nowelizacja

 • Informal Constitutional Change. The Case of Poland

  Author: Agnieszka Bień-Kacała
  E-mail: abien@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 199-218
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.13
  PDF: ppk/40/ppk4013.pdf

  This article describes the theoretical concept of constitutional change. The cases of constitutional changes and amendments since 1989 have been analyzed in the text. The historical approach is used as a background for the current Polish events conceptualization.
  The theories formulated by Y. Raznai, R. Albert, B. Ackermann, S. Griffin, D. Landau are applied for purpose of the analysis. The authors consider the problems of: constitutional change, constitutional amendment and dismemberment, constitutional moment, as well as a kind of constitutionalism, which is connected to an abuse of power by the parliamentary majority (illiberal constitutionalism).
  This paper analyses following issues: the conceptualization of constitutional amendment procedure and constitutional change in formal and informal ways as well as the constitutional moment. Moreover, the Polish academia opinions on the amendment and change are presented. Eventually, the identification of the recent Polish systemic events from a theoretical perspective and the summary of the research are provided.
  The assessment of current events takes into account the historical background – the transformation started in 1989 and ended with the adoption of the 1997 Constitution. The conclusion is connected to identification of the constitutional moments which legitimize or not the transformation of the system.

 • Zmiany w polskim prawie wyborczym z 2015 r.

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radzy84@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-25
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.01
  PDF: ppk/32/ppk3201.pdf

  W 2015 r. polski kodeks wyborczy został zmieniony mocą trzech ustaw. W niniejszym artykule dokonam analizy, moim zdaniem, najważniejszych zmian w polskim prawie wyborczym wynikających ze wspomnianych ustaw. Zmiany wprowadzone do prawa wyborczego w 2015 r. mają różny ciężar gatunkowy. Niektóre z nich są stricte techniczne (np. te odnoszące się do kart do głosowania, przeźroczystych urn wyborczych), inne mają charakter dowodowy (jak możliwość nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych), uzupełniający (odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów na temat ważności wyborów do rad względem organów wykonawczych, zadania Państwowej Komisji Wyborczej), systemowy (określające kadencję członków PKW). Pomimo że potrzeba pewnych modyfikacji była postulowana w doktrynie, to częste zmiany prawa wyborczego mogą być uznawane jako przejaw jego instrumentalizacji.

 • Nowelizacja samorządowego prawa wyborczego z 2018 r.

  Author: Anna Rakowska-Trela
  E-mail: rakoska@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 19-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.02
  PDF: ppk/44/ppk4402.pdf

  Dnia 11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta w stopniu znaczącym znowelizowała ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa i kodeks wyborczy, w zasadniczy i gruntowny sposób zmieniając k.w. – nie sposób tego nie odnotować – w roku wyborczym, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, najtrudniejszymi wyborami nie tylko dla administracji wyborczej, ale także dla uczestników rywalizacji wyborczej. Zmiany te można podzielić na bardziej i mniej kontrowersyjne. Dotyczą one wielu aspektów procesu wyborczego, m.in.: konstrukcji i zadań administracji wyborczej, sposobu głosowania i ważności głosu, prowadzenia agitacji wyborczej, systemu wyborczego sensu stricte w wyborach do rad gmin. Podejmując próbę omówienia najważniejszych spośród wprowadzonych zmian. Autorka podejmuje próbę oceny ich wpływu na zbliżające się wybory samorządowe.

 • Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Czeskiej w świetle najnowszych poprawek do Konstytucji z dnia 8 lutego 2012 r.

  Author: Krystian Żelazny
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 117-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.06
  PDF: ppk/20/ppk2006.pdf

  The subject of the article below is the appearance of Czech Republic President’s political position under the newest amendments to the Constitution from February 8, 2012. At the beginning, reasons for the Constitution to be corrected were pointed out, which among all, had a political background. Later, the article focused on the presentation of detailed analysis of each change. With the historical support, a comparison was made between the current basic law and its previous version, as well as the comparison between the traditions of Czech and Czechoslovakian constitutionalism. The most important change was the introduction, common for the presidential or semi-presidential system method of choosing the head of the state in common elections, which occurred by limiting president’s prerogatives and normalization of the range of president’s responsibilities, stepping out of the rules of law and the constitutional irresponsibility of the head of the state.

 • Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 §2a kodeksu wyborczego) na tle rozważań o gwarancjach realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Aspekty praktyczne

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 171-186
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.09
  PDF: ppk/54/ppk5409.pdf

  The subject of the considerations made in the article was a practical analysis of the amend- ment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring the participation of disa- bled people in the election procedure. Statistical data (National Population and Housing Census of 2002, 2011) have been analyzed, also – normative acts in the field of electoral law, insurance law and doctrine views. The considerations were supplemented with the presentation of examples from the practice of exercising the electoral tights of the disa- bled. The amendment to the Electoral Code made by the Act on 11 January 2018 by add- ing § 2 a to art. 52 – in my opinion – should be assessed positively. I think that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. The article ends with the postulate de lege ferenda.

 • Nowelizacja z 2018 r. (art. 52 § 2a kodeksu wyborczego) jako gwarancja realizacji czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne. Analiza zarysu procesu legislacyjnego i aspekty teoretycznoprawne

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radoslaw.zych@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 93-104
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.05
  PDF: ppk/59/ppk5905.pdf

  The subject of the considerations made in the article is the theoretical and legal analysis of the amendment to the Polish electoral law relating to the issue of ensuring participation of disabled people in the electoral procedure. The outline of the legislative process initiated by submitting a deputy’s bill to amend certain acts in order to increase the participation of citizens in the process of electing, functioning and controlling certain public authorities (in particular by adding § 2a to article 52 of the electoral code), normative acts in the field of electoral law, insurance law, legal doctrine views are analyzed. In the article, the author answers the question whether the amendment to art. 52 of the electoral code, consisting of adding § 2a to it, is technical or warranty? The author conducts a polemic, during which he shows that Polish electoral law adopts the legal definition of disability. In addition, it is determined what causes of disability may justify the benefit of using art. 52 § 2a of the electoral code.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart