Niemcy

 • Pierwsza i druga „reforma federalizmu” w Republice Federalnej Niemiec – zmiany Ustawy Zasadniczej z 2006 i 2009 r. w odniesieniu do kompetencji prawodawczych i stosunków finansowych Związku i krajów

  Author: Marcin Przybysz
  E-mail: przybysz@implegal.pl
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 137-154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.07
  PDF: ppk/35/ppk3507.pdf

  The text contains description and analysis of changes of 2006 and 2009 in the Basic Law for the Federal Republic of Germany concerning legislative powers and financial relations of federation and länder. The text begins with a description of advancing for over 50 years “process of policies’ merging”, described already in seventies of 20th century as a “trap”. Therefore, it was important to try to resolve the problem by two large amendments of the German constitution in 2006 and 2009 (i.e. the 1st and the 2nd reforms of federalism). The author describes assumptions and instruments applied by the first reform, ie. strengthening of legislative competences of the Union and länder, reducing the number of cases towards which the Bundesrat may apply the absolute veto, limiting so-called “mixed funding”, making “blocking up” of the Union and the countries through new regulation of matters more difficult by requiring the approval of the Bundesrat, as well as the adjustment of the Basic Law to the challenges of membership of Germany in the European Union. In this context the second reform of federalism was also the subject of analysis. The reform amended the system of mutual financial relations of the Union and countries and introduced a so-called “debt brake” (Schuldenbremse) but also limited some solutions which had been introduced three years before.

 • Prawa człowieka i obywatela jako moralny kierunkowskaz ustrojowy Republiki Federalnej Niemiec

  Author: Jan Wiktor Tkaczyński
  E-mail: jan.tkaczynski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 19-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.03.01
  PDF: ppk/43/ppk4301.pdf

  The end of Nazism lawlessness, proved – beyond reasonable doubt – that values which are sustainable and unbreakable exists. These values are getting older – as everything in this world, but does not become outdated. As a starting point shall be taken joint and individual experiences from National-Socialists period, which cannot be forgotten, especially from perspective of historical context: the state and society were impact by ideological experiment. The experiment had a common meaning – individuals disregard and cult of masses. Never individualism did not mean so few. And never the freedom of individual was so deficit commodity. When thinking deeper on this subject, it is – without any doubts, possible to assumed, that these past experiences had strong and thorough influence on authors of German constitution from 1949. It shall be emphasized that the opening word of the German Basic Law is: „The human dignity is irrebuttable”. From the point of legal system, it is striking, because in typical (and – commonly used in other democratic systems) opening constitutional provisions, we can read, to whom the power in the state is dedicated, or what is the legal form of state.

 • „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu migracyjnego – przykład Polski, Czech i Niemiec. Ujęcie teoriopoznawcze

  Author: Robert Wiszniowski
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Kamil Glinka
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 216-234
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.13
  PDF: apsp/58/apsp5813.pdf

  Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi na obszarze państwa a jego „otwartością”. Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo, które prowadzą do ukształtowania jednego z trzech porządków: asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda komparatystyczna i systemowa) pozwala na uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów migracyjnych staje się predyktorem „otwartości” współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące, z jednej strony, przykładem symetrycznego układu relacji religia – społeczeństwo –państwo, a z drugiej, architektem europejskiej polityki wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 • Kryzys demokracji na wschodzie? Frekwencja wyborcza w nowych krajach związkowych RFN 25 lat po zjednoczeniu

  Author: Krzysztof Koźbiał
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 138–153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.08
  PDF: apsp/49/apsp4908.pdf

  Zarówno w wyborach do Bundestagu, jak i parlamentów krajów związkowych, frekwencja na wschodzie Niemiec jest niższa niż na zachodzie. Jest to jedna z pochodnych innego rozwoju tej części państwa (obszar byłej NRD), a zarazem dowód na „niedokończone zjednoczenie”. W artykule porównano frekwencję wyborczą w obu częściach RFN, próbując nakreślić przyczyny rozbieżności.
  Mimo upływu lat różnice w poziomie frekwencji są widoczne. Należy to wiązać z innym wzorem zachowań politycznych na obszarze byłej NRD, innym postrzeganiem roli państwa w demokracji, demograficznymi następstwami zjednoczenia, jak i wyższym poziomem bezrobocia. Z kolei rozbieżności nie są zauważalne w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co należy tłumaczyć mniejszym zainteresowaniem wyborców dla tego rodzaju elekcji.

 • Germany’s Arctic Policy – Between Economy and Ecology

  Author: Joanna Grzela
  Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 119–132
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.09
  PDF: apsp/48/apsp4809.pdf

  In the last years, as a result of climate changes, plenty of transformations have taken place in the High North. Consequently, ice cap of the Arctic is melting at a very fast pace, and that means significant rise of sea levels as well as decreasing animals’ habitats. On the other hand, disappearing Arctic ice is opening new areas of exploitation for humans. The Arctic might also soon become the world’s most important reservoir of clean water and food. The warming is leading to changes in ecosystems, arousing a number of enquiries about territorial division of the region, its preservation and utilisation. The changes taking place in the Arctic pose a challenge on many levels: economic, social, security, and environmental protection. First of all, economic (access to probably the biggest deposits of oil, gas and precious metals in the world) and ecological (environmental protection) interests are clashing there. The North Pole, although with varying intensity, is becoming present in foreign policies of many countries. On the Old Continent, it has been noticed by the whole European Union as well as particular countries. One of them is Germany. Germany is interested in the region from the economic and ecological perspective.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart