władza wykonawcza

 • Prokuratura w nowej ustawie z 2016 roku Eksperyment z podległością władzy wykonawczej

  Author: Halina Zięba-Załucka
  E-mail: hzalucka@onet.eu
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 111-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.07
  PDF: ppk/33/ppk3307.pdf

  Artykuł pokazuje, iż prokuratura jako organ pozakonstytucyjny podlega wpływom politycznym. Autorka prezentuje, jak wygląda podporządkowanie prokuratury w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Wskazuje, iż zapoczątkowana w 2010 r. reforma prokuratury i rozłączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, ponieważ reforma Prokuratury nie została zakończona. Również nie wzmocniła pozycji procesowej proukratora generalnego, ale ją osłabiła. Ustawa przyniosła bowiem wiele przepisów, które z jednej strony były przyczynkiem do niezależności prokuratury, a z drugiej strony narzędziem kontroli nad prokuraturą (art. 10e i 10f), czyniąc tę niezależność iluzoryczną. Dlatego zdaniem autorki, należy dać szanse nowej regulacji, mimo zastrzeżeń. Realizacja w praktyce ustawy z 2016 r. ma doprowadzić do odzyskania przez proukratora generalnego silnej pozycji zarówno wobec podległych prokuratorów, jak i organów zewnętrznych.

 • Pozycja ustrojowa Prezydenta Tureckiej Republiki Cypru Północnego

  Author: Bartosz Szczurowski
  E-mail: bartosz.szczurowski@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 87-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.05
  PDF: ppk/41/ppk4105.pdf

  The subject of this article is an analysis of the position of the President of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). TRCP is considered as the so-called quasi-state, also referred to as “unrecognized state”. In the first place a notion of a quasi-state was discussed and reasons for which this systemic being must be subject to analysis from the point of view of constitutional law were given. The main part of the article is dedicated to a detailed description of the most important regulations related to TRNC President, such as method of election, responsibility, his competence towards legislative authorities, executive bodies and judiciary units. Separate considerations were intended for competence of TRNC President with regard to defensiveness and security, which are crucial due to complicated legal and international situation of TRNC. Also, an attempt to evaluate the presidency model applicable in TRNC Constitution in terms of classifying it as one of the models distinguished in the doctrine was taken. Besides, the impact of constitutional regulations of Turkey being the so-called “patron state” for TRNC on TRNC systemic solutions was discussed.

 • Executive power in the scandinavian political systems – the problem of minority cabinet in Norway (selected aspects)

  Author: Robert Radek
  E-mail: robert.radek@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 115-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.06
  PDF: ppk/34/ppk3406.pdf

  The article is devoted to the characteristics of the minority cabinet in the Scandinavian political systems and especially in Norway and its influence on political regime. Some interesting aspects has been chosen to illustrate the problem of minority government in Norway. Author explains normative and non-normative systemic factors that influenced the formation of the government cabinets without a sufficient majority in the parliament. The main thesis is that creation of minority governments is closely associated with the evolution of the party system and can be understood as a norm of political life in Scandinavia.

 • Rozporządzenie jako potencjalny instrument transpozycji prawa Unii Europejskiej

  Author: Artur Trubalski
  E-mail: artur.trubalski@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 225-240
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.13
  PDF: ppk/39/ppk3913.pdf

  The aim of article is to analyze the possibility of a formal transposition of EU law into the legal system of the Republic of Polish by national regulations. The principle is the transposition of EU law by means of laws. Nevertheless, there is a need to consider the possibility of making the transposition process by other national laws. The only regulation as the executive act remains within the framework of the Poland’s current system, appropriate features. However, the transposition by the regulation remains subsidiary to the transposition by the law.

 • W sprawie niezależności Prokuratora Generalnego w Polsce

  Author: Anna Frankiewicz
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 191-202
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.15
  PDF: ppk/01/ppk115.pdf

  The hereby study is an attempt to indicate the factual effects of the introduction of the Act of October 9, 2009 on the Modification of the Act on Public Prosecutor’s Office and Other Acts regarding the Division between the Function of the General Public Prosecutor and the Post of Minister of Justice. Arguments raised during the debate on the bill allowed to assume that, as an effect of the act, the General Public Prosecutor shall be granted a large deal of independence. In fact, the modifications consist in a change regarding a functional relation with the executive power, dissolving any relations with the current policy and the public prosecutor’s office due to the resignation from the subordination to the Ministry of Justice, and not separation. The issue of the new positioning of the General Public Prosecutor among the authorities, the procedure of appointing him and available mechanisms of liability, have been indicated in the study.

 • Instytucja Rządu Republiki Serbii w systemie organów władzy

  Author: Jacek Wojnicki
  Institution: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 113-130
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.05
  PDF: ppk/02-03/ppk2-305.pdf

  Politics of Serbia are limited to the rules of a modern parliamentary representa- tive democratic republic. In this system, the Prime Minister of Serbia is the head of government, and of a multi-party system. Executive power is exercised by the government. Legislative power is vested in both the government and the Na- tional Assembly of Serbia. The Judiciary is independent of the executive and the legislature. The Government of Serbia (Vlada Srbije) is the main element of the executive branch of government in Serbia. It is led by the Prime Minister (Predsednik Vlade), commonly abbreviated to premier (premijer). The Prime Minister is chosen by the National Assembly on the proposal of the President who names the designate Prime Minister after talks with all parliamentary leaders. Ministers are nominated by the Prime Minister and confirmed by the Parliament.

 • Prawnoustrojowy status ministra w projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wniesionych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

  Author: Marek Woźnicki
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 213-232
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.10
  PDF: ppk/19/ppk1910.pdf

  The first stage of work over the Constitution of the Republic of Poland passed on 2 April, 1997, was introducing the Constitution Projects according to procedure regulated in Constitution-Preparing Law of 1992. In result, there were 8 Constitional Projects, introduced by the President of the Republic of Poland, members of National Assembly and group of citizens. In those projects were many proposals of legal regulations concerning the government and the model of executive power. However the legal regulations included in those projects concerning appointing of ministers, their competences and form of individual ministerial responsibility as well as cabinet collective responsibility were similar. Most of the regulations concerning ministers included in those projects were not different from the rules of the Small Constitution of 1992, although some changes were introduced. The main issues were the way of government work and the way to determine the competences of ministers. Those projects were used in further works of Constitutional Commission and were the foundation for the process of forming the final Constitution regulations placing the minister in the Constitution of the Republic of Poland passed on 2 April, 1997.

 • Instytucja Rady Gabinetowej w polskim systemie ustrojowym

  Author: Bartłomiej Opaliński
  Institution: Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 109-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.05
  PDF: ppk/05/ppk505.pdf

  In the article there is presented the issue of the Cabinet Advice, understood as one of forms of cooperation between the executive authorities. In the beginning there was showed the evolution of the Cabinet Advice in the Polish constitution regulations having begun since the charter of the Constitution from 1947. There was explained that even before this Constitution, in Polish political practice, meetings of the President and the government also happened, because of the need of cooperation between them. The Cabinet Advice was subjected to a detailed analysis in the contemporary Polish political regulation. On the basis of made arrangements there was taken an attempt of evaluation the functioning of the Cabinet Advice from a perspective of less than fourteen years of the validity of Polish Constitution from 2nd April 1997.

 • Zakres konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Federacji Rosyjskiej

  Author: Aleksandra Alkowska
  E-mail: aleksandra.cylwik@wp.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4814-6618
  Author: Ewelina Wilczewska-Furmanek
  E-mail: e.wilczewska.ew@gmail.com
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8210-2654
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 41-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.02
  PDF: ppk/49/ppk4902.pdf

  The aim of the article is to determine the scope of constitutional rights of the President of the Russian Federation and to bring issues related to the competences held by the head of the state in relation to the legislative, executive, and judiciary authorities, including the nation and those that are considered by the Constitution as so-called “other”. Another goal is to investigate whether all competences granted to the President are used as intended and whether there is a need to change the scope of the rights granted, and if so, whether they should be extended or narrowed. The content of the article answers questions related to the above issues and allows to draw conclusions that the President’s wide range of powers undoubtedly determines his superior position in relation to other authorities, and the number and rank of powers held by the head of the state go beyond the classical model of the semipresidential system.

 • Rząd w rozwiązaniach ustrojowych Polski, Czech i Słowacji

  Author: Łukasz Siedlik
  E-mail: lukaszsiedlik@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0381-1701
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 73-90
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.04
  PDF: ppk/50/ppk5004.pdf

  The article deals with the issue of government in Central and Eastern Europe, understood as one of the executive branch entities, appointed by the representative body, on the example of three countries, the Poland, the Czech Republic and Slovakia. These countries are joined by a common, difficult history, a system of government adopted after 1989, mutual neighborhood, convergent interests. The executive model functioning in these countries sets Poland, the Czech Republic and Slovakia in the group of states with a parliamentary- cabinet system of government. In addition to the president elected in direct elections, there is a collegial body-government headed by the prime minister. The government with the prime minister is de facto the subject with the greatest resource of power and a fundamental influence on the country’s policy, both in the national and foreign dimensions.

 • Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union

  Author: Ryszard Balicki
  E-mail: ryszard.balicki@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9192-908X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 103-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.06.08
  PDF: ppk/52/ppk5208.pdf

  The article presents one of the institutions of international cooperation of the member states of the European Union – Conference of Parliamentary Committees for Union Af- fairs of Parliaments of the European Union (COSAC). COSAC is an important element of the so-called parliamentary diplomacy. The article presents the reasons for the creation of the Conference and the principles of its functioning, as well as impact on the implementa- tion of the control function of national parliaments in regard to their own executive bodies.

 • Przewodniczący Rządu w Republice Czeskiej - ewolucja pozycji ustrojowej i praktyka konstytucyjna

  Author: Jacek Wojnicki
  E-mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 273-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.04.14
  PDF: ppk/56/ppk5614.pdf

  Chairman of the Government in the Czech Republic - Evolution of Political System and Constitutional Practice

  The article discusses the evolution of the political position of heads of government in the Czech Republic. Time censures are between 1992 and 2019. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political groups in the country discussed. The parliamentary model of government in force in the Czech Republic assumes close cooperation between the legislative and executive authorities. The analysis includes both the constitutional regulations and political practice of the last nearly 30 years.

 • Incorporation of European Union Legal Acts into the Legal System of the Republic of Poland

  Author: Artur Trubalski
  E-mail: atrubalski@univ.rzeszow.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 191-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.14
  PDF: ppk/57/ppk5714.pdf

  autonomy to select The objective of this study is to analyze the process of implementing European Union law into the legal system of the Republic of Poland. EU law is to be incorporated in the Polish legl system in such a way as to safeguard its binding force. In other words, it is necessary to ensure the effectivness of European Union law in the legal system  of the Republic of Poland. The Member States are obliged to implement European Union law.This obligation arises out of the adoption of the treaties establishing the European Union, but it s also rooted in the Constitution. It is worth noting that a Member State has the autonomy to selectthe method of incorporating European Union law in its legal system. In the case of the Republic of Poland, the process of implementing European Union law is linked particularly closely to the adoption of statues implementing the provisions of European Union law into the legal system of the Republic of Poland. Should Poland fail to implement EU laws in its legal system properly, it may incur financial liability to the European Union, as well as its own citizens.

 • The Evolution of the Systemic Position of the Prime Minister of Hungary - Legal Regulations and Constitutional Practice

  Author: Jacek Wojnicki
  E-mail: jacekwojnicki@poczta.onet.pl
  Institution: Warsaw University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4289-989X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 481-499
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.35
  PDF: ppk/57/ppk5735.pdf

  The article discusses the issues of evolution of the political position of heads of government in Hungary. The time frame is between 1990 and 2020. A wide historical spectrum is included as well, showing the transformations of the supreme bodies of state power. After 1989, Hungary opted to establish a parliamentary cabinet system, with some strengthening of the government’s powers. The institution of the Prime Minister has become a real instrument of political power for the leaders of political factions in the countries discussed. The analysis takes into account both constitutional regulations and political practice over the past nearly 30 years. A particular strengthening of the political position of the Prime Minister can be seen after 2010.

 • Znaczenie Rady Gabinetowej w okresie politycznej jedności dwóch podmiotów egzekutywy oraz w warunkach koabitacji

  Author: Łukasz Wielgosz
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 200-215
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.12
  PDF: apsp/69/apsp6912.pdf

  Przedmiotem artykułu jest jedna z instytucjonalnych form kooperacji dwóch podmiotów dualnej egzekutywy w Polsce, czyli instytucja Rady Gabinetowej. Jak stanowi Konstytucja, tworzy ją Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP. Ustrojodawca wyposażył tym samym głowę państwa w możliwość zwołania spotkania z rządem, który musi stawić się na zaproszenie Prezydenta. Co prawda temu organowi nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, jednak można odnieść wrażenie, że rozmowa głowy państwa z rządem to dobra sposobność do wygaszania wzajemnych sporów oraz okazja do rozmowy dwóch politycznych graczy o przyszłości Polski. Czy to wrażenie ma pokrycie w rzeczywistości? Jak wyglądają obrady, co jest ich tematyką i kto im przewodniczy? Jaki może być realny cel obrad? Jakie funkcje może spełniać Rada Gabinetowa w warunkach koabitacji, a jakie przy politycznej jedności obu podmiotów egzekutywy? Celem artykułu jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytania.

 • Selected Forms of Activity of the Foreign Affairs Committee of the Sejm and the Main Directions of Polish Foreign Policy

  Author: Piotr Pochyły
  Institution: University of Zielona Góra
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 178-197
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.11
  PDF: apsp/71/apsp7111.pdf

  The article analyzes selected activities of the Foreign Affairs Committee of the Sejm of the Republic of Poland in connection with the main directions of Polish foreign policy. For the purpose of consideration of the thesis, it was assumed that the Foreign Affairs Committee has a complementary/supplementary role in the control of the directions of Polish foreign policy, and in Poland there was a balance between executive and legislative power in this area. The research problem was to determine the scale of the Committee’s interest in world events through a specific response and to define the specific geographic area that would result from this activity. The method of quantitative analysis was used, PS Imago Pro 7.0 program was used for the research. The result of the research allowed to draw conclusions that the Committee’s interest of opinion-forming and intervention through the publication of statements, as well as formulating recommendations in the vast majority is manifested in relation to the most important issues in the immediate environment of Poland: Belarus, the situation of Poles in Lithuania, the events in the Caucasus, which is consistent with the basic directions of Polish foreign policy.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart