stosunki międzynarodowe

 • Priorytety polityki zagranicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Republiki Korei

  Author: mgr Mateusz Danielewski
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 227-241
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201711
  PDF: siip/16/siip1611.pdf

  Foreign policy priorities of the Democratic People’s Republic of Korea and the Republic of Korea

  In this article, author want to analyze the priorities of foreign policies of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and the Republic of Korea. In order to achieve the above aim of research, author of this work put a few basic research questions: what are the priorities of North Korean foreign policy and what are the priorities of South Korean foreign policy? The author used the analysis method to demonstrate the originality of this paper. The article allows to pay attention to the extent to which national interests and foreign policies of both Korea differ from each other. The subject of this article has not been studied in polish scientific articles. The author has attempted to fill this gap. North Korea’s foreign policy is focused on surviving regime in the international arena. The priority of foreign policy of the Republic of Korea is primarily the pursuit of deepening economic cooperation with China, Japan, Russia and the United States.

 • Rozwój cywilizacji kapitalistycznej w perspektywie teorii systemu-świata

  Author: Tomasz Pawłuszko
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 66-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201704
  PDF: cip/15/cip1504.pdf

  Artykuł przedstawia genezę i rozwój koncepcji systemu-świata i omawia jej wizję procesów globalizacji. Z tego punktu widzenia od połowy XVI w. mamy do czynienia z procesem powstawania światowego systemu ekonomicznego opartego na międzynarodowym podziale pracy. W efekcie tworzy się globalna cywilizacja, działająca według reguł kapitalizmu, którą na potrzeby tekstu nazwiemy cywilizacją kapitalistyczną. W artykule zostanie przeanalizowana siatka pojęć tego podejścia i rozwój jego teorii. Zarysowane zostaną współczesne wyzwania dla koncepcji cywilizacji kapitalistycznej – o charakterze polityczno-ekonomicznym i naukowym.

 • Identity Issue in International Relations: Constructivist Approach

  Author: Anna Skolimowska
  Institution: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 179-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.11
  PDF: apsp/56/apsp5611.pdf

  Constructivist approach of analyzing international relations brought many new elements to the thought on the nature of international reality, which made it possible to explain it and understand it better. One of these elements in the process of analyzing this reality is the concept of identity of participants of international relations. Its analytical phenomenon consists of the fact that it allows us to undertake attempts to understand interests and character of norms and values of participants of international relations. The most important statement brought to scientific thought on international reality by Alexander Wendt’s notion of constructivism relates to the fact that states’ interests in international relations are not given a priori, but they are shaped during interactions with others. Not only is the role of inter-state actors who influence states’ interests in international relations underlined, but it also indicates the important role of other participants of international affairs in articulating national interests. From this perspective, the category of identity in international relations taken up by Constructivism takes account of the social, interactive nature of international reality making it possible to analyze its intangible part.

 • Wybrane zagadnienia działalności międzynarodowej podmiotów Federacji Rosyjskiej

  Author: Jerzy Rychlik
  Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 275-288
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.16
  PDF: ppk/18/ppk1816.pdf

  The specificity of the federal state lies in the need for countries within it a significant degree of autonomy. It includes often – as is the case with the Russian Federation – competence in maintaining international relations by federal entities. Permissions in this field are distracted: partly regulate these federal laws, acts partly constituted by the executive in June of individual entities. This leads to considerable variation in both the categories of participants in various kinds of international relations, as well as the range of activities available to the analyzed competence.

 • Analiza strategicznej narracji ASEAN-u

  Author: Agata Domachowska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 23-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.02
  PDF: apsp/54/apsp5402.pdf

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- -Wschodniej (ASEAN) jest organizacją polityczno - gospodarczą, stawiającą sobie za cel konsekwentne pogłębianie współpracy pomiędzy swymi członkami. Co więcej, nieustannie wzmacnia swoją rolę jako czołowej organizacji międzynarodowej w regionie Azji Południowo- -Wschodniej, stając się istotnym partnerem dla wielu aktorów. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób ASEAN definiuje sam siebie, przy wykorzystaniu strategicznych narracji. Na samym początku wyjaśniono, na czym polega analiza strategicznych narracji. Następnie przy wykorzystaniu owej analizy, sprawdzono, w jaki sposób ASEAN formułuje swą strategiczną narrację. Zrozumienie sposobu kształtowania i budowania narracji jest bowiem niezbędne, aby zrozumieć, jakie są również strategiczne cele organizacji. Artykuł kończy podsumowanie.

 • Rola Kosowa w brytyjskiej polityce zagranicznej po rozpadzie Jugosławii

  Author: Bartłomiej H. Toszek
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 134–148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.08
  PDF: apsp/50/apsp5008.pdf

  Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

 • POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE KONTAKTY KULTURALNE I NAUKOWE 1945–1956

  Author: ANNA SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 212-235
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso150112
  PDF: hso/8/hso812.pdf

  Polish-Czechoslovak relations after World War II were marked by territorial and national disputes. Notwithstanding several contentious issues, the cooperation in the field of education, research and education was initiated as early as in 1945. The paper seeks to analyse official contacts of the scholarly and cultural milieus of Poland and Czechoslovakia between 1945 and 1956.

 • Rosja–ASEAN: nowe koncepcje współpracy i stare ograniczenia

  Author: Małgorzata Pietrasiak
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 207-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.12
  PDF: apsp/61/apsp6112.pdf

  W artykule została przedstawiona ewolucja stosunków Rosji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, ze szczególnym uwzględnieniem relacji współczesnych. W drugiej dekadzie XXI w. Rosja zintensyfikowała kierunek azjatycki swojej polityki zagranicznej. W opinii wielu ekspertów ta polityka przekłada się w zbyt oczywisty sposób na relacje z Chinami, przez co Rosja może uzależnić się od tego mocarstwa i być postrzegana jako niesamodzielny gracz regionalny. Podejmowane są zatem działania, aby zdywersyfikować partnerów. ASEAN jest jednym z bardziej perspektywicznych, choć jednocześnie trudnych kierunków. Perspektywicznych ze względu na dynamikę rozwoju oraz aktywne uczestnictwo w regionalnych, jak również transregionalnych działaniach, trudnych, bowiem mimo deklaracji rozwój stosunków między ASEAN i Rosją postępuje powoli. Nową koncepcją rosyjską, która ma ożywić współpracę a jednocześnie pokazać, że Rosja może być niezależnym graczem regionalnym, jest projekt Wielkiej Euroazji, który jest zgodny z aktualnymi trendami „nowego regionalizmu”.

 • Użyteczność badawcza struktur sieciowych w nauce o stosunkach międzynarodowych

  Author: Wojciech Stachyra
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 159-174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.10
  PDF: apsp/70/apsp7010.pdf

  Artykuł zawiera argumentację na rzecz wykorzystania w nauce o stosunkach międzynarodowych metod badawczych opartych na analizie struktur sieciowych. Wychodząc od ogólnej definicji sieci jako struktury złożonej z połączonych relacjami elementów, ukazuje jej odpowiedniość do opisu procesów i zjawisk o charakterze transgranicznym. Idąc dalej, rozważa komplementarność sieci w stosunku do kategorii badawczej systemu międzynarodowego i metody analizy systemowej, która przedstawia się jako szczególny przypadek szerszej klasy sieciowych metod badawczych. Analiza dotychczasowych, udanych prób adaptacji w naukach społecznych matematycznej teorii grafów, pozwala na zaproponowanie ogólnego modelu analizy sieciowej, który może okazać się użyteczny przy badaniu stosunków międzynarodowych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart