wybory parlamentarne

 • Preferencje milczącego elektoratu . Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku

  Author: Marek Butrym
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 35-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.03
  PDF: apsp/57/apsp5703.pdf

  W artykule na podstawie literatury scharakteryzowano aktywność wyborczą najmłodszego elektoratu (18–24 lata) w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Podkreślono znaczenie poparcia młodzieży dla wyników wyborów. Następnie przedstawiono wyniki własnych badań przeprowadzonych na losowo dobranej grupie studentów uniwersytetów w Lublinie i w Olsztynie. Uwagę zwrócono na absencję wyborczą studentów, jej przyczyny oraz na odpowiedź, kogo poparliby w wyborach (i dlaczego), gdyby wzięli w nich udział. Ponieważ niegłosujący (non voters) studenci głównie wskazali komitet wyborczy Kukiz’15 i komitet wyborczy KORWiN, należy uznać, że te dwa ugrupowania najwięcej straciły na braku frekwencji młodych, studenckich wyborców.

 • Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki dla konfiguracji macedońskiego systemu partyjnego

  Author: Przemysław Żukiewicz
  Institution: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 71-92
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.02.04
  PDF: ppk/10/ppk1004.pdf

  In this article I point to the three reasons for a dissolution of the Macedonian parliament in 2011: the conflict between the government and opposition private media, the inefficient foreign policy and the difficult economic situation. Based on the analysis of the last election’s results I advance the thesis that the political crisis in Macedonia in the period 2008-2010 did not disturb the stability of the political scene and the early election showed how ‘frozen’ remains Macedonian party system.

 • Ewolucja prawa wyborczego do parlamentu Republiki Albanii po 1990 roku

  Author: Przemysław Żukiewicz
  E-mail: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Katarzyna Domagała
  E-mail: katarzyna.domagala@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 209-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.12
  PDF: ppk/45/ppk4512.pdf

  Artykuł stanowi analizę ewolucji prawa wyborczego do parlamentu Republiki Albanii. Aby prześledzić zmiany, które w nim zaszły, analizie poddaliśmy wszystkie albańskie ordynacje wyborcze uchwalone po 1990 r. oraz ich nowelizacje. W artykule ukazujemy parlamentarne prawo wyborcze na tle dynamiki albańskiego systemu politycznego. Zdając sobie sprawę z zależności występujących pomiędzy systemem wyborczym i partyjnym, staramy się odpowiedzieć na pytanie, na ile system wyborczy jest kreatorem dynamicznych zmian w systemie partyjnym Albanii.

 • W kierunku skandynawskiego modelu monarchii parlamentarnej? Zmiany w brytyjskim prawie konstytucyjnym wobec Fixed-term Parliaments Act 2011

  Author: Marcin Łukaszewski
  E-mail: lukaszewskimarcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 29-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.02
  PDF: ppk/22/ppk2202.pdf

  Subject of the paper is Fixed -term Parliaments Act which was adopted in 2011, under which the British monarch lost power to dissolve the parliament, which was in force since the beginning of the English parliamentarism. The author analyzes the few Polish and Anglo-Saxon literature comments to the Act, and also indicates the consequences of different legal solutions to the structure of the British constitution. As a result of the adoption of the Fixed-term Parliaments Act 2011 there has been a change in the British Constitution: constitutional convention of Lascelles Principles lost its power, and also the earlier prerogative of the monarch expired and the so-called statute laws was added yet another piece of legislation. The author also notes that the adoption of the Act led to the inhibition of evolutionary strengthening the position of Prime Minister, among other organs of the state.

 • Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych w myśl rozstrzygnięć Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP z 12 kwietnia 2001 r.

  Author: Łukasz Buczkowski
  Institution: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 53-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.04.03
  PDF: ppk/04/ppk403.pdf

  Determination of the election validity is one of the most important elements in the electoral procedure, contributing significantly to legitimacy of the elected body. Institutions ensuring a fair election process, first of all, ensuring compliance of the results with the will of the sovereign. They constitute in contempo- rary times one of the key determinants of free elections, alongside democratic procedures for nominating candidates, free competition of political programs and opportunities for voters to express their will in the overt act of voting. Based on the Polish constitutional law, several of the current election verifi- cation systems have been applicable. In relation to individual elements of each model, both positive assessments and critical remarks can be formulated. The following article focuses on explaining the rules for verification of Polish parliamentary elections under the current Constitution, together with the questions relating to the applicability of certain provisions of the adopted mode of the validation procedure for the election to the Sejm and the Senate.

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w dokumentach programowych wybranych partii startujących w wyborach parlamentarnych 2015 roku

  Author: Patryk Tomaszewski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 137–147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.07
  PDF: apsp/54/apsp5407.pdf

  Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnych zawartych w dokumentach programowych następujących partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP , Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, a także ruchu społecznego, a obecnie stowarzyszenia Kukiz 15. Autor wyróżnił najważniejsze składowe bezpieczeństwa społeczności lokalnych; należą do niego: bezpieczeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, miejsca wypoczynku, architektura, oświetlenie); bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako gwarancja niezakłóconego funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji; bezpieczeństwo ekologiczne; dostęp do usług, świadczeń, instytucji; bezpieczeństwo ekonomiczne społeczności lokalnej.
  W tekście autor postara się odpowiedzieć na pytanie, czy w programie partii politycznych bezpieczeństwo społeczności lokalnych było wyartykułowane i stanowiło wyróżniony fragment programu. Jak dużo związana z nim problematyka zajmowała miejsca. Na jakich elementach bezpieczeństwa skupiały się środowiska polityczne podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku.

 • PO-PiS-y w eterze 2015. Radiowe audycje wyborcze faworytów kampanii parlamentarnej

  Author: Marcin Zaborski
  Institution: Uniwersytet SWPS w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 185–206
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.10
  PDF: apsp/53/apsp5310.pdf

  Kampania wyborcza toczy się zwykle na wielu polach. Do najważniejszych należą oczywiście media, które stanowią jeden z głównych kanałów komunikacji kandydatów z wyborcami. Wśród wykorzystywanych do tego narzędzi znajdują się materiały emitowane w ramach obligatoryjnych radiowych audycji wyborczych. Autor sprawdza, jakie materiały zaprezentowały dwa główne komitety startujące w kampanii parlamentarnej w 2015 roku – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Analizuje ich przekaz, rekonstruuje ich główne przesłania oraz wykorzystane środki retoryczne.

 • Czy wyniki wyborów do sejmików przybliżają wyniki wyborów do Sejmu? O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce

  Author: Tomasz Grzyb
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Adam Gendźwiłł
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.06
  PDF: apsp/61/apsp6106.pdf

  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

 • Ewolucja podstawowych zasad polskiego prawa wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.

  Author: Marek Woźnicki
  E-mail: marek.kamil.woznicki@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7010-134X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 75-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.04
  PDF: ppk/53/ppk5304.pdf

  The scope of this article is to show the evolution of the basic principles of electoral law in elections to constitutive organs of the units of local government and parliamentary elections in Poland since 1989. In the article it is shown the constitutional and statutory regulations concerning basic principles of electoral law and the methods of determining the elections results applicable in Poland in past thirty years, from the Sejm and the Senat Electoral Acts of 1989, to the Electoral Code of 2011 (amended in 2018). According to the author of this article, this evolution of rules results in establish two models of regulations of the principles of electoral law and electoral system. The first model is applicable in elections to Sejm, to voivodeships councils, to county councils and to municipal councils in “big” municipalities (more than 20.000 citizens), the second model is applicable in elections to Senat and to municipal councils in “small” municipalities (less than 20.000 citizens).

 • The Reform of the State According to Law and Justice and the Civic Coalition in the Election Programmes of the Parliamentary Elections in 2019

  Author: Damian Wicherek
  E-mail: wicherekdamian@gmail.com
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0820
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 297-306
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.24
  PDF: ppk/58/ppk5824.pdf

  The article analyzes the election programmes of the two largest political parties in Poland, namely, Law and Justice and the Civic Platform (Civic Coalition) from the 2019 parliamentary elections, referring to the proposals of these parties to change the functioning of the state, in particular the scope of legislative, executive and judicial power. The conclusion summarizes the presented programme proposals, considering whether their implementation would be possible under the current political conditions.

 • Wybory parlamentarne w czasie pandemii COVID-19. Przykład wyborów litewskich w 2020 r.

  Author: Martinas Malużinas
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 216-233
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.13
  PDF: apsp/69/apsp6913.pdf

  Przedmiotem niniejszego artykułu są wybory parlamentarne w Republice Litewskiej. Podjęto się analizy przebiegu i uwarunkowań instytucjonalnych wyborów, które odbyły się na Litwie w październiku 2020 roku w czasie trwającej pandemii Covid-19. W artykule przeanalizowano takie elementy, jak: wyniki wyborów na Litwie w 2020 r., nowe regulacje wyborcze, a także zaimplementowane nowe techniki głosowania w czasie pandemii. Oprócz tego poruszono także zagadnienia przebiegu kampanii wyborczej, która prowadzona była w warunkach obostrzeń i ograniczeń, które miały zwiększyć bezpieczeństwo wyborców oraz zmniejszyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart