obywatelstwo

 • Konstytucyjne przesłanki dostępu do służby cywilnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  Author: Maciej Kozłowski
  E-mail: mkozlowski1980@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 77-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.04
  PDF: ppk/30/ppk3004.pdf

  Szczególnym zainteresowaniem autora jest kwestia obywatelstwa, jako warunku ograniczającego dostęp do służby cywilnej. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodował związanie Polski normami wspólnotowymi, które z racji zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego mają pozycję uprzywilejowaną w stosunku do norm krajowych. Jednym z fundamentów wewnętrznego unijnego rynku wspólnego jest swoboda przepływu osób. Swoboda ta, na gruncie przepisów doznaje ograniczenia, w stosunku do zatrudnienia w administracji publicznej. Zważyć jednak trzeba, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w tym przedmiocie, zatrudnienie w administracji publicznej należy rozumieć w sposób wąski tj. wykonywanie władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. W tym zakresie ustawodawca krajowy ma prawo ograniczyć dostęp do zatrudnienia w administracji publicznej wyłącznie do swoich obywateli.

 • Szlachectwo w republice i jego funkcje. przypadek San Marino

  Author: Marcin M. Wiszowaty
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 83-92
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.06
  PDF: ppk/01/ppk106.pdf

  On February 13, 1980, the Great and General Council of San Marino adopted a law which finally abolished the titles of nobility. The mere fact of granting nobility by the government of republican state deserves attention. Granting nobility was from the very beginning related to the acquisition of San Marino citizenship. It was granted mainly to gain support among the rural gentry. Later, a honorary citizenship of San Marino became a prestigious award – an expression of gratitude for contribution made to the republic or recognition of outstanding achievements in the arts and culture. It was granted for life or hereditarily. Adopting the Nobility Law of 1931 was probably an attempt to use the institution of nobility to legitimate the new Fascist regime. In 1946 that law was repealed. In 1980 granting of nobility titles was finally prohibited. The article describes the 500 year history of the nobility in San Marino and its regulation, as well as tries to answer the question about the functions of nobility in the republic.

 • Konstytucyjne prawo obywatela RP do opieki dyplomatycznej i konsularnej – kilka uwag na tle art. 36 Ustawy Zasadniczej

  Author: Krzysztof Kozłowski
  E-mail: krzys.kozlowski@uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7439-7165
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 208-226
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.11
  PDF: ppk/47/ppk4711.pdf

  The Constitution of the Republic of Poland provides for Polish citizens the right to diplomatic and consular protection, which may be implemented during their stay abroad. The article draws attention to the need to interpret the provision of the Constitution of the Republic of Poland, taking into account the regulations of international law. It also formulates the thesis that the current international relations of a political or economic nature have a significant influence on the manner of applying the discussed law. The rest of the article discusses the subject matter of art. 36 of the Constitution of the Republic of Poland and associates the right to care abroad with the institution of citizenship. The issues of the so-called abandonment of the citizen and the possibility of taking care of people who do not have Polish citizenship. The last part of the study is devoted to the issue of the content of the right to care. Attention was drawn to the indefinability of the concepts of diplomatic care and consular protection. What is also important there is the practical aspect, consisting in the virtually unlimited right of the state to represent its citizen abroad.

 • Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego oraz transkrypcja aktów urodzenia dzieci, których rodzice pozostają w związkach jednopłciowych. Analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Author: Dorota Kaniewska
  E-mail: dorotakaa@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6926-1415
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 91-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.05
  PDF: ppk/50/ppk5005.pdf

  In discussions about the need of transition from informal relationships (especially same-sex relationships) to structures regulated by normative standards, various arguments of axiological and sociological nature clash. The problems affecting children, which are a direct consequence of their parents’ decision to apply institutions not regulated by Polish law, play a significant role in this debate. The analysis of the case-law concerning the issue, indicated in the title of the article, leads to the conclusion that currently the Supreme Administrative Court tries to compensate for the lack of appropriate normative regulations by legal interpretation, which reflects the welfare of the child to the greatest extent, referring to the provisions of the Convention on the Rights of the Child and article 72 of the Constitution of the Republic of Poland. However, the adopted solution does not guarantee that there will be no future problems, which may have a significant negative impact on the legal situation of children whose parents decided to live in same-sex relationships.

 • Edukacja międzykulturowa w procesieprzeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji

  Author: Jerzy Nikitorowicz
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 19-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.01
  PDF: em/6/em601.pdf

  Autor wyraża niepokój, wskazując, że paradygmat współistnienia kultur jest coraz częściej podważany mniej lub bardziej świadomymi wypowiedziami i działaniami. Przedstawia je w tekście, analizuje i wartościuje w kontekście działań edukacji międzykulturowej. Podkreśla, że edukacja międzykulturowa zawsze uczestniczyła w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji, i podaje przykłady jej działalności, jak też przykłady radykalnych tendencji ograniczających człowieczeństwo Innych oraz degradujących godność i wartość człowieka. W tekście pyta i podejmuje próby odpowiedzi, w jakim zakresie zatraciliśmy wartości humanistyczne i postawę wrażliwości. Analizuje, ilustruje, poszukuje przyczyn i wskazuje na znaczenie tych zjawisk w kontekście funkcji edukacji międzykulturowej. Zwraca uwagę na problem ideologizacji narodu i nowe zadania edukacji międzykulturowej wobec przedstawianych zjawisk i zachodzących procesów społeczno-politycznych.

 • Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

  Author: Agnieszka Naumiuk
  E-mail: agnieszka.naumiuk@uw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
  Author: Marta Pietrusińska
  E-mail: mpietrusinska@uw.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 175-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
  PDF: kie/123/kie12311.pdf

  Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart