prywatność

 • Polityka antyterrorystyczna jako dylemat demokracji liberalnej

  Author: dr Marek Górka
  Institution: Politechnika Koszalińska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 62-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201704
  PDF: siip/16/siip1604.pdf

  Anti-terrorism policy as a dilemma of liberal democracy

  Terrorism is harmful to democratic governments and societies. In addition to the visible and the direct effects of attacks on bystanders, aim bombers are undermining democratic values, including the weakening of confidence in state institutions and laws that regulate their functioning. As a result of the use of violence can permanently give birth to create a socio-political divisions, antagonize certain entities and groups, and thus provoke conflicts thus destroying the existing compromises, agreements or arrangements between the parties concerned. In matters of international terrorism it is not only a challenge for the rule of law, but because it also applies to relations between states, poses a serious threat to security and stability.

 • Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

  Author: Marlena Sakowska-Baryła
  E-mail: msakowska11@wp.pl
  Institution: Urząd Miasta w Łodzi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 125-144
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.08
  PDF: ppk/32/ppk3208.pdf

  Celem publikacji jest zaprezentowanie genezy prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz analiza jego istoty. W tekście zaprezentowano sposób regulowania tego prawa w projektach konstytucji, opisano jego charakter oraz relacje występujące pomiędzy tym prawem a innymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Unormowania zawarte w art. 51 Konstytucji mają charakter kompleksowy i gwarantują należytą ochronę danym osobowym osoby fizycznej w sferze prywatnej i publicznej. Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w prawie polskim pokazuje, że prawo to współcześnie ma istotne znaczenie oraz zapewnia publicznoprawną ochronę autonomii informacyjnej jednostki.

  Constitutionalisation of the right to protection of personal data in Poland

  The aim of the publication is to present the origins of the right to protection of person- al data in Poland the analysis the essence of this right. In the text the manner of the regulation of this right is being presented in projects of The Constitution, it describes the right’s character and relations occurrent among it and other constitutional rights and freedoms. The regulations contained in Art. 51 of the Constitution are comprehensive and provide adequate protection of the private and public information of the individual. Regulation of the right to the protection of personal data in Polish Constitution shows that nowadays the right has an essential meaning and assures a publicly protection of the information autonomy of the individual.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart