wybory samorządowe

 • Przyczyny nieważności głosów w wyborach do sejmików województw w 2014 r. w świetle badania kart wyborczych w Archiwum Państwowym w Kielcach

  Author: Dominik Szczepański
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 361-372
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.20
  PDF: ppk/34/ppk3420.pdf

  Celem artykuły było przedstawienie wyników z przeprowadzonego badania kart wyborczych w Archiwum Państwowym w Kielcach dotyczącego zjawiska i przyczyn głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw w 2014 r. Szczegółowej analizie poddano 29 obwodów wyborczych, na które złożyły się: 10 obwodów wyborczych z województwa małopolskiego, 7 z województwa lubelskiego, 6 z województwa podkarpackiego i 6 z województwa świętokrzyskiego. Oprócz szczegółowego wskazania samych powodów nieważności głosów w wyborach do sejmików województw dokonano szczegółowej klasyfikacji tychże głosów z ich podziałem na głosy z nadmiarowymi znakami „x”, głosy puste, głosy stanowiące inny znak niż „x”, głosy z wieloma znakami „x” i przekreśleniami, głosy protestu i tzw. głosy różne. Na tej podstawie dokonano charakterystyki zróżnicowania terytorialnego tych głosów. Całość badania realizowana była w ramach projektu badawczego pt. „Masz Głos, Masz Wybór” zrealizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Krajowym Biurem Wyborczym, Państwową Komisją Wyborczą oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

 • Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 75-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.05
  PDF: apsp/58/apsp5805.pdf

  11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególności dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej, może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebą, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.

 • Determinanty chwiejności wyborczej na poziomie lokalnym

  Author: Agnieszka Turska-Kawa
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 100-113
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.06
  PDF: apsp/58/apsp5806.pdf

  Celem artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie samorządowym. Polityka lokalna kieruje się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom, dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych z chwiejnością wyborczą.

 • Kodeks wyborczy a konstytucyjny system równości podmiotów działalności gospodarczej

  Author: Wojciech Kasprzyk
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 41-52
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.03
  PDF: ppk/32/ppk3203.pdf

  Przedmiotowym problemem dotyczy równości wobec prawa wszystkich podmiotów startujących w wyborach lokalnych różnego szczebla i głosujących. Równość zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP interpretowana jest jako uniwersalny środek obejmujący każdą jednostkę, a tym samym osobę fizyczną i osobę prawną, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na inne przesłanki jak na przykład obywatelstwo. Ponadto literatura prawa konstytucyjnego stanowi o równości wobec prawa. Przedmiotowy artykuł głównie odnosi się w do zasady równości, co bezpośrednio oznacza, iż państwo musi traktować każdego obywatela w sposób równy, czyli taki sam, gdzie głos każdego wyborcy ma tą samą siłę. Zachodzi więc zasadnicze pytanie, czy można łączyć kandydowanie wraz z prowadzeniem w tym czasie reklamy swojej firmy. Problem daje się zauważyć, gdy mamy do czynienia z wytrawnymi politykami, będącymi osobami publicznymi, kandydującymi na stanowiska w samorządach oraz tych, którzy do nich aspirują, nie będąc osobami publicznymi lecz tymi, które w legalny sposób prowadzą działalność gospodarczą. Niespójny sposób interpretacji prawa zmusza obywatela do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a organy ścigania zobowiązane są do przeprowadzenia w tym celu postępowania wyjaśniającego. W związku z powyższym stanem należy stwierdzić, iż osoba prowadząca działalność gospodarczą w okresie wyborów, jak i reklamująca ją w okresie wyborów, dodatkowo narażona jest na nieprzyjemności o charakterze tzw. nagonki urzędowej i medialnej.

 • Nowelizacja samorządowego prawa wyborczego z 2018 r.

  Author: Anna Rakowska-Trela
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 19-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.02
  PDF: ppk/44/ppk4402.pdf

  Dnia 11 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta w stopniu znaczącym znowelizowała ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa i kodeks wyborczy, w zasadniczy i gruntowny sposób zmieniając k.w. – nie sposób tego nie odnotować – w roku wyborczym, na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi, najtrudniejszymi wyborami nie tylko dla administracji wyborczej, ale także dla uczestników rywalizacji wyborczej. Zmiany te można podzielić na bardziej i mniej kontrowersyjne. Dotyczą one wielu aspektów procesu wyborczego, m.in.: konstrukcji i zadań administracji wyborczej, sposobu głosowania i ważności głosu, prowadzenia agitacji wyborczej, systemu wyborczego sensu stricte w wyborach do rad gmin. Podejmując próbę omówienia najważniejszych spośród wprowadzonych zmian. Autorka podejmuje próbę oceny ich wpływu na zbliżające się wybory samorządowe.

 • Zasada proporcjonalności w samorządowym prawie wyborczym

  Author: Krzysztof Urbaniak
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 37-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.03
  PDF: ppk/44/ppk4403.pdf

  Korzystając ze swobody określenia systemu wyborczego do organów samorządu w przeważającej mierze postanowiono oprzeć go o zasadę proporcjonalności. Proporcjonalność wyborów obowiązuje bowiem w wyborach do rad gmin liczących ponad 20 tys. mieszkańców, rad powiatów oraz sejmików województw. W efekcie powoduje to dominującą pozycję zasady proporcjonalności w kształtowaniu systemów wyborczych w wyborach samorządowych. W artykule poddano analizie zakres i kształt zasady proporcjonalności wyborów stosowanej w praktyce w wyborach do organów samorządu terytorialnego, a także dokonano oceny adekwatność reprezentacji politycznej z punktu widzenia odzwierciedlenia rozkładu głosów oddanych przez wyborców w głosowaniu oraz odchylenia tego rozkładu od reprezentacji proporcjonalnej.

 • Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego

  Author: Marek Woźnicki
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 121-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
  PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

  Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

 • Cenzus niekaralności w wyborach wójta

  Author: Anna Rakowska-Trela
  Institution: Uniwersytet Łódźki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2470-8893
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 61-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.02.04
  PDF: ppk/48/ppk4804.pdf

  General local elections, including the elections of the mayors’, are very important for the local democracy. In Poland, Electoral Code regulates the requirements for the candidates for this office. One of them is not being convicted. This requirement has changed over the years and it causes legal and practical problems. The Author analyzes legal solutions in this aspect and tries to find the answer, if the applicable rules are optimal.

 • Czy wyniki wyborów do sejmików przybliżają wyniki wyborów do Sejmu? O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce

  Author: Tomasz Grzyb
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Adam Gendźwiłł
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.06
  PDF: apsp/61/apsp6106.pdf

  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

 • Ewolucja podstawowych zasad polskiego prawa wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 r.

  Author: Marek Woźnicki
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7010-134X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 75-89
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.04
  PDF: ppk/53/ppk5304.pdf

  The scope of this article is to show the evolution of the basic principles of electoral law in elections to constitutive organs of the units of local government and parliamentary elections in Poland since 1989. In the article it is shown the constitutional and statutory regulations concerning basic principles of electoral law and the methods of determining the elections results applicable in Poland in past thirty years, from the Sejm and the Senat Electoral Acts of 1989, to the Electoral Code of 2011 (amended in 2018). According to the author of this article, this evolution of rules results in establish two models of regulations of the principles of electoral law and electoral system. The first model is applicable in elections to Sejm, to voivodeships councils, to county councils and to municipal councils in “big” municipalities (more than 20.000 citizens), the second model is applicable in elections to Senat and to municipal councils in “small” municipalities (less than 20.000 citizens).

 • Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych. Wybrane zagadnienia na tle praktyki wyborów z 2018 r.

  Author: Agata Pyrzyńska
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-4310
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 193-213
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.12
  PDF: ppk/53/ppk5312.pdf

  The subject of the article is the analysis of the shape of district electoral commissions in municipal elections. The considerations contained in the paper were based on the binding legal regulations and the conclusions from the electoral practice of the municipal elections from 2018. The first part of the article discusses the significance of the electoral commissions for the electoral process. The second part of the study is devoted to the procedure for nominating candidates of the commissions. Subsequently, the entities responsible for appointment of the electoral commissions and the current rules for their functioning are discussed. Finally the article contains the conclusions with critical remarks about the current institutional shape and the mode of appointing the electoral commissions.

 • Skutki zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r.

  Author: Michał Klonowski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Author: Maciej Onasz
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 147-170
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.09
  PDF: apsp/69/apsp6909.pdf

  Artykuł stanowi próbę oceny skutków wprowadzenia zmian w systemie wyborczym organów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych przyjętej w 2018 roku. Autorzy weryfikują hipotezy postawione przed zastosowaniem nowego systemu w praktyce, dotyczące wpływu zmian na proporcjonalność wyborów oraz możliwości uzyskania samodzielnej większości przez jedno ugrupowanie w organach stanowiących na poziomie gminy oraz ryzyka całkowitej dominacji jednego podmiotu w tym organie. Ocenie poddano również wpływ ograniczenia możliwości wykorzystywania biernego prawa wyborczego w wyborach do rad przez osoby kandydujące do organu wykonawczego w gminie.

 • Normatywny model weryfikacji ważności wyborów samorządowych - kilka uwag na tle praktyki orzeczniczej

  Author: Grzegorz Koksanowicz
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2076-1953
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 235-247
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.13
  PDF: ppk/62/ppk6213.pdf

  Normative model for the verification of municipal elections’ validity – analysis based on the jurisprudence

  The democratic electoral process implies the existence of mechanisms that verify the elections’ validity. In Poland, competence in this area has been entrusted to the courts. The assessment of the elections’ validity is based on the rules deriving from the binding provisions of law. The purpose of this article is to discuss the claim that the model for verifying the validity of local elections, which is shaped by the normative regulations and the jurisprudence, is characterised by a significant, perhaps excessive, degree of restrictiveness. The rigorous provisions determine the course of interpretation thereof. In practice, it means that the presumption of elections’ validity is enhanced. This analysis of the provisions of law and selected court judgments will allow for the formulation of final conclusions regarding the current model for verification of the municipal elections’ validity.

 • Parlamentarne propozycje wprowadzenia bezpośrednich wyborów starostów i marszałków województw

  Author: Łukasz Buczkowski
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 259-272
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.15
  PDF: ppk/62/ppk6215.pdf

  Parliamentary proposals for the implementation of direct starosts and province marshals elections

  Out of the executive bodies of a local self-government, only the voits (mayors, presidents of cities) are elected in direct elections, whereas on the poviat and voivodeship level, we are dealing with collective management boards, the members of which are chosen indirectly by the council of the poviat, and by the voivodeship sejmik (a regional assembly). However, this issue is not discussedparticularly frequently, in parliamentary practice there have been attempts at introducing direct elections of starosts andvoivodeship marshals, which are justified by the need of strengthening the degree of social legitimization for such offices, as well as forharmonizing the regulations which are applicable on all local government levels. The goal of this article was to proceed with a critical analysis of the projects which have been submitted within this scope, as well as to answer the question: which conditions should be met so that the introduction of a fundamental change in the starost and voivodeship martial election procedure could be assessed positively.

 • (Dys)proporcjonalność polskich wyborów samorządowych

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4920-439X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 273-285
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.16
  PDF: ppk/62/ppk6216.pdf

  (Dis)proportionality of the Polish Local Elections

  Studies on disproportionality of proportional electoral systems proves prove that district magnitude is a key variable determining deviations from proportionality in election results. This paper will shows how district magnitude affects electoral disproportionality by employing empirical data from Polish local elections in 2018. The analysis will prove that Polish “proportional” electoral system to local councils leads to highly disproportional results.

 • Friends and Neighbours Voting in Local Elections in Open List System: Evidence from Poland

  Author: Tomasz Czapiewski
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7861-8455
  Author: Monika Woźniak
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4178-7367
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 168-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.10
  PDF: apsp/72/apsp7210.pdf

  This paper seeks to extend previous analyses of localism of candidates. To our knowledge, this is the first study of the ‘friends and neighbours’ voting (FNV) effect in Central and Eastern Europe employing the data of the candidate’s exact place of residence and using dispersion of votes between electoral precincts, as in Poland votes in each precinct are counted and published separately. The basic hypothesis of the paper was that the place of residence is a factor that significantly affects the spatial distribution of votes. Using spatial autocorrelation, we identify spatial clusters of votes for specific candidates. The conducted research indicates that the intensity of the FNV effect differs between candidates. This local bonus, which in fact is the FNV effect, is an attribute of selected candidates. It can be seen that a candidate’s locality is a more important attribute influencing voting results in certain city districts, while in others it is of limited importance. This mechanism may be explained to some extent by referring to the notion of motivation to win personal votes and party strategies of the selectors. Moreover, it was proved that the spatial distribution of votes of candidates who have their place of residence in the area from which they stand for election is significantly different from the distribution of votes among non-resident candidates.

 • Beneficjenci bilokacji. Uwarunkowania i konsekwencje jednoczesnych startów do dwóch jednostek samorządowych

  Author: Jarosław Flis
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2492-3729
  Author: Katarzyna Lorenc
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7505-4842
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 45-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.03
  PDF: ppk/63/ppk6303.pdf

  Bilocation beneficiaries. Conditions and consequences of dual candidacy to different local government units

  Dual candidacy to the local executive (the commune head, the mayor, the city president) and higher levels of local legislative (county councils, provincial assemblies) – which we call „bilocation” – was prohibited by the amendments to the Electoral Code adopted in 2018. The scale of this phenomenon nor its consequences have never been subject to systematic analysis before, although it appeared as early as 2002, along with direct elections of mayors. Our paper shows who – and with what success – used this possibility in the previous elections, in particular in 2014. Bilocations turned out to be common, though not dominant practice. Their political ramifications were significant, yet the pattern they form – complex and far from intuitive. Our analysis shows that excluding such a possibility did not remedy existing pathologies but could have contributed to the negative phenomena visible in the 2018 elections.

 • Wpływ zmian w systemie wyborczym w 2018 r. na pozycję polityczną partii prezydenckich w gminach powyżej 20.000 mieszkańców

  Author: Maciej Onasz
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4062-1253
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 81-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.06
  PDF: ppk/65/ppk6506.pdf

  Impact of Changes in the Electoral System in 2018 on the Political Position of Presidential Parties in Municipalities over 20,000 Inhabitants

  The aim of the paper is to assess the impact of changes introduced in 2018 to the electoral system used in elections of the councils of municipals over 20,000 inhabitants on the political position of the parties backing selected mayors and presidents of cities. This research perspective is justified by the special role of these groups resulting from the system of the commune, in particular the method of election and irrevocability of the executive, that is forced to try to gain control over the decision-making process in the council. The study used the Shapley-Shubik strength index as that reflects the actual strength of a political party in a collegiate body better than the number of seats or participation in a mandate set. The results of the survey confirmed that the analyzed change weakened the position of the presidential parties in most of the analyzed aspects.

 • O koncepcji klauzuli zaporowej w wyborach do rad gmin

  Author: Łukasz Buczkowski
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0147-4721
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 113-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.08
  PDF: ppk/65/ppk6508.pdf

  On the Concept of the Electoral Treshold in Elections to Municipal Councils

  The barrier clause is an institution of special importance in the context of the proportional system. The aim of this article is to present and evaluate the course of parliamentary work accompanying the transformation of the concept of the prohibition clause in the elections to municipal councils in 1990–2018. The research carried out on the basis of the formal-dogmatic method allows us to assume that the position of the dominant political forces on the application and level of the election threshold in local elections was characterized by considerable variability, showing connections with the lack of a clearly crystallized view on the shape of the electoral system in the strict sense of the organs constituting the basic level of local government.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart