rodzina

 • Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej

  Author: Adriana Frączek
  Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 165-180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201710
  PDF: cip/15/cip1510.pdf

  Artykuł przedstawia wybrane wartości chrześcijańskie, odgrywające zasadniczą rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości człowieka – miłość bliźniego, prawda, rodzina. Ponadto mawia rolę środowisk wychowawczych – rodziny, szkoły, Kościoła – w procesie wychowywania i budowania tożsamości kulturowej.

 • Ochrona małżeństwa i rodziny w świetle Konstytucji RP

  Author: Sylwia Stecko
  E-mail: sylwia.204@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 207-218
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.12
  PDF: ppk/36/ppk3612.pdf

  This article covers the considerations on the protection of marriage and the family in the light of the Polish Constitution. It aims to present the good of the family and its protection in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. It can be reasonably assumed that marriage and the family are the values that occupy a special position in the hierarchy of constitutional values so that they are under the protection and care of the Republic of Poland. Each family – complete, incomplete or without children – is subject to protection. The task of the State is to protect the rights of the family, that is to create such conditions in which members of the family will be able to exercise human rights, to which they are entitled by the virtue of belonging to the family. The public authorities in their actions should support the family in the performance of its social features, but in a way that is subtle without excessive interference in the sphere of family life.

 • Szkoła jako przestrzeń współpracy i otwartości wobec dziecka z rzadką chorobą genetyczną

  Author: Urszula Klajmon-Lech
  E-mail: urszula.klajmon-lech@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 159–170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.10
  PDF: kie/121/kie12110.pdf

  The aim of the article was to present the main problems related to the functioning of a child with a rare disease at school and to show the forms of support for the child and his family offered by the school. In the text, I present the results of research carried out using the method of narrative interview among parents of children with a rare genetic disease. Respondents present difficult choices related to the choice of school and frequent changes of educational facilities for their children. They also show positive examples of support provided to the child by the school and educators. Parents appreciate that the teachers establish a subjective relationship with the child and parents, provide the child with proper care during classes, innovate in teaching and the attitude of openness that is passed on to the school community.

 • Konstytucyjne podstawy wspierania rodziny przez władze publiczne w Polsce

  Author: Paweł Bucoń
  E-mail: p.bucon@interia.pl
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4413-2588
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 113-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.06
  PDF: ppk/50/ppk5006.pdf

  The article is devoted to the problem of the support for the family by public authorities in the light of the provisions of the Constitution of the Republic of Poland. The article discusses the essence of the family, the good of the family as a constitutional value, the right of a family in a difficult material and social situation to special help from public authorities and the issue of help given to the mother before and after childbirth (Article 71 of the Constitution). According to the author, the Constitution creates sufficient grounds for providing support by public authorities to families which require such support. In this respect, the key issue is the requirement to take into account the good of the family in the state’s social and economic policy. However, the final shape and scope of assistance is determined by law.

 • Wybrane koncepcje socjologii medycyny w badaniach międzykulturowych oraz badaniu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

  Author: Urszula Klajmon-Lech
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 199-212
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.11
  PDF: em/10/em1011.pdf

  W artykule prezentuję wybrane koncepcje z zakresu socjologii medycyny, które są, moim zdaniem, przydatne w pedagogicznej refleksji nad osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami oraz szeroko pojmowanej pedagogice międzykulturowej. Dotyczą one zagadnień związanych z rolą chorego w przestrzeni społecznej, psychospołecznych konsekwencji choroby, m.in. stygmatyzowania osób chorych/z niepełnosprawnością oraz relacji tych osób i ich rodzin ze środowiskiem medycznym (lekarzami, personelem medycznym).

 • Współuczestnictwo rodziców i nauczycieli w realizacji założeń edukacji wielo- i międzykulturowej - (nie)możliwe rozwiązania

  Author: Barbara Chojnacka-Synaszko
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5591-3331
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 211-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.13
  PDF: em/12/em1213.pdf

  Zagadnienie współuczestnictwa rodziców i nauczycieli w realizacji założeń edukacji wielo- i międzykulturowej nie należy do mocno wyeksponowanych w literaturze przedmiotu. Autorka artykułu podejmuje próbę przybliżenia typów partycypacji obu stron we wskazany obszar edukacyjny, korzysta z koncepcji rodzajów uczestnictwa rodziców i nauczycieli we wspólnym kształceniu i wychowaniu Volkera Krumma. Koncepcja ta stanowi podstawę do przedstawienia w analogiczny sposób czynnej i biernej partycypacji rodziców i nauczycieli w realizację wytycznych z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej, z jednoczesnym określeniem, które z tych typów, z jakich względów, mogą być podejmowane z większym/mniejszym powodzeniem.

 • Wpływ rozwodu rodziców na psychikę dziecka

  Author: Zofia Kuźniewska
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 109-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201908
  PDF: cip/17/cip1708.pdf

  Rozwód jest jednym z tragicznych wydarzeń w życiu rodziny. W obecnych czasach jest coraz większe przyzwolenie na rozwody i łatwiej jest się rozstać niż podjąć próbę wspólnego ratowania związku. Rozwód poważnie zaburza funkcjonowanie rodziny i w dużym stopniu oddziałuje na osobowość dziecka. Konflikt między rodzicami przeżywany jest przez dziecko bardzo silnie, głównie jako zagrożenie własnego bezpieczeństwa. Kryzys małżeństwa odsłania dramat dzieci, którym rodzice podejmując decyzję o rozstaniu, pozbawiają bezpiecznego domu. Rozwód powoduje negatywne skutki w psychice dziecka, wpływa poważnie na jego teraźniejszość i przyszłość.

 • Problem uzależnień adolescentów od substancji psychoaktywnych w percepcji młodzieży licealnej

  Author: Karolina Szymaniak
  E-mail: karolina.szymaniak@poczta.onet.pl
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8030-0550
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 160-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20203011
  PDF: ksm/27/ksm2711.pdf

  Psychoactive substances that change consciousness have been accompanying man since time immemorial. They cause loss of control, disturbance of perception, change in perception of the world and the fall of one’s own humanity. The danger of addiction increasingly affects young people. Transformation of the family model, secularization, depression, stress and decline in value cause the phenomenon is gaining momentum. The potential that lies in the younger generation expires with every media information on drug gangs and alcohol robberies. The awakening of consciousness in the young generation seems crucial, so that they can refuse assertively and with full awareness. The content presented in the article shows an analysis of adolescents’ responses to the consumption of psychoactive substances by adolescents. The conclusions resulting from the article indicate the need for preventive measures on the part of the school and, above all, the family environment. The ability to work on one’s own weaknesses and finding a constructive alternative for spending free time are also key

 • Praca lekarzy i personelu medycznego nad trajektorią rzadkiej choroby dziecka i jego rodziny. Analiza biografii

  Author: Urszula Klajmon-Lech
  E-mail: urszula.klajmon-lech@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4195-2094
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 204-218
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.12
  PDF: kie/131/kie13112.pdf

  In this article, I present the topic of work on the feelings undertaken by doctors and medical staff towards a child with a rare disease and its immediate family. I refer to the sociological concept of the trajectory of the disease. I used the method of the narrative interview in terms of Frütz Schitze. In the last part of the article, I present the results of research carried out with the mother of the sick person. The respondent presents cooperation with specialists in a negative light. Both doctors and nurses do not undertake interactional work of the patient and his relatives, nor do they trustt work in them and biographical work. Such work is of great importance in the treatment of the child and in the process of supporting his relatives. Actions taken by specialists affect the life of the patient and his family not only in terms of physical health. They are also about the well-being of the family, its emotional resources. The result of evident mistakes in these actions is the fact that the mother of the sick child does not work through a difficult biographical experience.

 • Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej - przegląd aktualnych doniesień

  Author: Alicja Hruzd-Matuszczyk
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7731-7979
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 311-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.17
  PDF: em/15/em1517.pdf

  Atrakcyjność i aktualność badań prowadzonych wokół życia rodzinnego związana jest z dynamicznymi przemianami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a także politycznymi zachodzącymi w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny i jej członków jest również sytuacja światowej pandemii, która znacząco wpłynęła na strukturę rodziny oraz potrzeby i wartości cenione przez jej członków. Żywotność tematu skłania do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny i rodzi potrzebę poznania skutków oddziaływań zewnętrznych na jej kształt i środowisko wewnętrzne. W zaprezentowanym opracowaniu podejmuję rozważania wokół problematyki rodziny, interesują mnie przede wszystkim małżeństwa mieszane, które stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w statystykach zawieranych małżeństw, a przede wszystkim w życiu społecznym. Zawiązywanie małżeństw mieszanych znajduje swoje uzasadnienie w zwiększonej mobilności społecznej, pozbawieniu barier świata komunikacji interpersonalnej (powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu zawodowym oraz osobistym), może również wynikać z indywidualnych potrzeb i preferencji osób zawierających takie związki małżeńskie. Małżeństwo mieszane samo w sobie może być wartością, jednak fakt bycia w takim związku może stanowić swego rodzaju balast. Zaprezentowane opracowanie jest próbą uchwycenia pewnych tendencji zachodzących w doświadczeniach życia społecznego przez małżeństwa mieszane. W artykule wyróżniam trzy części, w których kolejno wprowadzam w problematykę życia rodzinnego i funkcjonowania małżeństw mieszanych, następnie analizuję dane i materiały, nakreślając pewne tendencje odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego i życia w społeczeństwie. Opracowanie kończę podsumowaniem i wskazaniem wniosków.

 • The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Author: Šárka Nekvapil Jirásková
  E-mail: sarka.nekvapiljiraskova@upce.cz
  Institution: Univerzita Pardubice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6263-3522
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 137-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220106
  PDF: hso/32/hso3206.pdf

  The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Proto-industrialization is an interesting phenomenon that has been discussed for more than half a century. The most disputed part of this theory is the demographic aspects. The submitted article focuses on research opportunities of the proto-industrial family in the 18th and 19th centuries; the research focuses on Stružinec u Lomnice nad Popelkou, a village in north-eastern Bohemia. Only a comprehensive study of demographic indicators makes it possible to establish the basic differences between the family in proto-industrial and agriculture-based areas.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart