Republika Czeska

 • Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w Republice Czeskiej z 2017 r.

  Author: Tomasz Kasprzak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 90-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201705
  PDF: siip/16/siip1605.pdf

  Populist rhetoric in the parliamentary election campaign in the Czech Republic from 2017

  The paper presents the history of the populist dimension. Populism is depicted in this article as a phenomenon with many planes of conceptualization. In order to combine the considerations of populism and the party system, Czech groups have been investigated, which can be included in the current commonly called modern populism in modern politics. The subject of the study was not marginal groups, including detached parties, and those which have been present on the Czech political scene since 1993: ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM.

 • Rodzina a edukacja wietnamskich uczniów w Republice Czeskiej – kontekst społeczny, kulturowy oraz prawny

  Author: Tomasz Kasprzak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 105-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.07
  PDF: em/8/em807.pdf

  Od połowy lat 90. XX wieku w Republice Czeskiej coraz częściej podejmowana jest kwestia edukacji międzykulturowej. Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka ról rodzicielskich wietnamskich rodziców. W pracy przyjrzano się różnymi rodzajami postaw i wpływów rodziców na edukację dzieci. W artykule przedstawiono strategie edukacyjne podejmowane przez rodziców wietnamskich dzieci. Jednocześnie praca ujawnia znaczenie edukacji dla rodzin imigrantów. Z punktu widzenia wietnamskich rodziców najistotniejsze jest zapewnienie dzieciom pełnej integracji ze społeczeństwem czeskim.

 • Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej

  Author: Krystian Żelazny
  E-mail: kztz@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 145-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.09
  PDF: ppk/32/ppk3209.pdf

  Właściwe uregulowanie statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku komunistycznego pozostaje nadal poważnym problemem. Na tle innych państw pozytywnie wyróżnia się Republika Czeska, w której ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie gwarantowana poprzez przepisy zawarte w: konstytucji z 16 grudnia 1992 r., Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ustawie dotyczącej praw mniejszości narodowych z 2001 r., ustawie antydyskryminacyjnej z 2009 r. oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej, poprzez określenie założeń polityki państwa wobec mniejszości, omówienie przyznanych im praw oraz instrumentów prawnych służących ich ochronie. Całość poprzedza obszerny rys historyczny ukazujący położenie mniejszości narodowych w ramach Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1992, której Republika Czeska jest prawną i aksjologiczną kontynuatorką.

 • Pozycja ustrojowa prezydenta Republiki Czeskiej w świetle najnowszych poprawek do Konstytucji z dnia 8 lutego 2012 r.

  Author: Krystian Żelazny
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 117-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.04.06
  PDF: ppk/20/ppk2006.pdf

  The subject of the article below is the appearance of Czech Republic President’s political position under the newest amendments to the Constitution from February 8, 2012. At the beginning, reasons for the Constitution to be corrected were pointed out, which among all, had a political background. Later, the article focused on the presentation of detailed analysis of each change. With the historical support, a comparison was made between the current basic law and its previous version, as well as the comparison between the traditions of Czech and Czechoslovakian constitutionalism. The most important change was the introduction, common for the presidential or semi-presidential system method of choosing the head of the state in common elections, which occurred by limiting president’s prerogatives and normalization of the range of president’s responsibilities, stepping out of the rules of law and the constitutional irresponsibility of the head of the state.

 • Third culture children in the Czech Republic: the influence of parents’ cultures on preparing for school

  Author: Lenka Venterová
  Institution: Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 179-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.09
  PDF: em/9/em909.pdf

  Dzieci trzeciej kultury są stosunkowo nowym podmiotem badań w Republice Czeskiej. Niniejsze badania jakościowe obejmują dzieci, których językami ojczystymi są czeski i angielski, a każdy z rodziców ma inne zaplecze kulturowe. Ich dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w Republice Czeskiej muszą często pokonać innego rodzaju problemy dotyczące przygotowania się do nauki szkolnej niż ich jednokulturowi rówieśnicy. W części metodologicznej staram się zidentyfikować te problemy oraz powody zamieszkania tego typu rodzin mieszanych w Republice Czeskiej, mimo że nie zawsze jest to dla ich dzieci łatwe.

 • Czynniki motywujące studentów do podjęcia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ oraz czynniki stanowiące dla nich bariery podczas pobytu za granicą na przykładzie studentów z Polski i Republiki Czeskiej

  Author: Anton Dragomiletskii
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 256-271
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.14
  PDF: em/9/em914.pdf

  W artykule podjęto rozważania dotyczące czynników, które motywują studentów przy podjęciu decyzji o wyjeździe zagranicznym w ramach programu wymiany Unii Europejskiej Erasmus+. Omówiono teoretycznie czynniki zarówno o podłożu poznawczym, takie jak: chęć poznawania kultury kraju przyjmującego, doskonalenie kompetencji językowych uczestników, możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, czy też te o podłożu ekonomicznym, dotyczy to na przykład czynników związanych z kosztem utrzymania się w kraju wyjazdu. Grupę badaną stanowili polscy studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ do czeskich uczelni oraz czescy studenci przyjeżdżający do uczelni znajdujących się w Polsce. Badaniami zostali objęci studenci kierunków pedagogicznych i filologicznych, studiujący w uczelniach czeskich oraz polskich. Przedmiotem przeprowadzonych badań były czynniki motywujące studentów do wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ oraz takie, które mogą stwarzać bariery i trudności podczas pobytu za granicą. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zauważyć, że przy wyborze kraju goszczącego przez studentów największy udział mają nie czynniki motywacyjne o podłożu poznawczym, lecz czynniki ekonomiczne, takie jak, np. koszty utrzymania – ten aspekt wskazało najwięcej osób, jako najbardziej istotny przy wyborze miejsca wyjazdu. Można stwierdzić, że studenci wyjeżdżający na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ kierują się najczęściej czynnikami o podłożu ekonomicznym, a więc sam wyjazd jest dla nich przede wszystkim czasem pewnej niezależności finansowej, a czynniki o podłożu poznawczym stanowią wartość dodaną mobilności. Optymizmem napawa fakt, że studenci w grupie badanej okazali się otwarci na poznawanie kultury kraju goszczącego.

 • (A)religijność po czesku – ateizm, analfabetyzm religijny czy coś więcej?

  Author: Aniela Różańska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.02
  PDF: em/10/em1002.pdf

  Artykuł podejmuje próbę weryfikacji tezy: Współczesne społeczeństwo czeskie nie jest ateistyczne, nie jest też modelowym przykładem gwałtownej sekularyzacji. Przemiany zachodzące w społeczeństwie czeskim mają postać wielokierunkowych przemian religijności (transformacji), choć z silnymi tendencjami sekularyzacyjnymi. Świadczą o miękkiej, ale długotrwałej sekularyzacji, wyrażającej się w pluralizacji form religijnych, która utworzyła specyficzną i złożoną postawę współczesnego społeczeństwa czeskiego wobec religii.

 • The Czech Republic through the eyes of Ukrainians

  Author: Pavlína Kobzová
  Institution: Palacký University in Olomouc
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 115-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.07
  PDF: em/10/em1007.pdf

  W artykule zaprezentowano perspektywę Ukraińców mieszkających w Republice Czeskiej dotyczącą wybranych aspektów życia. Celem podjętych badań było ustalenie, jak Ukraińcy postrzegają życie w Republice Czeskiej, czeską kulturę i edukację, oraz co dostrzegają jako różnice i podobieństwa w obu kulturach i sposobach edukacji. Zwrócono uwagę, że badanie dotyczy subiektywnych doświadczeń, postaw i opinii indywidualnych respondentów. Dlatego, nie reprezentuje ono całej ukraińskiej mniejszości narodowej żyjącej w Republice Czeskiej. Grupa badana składała się z dwóch grup respondentów o następującym składzie: pierwsza zawierała 8 respondentów Ukraińców na stałe mieszkających w Czechach ponad 10 lat, w drugiej grupie – wywiad przeprowadzono wśród 7 ukraińskich studentów, uczących się w Czechach, oraz wśród ich rodziców. W badaniu zastosowano podejście jakościowe, a dokładnie metodę półustrukturyzowanego wywiadu z respondentami. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono za pomocą otwartego, a potem osiowego i selektywnego kodowania.

 • Przewodniczący Rządu w Republice Czeskiej - ewolucja pozycji ustrojowej i praktyka konstytucyjna

  Author: Jacek Wojnicki
  E-mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 273-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.14
  PDF: ppk/56/ppk5614.pdf

  Chairman of the Government in the Czech Republic - Evolution of Political System and Constitutional Practice

  The article discusses the evolution of the political position of heads of government in the Czech Republic. Time censures are between 1992 and 2019. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political groups in the country discussed. The parliamentary model of government in force in the Czech Republic assumes close cooperation between the legislative and executive authorities. The analysis includes both the constitutional regulations and political practice of the last nearly 30 years.

 • Edukacja w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu w opiniach uczniów i ich rodziców

  Author: Barbara Grabowska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2558-0294
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 204-220
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.11
  PDF: em/15/em1511.pdf

  W artykule dokonano skrótowej charakterystyki prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości narodowej, przywołano akty tworzące standardy w zakresie ich ochrony wyrażone w prawie międzynarodowym oraz w prawodawstwie czeskim. Polacy mający w Republice Czeskiej status mniejszości narodowej mogą korzystać z przysługujących im praw, zwłaszcza z prawa do edukacji w języku mniejszości, a realizowanym w szkołach z polskim językiem nauczania. Projektując badania dotyczące szkoły, przyjęłam paradygmat funkcjonalno-strukturalny. W tym ujęciu szkoła jest miejscem socjalizacji, w którym następuje reprodukowanie norm, wartości i tradycji. W konstrukcji teoretycznej podjętych rozważań skorzystano także z koncepcji tożsamości wyboru Charlesa Taylora, koncepcji tożsamości i identyfikacji narodowej w ujęciu Antoniny Kłoskowskiej. Badania z zastosowaniem metody ankiety przeprowadzono wśród rodziców i ich dzieci, uczniów z klas dziewiątych ze szkół podstawowych z polskim językiem nauczania funkcjonujących na Zaolziu. Ich celem było poznanie opinii o edukacji w tych szkołach. Wyniki badań wskazują, iż dla rodziców uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania wybór szkoły dla własnego dziecka jest przejawem polskości, a dla ich dzieci powodem uczęszczania jest możliwość nauki języka polskiego, fakt bycia Polakiem oraz dbałość o zachowanie polskości.

 • Doświadczenia z okresu dzieciństwa i ich znaczenie w dorosłości – przyczynek do badań nauczycieli przedszkoli i szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu w Republice Czeskiej

  Author: Alina Szczurek-Boruta
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7705-4398
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 101-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.01.07
  PDF: em/16/em1607.pdf

  Childhood experiences and their significance in adulthood – a supplement to the studies among teachers from kindergartens and schools with Polish as the teaching language in Zaolzie in the Czech Republic

  The article comprises a presentation of quantitative and qualitative studies, conducted among teachers working in kindergartens and schools with Polish as the teaching language in the territory of Zaolzie in the Czech Republic. Teachers’ experiences are analysed from the perspective of both the constructivist vision of a child, present in pedagogy, and Maria Tyszkowa’s concept of structuration and restructuration of experience (considered to be a part of the constructivist current). The undertaken reflections and the research results enable the recognition of the significance of childhood experiences for the professional development of beginners in teaching careers. Those reflections and outcomes can also enhance the development of teachers’ awareness and responsibility for providing children and youth with experiences that will be of crucial importance in their later life young.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart