ustawa antydyskryminacyjna

 • Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej

  Author: Krystian Żelazny
  E-mail: kztz@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 145-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.09
  PDF: ppk/32/ppk3209.pdf

  Właściwe uregulowanie statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku komunistycznego pozostaje nadal poważnym problemem. Na tle innych państw pozytywnie wyróżnia się Republika Czeska, w której ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie gwarantowana poprzez przepisy zawarte w: konstytucji z 16 grudnia 1992 r., Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ustawie dotyczącej praw mniejszości narodowych z 2001 r., ustawie antydyskryminacyjnej z 2009 r. oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej, poprzez określenie założeń polityki państwa wobec mniejszości, omówienie przyznanych im praw oraz instrumentów prawnych służących ich ochronie. Całość poprzedza obszerny rys historyczny ukazujący położenie mniejszości narodowych w ramach Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1992, której Republika Czeska jest prawną i aksjologiczną kontynuatorką.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart