tożsamość narodowa

 • Językowy aspekt tożsamości Polaków Donbasu

  Author: Anita Staszkiewicz
  Institution: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kazachstanie (Ukraina)
  Author: Lech Aleksy Suchomłynow
  Institution: Centrum Języka i Kultury Polskiej (Ukraina)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 133-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.09
  PDF: em/8/em809.pdf

  W podjętych rozważaniach autorzy analizują obecny stan tożsamości Polaków zamieszkujących na terenach Ukrainy wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej na Donbasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzać, iż ze względu na specyficzne mechanizmy tygla kulturowego w Ukrainie wschodniej tworzy się jakościowo nowy gatunek kultury polskiej. W środowiskach polonijnych, gdzie nie ma ciągłości kultury ojczystej, kultywowane są tylko niektóre jej elementy, o czym często decyduje nieliczna grupa działaczy i społeczników. Dlatego tak zwany renesans polskiej mniejszości na Wschodzie ma charakter spontaniczny i nieukierunkowany. Dotyczy to również znajomości języka polskiego i motywacji podjęcia jego nauki.

 • Statehood Without the State: The Politico-Legal Visions of the Future State of Tibet

  Author: Marcin Lisiecki
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 31-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.03
  PDF: apsp/59/apsp5903.pdf

  The main purpose of this article is to analyze the situation of modern Tibet, which political and legal structures are divided into the Central Tibetan Administration in India and the Tibet Autonomous Region in China. What connects them is a developing national identity of the Tibetans and the actions taken by the Central Tibetan Administration to create a new and independent state. Of great importance for the specificity of politics and the shaping of Tibetan national identity are also activities of the 14th Dalai Lama, who internationally promotes Tibetan culture and informs about the situation of Tibetans living in the Tibet Autonomous Region in China.
  Dalai Lama is also the author of the draft constitution of the future state of Tibet, which content is a basis of the analysis in this article. Due to the comprehensive presentation and explanation of the specifics of this project, we will analyze not only particular articles, but also the introduction that we can consider as preamble. Thanks to this, it will be possible to show the relationship between political, legal and religious issues that make up the visions of the new state of Tibet.
  This article is divided into two related parts. The first one is connected with national identity and independence of Tibet. The second part is focused on democratization of Tibet and relation between religion and politics.

 • Pojęcie dziedzictwa narodowego w świetle regulacji konstytucyjnych

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 187-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.11
  PDF: ppk/45/ppk4511.pdf

  Dziedzictwa narodowego będącego wartością konstytucyjną, strzeże podobnie jak niepodległości Rzeczpospolita Polska, zgodnie z art. 5 Konstytucji. Może być ono pojmowane, jako kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu, tak jak to ujmuje preambuła lub dziedzictwo kulturalne, o którym mowa w art. 6 ust. 2 Konstytucji. To ostatnie wydaje się być integralną częścią dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo narodowe nie może być, jak wywiedziono ujmowane, jako dziedzictwo polskiego narodu etnicznego, aczkolwiek używane w Konstytucji pojęcie „naród” bywa różnie interpretowane. W praktyce problemem jest także status dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i to czy wchodzi ono w skład polskiego dziedzictwa narodowego.

 • Złoty jubileusz Singapuru: wkład społeczności chińskiej w budowanie tożsamości narodowej Singapurczyków

  Author: Ksawery Burski
  Institution: retired diplomat, expert on China
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 88-100
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap201804
  PDF: ap/21/ap2104.pdf

  Singapore Golden Jubilee: Chinese community’s contribution to the building Singaporean national identity

  The article presents the significant contributions of the Chinese community to the Singaporean nation building during the first 50 years of the independence. It is based on a book 50 Years of the Chinese Community in Singapore. The text presents the major Chinese organizations, including the Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry, the Singapore Federation of Chinese Clan Associations, the Chinese Development Assistance Council and the Chinese Heritage Centre. The author, former Polish ambassador to Singapore, outlines several main issues, that provoked controversies within the Chinese community, such as the use of the Chinese language and the integration of the new immigrants from China. The author presents also the role of the Chinese religions, the development of the cultural life, and the role played by the Singaporean Chinese in relations with China and the neighboring countries.

 • The Political Philosophy of “the Nation”: Idea, Reality, and the Constitution

  Author: Piotr Ahmad
  Institution: University of Winnipeg
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 7-21
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.01
  PDF: apsp/60/apsp6001.pdf

  When we think of our understanding of the category of ‘the nation’, turning to the most important official document and source for which this category is central – namely, the constitution of the modern democratic state – could yield new insights into how the category of ‘nation’ could be understood and interpreted. No other document is focused on ‘the nation’ and/or ‘the people’ to such an extent and, likewise, no other act seems so dependent on a particular understanding of the term of ‘the nation’/‘the people’. In this study, I decided to analyze how specific constitutions of selected democratic states (particularly in Europe) choose to define the category of ‘the people’/‘the nation’, and why, providing contemporary explanations as well as exploring relevant historical background of how the understanding of this capital category came to be shaped. This perspective serves as lens through which I examine ‘the nation’ as a sociological and political category.

 • Lazaryści ambasadorami tożsamości narodowej Polaków na wschodzie Europy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

  Author: Paweł Glugla
  E-mail: pg64@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 126-138
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190105
  PDF: hso/20/hso2005.pdf

  The article is dedicated to the activity on the part of Congregation of the Mission founded by Vincent de Paul, the so-called Lazarians, starting with their arrival to Poland in the 17th century, followed by their activity spreading to various parts of the Polish Republic in the subsequent centuries and the Mission’s difficulties in the 20th century in what is now Lithuania, Ukraine, Belarus, and Russia. Attention is also given to the scope and role of Congregation of the Mission in maintaining religious, linguistic and cultural traditions in the local Polish diasporas.

 • HRABIA MAURYCY AUGUST BENIOWSKI (1746–1786) – POLAK, WĘGIER, SŁOWAK CZY KOSMOPOLITA?

  Author: PATRIK KUNEC
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 139-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160106
  PDF: hso/10/hso1006.pdf

  In this article we focus on the question of the national identity of a famous adventurer and traveller Count Mauritius August Benyovszky (Polish: Beniowski, 1746-1786). Despite the fact that Benyovszky was born in present-day Slovakia and he sometimes described himself as a Pole, his national identity could not be labelled as either Slovak or Polish.

 • Kształtowanie się tożsamości narodowej

  Author: Eugeniusz Szymik
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 182-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.10
  PDF: em/5/em510.pdf

  Celem artykułu jest ukazanie związku historii z kształtowaniem się tożsamości narodowej wybranych bohaterów literackich. Rozważania oparte są na analizie tego procesu na Ziemiach Odzyskanych – migracji różnych ludów po II wojnie światowej (Szczecin) lub na pograniczach (Śląsk jako tygiel narodowości). Artykuł jest próbą literackiej interpretacji zjawiska. Proces kształtowania się tożsamości został ukazany na przykładzie losów bohaterów literackich następujących utworów: Bambino I. Iwasiów, Proszę bardzo A. Rottenberg i Czarny ogród M. Szejnert.

 • Zniekształcone tożsamości wieloetnicznej Ukrainy

  Author: Lech Aleksy Suchomłynow
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 119-134
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.04
  PDF: em/3/em304.pdf

  Aktualnie wieloetniczną Ukrainę zamieszkuje ponad 110 narodowości w różnym stopniu zasymilowanych i przeważnie zrusyfikowanych, szczególnie na terenach południowo-wschodnich. Na terenach byłego ZSRR problem samoidentyfikacji Homo Post Sovieticus ściśle wiąże się z kwestią wielokulturowości i świadomego wyboru etnicznej przynależności. Pomimo nielicznych aktów prawnych Ukrainy, gwarantujących „wszystkim mniejszościom narodowym prawa autonomii narodowo-kulturalnej”, procesy rozwoju i odradzania tożsamości grup etnicznych są hamowane specyfiką zbiorowej świadomości Homo Post Sovieticus, która w dużym stopniu wyznacza społeczno-kulturowy system tego kraju na rozdrożu.

 • Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

  Author: Jerzy Nikitorowicz
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 47-66
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.02
  PDF: em/1/em102.pdf

  Autor zwraca uwagę, że z dotychczasowych badań nad wielokulturowością i skutków funkcjonującej ideologii wielokulturowości wynika potrzeba wypracowania nowej koncepcji kultury wiedzy o sobie i innych, co może i powinna podjąć rozwijająca się obecnie edukacja międzykulturowa. Wskazuje na normy, którymi kieruje się edukacja międzykulturowa, w ustawicznym procesie kształtowania tożsamości kulturowej. Są to między innymi: uczyć się, aby być sobą, doświadczać Innych i potrafić działać wspólnie, wiedzieć o sobie i Innych. W kontekście powyższego przedstawia zadania edukacji międzykulturowej związane z kreowaniem kilku nurtów rozwoju człowieka i jego kultury. Nurt tradycji i kultury regionalnej, inaczej nurt związany z nabywaniem tożsamości rodzinno-lokalno-parafialnej, nurt kultur narodowych i kształtowania się tożsamości narodowej, nurt kultury państwowej, dotyczący kreowania więzi obywatelskich z państwem, nurt dialogu kulturowego i cywilizacyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), inaczej, nurt kreujący wielopłaszyznową tożsamość jednostkową i społeczną oraz nurt symetrycznej akulturacji, między innymi jako wynik mobilności i ruchów migracyjnych na świecie.

 • National identity of future teachers in Slovakia and Serbia

  Author: SoŇa Kariková
  Author: Ruženka Šimoniová-Černáková
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 53-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.03
  PDF: em/6/em603.pdf

  W artykule porównano konstruowanie tożsamości narodowej przyszłych nauczycieli w Słowacji i Serbii. Pomiaru tożsamości narodowej dokonano przy pomocą skali NAIT (National Identity Scale)1. Badana grupa składała się ze 163 studentów narodowości słowackiej i 163 narodowości serbskiej (N – 326), 12% mężczyzn i 88% kobiet. W obrębie obu badanych grup, poprzez międzykulturowe analizy porównawcze, dokonano ewaluacji parametrów wyniku surowego ankiety. Wyniki badań wskazują, że przyszli nauczyciele w Słowacji prezentują wyższy poziom i większą stałość tożsamości narodowej. Jednocześnie badanie dowodzi, że świadomość narodowa słowackich przyszłych nauczycieli wzmacniana jest poczuciem patriotyzmu, a serbskich studentów – poczuciem nacjonalizmu. Wyniki omówione zostały w kontekście szkolenia przyszłych nauczycieli, z perspektywy tolerancji i międzykulturowości. Konkluzja zawiera szkic koncepcji edukacji międzykulturowej.

 • Problemy językowe Unii Europejskiej. Między idealizmem założeń, utylitaryzmem rozwiązań, a potrzebą komunikatywności prawa. Cz. I

  Author: Witold Sobczak
  E-mail: witoldsobczak@wp.pl
  Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8617-0905
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 317-341
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.17
  PDF: ppk/54/ppk5417.pdf

  The presented text is the first part of a broader study dedicated to linguistic issues in the constitutional aspect with reference to the territory of the Republic of Poland and the Eu- ropean Union. Linguistic issues, issues of the official language disappear from the per- spective of constitutionalists and researchers dealing with European Union law. Howev- er, this is an important problem, given that the interpretation of legal norms is primarily a linguistic interpretation. The text deals with the issue of the official language in Poland, considering it in the constitutional aspect and in specific laws, especially in the law on the Polish language. The concepts of the state language, preferred in the interwar period, were considered. It has been pointed out that language is an element of identity. It caus- es problems in the area of the European Union. an attempt to solve them was the Euro- pean Charter of Regional or Minority Languages. The article discusses the regulations on official languages, addressing the issue of the status of official and working languag- es. Due to the nature of the considerations taken in the text, their meaning, the complex- ity of the problem, the content of the article is divided into two parts.

 • Problemy językowe Unii Europejskiej. Między idealizmem założeń, utylitaryzmem rozwiązań, a potrzebą komunikatywności prawa. Cz. II

  Author: Witold Sobczak
  E-mail: witoldsobczak@wp.pl
  Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8617-0905
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 191-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.01.12
  PDF: ppk/59/ppk5912.pdf

  This article is the second part of the considerations regarding language issues in the constitutional aspect with reference to the territory of the Republic of Poland and the European Union. The issues of linguistic interpretation in the practice of the European Court of Justice, as well as issues relating to language interpretation in the proceedings before the Court of Justice of the EU, draw attention to the content of the Treaty on the Functioning of the European Union and the consequences thereof. The problem of the status of semi-official (additional) languages has been pointed out. The author analyses normative acts referring to this issue and the language problems that occure in the proceedings before the Court of Justice of the European Union. The summary points out the financial aspect resulting from the fact that Europe does not have a language which the entire population of the Union would identify with, stressing the difficulties that will arise after the expected departure from the European Union by the United Kingdom.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart