stereotype

 • Stygmatyzacja i destygmatyzacja więźniów. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia

  Author: Kazimierz Pierzchała
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 199-214
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201611
  PDF: ksm/21/ksm201611.pdf

  The author of the article has a longstanding experience as a prison chaplain. He carried out extensive studies among a huge group of prisoners. Those studies were conducted for prison chaplain’s tasks, aimed at rehabilitation of prisoners and strongly connected with stigmatization and destigmatization of people from penitentiary. The problem’s analisys is based also on the studies on the literature and source materials, which contains also formal and legal documents, but primarily on the own observa tion caused by own participation in the whole process. Likewise, it were used some experiences of people who were related to penitentiary system. That if jailed people come back to criminal world, start to live honestly with social rules practically depends on the rehabilitation and penitentiary help. Feedback and beliefs of those people let us to know if chaplains fulfill assumed functions.

   

   

 • Stereotyp mediów w języku polskim a konceptualizacja ich prototypu w procesach recepcji i edukacji

  Author: Anna Granat
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 111-125
  DOI Address: -
  PDF: kim/2016_1/kim2016109.pdf

  The stereotype of the media in the Polish language and conceptualization of their prototype in the processes of reception and education
  Abstract: The text of the article is devoted to reflection on the questions: whether there is a stereotype of the media, or as yet mass-media form in their awareness of their prototype, and whether education can support this process. Conclusions drawn from studies carried out in a group of 160 students from two universities: students of journalism and communication at the University of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and students of management and production engineering and agricultural engineering and forestry from the University of Life Sciences in Lublin.

 • Kobieta w wielu rzeczywistościach

  Author: Andrzej Jan Chodubski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 181-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
  PDF: cip/15/cip1511.pdf

  W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
  Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

 • The Enemy Stereotype in the Political Activity – Theoretical Reflections

  Author: Sabina Olszyk
  Institution: Pedagogical University of Cracow
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 17-36
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.02
  PDF: apsp/48/apsp4802.pdf

  The concept of the enemy stereotype, which is permanently present in colloquial, journalistic, and academic discussions, has not been scientifically analysed so far. In this article, an attempt to provide a definition of “the enemy stereotype” as an independent linguistic being has been made. The stages of this term taking shape in the political reality have also been presented. The article has strictly theoretical nature, and is based on scientific achievements in the fields of research related to stereotypes and hostility. In the author’s opinion, the analysis of the phenomenon of stereotyping carried out from a sociological, psychological, and linguistic point of view is necessary. A reflection on the issue of hostility in general, and on the image of the enemy in political activities in particular is also fundamental.

 • Females’ exclusion from Physics: examining two Deterring Factors

  Author: Efrat Eilam
  Author: Fiachra Barry
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 40-51
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2016.44.2.03
  PDF: tner/201602/tner20160203.pdf

  Females’ low participation in post-compulsory physics education has been a major concern for researchers over the past five decades. The present study focuses attention on two major deterring factors, the female pedagogy-sensitivity effect and the stereotype effect. The objectives of this study are to uncover the constituents and meanings of these factors by (a) analyzing the perspectives of female university science students and, (b) evaluating differences in their impacts among females choosing to major in biology compared to females choosing to major in physics. The study contributes to our understanding of how these deterring effects impact on females along their educational path and particularly in their tertiary education.

 • Proces stawania się Innym - bohater filmu fabularnego tracący wzrok

  Author: Kornelia Czerwińska
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 296-311
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.18
  PDF: kie/123/kie12318.pdf

  Koncepcja inkluzji społecznej ściśle wiąże się z postulatem organizowania przestrzeni kultury popularnej wokół idei dialogu, relacyjności oraz dostrzegania i uznawania różnorodności. W takim ujęciu film fabularny jako medium docierające do szerokiego kręgu odbiorców może stać się ważnym źródłem wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania osób należących do grup narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością podlegają stereotypizacji, w wyniku której spostrzegane są na ogół jako mało kompetentne, niesamodzielne, niezdolne do efektywnego odgrywania ról społecznych, borykające się z licznymi problemami i stale pogrążone w smutku. Także nabycie niepełnosprawności w biegu życia powoduje przejście do grupy o niskim statusie społecznym i doświadczanie nieadekwatnych reakcji otoczenia w sytuacjach bezpośredniego kontaktu, w tym jawnej lub ukrytej izolacji bądź nadopiekuńczości wynikającej z litości, współczucia i przekonania o niskim potencjale osoby. Niewłaściwe reakcje społeczne mogą znacząco utrudniać proces przystosowania do nabycia niepełnosprawności i zwiększać ryzyko ekskluzji, więc istotne jest kształtowanie przez przekaz medialny prawidłowych wyobrażeń o specyfice funkcjonowania tej grupy osób i (lub) przełamywanie już istniejących stereotypów. Artykuł koncentruje się na jakościowej analizie sposobu prezentacji procesu adaptacji do utraty wzroku bohaterów dwóch filmów fabularnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na walory edukacyjno-wychowawcze tych dzieł.

 • Kulturowo-społeczne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na tle sytuacji europejskiej

  Author: Andrzej Woźniak
  Institution: emerytowany funkcjonariusz służby więziennej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1851-9743
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 35-51
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201903
  PDF: ksm/24/ksm201903.pdf

  The summary may not be so original, but I take the liberty of quoting Jan Czaja’s words which in my book are really accurate: „Summing up considerations on the topic of sources for Polish culture, it may be said that they connect - like opportunities for its development - with its opening to the world, what means opening both on global and mass culture (equating generally with commercial American products) and more and more advanced European integration, thus both process are not coherent. As a one, this process is extraordinarily complicated and conflictual. It is worth to remember that flowing with figments from another culture would be really dangerous, if it have met thoughtless and dull society which can afford on creative internalization but only mindless imitation. As Polish history shows, society was forced to life in the face of many dangers, its culture developed the best in periods of such dangers, mostly in places of their bigger closeness (for example on Eastern marches). Moreover, there is no agreement among theorists if dangers dominate or civilizational chances resulted from this opening. And at the end the nontrivial matter: opening for this stream from world (from West) is a result of our sovereign decision what makes the situation diametrical different in comparison to that one from the period of socialism when the stream of dominant culture (from Soviet Union) was a result of horrible war, Jałta’s matter and also political and ideological enslavement”.

 • Stereotyp mężczyzny jako ofiary przemocy - percepcja studentów

  Author: Justyna Pikus
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0159-3031
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 195-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.12
  PDF: kie/127/kie12712.pdf

  Changes occurring in the modern world have a significant impact on the perception of a number of social phenomena that are studied by social pedagogy. One of them is violence in partnerships, which is associated with the stereotype of a man as the main perpetrator of violence. Stereotypes functioning in the consciousness of our community are often inconsistent with reality. Most people, however, have the conviction that they are true and unchangeable. This conviction led to the sole identification of the woman with the victim and the man with the perpetrator of violence. Most people are unaware of the existence of battered husband syndrome. The aim of the article is to analyze the phenomenon of female violence against men in the perception of academic youth. Research analyzes presented in the article focus on the assumption of changing the stereotype of man as the perpetrators of violence.

 • Суспільство та держава у світлі їх функціонального навантаження як джерело незручних питань в розрізі соціального буття людини

  Author: Volodymyr Kaluha
  Institution: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4744-826X
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 67-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220304
  PDF: ksm/35/ksm3504.pdf

  The Society and State in Terms of Their Functional Core as a Source of Problematic Issues in Social Life

  Numerous attempts to improve social institutions are conventionally nominal or declarative. The latter indicates that essential changes in this perspective are possible only as a collateral consequence of exertion in another sphere. Respectively, the subject of the efforts should be the person as a whole, including their culture, nature and way of being through certain activities. The efficiency of the effort is determined, among other things, by good will and the intention of the subject to improve, whereas the formation of the intentions is conditioned by experiences as emotionally affected or idea-driven. Thus, properly formed ideas about social institutions are the beginning of a systematic transformation of the institutions themselves conceived to be as humane as possible – both comfortable and favorable for self-realization of the person in accordance with individual growth. The afore-mentioned ideas should be based on the establishment of the functional core in human existence, i.e. the ability to meet specific needs and expectations. At the same time, various assumptions about what the phenomena, institutions or processes might be, do not only distract from the effective activities, including fulfillment of assigned duties, but also trigger numerous conflicts. Therefore, this article is aimed at understanding the functional core, and the place and role of a number of key social institutions in human life. The impetus for this reconsideration has been a desire to overcome the conditionality of everyday life, based on assimilated mass stereotypes as the truth due to systemic social training, concealed behind education and upbringing. In addition, contextually, the article represents an unconventional viewpoint on the relationship between law and legislation, correlated with nature and the status of man. Since the transitory link between human nature and human status is sexuality based on the established hierarchy of values, the realization or leveling of human rights, therefore, is determined by the system of laws, which is formed in accordance with the hierarchy of the intrinsic values. At the same time, the system of laws or norms of social action and interaction shows the functioning of the state as a mechanism to limit or control the manifestation of radical evil, in other words, the tendency of man to give themselves the right of exception.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart