prawa człowieka

 • The Principle of Judicial Discretion and the Death Penalty in Singapore-Constitutional Approach

  Author: Anna Michalak
  E-mail: aniamich@wp.pl
  Institution: University of Lodz
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 101-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.06
  PDF: ppk/40/ppk4006.pdf

  Any discussion of human rights in post-colonial countries of Asia conducted from the perspective of Western civilization faces many obstacles, particularly related to existing differences, or even cultural barriers and different traditions. Postcolonial states, despite the remaining remnants of the colonial era-visible in their legal systems, that still contain normative acts adopted before obtaining sovereignty – very firmly resist to the adoption of the universal catalog of human rights set out in the UN Covenants, as well as the use of standards in their observance that are compatible with those made within the United Nations. Both – the so-called ideology of Asian values, as well as the concept of the ASEAN community is not conducive to the creation of international binding legal framework and does not allow (or even leading in the future) to create a universal system of human rights protection. On the contrary – it leads to the deepening ideological differences or even philosophical, in the further development of democracy among Western countries and Asia. From the perspective of European constitutional law, it may be interesting to see the arguments of post-colonial Asia judges on the issue of the division of power in the context of judicial activism and the protection of constitutional values. The purpose of this publication is to present the views of Singapore’s judiciary in connection with the reforms introduced in 2013 that abolish the mandatory death penalty for certain crimes together with the possibility of replacing it by a court decision with life imprisonment and flogging.

 • The Proclamation of the Hungarian Republic in 1946

  Author: Schweitzer Gábor
  E-mail: schweitz@jog.mta.hu
  Institution: Hungarian Academy of Sciences, National University of Public Service
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 115-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.07
  PDF: ppk/40/ppk4007.pdf

  The paper is dealing with the constitutional and historical importance of Act I. of 1946. In 1946 Hungary has changed its form of government. The passage of Act I of 1946 has defined Hungary’s form of government as a republic. In addition to the creation of a republic, the legislation provided powers for the president of the Hungarian Republic. Moreover, the Preamble of Act I. of 1946 was the first document in the Hungarian constitutional history which summarized and declared the most important natural and inalienable rights of the citizens.

 • Samospaleńcy jako nowy ruch społeczny? Próba systematyzacji zjawiska w ujęciu integralnym i systemowym

  Author: dr Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 123-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201707
  PDF: siip/16/siip1607.pdf

  Self-immolators as a new social movement? An attempt to systemize phenomenon in integral and system conceptualization

  In this paper an author highlight that political self-immolation has been occurring for nearly two thousand years and the main center of this phenomenon is in Asia. Unification of attitudes and globalization are factors that in a flash spread information around the world. This means that about self-immolation everyone, potentially, know in a minute after it occur. Against common knowledge self-immolation are done because of socio-political reasons, deeply altruistic and not because of psychological reasons or unadjustedness of self-immolators as proposed by representatives of nondemocratic regimes. Self-immolation phenomenon is worth of permanent observation by political scientists as they may lead to political changes of great importance as it was in Tunisia (2010). Those who have power and authority by breaking human rights are responsible for self-immolation acts.

 • Dysfunkcyjność państw afrykańskich a poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ich mieszkańców. Próba analizy zależności

  Author: Margot Stańczyk-Minkiewicz
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 479-497
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201730
  PDF: cip/15/cip1530.pdf

  Bardzo często, kiedy w dyskursie publicznym analizie poddaje się poziom i skalę bezpieczeństwa człowieka, na plan pierwszy wysuwa się „bezpieczeństwo zdrowotne” tegoż. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na wszelkiego rodzaju rozwój (zarówno w skali globalnej, kontynentalnej, państwowej, regionalnej czy jednostkowej) diametralny wpływ ma właśnie zdrowie człowieka. Niestety wpływ na nie ma nierzadko szereg czynników niezależnych od niego samego. Warunków, zarówno jego zagwarantowania, jak i niedostatku szukać należy w przyczynach politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych, czy też stanu środowiska naturalnego. Jakość i poziom zdrowia człowieka, zarówno w kontekście społecznym, jak i publicznym, uzależnione będą w takim samym stopniu od postępujących stale procesów globalizacyjnych, które przenikają dzisiaj do każdej płaszczyzny życia jednostki, jak i od sytuacji państwa, w którym dana jednostka funkcjonuje.
  W poniższym artykule autorka podejmuje próbę analizy zależności pomiędzy skalą dysfunkcyjności państwa a poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego jego obywateli. W jej opinii, słabość administracji państwowej, korupcja, nepotyzm, ubóstwo, analfabetyzm, bezrobocie etc., tak charakterystyczne dla państw „dysfunkcyjnych – wrażliwych”, to główne przyczyny problemów „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Obszar badań stanowić będzie kontynent afrykański, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej, ponieważ skupia on w swoim regionie najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu.

 • Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce

  Author: Paweł Kuczma
  E-mail: p.kuczma@wp.pl
  Institution: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 181-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.11
  PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

  Przedmiotowy artykuł zawiera analizę prawnych regulacji obowiązujących w Polsce odnoszących się do możliwości stosowania praktyki uboju rytualnego. Rozważania otwierają uwagi natury porównawczej i historycznej. Następnie przedstawiono konstytucyjne rozumienie wolności sumienia i religii na tle konstytucyjnych praw zagwarantowanych mniejszościom narodowym zwracając uwagę, że wolność religii może podlegać ograniczeniom przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. Wreszcie przedstawiono argumentację Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną w wyroku z 10 grudnia 2014, uznającą za dopuszczalną i zgodną z Konstytucją praktykę przeprowadzania uboju rytualnego w Polsce. Rozważania kończy wskazanie licznych kontrowersji związanych z tym rozstrzygnięciem

 • Prawa człowieka i obywatela jako moralny kierunkowskaz ustrojowy Republiki Federalnej Niemiec

  Author: Jan Wiktor Tkaczyński
  E-mail: jan.tkaczynski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 19-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.03.01
  PDF: ppk/43/ppk4301.pdf

  The end of Nazism lawlessness, proved – beyond reasonable doubt – that values which are sustainable and unbreakable exists. These values are getting older – as everything in this world, but does not become outdated. As a starting point shall be taken joint and individual experiences from National-Socialists period, which cannot be forgotten, especially from perspective of historical context: the state and society were impact by ideological experiment. The experiment had a common meaning – individuals disregard and cult of masses. Never individualism did not mean so few. And never the freedom of individual was so deficit commodity. When thinking deeper on this subject, it is – without any doubts, possible to assumed, that these past experiences had strong and thorough influence on authors of German constitution from 1949. It shall be emphasized that the opening word of the German Basic Law is: „The human dignity is irrebuttable”. From the point of legal system, it is striking, because in typical (and – commonly used in other democratic systems) opening constitutional provisions, we can read, to whom the power in the state is dedicated, or what is the legal form of state.

 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako fundamentalny akt prawa europejskiego – czy twierdzenie to nadal zachowuje aktualność?

  Author: Anna Pazura
  E-mail: les65an89@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Jan Uniejewski
  E-mail: jan_uniejewski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 53-75
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.03
  PDF: ppk/30/ppk3003.pdf

  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niejednokrotnie była określana mianem fundamentalnego aktu prawa europejskiego. Prezentowane rozważania, poprzez charakterystykę okoliczności jej powstania, normatywnej treści, mechanizmu implementacyjnego oraz aktualnego kontekstu, w jakim obowiązuje, zmierzają do wykazania, czy twierdzenie to pozostaje zasadne w aktualnej rzeczywistości prawno-politycznej. Nie budzi co prawda wątpliwości, że to właśnie w Konwencji państwa-sygnatariusze po raz pierwszy przyjęły na siebie prawne zobowiązanie ochrony podstawo- wych wolności i praw człowieka, a co szczególnie istotne – wyraziły zgodę na to, by każda jednostka mogła kierować przeciwko każdemu z nich skargi indywidualne, wnoszone do specjalnie powołanego międzynarodowego organu sądowego kompetentnego do wią- żącego rozstrzygania, czy doszło do naruszeń chronionych wolności lub praw. Był to przełomowy moment w rozwoju prawa międzynarodowego, w którym przez wieki zakorzeniło się przekonanie, że rozstrzyganie o wolnościach i prawach jednostek należy do jurysdykcji krajowej, a jednostki nie mają podmiotowości międzynarodowo-prawnej. Konwencja stworzyła zatem mechanizm implementacyjny, którego rola w zakresie wytyczania standardów ochrony wolności i praw człowieka jest nie do przecenienia. Niemniej jednak nie można tracić z pola widzenia, że funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni prawnej Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz słabość Rady Europy, przejawiająca się w zrzeszaniu dużej liczby państw o dość zróżnicowanej kulturze prawnopolitycznej oraz zróżnicowanych standardach demokracji, sprawiają, że praktyczna doniosłość Konwencji ulega i – jak należy się spodziewać – będzie ulegać nieustannej weryfikacji.

 • Przestrzeganie praw człowieka w wybranych państwach Azji postkolonialnej – aktualne problemy

  Author: Anna Michalak
  E-mail: aniamich@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 115-134
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.06
  PDF: ppk/23/ppk2306.pdf

  Any discussion of human rights in post-colonial countries in Asia conducted from the perspective of Western civilization faces many obstacles, particularly related to the existing cultural differences, or even barriers and different traditions. Postcolonial states, despite the remaining remnants of the colonial era – visible example in their legal system, which still contains normative acts adopted before obtaining sovereignty – very firmly based universal adoption of the catalog of human rights as defined in the UN covenants, as well as the application of the standards in their compliance, which would be in line with those elaborated within the framework of the UN. The adopted ideology of so-called „Asian values” leads to a re-widening ideological differences, or even philosophical, in the further development of democracy between Western countries and Asia. At the same time, this gives rise to extract new direction of research, which is to analyze the development of human rights in post-colonial countries of Asia and the West, the study of unknown problems that will come up in relation to the existence of the doctrine of „Asian values”. The aim of this publication is to present current issues related to the debate on human rights, which recently appeared in Singapore and India.

 • Pozycja ustrojowa Ombudsmana na Łotwie

  Author: Andrzej Pogłódek
  E-mail: andrzejpoglodek@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 149-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.07
  PDF: ppk/25/ppk2507.pdf

  The institution of Ombudsman originated in Scandinavia. The spread of the institution – which is now a solution typical of democratic countries – took place at the end of the twentieth century. At that time the institution has been widely welcome in the former socialist countries of Central and Eastern Europe. In Latvia, it is not a constitutional body. Latvian Ombudsman acts on the basis of the Act of 2006, its predecessor was the National Bureau of Human Rights. Latvian legislator in a manner appropriate to democratic standards specify the position of Ombudsman of the political system and created him an opportunity to actually carry out the tasks assigned to it. Unfortunately, the practical effects of the activities of the Ombudsman leave much to be desired.

 • Instytucja przysięgi (ślubowania) a poszanowanie wolności sumienia i religii

  Author: Grzegorz Maroń
  E-mail: grzemar6@op.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 51-76
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.04.03
  PDF: ppk/26/ppk2603.pdf

  Legal obligation to take the oath may interfere with the fundamental rights of the individual, especially with freedom of conscience and religion. In the particular states there are various ways to remove these type of collision, for example, the ability to take affirmation in place of the oath-taking or the extraordinary admissibility of the oath’s text modification. The given options are anchored in the statute law provisions or in the judicial practice. Not always, however, the indicated solutions are fully responsive to possible conscientious objections. In the author’s view, instead of derogation of the title institution from legal orders, oaths’ texts should attain the “appropriate” form – ie. oath wording refers to a relatively universal values –and a certain degree of flexibility in the interpretation of the law is needed. The obligation to take the oath and obligation to respect fundamental rights may be seen as the optimization requirements, and the most proper way to remove conflicts between them in a particular case is to use the method of proportional weighing in accordance with the Robert Alexy’s theory of legal principles.

 • Prawne podstawy realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce

  Author: Sabina Grabowska
  E-mail: chatazawsia@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Author: Monika Urbaniak
  E-mail: monikaba@ump.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 95-107
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.05
  PDF: ppk/21/ppk2105.pdf

  The topic of the article is the analysis of legal basis governing the right to health in the Polish Republic. Polish health care system, which, in practice, implementing the right to health is characterized by far-reaching instability, but its basic foundations remain the same. Statutory regulations of 1989 are subject to constant change, and the solutions implemented constitutionality was challenged by the Constitutional Court. Also, the- re is currently no comprehensive vision of the health system, and all the changes were made so far is partial. Lack of comprehensive reforms, as well as the disorder in some areas of the health system by adopting the law uniformly regulating specific issues cau- sing adverse situations for beneficiaries and does not contribute to the stabilization of the legal system in this sector.

 • Ochrona prawna hymnu narodowego jako elementu dziedzictwa narodowego – jej charakterystyka i funkcje

  Author: Anna Magdalena Kosińska
  E-mail: akosinska@panstwoprawa.org
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 109-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.06
  PDF: ppk/21/ppk2106.pdf

  The present paper is an analysis of the legal regulations on national anthem in Polish Constitutional Legal system. The author claims that national anthem is a part of intangible national heritage and as a consequence individual can realize his cultural right thanks to the participation in anthem’s heritage. Paper presents constitutional regulation in relation to legal resolutions in different Member States. Art. 28 of Polish Constitution positioned in 1 st Chapter has very special meaning for the right to participate in national heritage’s fulfillment that was characterized in last part of the article.

 • zastosowanie praw człowieka w realiach konfliktu zbrojnego

  Author: Marcin Przybysz
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 69-81
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.05
  PDF: ppk/01/ppk105.pdf

  For many years international humanitarian law (IHL) and human rights law (HR) used to be separated branches of law applied in different situations and circumstances. Depending on the state of international relations human rights law as “law of peace” or international humanitarian law as “law of war” (ius in bellum) had to be chosen. On the other hand human rights were a domain of a classical state’s constitutional law whilst IHL was a subject of interstate treaties. Even despite shared common values such as human dignity or humanitarianism, paths of both legal systems have not crossed with each other at least until the end of sixties or seven- ties of the twentieth century. Changes which have occurred during last 30 years in international relations as well as appearance of new forms of armed conflicts forced scholars as well as international judicial bodies to consider a shift in previous standard and narrow way of legal interpretation. The author of the article presents dif- ferent historical roots of both legal branches of law as well as contemporary challenges related with their frequent penetration in circumstances of modern armed conflicts such as in Balkans, Turkey, Russia or Iraq.

 • Aktywność Komisji Weneckiej na rzecz poprawy standardów demokratycznych w prawodawstwie Czarnogóry w latach 2011–2014

  Author: Michał Klimkowski
  E-mail: mgk7@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 247-261
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.14
  PDF: ppk/44/ppk4414.pdf

  Niniejsza praca jest próbą ukazania aktywności Komisji Weneckiej względem Czarnogóry w latach 2011–2014. Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo skupia swoją działalność przede wszystkim na prawie konstytucyjnym, analizując nie tylko projekty zmian w ustawach zasadniczych, ale także wszelkie poprawki do konstytucji oraz inne akty prawne związane z zasadniczym porządkiem ustrojowym. Opisywane w tekście działania Komisji odnoszą się do Czarnogóry, będącą demokracją parlamentarną, której ustrój polityczny reguluje Konstytucja z 2007 r. Państwo to ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej, która rozpoczęła negocjacje akcesyjne w czerwcu 2012 r. Jednak w kwestii dostępowania do standardów europejskich jest jeszcze wiele kwestii, które wymagają znacznej uwagi, by osiągnąć pożądany stan, zgodny z normami funkcjonującymi na Zachodzie Europy.
  Pierwsza część tekstu to wprowadzenie do tematyki działalności Komisji Weneckiej. Druga część dotyczy aktywności Komisji w kwestiach pomocy prawnej i jej misji na rzecz poprawy standardów demokratycznych i ochrony praw człowieka. Trzecia część tekstu to próba zaprezentowania wpływu Komisji Weneckiej, poprzez jej opinie i zalecenia, na proces prawodawczy Czarnogóry. Skoncentrowano się w nim na aktywności Komisji oraz jej ewentualnego wpływu na poprawę przestrzegania standardów demokratycznych w Czarnogórze. Myśl końcowa stanowi z kolei próbę wyciągnięcia wniosków z przeanalizowanego materiału.

 • Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – stan kompatybilności czy konkurencyjności?

  Author: Andrzej Bisztyga
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 179-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.09
  PDF: ppk/07/ppk709.pdf

  European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms enjoys good opinion of the constitutional act orders European legal space of human rights. The pearl in the Convention crown is European Court of Human Rights, which case-law creates European standards of human rights in contemporary way. Being obligatory, Lisbon Treaty and Charter of Fundamen- tal Rights of European Union change the previous situation. Instrumentarium of the human rights protection in Europe has been enriched. However a number of questions about the relation between Convention and Charter arise and the relation between European Court of Human Rights and Court of Justice of Eu- ropean Union as well as the case-law of both European courts. Are the relations going to be complementary or use confrontation?

 • Interwencja humanitarna: między ideą suwerenności państw a uniwersalnym wymiarem praw człowieka

  Author: Marta Turkot
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 32–48
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.02
  PDF: apsp/53/apsp5302.pdf

  Interwencja humanitarna jako działania podmiotów międzynarodowych wobec państw to akt, wobec którego idea suwerenności państw i wymogi powszechnie obowiązujących praw człowieka wchodzą w niejednoznaczne relacje. W artykule przedstawiono analizę idei suwerenności w kontekście interwencji humanitarnej i praw człowieka jako jej moralnego uzasadnienia. Okazuje się, że analiza tych relacji przynosi możliwość przedefiniowania pojęcia suwerenności i praw człowieka. Ukazane zostaje ponowne określenie ról tych idei, które mogą być przeprowadzone w oparciu o analizy tych związków.

 • Human Dignity in the European Perspective and the Proportionality Principle

  Author: Monika Forejtová
  Institution: University of West Bohemia
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 192–208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.11
  PDF: apsp/52/apsp5211.pdf

  The fundamental human right to dignity is the cornerstone of European legal culture. The right has been provided for in international, European, and national legal instruments. Its role as a benchmark reference for all other human rights has developed into a self-standing and self-executing right, especially under the new EU Charter of Fundamental Rights. This evolution from the traditional role of the right to dignity is analysed in case study based on a real case before the Constitutional Court of the Czech Republic in 2015. The analysis brings forward a reflection about the need to respect the concept of dignity and how it actually is observed in the European context.

 • Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej

  Author: Krzysztof Gawlikowski
  Institution: Uniwersytet SWPS
  Year of publication: 1998
  Source: Show
  Pages: 9-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap199801
  PDF: ap/1/ap101.pdf

  The question of human rights from an Asian perspective

  The concept of human rights from the very beginning was involved in political struggle and up to now is manipulated by governments, politicians and various groupings for their purposes. Being deeply rooted in the Christian intellectual tradition its universal implementation faces various difficulties in the countries that belong to other traditions, in particular Confucian and Buddhist. Among the principal problems in the Asia-Pacific region the author points out a collectivist notion of an individual and different interpretation of “freedom”, as well as absence of the legal tradition and the emphasis on obligations rather than on rights. Therefore, in the Asia-Pacific region two elements, crucial to “human rights”, are lacking: an autonomous individual as a subject and the recognition of innate rights. Moreover, the Confucian political tradition elaborated a different concept and structure of state. Under historical tradition and circumstances political aspirations of the people were very low and the movement for human rights could not be born. It was initiated only recently under the Western impact. The author analyses potential scenarios of the future evolution and indicates that the economic development and social transformations in course will increase autonomy of an individual and strengthen legal order, as well as stimulate further democratization initiated in the region merely at the end of the 1980s. However, in order to introduce the concept of human rights to social and political practice a profound transformation of East Asian civilization is required.

 • Instytucja Pełnomocnego Rzecznika ds. Praw Człowieka w Turkmenistanie – wymiar normatywny i praktyka

  Author: Jerzy Szukalski
  E-mail: jerzy.szukalski@onet.eu
  Institution: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9960-7571
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 223-244
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.13
  PDF: ppk/48/ppk4813.pdf

  The article presents the institution of the Commissioner for Human Rights in Turkmenistan, also officially referred to as the Ombudsman of Turkmenistan. The institution of Ombudsman was established in the Constitution of Turkmenistan in a new editing of 14 September 2016, and detailed regulations were included in the Law of 23 November 2016 “On Ombudsman”. Statutory regulations concerning the Ombudsman generally meet the standards of similar acts being in force in democratic countries. However, in the reality of the authoritarian system of Turkmenistan, where fundamental human rights are violated, the new institution is not able to perform the functions for which it was established. The evidence is the Ombudsman’s first report for 2017, which clearly lacks cases relating to human rights of the first generation. As a matter of fact, until democratic changes take place in Turkmenistan, as well as change in the policy of the state authorities in their approach to the protection of individual rights and freedoms, the institution of the Ombudsman will remain a facade institution.

 • The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective)

  Author: Kinga Machowicz
  Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 97-106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.06
  PDF: apsp/64/apsp6406.pdf

  Works of art often refer to privacy or the freedom of conscience and religion. The goal of the study is to contribute to the discussion on resolving conflict situations arising from the way of reception of art and to point out circumstances worth taking into consideration while choosing measures intended to prevent conflicts or at least minimize the effects of conflict situations that have already occurred. That is why it appears indispensable to consider difficulties in defining art-related concepts basing on social science, and to present artistic creation as a form of expression, as well as to analyze the determinants of the freedom of artistic creation as a law-protected interest in the political-legal system in the situation of conflict with other human rights.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart