mniejszości narodowe

 • Myśl polityczna polskiego konspiracyjnego ruchu narodowego w czasie II wojny światowej

  Author: mgr Piotr Kurzawa
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 324-354
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201716
  PDF: siip/16/siip1616.pdf

  Political thought of polish underground national movement during World War II

  Nationalists were one of the numerous Polish political movements during World War II. Actively engaging in the fight against the occupying forces, they suffered heavy losses, but does not prevent them in the creation of significant heritage in the field of political thought. The aim of the article is to present the political thought of Polish national movement during the Second World War. Historical, qualitative and comparative methods were used. The whole has been divided into several parts,, in which author examines the with issues of political thought as: Polish war aims, vision of state borders, ratio to national minorities, vision of the political system, economic vision, vision of national security, education and upbringing. The whole article has to show how rich the heritage of those generations.

 • Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej

  Author: Krystian Żelazny
  E-mail: kztz@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 145-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.09
  PDF: ppk/32/ppk3209.pdf

  Właściwe uregulowanie statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku komunistycznego pozostaje nadal poważnym problemem. Na tle innych państw pozytywnie wyróżnia się Republika Czeska, w której ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie gwarantowana poprzez przepisy zawarte w: konstytucji z 16 grudnia 1992 r., Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ustawie dotyczącej praw mniejszości narodowych z 2001 r., ustawie antydyskryminacyjnej z 2009 r. oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej, poprzez określenie założeń polityki państwa wobec mniejszości, omówienie przyznanych im praw oraz instrumentów prawnych służących ich ochronie. Całość poprzedza obszerny rys historyczny ukazujący położenie mniejszości narodowych w ramach Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1992, której Republika Czeska jest prawną i aksjologiczną kontynuatorką.

 • Słoweńcy w Karyntii: wybrane zagadnienia

  Author: Ewa Godlewska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 192-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.10
  PDF: apsp/54/apsp5410.pdf

  Artykuł stanowi próbę wskazania i zbadania czynników, które zdaniem autorki miały zasadniczy wpływ na współczesną sytuację mniejszości słoweńskiej w Karyntii. Wśród nich znalazły się m.in. spory terytorialne o Karyntię, sytuacja geopolityczna Austrii po II wojnie światowej oraz dwustronne relacje ze Słowenią. Szczególny nacisk położony został na ostatni z wymienionych czynników. Podstawowym pytaniem badawczym pozostaje kwestia, czy takie relacje można zaliczyć do podstawowych czynników sprawczych. Artykuł stanowi również próbę weryfikacji tezy, według której geografia i historia państwa należą do głównych czynników określających jego politykę. Analiza dotyczy w głównej mierze Karyntii – jednego z dziewięciu austriackich landów, który bezpośrednio graniczy ze Słowenią (obok Styrii). Jest to terytorium, w którym mniejszość słoweńska pozostaje najbardziej aktywna. Nie bez znaczenia jest również liczebność mniejszości oraz fakt, że Karyntia uchodzi za tradycyjny obszar jej zamieszkiwania.

 • Autonomie terytorialne i kulturowe w Siedmiogrodzie. Dążenia i interpretacje

  Author: Karolina Kaczmarek
  E-mail: karkacz@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4736-4990
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 89-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210405
  PDF: hso/31/hso3105.pdf

  The article presents the endeavours on the part of the multi-national and multicultural population living in Transylvania to create, within a span of several centuries, various types of autonomies, be it cultural or territorial.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart