin’s next re-election in March 2018 and the deterioration in the economic situation of the country’s young citizens, multiplied by the outbreak and development of the coronavirus pandemic. An important problem that we faced is the attitude towards the return to the country in January 2021 of the oppositionist Alexei Navalny and his immediate detention by repressive state authorities, resulting in social protests, in which young Russians widely participated. It will also be important to analyze the role of social media in shaping the views of Russian youth. In addition, we will discuss the issue of economic problems of the Russian state that are increasing in strength, affecting the condition of the part of Russian society that is entering adulthood. In conclusion, we would like to answer the questions to what extent the disappointment of young Russians towards the person and government of Putin will contribute to the decline in support for him, and whether the Kremlin has real instruments to reverse the trend that is negative for the rulers.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart