wolność religijna

 • Ubój rytualny jako prawo mniejszości narodowych w Polsce

  Author: Paweł Kuczma
  E-mail: p.kuczma@wp.pl
  Institution: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 181-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.11
  PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

  Przedmiotowy artykuł zawiera analizę prawnych regulacji obowiązujących w Polsce odnoszących się do możliwości stosowania praktyki uboju rytualnego. Rozważania otwierają uwagi natury porównawczej i historycznej. Następnie przedstawiono konstytucyjne rozumienie wolności sumienia i religii na tle konstytucyjnych praw zagwarantowanych mniejszościom narodowym zwracając uwagę, że wolność religii może podlegać ograniczeniom przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. Wreszcie przedstawiono argumentację Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną w wyroku z 10 grudnia 2014, uznającą za dopuszczalną i zgodną z Konstytucją praktykę przeprowadzania uboju rytualnego w Polsce. Rozważania kończy wskazanie licznych kontrowersji związanych z tym rozstrzygnięciem

 • Zasada świeckości państwa w Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej

  Author: Piotr Lewandowski
  E-mail: lpietro@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 53-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.04
  PDF: ppk/32/ppk3204.pdf

  Artykuł prezentuje konstytucyjną zasadę świeckości państwa w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Chociaż Konstytucja nie określa bezpośrednio tejże zasady, to jednak jej treść wynika z orzecznictwa oraz doktryny prawa konstytucyjnego. Pomimo wytyczenia zakresu zagadnienia, w ostatnich dziesięcioleciach podlega ono ustawicznej transformacji ze względu na zmieniające się uwarunkowania ustrojowo-polityczne państwa włoskiego. Włoski model świeckości wytycza system prawny państwa i organów administracji publicznej oraz gwarantuje równość i wolność konstytucyjną tudzież przyjmuje przychylną postawę w ramach problematyki wyznaniowej. Nie bez znaczenia pozostają konflikty interesów wynikające z zastosowania świeckości państwa, które prowadzą niejednokrotnie do ożywionych debat oraz zachwiania względnej równowagi społeczno-politycznej.

 • Prawo skazanych do korzystania z wolności religijnej

  Author: Katarzyna Sitnik
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Kamila Mrozek
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.04.10
  PDF: ppk/08/ppk810.pdf

  Religious freedom constitutes the fundamental right of every human being. A right to freely practice a chosen religion and use religious services is also vest- ed to imprisoned people. The article undertakes discussion on a right to religious freedom and its execution in the state of imprisonment. It needs to be stressed that religious freedom of imprisoned individuals is subject to limitations due to a location in which a convict is placed. Discussions on the extent of limitations concerning the right to freedom of religion, have been conducted for a long time. Attempts to find the most effective solutions in order to solve the problem have been long undertaken in penitentiary systems practiced all over the world. This article aims to present legal regulations concerning a right to freedom of religion vested to persons placed in penitentiary institutions, as well as problems arising therefrom. The Constitution of the Republic of Poland, which vests freedom of conscience and religion to all individuals, constitutes a starting point for the dis- cussion. This article undertakes to present regulations found in other legal acts, which are related to the above mentioned concept of religious freedom.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart