prawo do sądu

 • Odpłatność wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu

  Author: Iwona Dyś-Branicka
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 253-273
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.15
  PDF: ppk/33/ppk3315.pdf

  rawo do sądu jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych jednostce w państwach demokratycznych. Jego istotnym elementem jest zwłaszcza dostęp do sądu, warunkujący możliwość uruchomienia postępowania przed wymiarem sprawiedliwości w celu dochodzenia obrony swoich praw. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dostępu do sądu w sprawach cywilnych w świetle generalnej zasady odpłatności tej procedury. Autorka wskazuje na funkcje kosztów sądowych, przywołując poglądy doktryny oraz stanowisko judykatury oraz akcentując wytyczne Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Nadto, analizie poddane zostają występujące w polskim porządku prawnym instytucje zwolnienia od kosztów oraz pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu. Na podstawie poczynionych rozważań, autorka formuje wniosek, zgodnie z którym istnienie modelu odpłatnego procesu cywilnego nie stoi w sprzeczności z prawem dostępu do sądu, a za przyjętym rozwiązaniem zgodnym z ogólną klauzulą limitacyjną przemawiają funkcje jakie ma do odegrania instytucja kosztów postępowania w demokratycznym państwie prawnym.

 • Formalne prawo odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych

  Author: Elżbieta Gudowska-Natanek
  E-mail: elzbieta.gudowska-natanek@doctoral.uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 153-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.08
  PDF: ppk/41/ppk4108.pdf

  The purpose of this article is to present the process of disciplinary liability that the judges of the common courts are subject to especially in relation to the constitutional principle of judges’ independence. In this context, they are discussed the formal aspects of the disciplinary procedure, particularly those concerning initiation of proceedings, recognizing the disciplinary case, joinder of proceedings, appeal and resumption of final judgment. This issue will be used to answer the question, what the function is and what disciplinary proceedings are for in relation to constitutional right to a fair trial and also whether current legislation needs corrections.

 • Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. I)

  Author: Filip Radoniewicz
  E-mail: f.radoniewicz@ akademia.mil.pl
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 161-174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.09
  PDF: ppk/36/ppk3609.pdf

  The purpose of this paper is the presentation of some selected issues connected with the right to a fair trial (the right to court, the right to legal proceedings), which is a key element of human rights protection and serves to provide procedural means to safeguard the rule of law. The right to a fair trial is generally guaranteed in acts of international law and in democratic constitutions. The Author of this paper compares regulations of this issue in the European Convention on Human Rights, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland. Because of the extent of the presented subject, article was divided into two parts – the first one, which contains the introduction to the subject of the right to a fair trial and the analysis of this issue in the European Convention on Human Rights and the second part, which presents the regulation of the right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland.

 • Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. 2)

  Author: Filip Radoniewicz
  E-mail: f.radoniewicz@akademia.mil.pl
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 153-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.07
  PDF: ppk/37/ppk3707.pdf

  The purpose of this paper is the presentation of some selected issues connected with the right to a fair trial (the right to court, the right to legal proceedings), which is a key element of human rights protection and serves to provide procedural means to safeguard the rule of law. The right to a fair trial is generally guaranteed in acts of international law and in democratic constitutions. The Author of this paper compares regulations of this issue in the European Convention on Human Rights, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland. Because of the extent of the presented subject, article was divided into two parts – the first one, which contains the introduction to the subject of the right to a fair trial and the analysis of this issue in the European Convention on Human Rights and the second part, which presents the regulation of the right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland.

 • Konstytucyjne podstawy prawa do sądu (zasada ustawowej regulacji władzy sądowniczej)

  Author: Agnieszka Bień-Kacała
  E-mail: abien@law.umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 15-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.01
  PDF: ppk/31/ppk3101.pdf

  W artykule podkreślono istotne i wielowymiarowe znaczenie zasady ustawowej regulacji władzy sądowniczej. Z jednej strony mamy do czynienia z ważnym elementem prawa do sądu. Zasada ta stanowi gwarancję niezależności sądownictwa oraz niezawisłości sędziów. Z drugiej strony łączy ona judykatywę z wolą Narodu formułowaną w drodze wyborów i odzwierciedlaną w organach skupiających przedstawicieli Narodu. Nie mniej jednak ostatnie wydarzenia i stan niepewności wokół Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że ustawa regulująca pozycję organów władzy sądowniczej powinna odpowiadać pod względem materialnym i formalnym warunkom określonym w Konstytucji zatwierdzonej przez suwerena w referendum.

 • O granicach swobody ustawodawcy w kształtowaniu standardów prawa do sądu

  Author: Joanna Juchniewicz
  E-mail: asia.juchniewicz@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 31-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.02
  PDF: ppk/31/ppk3102.pdf

  Konstytucja w art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 statuuje prawo do sądu rozumiane jako prawo dostępu do sądu, tj. prawo do uruchomienia postępowania przed sądem, prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, prawo do wyroku sądowego, tj. prawo uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd w rozsądnym terminie oraz zakaz zamykania drogi sądowej służącej dochodzeniu konstytucyjnych praw i wolności. Prawo do sądu nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom, przy zastosowaniu reguł określonych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej (ograniczenie musi być wprowadzone ustawą jeżeli jest w demokratycznym państwie prawnym konieczne da ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia, moralności publicznej, i nie może naruszać istoty prawa i wolności).

 • Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności

  Author: Monika Florczak-Wątor
  E-mail: m.florczak-wa- tor@uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 47-66
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.03
  PDF: ppk/31/ppk3103.pdf

  Artykuł analizuje prawo do sądu jako jedno z praw osobistych, które podlega ograniczeniom na warunkach wskazanych w Konstytucji oraz jako gwarancja horyzontalnego działania innych praw i wolności. Omawiane są w tym kontekście cztery elementy składające się na prawo do sądu, a mianowicie prawo dostępu do sądu, prawo do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, prawo do uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy oraz prawo do odpowiednio ukształtowanego ustroju organów państwowych wymierzających sprawiedliwość. Prawo do sądu podlega bezpośredniemu stosowaniu, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Może ono przybrać postać stosowania samoistnego Konstytucji, współstosowania Konstytucji i ustawy (lub innego aktu normatywnego) oraz stosowania kolizyjnego. W ramach pozytywnych obowiązków państwa mieści się obowiązek zapewnienia prawa do sądu na wypadek naruszenia praw konstytucyjnych przez inne podmioty, w tym również podmioty prywatne.

 • Konstytucyjność ograniczeń prawa do sądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

  Author: Wojciech Szydło
  E-mail: wojciech.szydlo@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 163-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.07
  PDF: ppk/31/ppk3107.pdf

  W artykule omówione zostały ograniczenia de lege lata w zakresie konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa konkurencji i konsumentów. Dokonano oceny konstytucyjności rozwiązań przyjętych przez polskiego ustawodawcę oraz uwypuklono konstytucyjnie zakreślone granice prawa do sądu w omawianej kategorii spraw. Autor podjął refleksję nad istniejącym obecnie system sądowej kontroli, zastanawiając się, czy nie jest on przypadkiem w pewnych jego elementach dysfunkcjonalny oraz w jaki sposób można by go ewentualnie zastąpić czy też substytuować innym systemem ochrony praw przedsiębiorców, przede wszystkim zaś ochrony praw proceduralnych, który byłby zgodny z obecnie obowiązującą Konstytucją RP, czy dosłowniej z konstytucyjnie określonym prawem do sądu.

 • Prawo do sądu w Niemczech

  Author: Piotr Czarny
  E-mail: piotrek.czarny@uj.e-du.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 197-222
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.09
  PDF: ppk/31/ppk3109.pdf

  Samo pojęcie prawa do sądu właściwie nie jest w Niemczech – przynajmniej w literaturze konstytucyjnoprawnej – używane. Za jego odpowiedniki uważać jednak należy inne powszechnie stosowane wyrażenia: zasadę efektywnej ochrony prawnej albo też roszczenie o zapewnienie wymiaru sprawiedliwości. Idee te mają w tym kraju długą tradycję. Ustawa Zasadnicza RFN nie zawiera jednego ogólnego przepisu proklamującego prawo do sądu i konkretyzującego jego założenia. Jednak zapewnienie efektywnej ochrony sądowej uważane jest zarówno za ogólną konstytucyjną zasadę porządku prawnego, jak i prawo podmiotowe o randze konstytucyjnej. Samą gwarancję otwarcia drogi sądowej uzupełniają w Niemczech tzw. prawa proceduralne opisane w art. 101, 103 i 104 Ustawy Zasadniczej. Chodzi tu głównie o: zakaz tworzenia sądów nadzwyczajnych, zakaz pozbawiania jednostki dostępu do „ustawowego sędziego”, prawo do wysłuchania. Federalny Trybunał Konstytucyjny z zasady państwa prawnego wyprowadził ogólny nakaz przestrzegania prawa do uczciwego postępowania. Generalnie w Niemczech zakłada się, że konstytucyjne standardy w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości odpowiadają międzynarodowym wymaganiom, a nawet idą w tym zakresie „dalej”.

 • Prawo do sądu we Włoszech

  Author: Monika Urbaniak
  E-mail: monikaba@ump.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznnaiu
  Author: Małgorzata Lorencka
  E-mail: loren17@poczta.fm
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 223-243
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.10
  PDF: ppk/31/ppk3110.pdf

  Prawo do sądu zostało wyrażone bezpośrednio w I części konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r., „Prawa i obowiązki obywateli”. W myśl art. 24 ust. 1 konstytucji „wszyscy mogą zwrócić się do sądu dla uzyskania ochrony praw i uzasadnionych interesów”. Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji konstytucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do sądu, prawa do obrony czy prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu (art. 111 konstytucji). Do największych wad funkcjonowania włoskiego wymiaru sprawiedliwości trzeba zaliczyć wielokrotne przekraczanie rozsądnego czasu trwania postępowania sądowego oraz wykorzystywanie środka nadzwyczajnego – kasacji, jako trzeciej instancji sądowej. Są podejmowane próby naprawy włoskiego sądownictwa, jak przykładowo ustawa Pinto z 2001 r., która daje stronom prawo do odszkodowania ze względu na przeciągające się postępowanie. Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych skutków w postaci skrócenia czasu postępowania sądowego ze względu na brak reformy wymiaru sprawiedliwości (skomplikowana struktura i duża liczba włoskich sądów, tradycyjnie niskie opłaty sądowe). Skutkiem tej ustawy był dalszy wzrost liczby spraw i kosztów budżetowych. Nieskuteczność systemu sądowniczego we Włoszech wymaga kolejnych reform

 • Skuteczna opieka sędziów i sądów w zakresie realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów – rozważania na tle art. 24 Konstytucji Hiszpanii

  Author: Jarosław Sułkowski
  E-mail: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 275-297
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.12
  PDF: ppk/31/ppk3112.pdf

  Prawo do sądu, określane także jako „prawo-gwiazda” (derecho-estrella), traktowane jest jako podstawowa i niezmienialna gwarancja praw człowieka. Uregulowane zostało w Konstytucji Hiszpanii dość szczegółowo i ujmowane jest jako zbiór gwarancji prawnych. Gwarancje te – od samego początku funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego – zostały odniesione do każdej fazy i rodzaju postępowania sądowego. Dzięki szybkiemu zuniwersalizowaniu tego prawa i odniesieniu go do – innych niż prawo karne – dziedzin prawa art. 24 Konstytucji zyskał miano prawa-„gwiazdy” (derecho-estrella) i znajduje się w centrum uwagi nie tylko doktryny prawa konstytucyjnego procesowego, prawa konstytucyjnego materialnego, ale także procesowego prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Jednak największe znaczenie dla zrozumienia hiszpańskiego spojrzenia na prawo do sądu ma uświadomienie sobie, że art. 24 Konstytucji przez ponad dwie dekady był przedmiotem niezwykle dynamicznej wykładni Trybunału Konstytucyjnego, którego orzecznictwo dotyczące prawa do sądu obejmuje kilkadziesiąt tysięcy orzeczeń.

 • Polski Trybunał Konstytucyjny wobec europejskich standardów prawa do sądu

  Author: Anna Michalak
  E-mail: aniamich@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 329-348
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.14
  PDF: ppk/31/ppk3114.pdf

  Trybunał Konstytucyjny nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości jednak jest organem władzy sądowniczej, a możliwość domagania się zbadania zgodności aktu normatywnego z Konstytucją stanowi współcześnie nieodłączny element demokratycznego państwa prawa i prawa do sądu. Jak wynika z analizy orzecznictwa TK, polski sąd konstytucyjny stosuje standardy prawa do sądu wynikające z Konwencji i Karty, odwołuje się do orzecznictwa europejskich trybunałów, do kognicji których należy wykładnia odpowiednich postanowień tych aktów prawa międzynarodowego. Praktykę tę należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, gdyż prowadzi do tworzenia wspólnego standardu ochrony praw podstawowych w krajach Unii Europejskiej. Respektowanie orzecznictwa ETPCz czyni jednak koniecznym uznanie, że w postępowaniach toczących się w ramach kontroli konkretnej zastosowanie mają gwarancje wynikające z art. 6 Konwencji. Oczywistym jest, że Trybunał Konstytucyjny jako sąd prawa a nie faktów nie może być traktowany jako kolejna instancja odwoławcza, a skarga konstytucyjna nie powinna być wykorzystywana jako instrument korygowania błędów popełnionych na wcześniejszych etapach postępowania. Niemniej także umiejscowienie TK wśród organów władzy sądowniczej, ukształtowanie przez ustawodawcę trybu postępowania przed TK, wreszcie status sędziów TK pozwalają – w moim przekonaniu – na postawienie tezy o konieczności stosowania w postępowaniu skargowym przez TK, europejskich standardów prawa do sądu. Standarów, które jak wynika z orzecznictwa trybunalskiego, gwarantują także przepisy Konstytucji.

 • Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej wobec europejskich standardów prawa do sądu

  Author: Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
  E-mail: juskeviciute_ agne@yahoo.com
  Institution: Uniwersytet Wileński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 349-368
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.15
  PDF: ppk/31/ppk3115.pdf

  Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy konstytucyjnych podstaw działalności Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej oraz przedstawienie funkcji tego sądu w zakresie harmonizacji krajowych i ponadnarodowych mechanizmów prawa jednostki do ochrony sądowej. Autorka w pierwszej kolejności przedstawia konstytucyjne podstawy utworzenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej oraz wskazuje istotne cechy jego statusu i działalności. Następnie analizuje orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej dotyczące prawa do sądu. Na zakończenie autorka podejmuje się oceny wpływu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na jurysprudencję Sądu Konstytucyjnego w zakresie prawa do sądu.

 • Bezpośrednie stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  Author: Anna Chmielarz-Grochal
  E-mail: annachmielarz@vp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 67-101
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.04
  PDF: ppk/31/ppk3104.pdf

  Problem bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji wiąże się z rolą tego aktu w systemie prawa i praktyce jego stosowania. Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji znajduje zastosowanie w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów. W postępowaniu sądowokonstytucyjnym przepis ten przyjmowany jest za samoistny wzorzec kontroli konstytucyjności prawa, z kolei sądy najczęściej współstosują go z przepisami ustaw, w tym za pomocą techniki wykładni w zgodzie z Konstytucją. Rezultatem bezpośredniego stosowania art. 45 ust. 1 Konstytucji jest przenoszenie do orzecznictwa zasad i wymagań związanych z konstytucyjnym prawem do sądu (w tym z pojęciem sprawy konstytucyjnej) i wynikającymi z niego gwarancjami.

 • Rola sądu administracyjnego w procesie podziału gminy na okręgi wyborcze

  Author: Małgorzata Masternak-Kubiak
  E-mail: gosia_m@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.05
  PDF: ppk/44/ppk4405.pdf

  Sposób określenia podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby mandatów przypadających na okręg jest wyrazem realizacji zasady równości wyborów w znaczeniu materialnym. Właściwy podział danego terytorium na okręgi wyborcze stanowi gwarancję przestrzegania równości prawa wyborczego. Kodeks wyborczy z 2011 r., pierwotnie stanowił, że od orzeczeń Państwowej Komisji Wyborczej wydanych w ramach weryfikacji postanowień komisarza wyborczego, nie przysługuje środek prawny. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r., orzekł, że regulacja ta jest niezgodna z Konstytucją. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. wprowadzono dwuinstancyjną kontrolę legalności podziału gminy na okręgi wyborcze (przed wojewódzkim sądem administracyjnym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Następnie uznano jednak, że biorąc pod uwagę, że czynności wyborcze związane z tworzeniem okręgów wyborczych oraz zmianie ich granic, objęte są kalendarzem wyborczym i muszą być wykonywane bez zbędnej zwłoki, że procedura sądowej kontroli powinna, zakładać szybkość i sprawność postępowania w tej materii. Ustawą z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano przepisy w zakresie właściwości i trybu sądowej kontroli aktów organów wyborczych podejmowanych w sprawach tworzenia okręgów wyborczych oraz dotyczące terminu złożenia odwołania i skargi do sądu. Postępowanie sądowe w tej materii stało się jednoinstancyjne, gdyż skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze ma rozpoznawać wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny.

 • European Union Citizens’ Direct Access to Court in the Light of Procedural Regulations of the Court of Justice and the General Court – Selected Issues

  Author: Anna Marcisz-Dynia
  E-mail: amarcisz@poczta.onet.eu
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2117-0685
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-140
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.10
  PDF: ppk/52/ppk5210.pdf

  The subject of the study is to analyze EU citizens’ right to court in the light of the pro- cedural regulations of the court of Justice and the General Court included in the CJEU Statute and court regulations. The study analyzes also, to a necessary extent, the body of previous judicial decisions of CJEU as well as the provisions of relevant acts of deriv- ative law concerning the issues in question. Considering the complexity of the analyzed subject and the limitations of the size of the present study, the focus was put on ques- tions related to legal aid and rules of representation. Upon through analysis, the study confirms that in proceedings before EU courts EU citizens have limited possibilities in the scope of the capacity to act in legal proceedings, which constitutes one of the most basic factors limiting their right to court.

 • Odpowiedzialność władzy sądowniczej a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów

  Author: Anna Machnikowska
  E-mail: anna.machnikowska@ug.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5022-6962
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 35-74
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.02
  PDF: ppk/56/ppk5602.pdf

  Responsibility of the Judicial Power and Disciplinary Responsibility of Judges

  Two circumstances: ineffective legal protection system and controversial cases of abandonment of enforcement of judges’ disciplinary liability have become a basis for justifying amendments to regulations on judges’ disciplinary liability. New solutions are characterised by, among other features, the limiting of the independence of the judiciary and subjecting it to increased control exercised by the legislature and the executive. The rationale behind these changes is to be sought for in a claim that courts of law are not a representative of the people which can be considered qual to the other authorities and that, therefore, having been abused by judges, the rights they have enjoyed hitherto (other than the administration of justice) should be constrained. Some judges and representatives of the jurisprudence reject this argumentation pointing out that rather than being conducive to the declared goals of improving the functioning of courts and of judges’ observance of law, the amendments result in the limiting of the citizen’s right to an independent tribunal. In these circumstances, a dispute has arisen over how a judge should act if the law on disciplinary liability prohibits their right to criticise or legally verify regulations depriving them of the guarantee of independence and impartiality. Do the statutable principles of disciplinary liability also determine all the principles of the judiciary liability? What if there is a difference of opinions between the representatives of the legislature and the executive versus those of the judiciary concerning an interpretation of the citizen’s right to a tribunal and of the notion of “independence of a tribunal”? Analysing the legal and doctrinal argumentation offered by both parties may facilitate answering these questions. This approach may also prove useful in determining whether enforcing the new principles of disciplinary liability will resolve the current crisis in the relationship between courts and the other authorities or, on the contrary, initiate its further stage.

 • Sądownictwo dyscyplinarne w kontekście ograniczeń konstytucyjnych

  Author: Sławomir Patyra
  E-mail: slawomir.patyra@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6331-9006
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 109-122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.05
  PDF: ppk/56/ppk5605.pdf

  Disciplinary Justice in the Context of Constitutional Restrictions

  The purpose of this article is to analise the present formula of disciplinary responsibility of the judges in a context of the constitutional rules: independent of judges, independent of courts and right to a fair trial. The Author analises present legal status, as well practice and legal propositions of changes. By the way, he notices a dengerous tenden cy towards transgressing constitutional limits and infringement these regulations with the European Union’s law.

 • Article 35 Section 2 of the Act on the Local Referendum in the Light of the Constitutional Principle of Proportionality

  Author: Łukasz Buczkowski
  E-mail: lbuczkowski@pwsip.edu.pl
  Institution: Łomża State University of Applied Sciences
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 61-74
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.04
  PDF: ppk/57/ppk5704.pdf

  The subject of the article is the analysis of the provisions of the Art. 35 (2) of the Act on Local Referendum against the background of the Art. 31 (3) of the Constitution of the Republic of Poland, creating the conditions for admissibility of formulating restrictions on the use of constitutionally specified provisions the rights and freedoms of the individual. The aim of the study is to determine whether the statutory regulation under review remains compliant with the constitutional principle of proportionality regarding the citizen’s right to a court. The main thesis is that the disposition of the Art. 35 (2) of the Local Referendum Act does not infringe the individual’s rights related to the pursuit of claims related to unreliable referendum campaigns.

 • Mediation in Civil Matters and the Justice System - Constitutional Issues

  Author: Magdalena Skibińska
  E-mail: m.skibinska@uz.zgora.pl
  Institution: University of Zielona Góra
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1676-1157
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 139-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.10
  PDF: ppk/57/ppk5710.pdf

  The main purpose of the article is to determine the mutual relations between mediation and court proceedings, as well as to answer the question whether mediation services provided by out-of-court entities should be considered as a part of the justice system and fulfill the constitutional right to court. The conducted research leads to the conclusion that both the judiciary and mediation should be considered as complementary methods of dispute resolution, although the first of them is granted primacy under the Polish Constitution i.a. due to the fact that mediation settlements are subject to court approval and not all types of disputes can be resolved bindingly in mediation. Mediation does not belong sensu sticto to the definition of the judiciary and does not fulfill the right to justice but may be included in a broad understanding of the judiciary and therefore its existence according to current regulations does not violate the position and rules of functioning of the judicial system. However, this situation can easily change, if the mandatory mediation planned by the legislator in divorce and legal separation cases comes into force.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart