samorząd

 • Ograniczenie możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje

  Author: Magdalena Wrzalik
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 128-138
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.08
  PDF: apsp/58/apsp5808.pdf

  Przedmiotem analizy w artykule jest uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. zmiana dotycząca kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dwóch kadencji, wprowadzona w Kodeksie wyborczym. Celem artykułu jest odniesienie się do przywoływanych różnych racji przemawiających za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.

 • Local governance na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Katowice

  Author: Robert Radek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 139-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
  PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

  Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

 • Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r.

  Author: Ryszard Balicki
  E-mail: balicki@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 57-69
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.04
  PDF: ppk/44/ppk4404.pdf

  W artykule przedstawione zostały zmiany zasad tworzenia okręgów wyborczych. Celowość analizy tytułowej kwestii powstała w związku z nowelizacja Kodeksu wyborczego z 2018 r. Zmiany wynikające z przeprowadzonej nowelizacji są bardzo głębokie, a w końcowym etapie odbierają gminom prawo do kształtowania okręgów wyborczych. Zgodnie bowiem z ustawą z 11 stycznia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. uprawnienie w zakresie podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz możliwość dokonywania zmian w tym zakresie ma stać się wyłączną kompetencją komisarza wyborczego. W artykule poruszono także kwestię zgodności tak ukształtowanego stanu prawnego z Konstytucją.

 • Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej

  Author: Andrzej Bałaban
  E-mail: a.balaban@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Ewa Milczarek
  E-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 145-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.09
  PDF: ppk/44/ppk4409.pdf

  Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota – państwo – region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem „regionu” na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.

 • Zastosowanie cenzusów w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

  Author: Mariusz Chrzanowski
  E-mail: mchrzanowski@pwsip.edu.pl
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3072-9711
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 235-257
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.12
  PDF: ppk/56/ppk5612.pdf

  The Use of Censuses in Elections to Constitutive Bodies of Local Government Units

  The basic issue when determining the principle of universal suffrage is to indicate the group of people who shall have the right to vote. However, it may be restricted by suffrage censuses. The 21st century brought the significant challenges in determining entities that can benefit from the electoral rights, also in the elections to constitutive entities of local government units. It should be remembered that the world is still subject to the numerous processes of change. Therefore, the electoral law cannot be indifferent to it but should be adjusted by the legislator to the changing conditions in which given individuals function. The author of this study has analyzed existing legal solutions and is trying to answer the question of whether current regulations can be considered optimal, or whether there is a need for a new definition of constraints on electoral law, in the context of globalization processes that result in much more frequent and easier movement of people, and associated with this mixing of citizens of individual countries, or residents of the local government units of territorial units.

 • Performing the Function of a Commune Head (Mayor, City President) by a Person Convicted of Public Prosecution to a Fine

  Author: Sabina Grabowska
  E-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-708X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 183-190
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.14
  PDF: ppk/58/ppk5814.pdf

  The subject of the article is an analysis of the possibility of holding the function of a commune head (mayor, city president) in the light of the generally applicable law in Poland by a person convicted of public prosecution with a fine.

 • The Political Participation of Radical Parties in a Local Democracy

  Author: Joanna Marszałek-Kawa
  E-mail: kawaj@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4201-8028
  Author: Adam Hołub
  E-mail: adahol@wp.pl
  Institution: Police Academy in Szczytno
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8865-6543
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 643-652
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.53
  PDF: ppk/58/ppk5853.pdf

  When criticizing the principles of liberal democracy, radical parties, both leftand right, take advantage of this particular type of democracy by participating in local and nationwide elections. They take part in each subsequent election under their flag or by putting up candidates on the lists of other electoral committees. The major aim of the parties when participating in elections is to promote their political appeal and reaching the biggest number of local communities possible. Under the mechanisms of local democracy, including local government elections, radical parties can join in the decision-making system by investing relatively little resources.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart