system wyborczy

 • Remarks on The System of State Authorities in the Constitution of the Republic of Uzbekistan of 8 December 1992

  Author: Joanna Marszałek-Kawa
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 35-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.02
  PDF: ppk/34/ppk3402.pdf

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systemu organów państwowych w Republice Uzbekistanu, ukształtowanego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa gruntownie znowelizowanego w 2014 r. Postaram się również odpowiedzieć na pytanie, czy wdrażane reformy o charakterze instytucjonalnym oznacza wprowadzenie demokratycznej formy rządów.

 • Instytucja zastępcy posła w chorwackim prawie parlamentarnym

  Author: Konrad Składowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 127-141
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.08
  PDF: ppk/39/ppk3908.pdf

  Croatian parliamentary law predicts institution of assistant of a deputy. Article is sacrificed analysis of this institution and practice in using it. Regulations of the constitution, electoral regulations and rules of the parliament have been analysied. Especially procedure of election deputies and rules of the incompatibilitas parliamentary mandate. Parliamentary practice in Croatia suggest that the most often cause of suspension an election mandate is becoming a minister in the government.

 • Rola korupcji politycznej w procesie rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym

  Author: Waldemar Wojtasik
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 114-127
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.07
  PDF: apsp/58/apsp5807.pdf

  Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

 • Inżynieria wyborcza i system wyborczy w kontekście zmian ordynacji wyborczych

  Author: Jan Filip
  Institution: Uniwersytet Masaryka
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 31-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.02
  PDF: ppk/01/ppk102.pdf

  The analysis includes an attempt to represent various remarks associated with the electoral engineering, based on the experience of the Republic of Czech, where brand-new electoral system was adopted in the early 90s. Constitutional engineering was used at first as an instrument of analysis determining if modifications of the former electoral system are possible and how would various revisions influence performance of particular political party’s interests. The analysis led to a conclusion that there is no universal patent for electoral systems. There are no guarantees that the same regulation would function in the exact same manner as it does in the Republic of Czech and in the Republic of Poland, not even mentioning other countries located in different regions or continents. It is obvious that every country requires a sovereign decision in respect to the electoral system. Therefore, proposals of so called specialists suggesting taking over regulations following the British system (relative majority), Irish system (single transferable vote formula), or German system (personalisierte Verhältniswahl) should be recected. Rejection of the above-mentioned proposals stems from the fact that a par- ticular electoral system will function differently in every country, depending on various circumstances.

 • System wyborczy w państwie wielonarodowym. Analiza przypadku Hiszpanii

  Author: Małgorzata Myśliwiec
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 115-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.09
  PDF: ppk/01/ppk109.pdf

  Multinationalism is one of the most important features of the Spanish state. After General Franco`s death in 1975 the nature of this political reality has induced the political elites to begin the process of construction of so-called regional state. The recognition of the principle of pluralism has binded members of the Spanish parliament to pass the electoral law which ensure that all territorial groups may have their representation in representative bodies in four levels of the political decision making process: European, national, regional and the local one.Thus, the main aim of this article is to present some basics of the legal solutions adopted in the Spanish electoral law, which in one hand allow to save the unitary state, but on the other hand ensure the respect of the ethnoregional minorities rights.

 • System wyborczy w Bośni i Hercegowinie - spojrzenie krytyczne

  Author: Krzysztof Krysieniel
  Institution: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 166-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.13
  PDF: ppk/01/ppk113.pdf

  The electoral law in Bosnia and Herzegovina differs significantly from commonly accepted standards operating in democratic state. During the parliamentary or presidential elections, the citizens who do not belong to one of constituent states (Bosnians, Serbs, Croats) are deprived of basic rights. The solutions established in 1995, and later only slightly modified, eventually caused the end of war but did not introduce fully democratic solutions. Even more surprising is the fact that the authors of constitutional order, including election law, are representatives of international community, mostly American lawyers. Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina national communities, that are treated by the law as main entity of political life, are far more important than an ordinary citizen.

 • Problematyka zmiany systemu wyborczego w demokracjach westminsterskich: Nowej Zelandii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Perspektywa porównawcza

  Author: Marzena Więckowska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 161-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.03.08
  PDF: ppk/07/ppk708.pdf

  The article attempts to present the phased structure of electoral change in New Zealand, Canada and the United Kingdom. Together the comparison of the suc- cessful alteration of the first past the post formula in 1993 in New Zealand, the wave of electoral reforms in Canada that started in 2004 in British Columbia and the British referendum on 5th May 2011, allow to distinguish 8 phases of elector- al system revision: injustice of the first part the post formula suffered by one of two main parties, leading to alteration initiatives; mobilisation of public opin- ion; withdrawal of the reform’s initiators from the process; loss of control by the initiators over the electoral change process; creation of the appropriate body re- sponsible for the selection of the optimal voting formula; indication by the cho- sen body of the optimal alternative electoral formula to the first past the post for- mula; referendum; growth of support for the first past the post system.

 • Systemic Preconditions of Centralized Personalization of the Election Campaign to the Polish Sejm

  Author: Wojciech Peszyński
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 34-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.03
  PDF: apsp/63/apsp6303.pdf

  The aim of this article is to assess the susceptibility of chosen components of Polish political system on centralized personalization of the election to the Sejm. The method applied in this process is the qualitative-quantitative content analysis. The construction of the tool that could objectively measure this influence in any democratic country poses an extremely difficult task. For this reason, the author proposed his own catalog of variables, based on the criterion of the relevance of their impact on the process of personalization. This list includes the following determinants: the position of Prime Minister, the electoral system, competencies and the manner of creating the position of the President, the financing of political parties and the role of the mass media. Out of the above-mentioned variables, especially the Prime Minister’s competences and the election system are the key factors that influence the level of centralized personalization, due to which they were graded higher in the assessment of susceptibility.

 • Prawa mniejszości narodowych w prawie wyborczym do chorwackiego Saboru

  Author: Konrad Składowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3199-7440
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 79-93
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.05
  PDF: ppk/60/ppk6005.pdf

  Rights of national minorities in the election law of the Croatian Sabor

  The article is devoted to the election law in force in the Republic of Croatia, in particu- lar to the provisions regulating the procedure for electing representatives of national mi- norities. In Croatia, the electoral system for the Sabor consists of three separate methods of selecting deputies. The first and fundamental one involves the election of 140 deputies in 10 constituencies. In each of the constituencies, 14 representatives are elected on the basis of a proportional system, using the d’Hondt method and the 5% electoral thresh- old applied to the constituency scale. The second is used in the election of three repre- sentatives of the Croatian diaspora. The constituency is the entire world, and the distri- bution of seats is also made proportionally using the d’Hondt method. The third, used in the election of 8 representatives of national minorities, is the majority system. The ar- ticle analyzes the method of electing minority representatives and the consequences of applying this election procedure.

 • Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Polsce w opiniach elektoratów ugrupowań i komitetów wyborczych w wyborach do sejmików województw w 2018 roku

  Author: Dominik Szczepański
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 171-185
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.10
  PDF: apsp/69/apsp6910.pdf

  Celem artykułu było przedstawienie zagadnienia związanego z ograniczeniem liczby kadencji włodarzy w Polsce. Analizie poddano dane empiryczne, pochodzące z badań ankietowych, w których zapytano respondentów o to, czy opowiadali się za ograniczeniem możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta do dwóch kadencji. Zmiennymi, które wzięto pod uwagę, były: udział ankietowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku, deklarowany udział w wyborach parlamentarnych, deklarowane poglądy, deklarowana religijność oraz wiek respondentów. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego pt. „Preferencje polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania” realizowanego od 2009 r.

 • (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4920-439X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 273-285
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.16
  PDF: ppk/62/ppk6216.pdf

  (Dis)proportionality of the Polish Local Elections

  Studies on disproportionality of proportional electoral systems proves prove that district magnitude is a key variable determining deviations from proportionality in election results. This paper will shows how district magnitude affects electoral disproportionality by employing empirical data from Polish local elections in 2018. The analysis will prove that Polish “proportional” electoral system to local councils leads to highly disproportional results.

 • Zmiana systemu wyborczego jako problem badawczy

  Author: Wojciech Sokół
  Institution: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3905-0852
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 19-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.01
  PDF: ppk/63/ppk6301.pdf

  Changing the electoral systems as a research problem

  The aim of the article is to review the main research issues related to the analysis of changes in electoral systems. Since the nineties of the twentieth century, the issue has become a popular research. Based on the literature review, attention was drawn to research on entities involved in changes to electoral systems, the motivations underlying these decisions, awareness of the political consequences of participants into the effects of changes in electoral systems, factors shaping electoral reform processes.

 • Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów a wielkość okręgu i metoda podziału mandatów. Symulacja zmiany parametrów na przykładzie wyników głosowania w wyborach do Sejmu RP

  Author: Wojciech Peszyński
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0912-5550
  Author: Łukasz Tomczak
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6808-0364
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 163-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.02.13
  PDF: ppk/66/ppk6613.pdf

  The Constitutional Principle of Proportionality in the Choice of the Size of the Constituency and the Method of Distributing Seats. Simulation of Changes in Parameters in the Elections to the Polish Sejm

  The aim of this article is to, on the basis of the case study of Polish elections to the Sejm, answer the question of which factor has a greater impact on the increase in the proportionality of the electoral system - the minimization of the number of constituencies or the change in the method. In order to do it, the Authors specified the results of six elections to the Sejm in the years 2005-2019 and the value of the proportionality index in two simulation versions. In the first one, the number of constituencies was limited from 41 to 16. In the second, the method of determining the result was changed from D’Hondt into modified Sainte Lague. The results were relatively surprising.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart