Prezes Rady Ministrów

 • Indywidualna odpowiedzialność polityczna ministra w praktyce ustrojowej na gruncie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

  Author: Marek Woźnicki
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 97-119
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.06
  PDF: ppk/42/ppk4206.pdf

  According to the Constitution of Poland from 2nd April 1997, a cabinet minister is political responsible for the political direction of his office to the Sejm and to the Prime Minister. The main goal of this paper is to show, that in practice, the political responsibility of the ministers before the Sejm is illusory. The majority of the vote required to adopt a motion of no confidence is so high that its vote is only possible in exceptional circumstances. Since 1997, no motion of no confidence have been successful, so the Sejm has never succeeded in enforcing the resignation of a minister. That is why, only the political responsibility of the minister before the Prime Minister has a real meaning. The head of government can lead to the dismissal of each minister at any time. When deciding to file an application to dismiss a minister, the Prime Minister must take into account only whether such a decision does not endanger the political support of the majority of the Sejm.

 • Kompetencje prezesa Rady Ministrów i właściwych ministrów w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa

  Author: Rafał Trzeciakowski
  Institution: Wyższa Szkoła Psychologi Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 243-265
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.14
  PDF: ppk/32/ppk3214.pdf

  Rada Ministrów jest konstytucyjnym organem władzy wykonawczej odpowiedzialnym za sprawowanie ogólnego kierownictwa w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Temat kompetencji Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności został już szeroko omówio- ny w doktrynie prawa konstytucyjnego. Istotnym jest jednak, że osobne kompetencje w omawianym zakresie, posiadają także prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jak zostanie wykazane w toku niniejszego opracowania, kompetencje te mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to kompetencje wynikające ze stosunku zależności i kierownictwa nad organami administracji, samorządu czy służb mundurowych. Z drugiej strony, prezes Rady Ministrów, minister ibrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych zostali wyposażeni w szereg szczegółowych kompetencji umożliwiających im realizację polityki bezpieczeństwa i obronności zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie zagrożenia państwa.

 • Kształtowanie się konstytucyjnej koncepcji instytucji Prezesa Rady Ministrów

  Author: Ryszard Chruściak
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 160-186
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.08
  PDF: ppk/06/ppk608.pdf

  The basis for National Assembly work and its Constitutional Commission over the Constitution of the Republic of Poland passed on 2 April, 1997, was 7 Constitution Projects. Legal regulations included in those projects concerning the Prime Minister were the foundation for the process of forming the final Constitution regulations placing the Prime Minister. The analysis of those regulations should not be conducted without taking into consideration the solution of projects concerning the government as well as the model of executive power. Remarks concerning the government and the executive power may become reduced to general conception because that issue has already been analyzed in detail.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart