region

 • NSZZ „Solidarność” lat 1980 – 1990 jako czynnik integrujący region kujawsko-pomorski

  Author: dr Stefan Pastuszewski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 393-404
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201719
  PDF: siip/16/siip1619.pdf

  NSZZ “Solidarność” years 1980 – 1990 as an integrated factor of Kujawsko-Pomorskie region

  Independent Self-governing Trade Union “Solidarity” did not accept the disintegration of the state by dividing into 49 small provinces and districts liquidation – both in the program and operations sought to community actions. Similarly happened in the Kujawsko-Pomorskie region, where “Solidarity” unionists in the public and conspiracy activities sought to create a macro-region of their trade union within the limits of the liquidated in 1975 Bydgoszcz-region. By 1989 cooperation between regions: Bydgoszcz, Toruń and Włocławek was very good. The experience of “Solidarity” can now be used in the process of integration of the Kujawsko-Pomorskie region, as an idea of regional solidarity – a sense of mutual dependence and mutual responsibility for the prosperity and development of the entire region.

 • Zarząd województwa jako organ realizujący politykę rozwoju regionalnego

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: sobczak.lublin@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 207-222
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.12
  PDF: ppk/32/ppk3212.pdf

  Ustanowienie od 1999 r. województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego w Polsce miało przełomowe znaczenie w procesie decentralizacji państwa. Województwo uzyskało nie tylko klasyczne atrybuty samorządu terytorialnego, ale wyraźnie ewoluuje w kierunku instytucji regionu. Proces ten uległ intensyfikacji wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie w tym procesie mają zarządy województw, którym ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powierza szereg istotnych zadań w zakresie rozwoju regionalnego. Zadania te, realizowane w okresie recepcji środków europejskich tj. w latach 2007–2013 (2015) oraz w latach w latach 2014–2020 w zasadniczy sposób wpływają na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych, ale przede wszystkim stymulują przekształcanie się samorządu województwa w region europejski.

 • Wielofazowy proces instytucjonalizacji regionu

  Author: Jacek Poniedziałek
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.01
  PDF: kie/111/kie11101.pdf

  The aim of the article is to characterized the theory of institutionalization of the region. Its author, Finnish geographer Anssi Paasi, described region as an effect of multiphase process that takes shape of an institutionalization. Such process starts when region has its territorial frame (territorial phase), then symbolic images are created and located in people’s consciousness inside and outside of the region (symbolic phase). In the next phase (called an institutional) symbolic images are transformed into formal institutions (law, strategies, organizations). In that phase regional actors operate in the field of a regional discourse. Region is a sociospatial phenomenon, a place where symbolic and institutional acting between different regional actors takes place. It is a constant process of legitimization specific images of regions, which is used to create a brand of the region and structuring the regional identity of people living in the region. The moment a regional identity and a regional brand is created by regional institutions is defined as a full phase of institutionalisation. Paasi’s theory is an important and interesting proposal, which can enrich the sociological surveys of the region, but it is necessary to supplement it. The process of institutionalization of the region involves all regional actors, Paasi argues that only formal organizations. Additionally, this process is dependent on the internal and external context and on the history of the region. These complements enriches heuristic value of the theory characterised in the article.

 • Rola edukacji regionalnej w pielęgnowaniu pamięci przeszłości – na przykładzie wielokulturowego Białegostoku

  Author: Joanna Sacharczuk
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 98-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.05
  PDF: em/1/em105.pdf

  W tekście podejmuję próbę ukazania znaczenia edukacji regionalnej w pielęgnowaniu pamięci przeszłości, odnosząc się do sytuacji wielokulturowego Białegostoku. Zastanawiam się nad rolą, jaką pełnią badania dotyczące pamięci przeszłości w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych i wychowawczych. Zwracam uwagę na wybrane kwestie związane z pamięcią przeszłości w kontekście badań społecznych.

 • Kultura regionu - inspiracje i kierunki rozwoju edukacji regionalnej we współczesnej szkole

  Author: Joanna Sacharczuk
  E-mail: joannasacharczuk@tlen.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
  Author: Alina Szwarc
  E-mail: a.szwarc@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 248-267
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.17
  PDF: kie/125/kie12517.pdf

  W tekście podejmujemy próbę pokazania syntezy współczesnego rozumienia edukacji regionalnej, uwzględniając także podstawy prawne niniejszego zagadnienia. Zwracamy uwagę na możliwości realizacji treści regionalnych w praktyce edukacyjnej. Przedstawiamy wybrane kreatywne metody i formy wykorzystywane w edukacji regionalnej. Odnosimy się również do wyzwań stojących przed wspomnianą edukacją realizowaną w obszarze pedagogiki miejsca. Celem pracy było wskazanie kierunków rozwoju edukacji regionalnej we współczesnej szkole oraz pokazanie interesujących obszarów w kulturze regionu, z których może ona czerpać inspiracje. Przyczynkiem do poznania i analizy omawianego problemu w przestrzeni nauki były studia literatury i analizy badań naukowych ukazujące rolę edukacji regionalnej w budowaniu „ojczyzny prywatnej”, kształtowania identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także zagadnień związanych z pamięcią regionalną, pamięcią społeczną, dziedzictwem kulturowym, regionem. Ponadto impulsem do podjęcia tego tematu były osobiste refleksje dotyczące przekazywania znaczenia edukacji regionalnej i jej roli w kształtowaniu tożsamości miejsca - tożsamości regionu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart