skarga konstytucyjna

 • O niektórych niedoskonałościach mechanizmu ochrony praw jednostki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Author: Monika Florczak-Wątor
  E-mail: m.florczak-wator@uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 73-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.05
  PDF: ppk/33/ppk3305.pdf

  Artykuł pokazuje niektóre niedoskonałości mechanizmu ochrony praw jednostki w postępowaniu przed TK, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania skargowego. Autorka najpierw wskazuje przepisy, z których wynikają obowiązki ochronne TK, a następnie przedstawia elementy składające się na mechanizm ochrony praw jednostki w postępowaniu przed TK. Jako niedoskonałość tego mechanizmu wskazuje to, że uwzględnienie skargi konstytucyjnej nie zmienia sytuacji prawnego skarżącego, choć otwiera mu drogę do wszczęcia kolejnego postępowania, tym razem o wznowienie postępowania, uchylenie decyzji administracyjnej lub wydanie innego rozstrzygnięcia. Postępowanie przed TK nie zapewnia również przeciwnikowi procesowemu skarżącego uprawnień, jakie w tym postępowaniu mają inni jego uczestnicy. Autorka postuluje wprowadzenie możliwości uchylenia przez TK ostatecznego rozstrzygnięcia w razie stwierdzenia niekonstytucyjności jego podstawy prawnej. Zauważa jednak, że to wymagałoby przyznania statusu uczestnika postępowania przed TK drugiej stronie sporu ostatecznie rozstrzygniętego przez sąd.

 • Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej

  Author: Daniel Knaga
  E-mail: daniel.knaga@op.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 11-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.01
  PDF: ppk/35/ppk3501.pdf

  Evident groundlessness constitutional complaint

  Grounds of constitutional complaints admissibility have in majority formal character. According to article 77.3.3 The Constitutional Tribunal Act of 25 June 2015, the Tribunal shall issue a decision on refusal to proceed with an application of a constitutional complaint, if an application or a constitutional complaint are manifestly unfounded. Evident groundlessness is constitutes a substantial requirement od admissibility. Since it has a character of a general clause, its meaning is determined in the process of application of law. Any doubts whether the complaint is evidently groundless, should result with its consideration in regular proceedings, and full examination of its legitimacy. The possibility of the substantive examination of complaints grounds, at the preliminary stage has an exceptional character, and should be given restrictive interpretation. The practice based on the opposite assumption could change constitutional complaints role as a remedy for constitutional rights and freedoms infringement.

 • Zakres podmiotowy polskiej skargi konstytucyjnej

  Author: Paweł Króliczek
  E-mail: pawelkroliczek@gmail.com.
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 35-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.02
  PDF: ppk/40/ppk3502.pdf

  The article focuses on the analysis of objective scope of right to put forward a constitutional complaint. Of particular imprtance, for this issue, is the function of constitutional complaint. It is an instrument of human rights protection. Due to the brevity of statutory and constitutional regulation of this problem, Constitutional Tribunal had to determine this aspect of its activity. It is glaringly obvious that individuals are the biggest group of complainants because constitutional rights inhere mainly to a natural person. It is crucial that constitutional complaint is a guarantee of exactly that entitlements. Disputes have arisen with the granting a proactive complainants legitimation for collective bodies, especially public ones.

 • Skarga konstytucyjna w państwach Ameryki Łacińskiej – wybrane zagadnienia

  Author: Patryk Gutierrez
  E-mail: patrykgutierrez@yahoo.es
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 113-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.06
  PDF: ppk/41/ppk4106.pdf

  This paper explores some issues, concerning constitutional complaint in the Latin American countries. It starts from the term of constitutional complaint, based both on the Polish and Latin American literature. Such a comparative overview allows then for better understanding the discussed question. Further, there is illustrated different terminology, which is applied in the Latin America. Specifically, there are discussed such issues as the binding legal acts, substantive and procedural premises and the final decisive authorities, which are taking their decisions. This paper also investigates an issue, concerning the function of constitutional complaint in Mexico.

 • Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji

  Author: Anna Łabno
  E-mail: anna.labno@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 39-60
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.02
  PDF: ppk/12/ppk1202.pdf

  Istotę konstytucjonalizmu przełomu XX i XXI w. stanowi uregulowanie praw i wolności a w szczególności środków ich dochodzenia. W ostatnich latach pogłębia się w Polsce krytyka przyjętego uregulowania skargi konstytucyjnej. W takim kształcie, jaki obowiązuje na podstawie art. 79 konstytucji, środek ten nie może spełniać swojej podstawowej funkcji, jaką stanowi ochrona praw człowieka. Pożądanym rozwiązaniem byłaby reforma rozszerzająca zakres przedmiotowy ochrony objętej skargą na akty stosowania prawa. Podobnie negatywne skutki dla ochrony praw człowieka w postępowaniu zainicjowanym skargą powoduje zastosowanie art. 190 ust. 3 konstytucji i dlatego pozytywnie należy ocenić wprowadzenie „przywileju korzyści”. Wyraźne zakwestionowanie istoty skargi, czyli jej funkcji ochronnej dla praw człowieka, stanowi odrzucenie przez Sąd Najwyższy możliwości zastosowania art. 190 ust. 4 konstytucji w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny tzw. wyroku interpretacyjnego. W obowiązującym stanie prawnym i wobec stanowiska SN reforma skargi konstytucyjnej wydaje się tym bardziej niezbędna. Tym sposobem stanie się także zadość wizji współczesnego konstytucjonalizmu.

 • Zarządzenia tymczasowe w praktyce Sądu Konstytucyjnego Republiki Łotewskiej: najnowsze tendencje

  Author: Anita Rodiņa
  E-mail: anita.rodina@lu.lv
  Institution: University of Latvia
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 39-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.05.02
  PDF: ppk/21/ppk2102.pdf

  In the article author analyses the experience of the Constitutional Court of the Republic of Latvia in applying temporary adjustment in examining constitutional complaints submitted by persons. In view of the case law of the Constitutional Court, the rulings of the Constitutional Court regarding issues not envisaged in the Constitutional Court procedure are analysed as well. Thus, the article provides answers to questions – whether the Constitutional Court may suspend legal proceedings and legislation procedure.

 • The Constitutional Court of Kosovo - Introductory Remarks

  Author: Krystian Nowak
  E-mail: nowak@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszów
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-1591
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 497-510
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.40
  PDF: ppk/58/ppk5840.pdf

  On February 17, 2008, Kosovo declared independence. Over twelve years after the adoption of the Declaration of Independence, the issue of universal, international acknowledgment of Kosovo still has not been resolved. The foundation for the establishment of the Republic of Kosovo was international society, which created the legal framework for the future statehood of Kosovo. The problem of the functioning of the constitutional judiciary was one of the key issues during the creation of the basic law of the Republic of Kosovo. This article s to analyze the constitutional position of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo in the state system established under the Constitution of 2008. It presents the composition of the Court, its competence, and principles of organization and functioning. The solution applied in the Kosovo basic law fits into the broadly understood model of the European constitutional judiciary.

 • Rzecznik Praw Obywatelskich a organy władzy sądowniczej

  Author: Halina Zięba-Załucka
  E-mail: hzalucka@onet.eu
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1646-3141
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 127-146
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.08
  PDF: ppk/61/ppk6108.pdf

  The Ombudsman and the Organs of Judicial Power

  The author shows that, in order to protect rights and freedoms, the Ombudsman, with the help of various instruments and depending on the infringements found, undertakes actions with organs of the judiciary, on which obligations concerning the protection of human rights and other subjects have been imposed. This article reviews the forms of the Ombudsman’s relations with the Supreme Court, the Supreme Administrative Court, the Constitutional Tribunal, and common courts. Their aim is to raise the level of respect for human and civil rights. In this context the thesis of the article is as follows: in view of structural, legal and organisational defects of the state, the Ombudsman notes that new threats to human and civil rights appear, freedoms or rights granted to them are often taken away in a manner inconsistent with constitutional standards, and public authorities exceed the sphere of their powers in an expcessive manner. Allegations made in complaints against public authorities are often verified by the Ombudsman in the course of inquiries with his participation. The Ombudsman keeps his distance from these bodies, which enables him to influence them in the field of human rights protection, and above all to influence the individuals subordinate to them.

 • Egzegeza zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej - główne problemy

  Author: Marta Michalczuk-Wlizło
  E-mail: marta.michalczuk-wlizlo@mail.umcs.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2107-8814
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 227-236
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.17
  PDF: ppk/63/ppk6317.pdf

  Exegesis of the substantive scope of a constitutional complaint – main problems

  One of the conditions characterizing the institution of a constitutional complaint is its material scope. The provisions of the Constitution that define a constitutional complaint in the Polish legal order provide grounds for divergent interpretations, in particular the understanding of the phrase „other normative act”. In the article, the author refers to the most important problems arising from the interpretation of the term in question, which have appeared in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal.

 • Skarga konstytucyjna a zarzuty dotyczące uchybień postępowania legislacyjnego

  Author: Robert Orłowski
  E-mail: robert.orlowski@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8692-8739
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 237-246
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.18
  PDF: ppk/63/ppk6318.pdf

  Constitutional complaint and allegations of breaches of the legislative procedure

  I am in favour of the possibility of questioning the course of the legislative process in a constitutional complaint. The objection/the allegation could only concern the procedure of adopting a normative act containing a provision constituting the legal basis of an act of applying the law. The act of applying the law must concern the constitutional rights or freedoms of the complainant. With the current procedural regulation, I believe that there is an obligation to examine this issue ex officio by the Constitutional Tribunal. Practice shows that the Tribunal does not examine the correctness of the legislative process in the proceedings initiated by the complaint, neither on the allegation of the applicant nor ex officio.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart