socialization

 • Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania

  Author: Krystyna M. Błeszyńska
  Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 42-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
  PDF: kie/121/kie12103.pdf

  Globalization processes stimulate the emerging of new cultural borderlands including, among many others, cyberspace and global cites. They create complex socio-cultural spaces of participation which can be described in the categories of diversity, instability, hybridity and creolization as well as multiple forms, ways, contents and institutions of socialization. The aforementioned changes impact the perception of the “place” category, the contemporary meaning, includes not only the physical space but also its history and cultural traditions. They also create new challenges and conditions for the processes of identity forming. Identification with the culturally diverse milieu can support development of the culture borderland identity. In certain conditions there can also be created a culturally uprooted protean identity or be neo-tribal identity of a bulwark defender. The above – mentioned processes and phenomena challenge contemporary education by creating new chances as well as jeopardizing socialization of youth.

 • The Professional Consequences of Shaping a Sexual Image Among Girls in the Social and Educational Processes

  Author: Joanna Smyła
  Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 86-97
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.54.4.07
  PDF: tner/201804/tner5407.pdf

  This article concerns a significant problem of developing a sexual image among girls during socialization and education as well as its consequences for their position in society and in the job market. Provided analyses deal with the differences between boys and girls with regard to the theory of social construction and they emphasise the role of environmental factors in shaping a sexual image on the part of an individual. The results of research on young females’ situation in the job market conducted among young women and employers have also been discussed by the author with relation to this issue.

 • La socialisation et la réception de la conception scientifique comme facteurs de son existence

  Author: Oksana Prosianyk
  Institution: Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. S. Kuzneca w Charkowie (Ukraina)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 45-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018103
  PDF: tpom/27/tpom2703.pdf

  Socjalizacja i recepcja koncepcji naukowej jako czynniki jej istnienia

  W artykule przedstawiony został problem socjalizacji i recepcji koncepcji naukowej jako jednej z funkcjonalnych odmian obrazu świata. Opisano proces stadium socjalizacji, czyli rozpowszechnienia koncepcji naukowej w pewnym środowisku naukowym (na przykładzie koncepcji lingwistycznej F. de Saussure’a). Recepcja koncepcji naukowej rozpatrywana jest jako proces wielowymiarowy. Autorka wskazuje na szereg czynników, które powinny być brane pod uwagę przy badaniu zjawiska recepcji.

 • Samorząd w niepodległej Polsce – zarys historii i znaczenie

  Author: Joanna Dzwończyk
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 36-50
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201803
  PDF: ksm/23/ksm201803.pdf

  The text presents an outline of the history of local government development in Poland over the last hundred years, with particular emphasis on the last three decades. Its importance was discussed in the process of decentralization and democratization of the broadly understood political system. It was emphasized that it was this segment that was the first to be subjected to democratic changes and that it is in this area, both objectively and in the opinion of the public, that one can speak about the greatest success in rebuilding the social and political system of Poland. The extremely important role of self-government in the socio-economic development of the state was also pointed out, which is also connected with the fact that in no other country local governments play such a significant role in using EU structural funds. The role of local self-government as a school of democracy was also presented, showing that it is increasingly a kind of a center for the cadres of central power elites. Particular emphasis was placed on the fact that it is at this level that the instruments of direct democracy are used to the greatest extent, which favors democratic education in increasing social subjectivity. . It was also pointed out that after the parliamentary elections in 2015, won by the "Prawica Razem" coalition, the central authorities are taking steps to strengthen their position in relation to the local government.

 • Upbringing and Socialization in the Contemporary Family

  Author: Blahoslav Kraus
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 40-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.46.4.03
  PDF: tner/201604/tner20160403.pdf

  This article looks into the process of socialization and upbringing in contemporary families. First, it describes the contemporary family, which has gone through a major transformation, just like the whole society. The contemporary family is characterized by destabilization, democratization, and disintegration, and all these problems affect the upbringing of children and the process of socialization.

 • Oddziaływania socjalizacyjno-wychowawcze dziadków w rodzinie i ich znaczenie w życiu młodych ludzi

  Author: Katarzyna Jas
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 244-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
  PDF: em/4/em415.pdf

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

 • Przekonania studentów pedagogiki w pryzmaciedominującej formacji światopoglądowej

  Author: Anna Odrowąż-Coates
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 225-239
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.14
  PDF: em/7/em714.pdf

  Artykuł zawiera teoretyczną analizę procesu socjalizacji, zanurzonego w przekonaniach religijnych, wprowadzającą do przedstawienia wyników badań empirycznych, pochodzących z niewielkiego, pilotażowego studium przypadku studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. W badaniu uczestniczyło ponad 250 studentów w grupach 20–30-osobowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych, w latach 2014–2016. Studentów poproszono o przygotowanie krótkiej anonimowej notatki zawierającej opis, jak wyobrażają sobie Boga. Studenci mieli również naszkicować „mapę świata”. Powtarzające się odpowiedzi pozwoliły na wyprowadzenie wniosków o dominującym postrzeganiu Boga oraz geograficznej perspektywie eurocentrycznej badanych. Na tej podstawie wyprowadzono wstępne wnioski o procesie socjalizacji, przebiegającej w określonym kontekście religijnym, zastanawiając się, jak kontekst ten oddziałuje na osobiste poglądy o świecie.

 • Edukacja i inne procesy wspierające kształtowanie kompetencji międzykulturowych - ujęcie teoretyczne i praktyczne

  Author: Joanna Sacharczuk
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
  Author: Alina Szwarc
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 91-109
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.06
  PDF: kie/127/kie12706.pdf

  In this article, through the prism of broadly understood education, we attempt to analyze one of the extremely important and needed contemporary issues, which are intercultural competences. We assume that in the process of shaping them, in addition to content selection, methods of education are also very important. The above thesis is supported by the example of the „Kochana nasza klaso” project implemented by Dariusz SzadaBorzyszkowski at the prison in Bialystok. Such activities can constitute an interesting offer addressed to participants of intercultural activities, based on education, involving in educational and socialization elements. They are also extremely effective in social rehabilitation activities.

 • Rodzina jako miejsce kontaktów międzypokoleniowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego

  Author: Katarzyna Jas
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 180-193
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.12
  PDF: em/11/em1112.pdf

  Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie przypisują młodzi ludzie oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju relacji międzygeneracyjnych autorka odwołuje się do wyników badań zespołowych przeprowadzonych na pograniczu polsko-czeskim. Środowisko rodzinne stanowi najważniejszą przestrzeń, w której żyje człowiek, uczestnicząc w jej przetrwaniu, zachowaniu ciągłości i rozwoju. Za Robertem Mertonem autorka przyjmuje rozumienie rodziny jako najważniejszego pasma transmisyjnego, służącego przekazywaniu wzorców kulturowych następnemu pokoleniu.

 • Obraz przemian funkcji wychowawczej rodziny w poglądach dwóch pokoleń Podlasian

  Author: Dorota Misiejuk
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8292-2046
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 148-159
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.07
  PDF: em/13/em1307.pdf

  Celem artykułu jest analiza i interpretacja danych uzyskanych drogą badań sondażowych na temat funkcji wychowawczej rodziny. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, w perspektywie politycznych decyzji w państwie, rodzina jako podstawowa komórka socjalizująca jednostki, aby spełniała swoje funkcje, zmienia się. Analizowane dane pokazują obraz zmian poglądów badanych, pokazują zmiany w systemie wartościowania i ujawniają motywacje badanych. Ramy teoretyczne artykułu stanowi teoria światopoglądu i teoria standardu kulturowego Krzysztofa J. Brozi.

 • Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

  Author: Kinga Konieczny-Pizoń
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 169-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
  PDF: kie/131/kie13110.pdf

  In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

 • Digital Technologies and Socialization. Notes from the SMILEY Project

  Author: Grzegorz J. Kaczyński
  Institution: University of Catania & University of Szczecin
  Author: Augusto Gamuzza
  Institution: University of Catania
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 122-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.06.07
  PDF: kie/106/kie10607.pdf

  The lively debate about the socialization and in specific way about the exclusion practices in schools all over Europe Union imposes the necessity of framing new forms of peaceful interactions between nonhomogeneous social groups. Starting form this core issues, this awareness has been rooted into an actionresearch project named SMILEY, (Social Mindedness In LEarning CommunitY, funded under the Lifelong Learning ProgrammeComenius, and carried out from January 2011 to December 2012). SMILEY wants to present an “exit strategy” based upon the centrality of the social dimension of development, expressed by values, social cohesion, solidarity and respect for gender equality: examples of what “social mindedness” means for the European society. This target was achieved through an integrated system of “online” and “offline” activities catalysed by an elearning platform hosting an ERPG (Educational RolePlaying Game) named “YourTown” connecting students and teachers from the partner countries: Italy, Turkey, Poland, Romania and the United Kingdom. SMILEY project shed a light upon some interesting remarks in order to better understand the

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart