slovakia

 • The Relocation of the Iron Curtain to the Middle East: the Polish and Slovak Position Towards the EU Migration and Asylum Policy

  Author: Hanna Wiczanowska
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 63-73
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017104
  PDF: ppsy/46-1/ppsy2017104.pdf

  The current EU migration and asylum policy crisis has been perceived to constitute one of the most serious challenges for European security. The attitude of fear and reluctance towards admission of cultural others (including: refugees, asylum seekers and the immigrants) has been particularly visible in the V4 countries. The aim of this paper is therefore to examine the grounds of such a position with reference to general European tendencies as well as specific features of attitudes of Poland and Slovakia as the representatives of V4 countries in the light of their particular economic and social situation. Due to volume limitations the author will focus mainly on the two presented States. The decision regarding choice of Poland arises from the fact that as the only V4 State it has voted in favour of the mandatory quota of relocation of 120.000 refugees. Instead Slovakia constitutes the most vivid example pro-European parties changing rhetoric for more national which is quite transparent for the V4 countries. The whole analysis has been conducted in the specific context of relocation of the symbolic division of Europe an replacement of ideological Iron Curtain with cultural Velvet Curtain which leads to the phenomenon of culturalisation. 

 • Family as One of the Key Determinants of Media Education of Young School-age Children

  Author: Stanislaw Juszczyk
  Author: Mária Vargová
  Author: Miriam Uhrinová
  Author: Zuzana Chanasová
  Author: Alojz Kostelanský
  Author: Mária Karasová
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 94-108
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.50.4.08
  PDF: tner/201704/tner20170408.pdf

  The attitude of parents influences formation of children’s attitude to life. It is even more noticeable when speaking about media. The proposed contribution shows partial results of research carried out as a part of VEGA project No. 1/0913/15: Media literacy of young school-age children in the context of family and school cooperation. The character of the empirical research was diagnostic and quantitative-qualitative. The aim of the research was to examine media education performed in formal and non-formal ways among young schoolaged children in Slovakia. 28 schools from all over Slovakia were examined in the presented research. The contribution focuses mainly on findings from questionnaires given to parents and other focus groups, i.e. pupils.

 • Kwestia słowacka a polityka narodowościowa Królestwa Węgier w latach 1848 – 1918

  Author: Grzegorz Baziur
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 158–174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.10
  PDF: apsp/50/apsp5010.pdf

  Niniejszy tekst dotyczy genezy słowackiej świadomości narodowej, która narodziła się w XIX wieku w warunkach nasilającej się polityki madziaryzacji ze strony władz węgierskich. Miała ona miejsce najpierw w ramach monarchii austriackiej, a po ugodzie dworu austriackiego w Wiedniu z elitami węgierskimi i powstaniu Austro-Węgier nasiliła się w ramach Królestwa Węgierskiego. W odpowiedzi na politykę madziaryzacji narody niemadziarskie, w tym Słowacy – a ściślej ich niewielkie elity polityczne i kulturalne – podjęły próbę przeciwstawienia się polityce władz węgierskich. W tekście autor ukazał proces kształtowania się słowackiej świadomości narodowej, rolę Ľudovita Štúra, Jána Kollara i kolejnych działaczy, politycznych, ludzi kultury w tym procesie do 1918 r. Omówił też współpracę Słowaków z innymi narodami niewęgierskimi, mieszkającymi w Królestwie Węgierskim w walce o swoje prawa, przeciwko nacjonalistycznej polityce władz węgierskich, w tym okoliczności związania się Słowaków z Czechami w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej i w latach jej trwania – zwłaszcza na przełomie 1917 i 1918 r., co ostatecznie doprowadziło do proklamowania w Pradze 28 października 1918 r. Republiki Czechosłowackiej jako jednego z nowych państw Europy Środkowej, powstałego na gruzach Austro-Węgier.

 • The diagnosis of fetal alcohol spectrum disorder

  Author: Tomáš Jablonský
  Author: Oľga Okálová
  Author: Stanisław Juszczyk
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 112-122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.09
  PDF: tner/201504/tner20150409.pdf

  Prenatal exposure of a child to alcohol may cause Fetal Alcohol Syndrome or Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FAS/FASD). As a result, the affected child may exhibit lower intellect, neurosensory disorders, hyperactivity, executive functions disorder, abstract thinking and behaviour disorders combined with growth disorders and facial dysmorphia. In addition, undiagnosed and untreated children may suffer from serious secondary and tertiary disabilities. The aim of this paper is to provide a research overview of practical information about FAS/FASD syndrome, a presentation of the 4-Digit Diagnostic Code method and a sample of the research results by the first Centre of Diagnosis, Treatment and Prevention of FAS in Slovakia.

 • SLOVAKIA, AUSTRIA AND THE ALLIES DURING THE YEARS OF WORLD WAR II

  Author: MARIÁN MANÁK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 217-238
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160110
  PDF: hso/10/hso1010.pdf

  The position of Slovakia during the Second World War, unlike its neighbour’s, was significantly different. Whereas Austria lost its independence and became a part of the German Reich, for the first time in its history Slovakia gained its autonomy on 14 March 1939.

 • The values of marginalized Roma in Slovakia

  Author: Hristo Kyuchukov
  Author: Štefan Kati
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 167-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.10
  PDF: em/4/em410.pdf

  W artykule zaprezentowano analizy uzyskanych wyników badań przeprowadzonych wśród marginalizowanych Romów słowackich przy użyciu systemu wartości ludzkich Shaloma H. Schwartza (1992). Rezultaty tych badań mogą być przydatne w wielu aspektach życia publicznego, w formułowaniu metodologii systemu szkolnego i w formułowaniu wytycznych dotyczących Romów, w opiece zdrowotnej i usługach medycznych, we wzmacnianiu prewencji problemów dla szczególnych terenów segregowanych. Rozpatrując różne typy społeczności romskich, wyniki badań w obrębie systemu wartości Romów i jego potencjalne zróżnicowanie mogą stanowić empirycznie weryfikowalne kryterium homogeniczności etnicznej i kulturowej badanej etniczności na Słowacji. Mogą one także przyczynić się do rozwiania stereotypów i uprzedzeń większości wobec ludności romskiej.

 • Neurodidactics and Its Perception by Teachers in Slovakia

  Author: Erich Petlák
  Institution: Catholic University in Ruzomberok
  Author: Hans Schachl
  Institution: Private University of Education in Diocese Linz
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 161-172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.19.57.3.13
  PDF: tner/201903/tner5713.pdf

  In our report we briefly describe the existing state and tendencies in teacher training for primary schools. It is important to state that we are implementing a vital reform effort in our educational system. If we really want to emphasize the nature of changes in our school system, we need to be focused mainly on the use of those methods by beginner teachers that are not forming just knowledge, but also leading to creative use of knowledge in learning and life.

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • Wczesnośredniowieczne grodzisko Bojná-Valy na Słowacji. Nowe interpretacje

  Author: Zbigniew Robak
  Institution: Slovenská akadémia vied
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4819-468X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 36-64
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210102
  PDF: hso/28/hso2802.pdf

  The Early Medieval hillfort Bojná-Valy in Slovakia is among the best known structures of this type in Europe. Until recently, it was attributed central functions but a new hypothesis suggests that it served as a kind of barracks.

 • Selected Aspects of Environmental Literacy Among Pupils with Regard to the Aims of Primary Education

  Author: Miriam Uhrinová
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Author: Mária Balážová
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Author: Roman Kroufek
  Institution: University of J. E. Purkyně
  Author: Eva Synaková
  Institution: J. G. Tajovský Elementary School
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 57-70
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.66.4.05
  PDF: tner/202104/tner6605.pdf

  Considering the current conditions in environmental education and training in Europe and the world, it is essential to put emphasis on the increase of the environmental literacy of pupils in the educational environment. The paper presents findings of the conducted research focused on the regional identity in relation to environmental literacy of pupils. The empirical research was of a quantitative-qualitative character. The subject of the research was the level of environmental literacy of pupils of primary education and selected aspects in its development in educational process. The research was conducted in 630 schools from all over Slovakia. In the paper we focus mainly on the findings obtained from questionnaires completed by primary education pupils and from interviews carried out by teachers. The research findings highlight the need of pupils for direct contact with nature with regard to the improvement of their level of environmental literacy.

 • Interest of Primary Education Teachers in Media Education and Their Attitudes Towards Further Education in Slovakia

  Author: Stanisław Juszczyk
  Institution: Silesian University of Technology
  Author: Mária Karasová
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Author: Mária Jurečková
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Author: Miriam Uhrinová
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 208-221
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.64.2.17
  PDF: tner/202102/tner6417.pdf

  Within the context of lifelong learning, it is necessary for teachers to improve their competencies, including the competencies in the use of digital media. The paper presents partial results of research carried out within the VEGA 1/0913/15 project on Media Literacy of Young School-Age Children in the Context of Family and School Cooperation, while it also analyses the need to develop digital literacy, which is part of the VEGA 1/0748/20 project on Diagnosing Digital Literacy of Primary School Teachers in the Context of Undergraduate Training and Educational Reality. The empirical research had a diagnostic as well as quantitative and qualitative character. The subject of the research was media education of younger school-age pupils implemented in both formal and informal ways in Slovakia. The research involved 28 schools from all over Slovakia. The paper focuses mainly on the findings obtained from the questionnaires filled out by primary school teachers, interviews conducted with school management and content analysis of school educational programs. It focuses primarily on the interest of teachers in further training in media education.

 • Adult Learner’s Motivation for Learning from a Comparative Perspective

  Author: Márkus Edina
  Institution: University of Debrecen
  Author: Miklósi Márta
  Institution: University of Debrecen
  Author: Barabási Tünde
  Institution: Babes-Bolyai University, Romania
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 123-136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.63.1.10
  PDF: tner/202101/tner6310.pdf

  This paper presents the results of our research related to the motivation of the adults when learning. Our analysis is focused on the comparison of the motivational features of adults learning process in four Eastern and Central European countries (Hungary, Romania, Slovakia, Ukraine). The research is based on a qualitative survey. We used questionnaire of our design to learn about their motivation to participate in trainings, their interest and the possible hindrances. The subjects of the study are adult learners from the mentioned countries (N=556) who were in contact with the research partner institutions. Our results show that the majority of the respondents looked for pragmatic opportunities in learning useful for work and life, but also wanted to develop their interests and expand their knowledge. No country-specific characteristics were found, and potential differences were only observable in some cases.

 • Teacher’s Personality with Regard to Performance Motivation in a Professional Context

  Author: Miriam Uhrinová
  Institution: Catholic University in Ružomberok
  Author: Ján Tirpák
  Institution: University of J. E. Purkyně
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 47-58
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.20.59.1.04
  PDF: tner/202001/tner5904.pdf

  In the paper we focused on the personality of the teacher and his/her motivation for professional performance depending on the length of teaching practice. The aim of the research was to find out the profile of the motivational structure of performance in the professional context of primary education teachers and to determine the specifics of individual dimensions related to the motivation for performance. The results showed that the motivational structure of performance is very similar for primary education teachers in the Slovakia and the Czech Republic. For teachers in the Czech Republic, the profile of the motivational structure of their performance does not change with the length of teaching practice. On the other hand, in Slovakia, motivational performance structures change in context depending on the length of teaching practice.

 • Stav bádania pustovníckych reholí na území Slovenska v stredoveku

  Author: Jaroslav Nemeš
  Institution: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7015-6404
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 61-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220103
  PDF: hso/32/hso3203.pdf

  The state of research into the history of hermitages in medieval Slovakia

  In this historiographical paper, we map the latest state of research into Christian hermitages in medieval Slovakia. We focus on literature on the subject of hermits, the Order of Carthusians and the Pauline Fathers, published after 1989.

 • Žobravé rehole v stredoveku vo vedeckom diskurze na Slovensku po roku 1989

  Author: Gabriel Hunčaga OP
  Institution: Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Roma
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7803-5727
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 96-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220104
  PDF: hso/32/hso3204.pdf

  Mendicant orders in the academic discourse on medieval Slovakia after 1989

  The changes in Slovakia that followed the Velvet Revolution of November 1989 created a new exploratory atmosphere in historical science, including the history of medieval monasticism.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart