umowa międzynarodowa

 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako fundamentalny akt prawa europejskiego – czy twierdzenie to nadal zachowuje aktualność?

  Author: Anna Pazura
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Jan Uniejewski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 53-75
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.03
  PDF: ppk/30/ppk3003.pdf

  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niejednokrotnie była określana mianem fundamentalnego aktu prawa europejskiego. Prezentowane rozważania, poprzez charakterystykę okoliczności jej powstania, normatywnej treści, mechanizmu implementacyjnego oraz aktualnego kontekstu, w jakim obowiązuje, zmierzają do wykazania, czy twierdzenie to pozostaje zasadne w aktualnej rzeczywistości prawno-politycznej. Nie budzi co prawda wątpliwości, że to właśnie w Konwencji państwa-sygnatariusze po raz pierwszy przyjęły na siebie prawne zobowiązanie ochrony podstawo- wych wolności i praw człowieka, a co szczególnie istotne – wyraziły zgodę na to, by każda jednostka mogła kierować przeciwko każdemu z nich skargi indywidualne, wnoszone do specjalnie powołanego międzynarodowego organu sądowego kompetentnego do wią- żącego rozstrzygania, czy doszło do naruszeń chronionych wolności lub praw. Był to przełomowy moment w rozwoju prawa międzynarodowego, w którym przez wieki zakorzeniło się przekonanie, że rozstrzyganie o wolnościach i prawach jednostek należy do jurysdykcji krajowej, a jednostki nie mają podmiotowości międzynarodowo-prawnej. Konwencja stworzyła zatem mechanizm implementacyjny, którego rola w zakresie wytyczania standardów ochrony wolności i praw człowieka jest nie do przecenienia. Niemniej jednak nie można tracić z pola widzenia, że funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni prawnej Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz słabość Rady Europy, przejawiająca się w zrzeszaniu dużej liczby państw o dość zróżnicowanej kulturze prawnopolitycznej oraz zróżnicowanych standardach demokracji, sprawiają, że praktyczna doniosłość Konwencji ulega i – jak należy się spodziewać – będzie ulegać nieustannej weryfikacji.

 • Kwestia uzupełnienia ustawy ratyfikacyjnej o dodatkowe treści (art. 89 Konstytucji RP)

  Author: Agnieszka Bień-Kacała
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9559-3130
  Author: Wojciech Włoch
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0807-5130
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 31-43
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.02
  PDF: ppk/65/ppk6502.pdf

  The Issue of Supplementing the Ratification Act with Additional Content (art. 89 of the Polish Constitution)

  The authors point to arguments of legal interpretation of the Constitution that would justify the possibility of including additional provisions in the statute agreeing to ratify the international agreement (Article 89(1) of the Polish Constitution). A condition for such an extension would be the direct link between the additional content and the implementation of the international agreement and the possibility of adopting additional content in the ordinary legislative procedure. Such provisions could not violate the provisions of the Polish Constitution. The authors also point to non-legal arguments that could justify such action by the legislature in a particular situation. However, they favour the uniqueness of such a solution and its embedding in a specific systemic context.

 • Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Ukrainy

  Author: Tetiana Konovalenko
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8747-7992
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 213-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.03.16
  PDF: ppk/67/ppk6716.pdf

  Place of International Law in the Legal System of Ukraine

  An important factor in shaping the legal system of an independent democratic state is to define the place of its international obligations in the domestic legal system. International law binds states that are bound by its norms governing their cooperation within the international community. Therefore, it is necessary to refer to the problem of the relation of international law to internal law by analyzing the regulations of the Ukrainian legislation and the international conventions concluded by it. The subject of the analysis are the provisions of the Constitution of Ukraine of 1996 and the Act on International Agreements of 2004 as well as the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, to which the Ukrainian Soviet Socialist Republic acceded in 1986 and to which Ukraine is now a party.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart