social activity

 • Poczucie tożsamości oraz funkcjonowanie w wymiarze społecznym studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji studiujących na polskich uczelniach

  Author: Łukasz Matusiak
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 243-255
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.13
  PDF: em/9/em913.pdf

  Coraz więcej studentów z Europy Wschodniej studiuje w polskich uczelniach. Polska jest dla nich krajem bliskim kulturowo, w którym mogą zdobyć dyplomy uznawane w Europie przy niskich kosztach utrzymania. Wymiar tożsamościowy jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy, warunkuje bowiem pojawienie się postaw otwartości lub zamknięcia się na kulturę przyjmującą i replikację tejże postawy wobec języka kraju gospodarza, aktywności na rynku pracy i gotowości wchodzenia w grupy wtórne w społeczeństwie przyjmującym. Przeprowadzone badania wykazały, ze studenci z Białorusi, Ukrainy i Rosji chcą integrować się z polskim społeczeństwem, pozostają jednak bierni i rzadko włączają się życie społeczne uczelni i środowiska lokalnego, nie promują też swojej kultury ojczystej. Społeczeństwo polskie nie jest bowiem otwarte na Innego. W grupie badanej zaobserwowano częste wskazania na uczucie przygnębienia, jakie towarzyszy studentom podczas pobytu w Polsce – jest to spowodowane niewydolnością systemu administracji państwowej, która odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Postuluje się potrzebę stworzenia stanowisk uczelnianych i wydziałowych koordynatorów do spraw studentów cudzoziemskich, którzy pomagaliby w adaptacji i funkcjonowaniu tych studentów w uczelni i środowisku lokalnym. Za zasadne uznaje się wprowadzenie wolontariackiej instytucji studenta opiekuna, który pomagałby nowo przyjętym studentom w pierwszych miesiącach studiów (kulturowo, językowo i społecznie).

 • Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

  Author: Sławomir Pastuszka
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 167–188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
  PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

  Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

 • Study of the Socio-psychological and Cultural Adaptation of Migrant Children: Analysis of an Account in a Social Network

  Author: Roza Valeeva
  Institution: Kazan Federal University
  Author: Venera Zakirova
  Institution: Kazan Federal University
  Author: Leysan Kayumova
  Institution: Kazan Federal University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 127-140
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.02.08
  PDF: kie/124/kie12408.pdf

  Child migrants are one of the risk factors of the modern education system in Russia. In addition to the potential problems associated with the cultural differences between the indigenous population and migrants, there is also the problem of “closed” migrants. Often migrants and their families, including secondand third-generation migrants, form isolated communities within which the adaptation and socialization of new migrants and the generation of youth takes place. On the one hand, these groups play the role of “softadaptation”, when migrants and their children are offered the tested models of behavior in the new conditions of life. On the other hand, not all the models proposed by the group can be acceptable by the traditions of the indigenous population, and sometimes they are opposed to the culture and traditions of the host country. Moreover, the views accepted in the group can cause morbid socialization of migrants. Under these conditions, the school has a task of preventing the negative impact of the isolated national groups on the younger generation. The purpose of the study is to analyze the account of migrant children in social networks in order to identify signs of socio-psychological and cultural adaptation, to determine the influence of national groups and communities in social networks on the formation of a person’s personality. The paper covers the reactions of children to publications on the topic of interethnic communication. It also includes recommendations to teachers on the definition of exposure to the influence of groups and communities in the social networks of migrant children.

 • Nauczyciel – lider lokalny. Doświadczenia pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

  Author: Jolanta Muszyńska
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: Jolanta Muszyńska
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.07
  PDF: em/3/em307.pdf

  Autorka podkreśla wychowawczą rolę środowiska lokalnego w socjalizacji i kulturalizacji młodego pokolenia. Zakłada, że udział w różnorodnych lokalnych działaniach buduje świadomość przynależności do określonej grupy, określonego terytorium. Prezentuje wyniki szerszych badań studentów pedagogiki, przyszłych nauczycieli dotyczących poczucia wspólnotowości. Koncentruje się na: identyfikacji lokalnej, stosunku do wartości kulturowych, miejsca oraz aktywności społecznej. W konkluzji stwierdza, że praca edukacyjna, wychowawcza nauczyciela jest zadaniem związanym z misją zorientowaną aksjologicznie, czyli na kształtowanie wartości i postaw, której odniesieniem powinny być wartości kulturowe miejsca – kultura lokalna, ale również misją zorientowaną na kształtowanie nowych wzorów zaangażowania społecznego, obywatelskiego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart