statut partii politycznej

 • Kluby parlamentarne w normach statutowych partii politycznych (Uwagi na tle statutów partii obecnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji)

  Author: Grzegorz Koksanowicz
  E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 93-106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.06
  PDF: ppk/45/ppk4506.pdf

  Wyrażona w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zasada pluralizmu politycznego gwarantuje wolność tworzenia i działania partii politycznych. Zasada ta określa także cel partii, którym jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, w tym sprawowanie władzy publicznej. Partie polityczne realizują go poprzez mechanizmy parlamentarne. W praktyce oznacza to tworzenie przez członków danej partii na terenie parlamentu frakcji parlamentarnych, które stanowią łącznik pomiędzy partią polityczną a jej reprezentacją w parlamencie. Z tego powodu w statutach ugrupowań politycznych umieszczane są regulacje normujące zasady tworzenia klubów parlamentarnych. Statuty partii określają także relacje klubu z macierzystą partią oraz zawierają wytyczne odnoszące się do działań podejmowanych przez klub na terenie parlamentu. Analiza treści statutów partii politycznych, które utworzyły kluby w Sejmie RP VIII kadencji, wskazuje że każdy z nich zawiera unormowania odnoszące się do reprezentacji parlamentarnej, chociaż stopień szczegółowości przyjmowanych rozwiązań jest różny.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart