social capital

 • Mechanizm rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie – propozycja partycypacji budżetowej

  Author: Mateusz Radziszewski
  E-mail: mateuszrm@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki, Poland
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 99-117
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016207
  PDF: npw/11/npw2016207.pdf

  In my article I suggest two models of social participation which can positively influence on the process of building the civil society in Ukraine, especially in the area of local government. I want to consider two types of the participatory budgeting, first comes from Porto Allegre in Brazil and the second one from Lodz in Poland. The first model, 27 years old, is the example of representative democracy and is characterized by hierarchical structure. On the other hand, we have different model which is the representative of participatory democracy without any gradation. In this area of research I’m going to choice the best proposition which fit in the process of political transition on Ukraine.

 • Socio-cultural Capital as a Factor Differentiating Students’ Skills in the Field of Speech Reception and Creation as well as the Analysis and Interpretation of Cultural Texts

  Author: Grzegorz Adamczyk
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 93-103
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.51.1.07
  PDF: tner/201801/tner20180107.pdf

  The purpose of this article is to analyse the relations between students’ cultural and social capital and their competence test results in the field of the Polish language. The data come from the research carried out in 2013 in 60 middle schools in 5 provinces of Poland. Students filled in survey questionnaires regarding their school and family environment and 3 competence tests. Two types of socio-cultural capital were distinguished – soft and hard capital. The hard socio-cultural capital affects approximately 10% of the students’ results. If the soft and hard capital resources and the extent of identification with school were increased by one level, this would result in an average increase in the 1st form students’ results of the test regarding cultural texts analysis and interpretation by 21.4%.

 • Kapitał naukowy uczniów jako przedmiot analiz teoretycznych i empirycznych

  Author: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
  E-mail: adeliowska@aps.edu.pl
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 158-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.10
  PDF: kie/119/kie11910.pdf

  The article is aimed at presenting the category of science capital as a new category in the field of pedagogical research. Science capital as a construct was proposed in the second decade of the 21st century by the team of Louise Archer from King’s College. This category consists of: (1) scientific forms of cultural capital, (2) behavior and practices related to science, and (3) scientific forms of social capital. The text presents the development of this concept together with a discussion of its elements and their meaning. Scientific capital can be one of the greatest wealth of society, and its use depends on the future development of not only individual units, but also the country and the possibility of high achievements in the fields of science. This is a very current issue, therefore it is important to better understand the shaping of the science capital of young people. The text also reviews the previous empirical studies devoted to the analyzed category. On this basis, it was concluded that scientific capital as an educational variable is still subjected to reconceptualization, requires refinement and further exploration.

 • Specyfika guanxi – pozytywny czy negatywny kapitał społeczny?

  Author: Joanna Dzwończyk
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 117-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181707
  PDF: npw/17/npw1707.pdf

  The specificity of guanxi – positive or negative social capital?

  The text presents the problem of a Chinese-specific phenomenon known as guanxi. Their features and their connection with Confucianism were discussed. They emphasized their permanence and continuous presence in Chinese society, emphasizing their evolution after China adopted the principles of market economy. Also tried to look at guanxi in terms of social capital, showing elements connecting both phenomena. It has been noted that some researchers have a tendency to perceive guanxi in terms of negative social capital. This approach was considered as unauthorized as a result of Western ethnocentrism and pointed to the need to respect the cultural distinctiveness of the East and West. It has also been pointed out, that the interest in China and the role that guanxi play, especially in the sphere of economy, may be due to fears of Chinese domination, as well as the lack of understanding by the West that effective modernization based on other patterns is possible than those preferred in the Euro-Atlantic cultural circle.

 • Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego

  Author: Mateusz Radziszewski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 131–154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.08
  PDF: apsp/51/apsp5108.pdf

  Artykuł jest analizą roli budżetu partycypacyjnego w procesie partycypacji społecznej. Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiające się wysokim poziomem zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami. W celu przeprowadzenia analizy zostanie zastosowana koncepcja kapitału społecznego i wspólnot obywatelskich Roberta Putnama.

 • Diagnoza i ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego

  Author: Sławomir Pastuszka
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 167–188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.10
  PDF: apsp/51/apsp5110.pdf

  Celem artykułu jest ocena poziomu kapitału społecznego województwa świętokrzyskiego. Analizie poddano takie elementy, jak: zaufanie, odpowiedzialność za dobro wspólne, skłonność do zrzeszania się oraz deklarowaną aktywność społeczną, udział w wyborach władz. Do analizy wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego pod koniec 2014 r. Zdiagnozowany poziom kapitału społecznego badanych osób nie napawa optymizmem – cechuje go niski stopień zaufania ogólnego, stosunkowo niewielkie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego oraz małe zainteresowanie aktywnością organizacji społecznych. Takie postawy i zachowania prawdopodobnie wpłyną negatywnie na perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej opartej na wiedzy, spowolnią postęp społeczny, a w efekcie utrudnią zwiększenie poziomu dobrobytu mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

 • Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczeństwa i państwa

  Author: Mateusz Radziszewski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 7-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.01
  PDF: apsp/62/apsp6201.pdf

  Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu mogącego wpłynąć na podniesienie jakości demokratycznego systemu politycznego. Ukazanie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłębioną analizę relacji społecznych w wymiarze społecznym, jak i politycznym. W tym celu należy odwołać się do szerokiego dorobku badaczy z zakresu nauk społecznych, których efektem będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz jego potencjalnych efektów dla całego systemu politycznego.

 • Czynniki niesprzyjające i chroniące w przebiegu kariery szkolnej uczniów imigrantów

  Author: Wiktor Rabczuk
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 38-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.02
  PDF: em/2/em202.pdf

  Artykuł ukazuje zasięg zjawiska imigracji i jej znaczenie społeczno- -ekonomiczne w krajach OECD oraz polepszenie w ostatniej dekadzie poziomu wykształcenia dzieci imigrantów. Jednak kształcenie dzieci imigrantów pozostaje nadal poważnym wyzwaniem dla systemów szkolnych. Są oni narażeni na stres kulturowy, toteż ich adaptacja szkolna jest utrudniona. Chociaż wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, osiągają jednak względnie lepsze wyniki akademickie, aniżeli populacja autochtoniczna o podobnym statusie społeczno- -ekonomicznym. Aby wyjaśnić to zjawisko, pożądane jest uwzględnienie pojęć resilience i kapitału społecznego. Termin kapitał społeczny pozwala wyeksponować relacje korzystne („dobry” kapitał społeczny) dla rozwoju kapitału ludzkiego, pojęcie zaś resilience umożliwia ujmowanie tych relacji jako czynników chroniących uczniów w sytuacjach niesprzyjających i trudnych. Zrelacjonowane badania szwajcarskich autorek, D. Bader i R. Fibbi, mieszczą się w nurcie badań nad fenomenem resilience. Artykuł kończy się refleksją autora o doniosłej roli normatywnego wymiaru kapitału kulturowego imigrantów (pochodzenia azjatyckiego), który w sposób szczególny przyczynia się do procesów pozytywnej adaptacji szkolnej i społecznej ich dzieci, powiększając zasoby czynników chroniących.

 • The Role of Public Administration Science in Increasing Civic Engagement in Ukraine

  Author: Kateryna Semenova
  E-mail: Christina_helwein@ukr.net
  Institution: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1860-3179
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 95-111
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20210108
  PDF: ksm/29/ksm2908.pdf

  The article considers the problems of scientific comprehension of electronic participation from the point of view of public administration. Attention is paid to the highest form of e-democracy, namely the involvement of citizens in decision-making through ICT. The theoretical and methodological bases of research of electronic participation are defined - its levels, models, directions are analyzed. It is proposed to consider the process of involving citizens not only from a purely technological perspective, but taking into account a wider range of factors. The influence of social factors on the process of public involvement is characterized. Insufficient motivation of the citizens to interact with the government is highlighted as one of the most important obstacles to the development of e-democracy. The leading role in overcoming the existing problems is given to the fundamental science of public administration, whose task is not only to study the features of separated tools of e-participation, but also to determine strategic priorities for involving citizens in decision-making for sustainable development. The main strategy for increasing the interest of citizens in cooperation with the authorities and improving their decision-making skills in the information society is the formation of an efficient system of civic education.

 • Rola organizacji biznesowych i tworzonych tam relacji wspierających przedsiębiorców w radzeniu sobie z kryzysem podczas pandemii COVID-19

  Author: Jolanta Ambrożewicz
  E-mail: jolanta.amb@poczta.fm
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4801-7755
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 219-236
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.13
  PDF: kie/131/kie13113.pdf

  The COVID-19 pandemic has taken the whole world by surprise and has affected all sections of society. One of them are entrepreneurs whose crisis affects themselves, the people they employ, and the economy in general. The article presents how entrepreneurs use their resources in the form of social contacts, coping with the difficulties of the crisis. It also presents the role of business organizations and the relationships they create in the face of a pandemic. How drawing support from relationships that were established against the backdrop of community activity has proved to be of great importance in the face of the pandemic. The publication discusses such issues as: the features of the crisis, the role of the organization in supporting entrepreneurs, the influence of relations on coping with the crisis, and manifestations of trust in a group. The results of the research collected qualitatively in the form of the participants’ written statements show how, in times of a pandemic, they show the sense of support obtained from people in a similar situation. They present what makes entrepreneurs, despite the difficulties related to the crisis, not only able to protect themselves against collapse, but also to develop their companies?

 • Rola kapitału społecznego w procesie integracji mieszkańców miejscowości przyłączonych do Opola w 2017 roku

  Author: Michał Potracki
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Dominik Kurek
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Mateusz Drążewski
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.09
  PDF: apsp/70/apsp7009.pdf

  W niniejszym artykule analizujemy wpływ kapitału społecznego na procesy integracji miasta Opola w kontekście przyłączonych doń miejscowości 1 stycznia 2017 roku. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy jest analiza danych zastanych oraz treści internetowych. Dodatkowo stan instytucjonalnego kapitału społecznego w Opolu został zaprezentowany przy wykorzystaniu analizy SWOT. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić stan instytucjonalnego kapitału społecznego jako dobry, dowiedziono również, że instytucje, które w 2017 roku zostały wcielone w strukturę miasta Opola, w jawny sposób nie rozpowszechniają treści, które mogłyby prowadzić do dezintegracji miasta. Fakty te wraz z innymi obserwacjami potwierdzają tezę o dobrych warunkach instytucjonalnego kapitału społecznego do integrowania mieszkańców Opola.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart