społeczeństwo

 • Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczeństwa i państwa

  Author: Mateusz Radziszewski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 7-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.01
  PDF: apsp/62/apsp6201.pdf

  Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu mogącego wpłynąć na podniesienie jakości demokratycznego systemu politycznego. Ukazanie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłębioną analizę relacji społecznych w wymiarze społecznym, jak i politycznym. W tym celu należy odwołać się do szerokiego dorobku badaczy z zakresu nauk społecznych, których efektem będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz jego potencjalnych efektów dla całego systemu politycznego.

 • Children with autism spectrum disorders in the Arab Gulf countries – the Others?

  Author: Agata Wentz
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 213-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.12
  PDF: em/10/em1012.pdf

  Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które manifestuje się w obszarach związanych między innymi z relacjami społecznymi, komunikacją werbalną i niewerbalną. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczne kampanie społeczne na całym świecie, także w regionie Półwyspu Arabskiego, podniosły ogólny poziom świadomości na temat tego zaburzenia zarówno wśród rodziców, jak i ekspertów. Jednakże tradycyjne wierzenia i przekonania pozostają nadal istotnymi czynnikami, które kształtują zachowania związane z profilaktyką prozdrowotną i nastawieniem do kwestii związanych z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Niniejsze opracowanie omawia znaczenie tych czynników, a także religii, na percepcję zaburzeń ze spektrum autyzmu w regionie państw GCC (Rady Współpracy Zatoki).

 • Znaczenie audiowizualności w kulturze masowej na przykładzie spektaklu teatralnego w reżyserii Radosława Rychcika pt. Dziady

  Author: Katarzyna Wnukiewicz
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4734-0347
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 185-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.13
  PDF: kie/125/kie12513.pdf

  Praca skupia się przede wszystkim na analizie zmiany, jaka zachodzi w kulturze masowej, odkąd jej dystrybucja została zdominowana przez masowe środki rejestrujące. Do tej pory interakcje społeczne oparte były głównie na kontakcie bezpośrednim, jednak wraz z pojawieniem się zjawiska audiowizualności relacje międzyludzkie i rodzaj komunikacji diametralnie się zmieniły. Rozwój mass mediów i ich upowszechnienie sprawiło, iż kultura zaczyna być postrzegana jako produkt zaspokajający nasze potrzeby i sprawiający przyjemność. W pracy pojawia się stwierdzenie, że mimo wszystko nie da się uciec od kultury masowej, która stała się już w zasadzie kulturą obecnie panującą, w której każdy z odbiorców jest zanurzony. Także każdy wytwór owej kultury jest produktem kultury popularnej i dawniej obowiązujący podział na kulturę niższą oraz wyższą generalnie przestał funkcjonować. W nowo obowiązującej rzeczywistości kultury masowej pojawia się pytanie o miejsce teatru jako sztuki opartej na bezpośrednim kontakcie aktora z publicznością i zawartej między nimi umowy społecznej, obowiązującej na czas przedstawienia. Jednak analiza przedstawienia pt. Dziady pokazuje, że sztuka teatralna doskonale odnajduje się w popkulturowej rzeczywistości, wykorzystując do tego audiowizualność.

 • Elity polityczne i ich rola w społeczeństwie w kontekście konstytucyjnych wartości obywatelskich

  Author: Danuta Plecka
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8504-279X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 259-269
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.14
  PDF: ppk/54/ppk5414.pdf

  In the general consciousness, political elites make a significant contribution to both shaping civic attitudes and consolidating democracy. Hence it is very important source of their recruitment, the authority enjoyed by (or not) in society, and finally determined the directions of its development, the principles of the political system and the measures taken to civic and political participation. The quality of the elite, their condition, on the one hand, is a reflection of the state of society, but on the other hand, it is a source of best practices for citizens. One can risk the thesis that political elites are a signpost of politi- cal behavior, whose source lies in civic values defined not only in the political culture of Poles, but also in the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997.

 • Prymas Stefan Wyszyński wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1974–19781

  Author: Rafał Łatka
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2650-4031
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 131-178
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2019.06
  PDF: pbs/7/pbs706.pdf

  In the seventies, Cardinal Stefan Wyszyński was not only the undisputed leader of the Polish Church, but also a widely respected authority in society, whose voice was of great importance. In the above analysis, the attitude of the „Primate of the Millennium” to the socio-political reality of the PRL was discussed. A comprehensive view of this hierarch was presented regarding the functioning of the communist system in Poland; his approach to the state-church relationship; to key political events (amendment to the constitution, events of June 1976, election of Cardinal Wojtyła as pope) and attitude to the rise and activity of the pre-August opposition. This analysis does not aspire to the full exhaustion of the topic, it focuses on issues most for Cardinal Wyszyński important in the socio-political sphere.

 • Kompetencje i ich profesjonalizacja jako czynnik rozwoju współczesnego człowieka

  Author: Małgorzata Elżbieta Krawczyk-Blicharska
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7526-8306
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 237-253
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.14
  PDF: kie/131/kie13114.pdf

  A contemporary human being expands and uses their individual abilities to update, deepen and enrich the potential of knowledge, skills and competences in order to adapt to the changing social living space. The tasks imposed by the contemporary society necessitate creation and fulfillment of an individual who learns to live and is able to develop in the individual and collective dimension by professionalisation and use of their own competence potential. The contemporary civilisational tasks are not based on preparing individuals for the existing society but on providing stimuli enabling every human being, by using their competence potential, to understand the surrounding world, to create it, to be its actual participant and recipient, and to feel responsible for it now and in the future.

 • Od „kultury wojny” do „wojny kultur”? Rozważania o naturze wojny w XXI wieku

  Author: Jacek Reginia-Zacharski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.06
  PDF: apsp/69/apsp6906.pdf

  Wojna jako ekstremalne zjawisko o naturze społecznej przez stulecia charakteryzowała się swoistą hermetycznością wobec niemilitarnych domen rzeczywistości. Zarówno w wymiarze etycznym, politycznym, prawnym, obyczajowości, a nawet języka, wojskowość i wojskowi tworzyli ekskluzywną (sub)kulturę. Wpisywały się te procesy w „triadę” Carla von Clauzewitza, który właśnie „armię” wskazywał jako wyodrębniony filar wojny. Pozostając elementem struktury państw, armie pogłębiały swoją specyfikę kulturową i pewną odrębność. Jak wskazuje część badaczy, niejednokrotnie to właściwa organizacja wojskowości w państwie i działania na rzecz wzmocnienia jego potencjału wojennego narzucały szereg rozwiązań ustrojowych, prawnych i finansowych, stając się agregatem ewolucji systemów politycznych. W pierwszej połowie XX wieku doszło do głębokich przewartościowań w dziedzinie relacji między sferą militarną i państwową, które po 1945 roku doprowadziły do przesunięcia „punktu ciężkości” wojny w stronę bieguna społecznego. Konsekwencją była dość szczególna „demokratyzacja” wojskowości i postępujące rozszczelnienie dotychczasowych granic. Towarzyszyły temu procesy zmiany w postrzeganiu i prowadzeniu wojny. Celem stawały się w coraz większym stopniu społeczeństwa, a wobec totalizacji wojny – tradycyjny podział na domeny cywilną i wojskową uległ ostatecznemu zatarciu. Współczesna wojna zatem obliczona jest przede wszystkim na niszczenie społeczeństw, ich fundamentów oraz podstaw trwania i rozwoju. Na znaczeniu zyskują niekinetyczne i hybrydowe metody działań koercyjnych i przyporządkowane im środki. Pogłębieniu tych tendencji sprzyja rozwój kolejnego „teatru działań wojennych” – domeny psychologiczno-informacyjnej.

 • Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym

  Author: Jolanta Szempruch
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-3288
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 56-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.03
  PDF: em/15/em1503.pdf

  Szkoła w społeczeństwie wielokulturowym jako miejsce kontaktów z Innymi i wzajemnego oddziaływania różnych grup społecznych zmaga się z różnymi wyzwaniami w realizacji funkcji społecznych. W artykule ukazana została analiza społecznych funkcji edukacji i szkoły w perspektywie koncepcji strukturalno-funkcjonalnej, konfliktowej, interpretatywnej i podejścia środowiskowego. Na tym tle podjęto próbę zarysowania koncepcji pracy szkoły w społeczeństwie wielokulturowym, z uwzględnieniem jakości środowiska, które stanowi ważne zaplecze socjalizacyjne uczniów i opanowania kompetencji kulturowych niezbędnych do sprawnego obcowania z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur. Zwrócono uwagę na środowisko rodzinne, lokalne, regionalne, a także na kulturę narodową i ogólnoludzką. Dokonująca się socjalizacja oznacza proces budowania wiedzy uczniów, modelowania ich percepcji świata i działania w tym świecie.

 • Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej - przegląd aktualnych doniesień

  Author: Alicja Hruzd-Matuszczyk
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7731-7979
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 311-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.17
  PDF: em/15/em1517.pdf

  Atrakcyjność i aktualność badań prowadzonych wokół życia rodzinnego związana jest z dynamicznymi przemianami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a także politycznymi zachodzącymi w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny i jej członków jest również sytuacja światowej pandemii, która znacząco wpłynęła na strukturę rodziny oraz potrzeby i wartości cenione przez jej członków. Żywotność tematu skłania do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny i rodzi potrzebę poznania skutków oddziaływań zewnętrznych na jej kształt i środowisko wewnętrzne. W zaprezentowanym opracowaniu podejmuję rozważania wokół problematyki rodziny, interesują mnie przede wszystkim małżeństwa mieszane, które stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w statystykach zawieranych małżeństw, a przede wszystkim w życiu społecznym. Zawiązywanie małżeństw mieszanych znajduje swoje uzasadnienie w zwiększonej mobilności społecznej, pozbawieniu barier świata komunikacji interpersonalnej (powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu zawodowym oraz osobistym), może również wynikać z indywidualnych potrzeb i preferencji osób zawierających takie związki małżeńskie. Małżeństwo mieszane samo w sobie może być wartością, jednak fakt bycia w takim związku może stanowić swego rodzaju balast. Zaprezentowane opracowanie jest próbą uchwycenia pewnych tendencji zachodzących w doświadczeniach życia społecznego przez małżeństwa mieszane. W artykule wyróżniam trzy części, w których kolejno wprowadzam w problematykę życia rodzinnego i funkcjonowania małżeństw mieszanych, następnie analizuję dane i materiały, nakreślając pewne tendencje odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego i życia w społeczeństwie. Opracowanie kończę podsumowaniem i wskazaniem wniosków.

 • Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej

  Author: Karolina Czerwiec
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3774-6901
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 344-364
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.19
  PDF: em/15/em1519.pdf

  Ze względu na nietolerancję społeczną zachowań związanych z tożsamością płciową, większość osób transpłciowych doświadcza poważnego stresu na różnych etapach swojego życia. Aspekty relacji społecznych są istotne dla godnego i przyjaznego funkcjonowania dziecka transpłciowego w szkole i jego osiągnięć szkolnych, a następnie – już jako osoby dorosłej – ścieżek rozwoju zawodowego i podejmowania relacji społecznych. Podczas gdy niektóre szkoły i miejsca pracy oferują bezpieczne przestrzenie, wiele osób transpłciowych wciąż doświadcza negatywnych, wrogich i niebezpiecznych środowisk. Bez określonych działań mających na celu ochronę osób transpłciowych i szerzenie wiedzy na temat transpłciowości w społeczeństwie, większość osób o nienormatywnej tożsamości płciowej pozostaje podatna na dyskryminację, nękanie i zastraszanie. Dlatego tak ważne jest diagnozowanie trudności w funkcjonowaniu społecznym osób transpłciowych i wskazanie propozycji rozwiązań zmierzających do poprawy ich sytuacji w warunkach wykluczenia.

 • Zagadnienie organizacji państwa i społeczeństwa polskiego w epoce piastowskiej w dorobku naukowym Aleksandra Gieysztora oraz Gerarda Labudy

  Author: Zbyszko Górczak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9258-145X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 116-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso210305
  PDF: hso/30/hso3005.pdf

  The main theses of the authors concerned the mutual relation between social changes and the formation of state organisation, the militarisation of the Early Piast State (G. Labuda) and the question of the native, pre-foundation beginnings of urban life in Poland. In their research, A. Gieysztor and G. Labuda often used the methods of retrogression and comparison; in addition, G. Labuda appreciated the importance of archaeological findings.

 • Social media presence, active political participation. An empirical research report on the effects of a politician’s social activities

  Author: Kyle Hassing
  Institution: University of Amsterdam
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 106-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202106
  PDF: cip/19/cip1906.pdf

  Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między obecnością polityki w mediach społecznościowych a aktywnymi intencjami obywatelskimi w zakresie partycypacji politycznej. W tym badaniu obecność w mediach społecznościowych mierzy się za pomocą interaktywności i personalizacji, ponieważ wcześniejsze badania wprowadziły koncepcję obecności społecznej. W niniejszym badaniu zamiary aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym zostały zdefiniowane jako zamiar głosowania, zamiar demonstracji oraz zamiar prowadzenia kampanii na rzecz polityka. Stworzono trzy hipotezy ze zmiennymi interaktywnością i personalizacją oraz połączonym efektem obu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart