wychowanie

 • Myśl polityczna polskiego konspiracyjnego ruchu narodowego w czasie II wojny światowej

  Author: mgr Piotr Kurzawa
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 324-354
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201716
  PDF: siip/16/siip1616.pdf

  Political thought of polish underground national movement during World War II

  Nationalists were one of the numerous Polish political movements during World War II. Actively engaging in the fight against the occupying forces, they suffered heavy losses, but does not prevent them in the creation of significant heritage in the field of political thought. The aim of the article is to present the political thought of Polish national movement during the Second World War. Historical, qualitative and comparative methods were used. The whole has been divided into several parts,, in which author examines the with issues of political thought as: Polish war aims, vision of state borders, ratio to national minorities, vision of the political system, economic vision, vision of national security, education and upbringing. The whole article has to show how rich the heritage of those generations.

 • Globalne pogranicza społeczno-kulturowe jako przestrzenie socjalizacji i wychowania

  Author: Krystyna M. Błeszyńska
  Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 42-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.03
  PDF: kie/121/kie12103.pdf

  Globalization processes stimulate the emerging of new cultural borderlands including, among many others, cyberspace and global cites. They create complex socio-cultural spaces of participation which can be described in the categories of diversity, instability, hybridity and creolization as well as multiple forms, ways, contents and institutions of socialization. The aforementioned changes impact the perception of the “place” category, the contemporary meaning, includes not only the physical space but also its history and cultural traditions. They also create new challenges and conditions for the processes of identity forming. Identification with the culturally diverse milieu can support development of the culture borderland identity. In certain conditions there can also be created a culturally uprooted protean identity or be neo-tribal identity of a bulwark defender. The above – mentioned processes and phenomena challenge contemporary education by creating new chances as well as jeopardizing socialization of youth.

 • Oddziaływania socjalizacyjno-wychowawcze dziadków w rodzinie i ich znaczenie w życiu młodych ludzi

  Author: Katarzyna Jas
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 244-259
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.15
  PDF: em/4/em415.pdf

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie młodzi ludzie przypisują oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowej transmisji wartości oraz międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju kodu kulturowego przekazywanego w środowisku rodzinnym autorka przywołuje fragmenty narracji studentów, zwraca uwagę na fakt, że problematyka stosunków międzypokoleniowych dziadkowie–wnuki, osadzona na pograniczu wielu dyscyplin, jest także przedmiotem zainteresowań edukacji międzykulturowej.

 • Edukacja i inne procesy wspierające kształtowanie kompetencji międzykulturowych - ujęcie teoretyczne i praktyczne

  Author: Joanna Sacharczuk
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6031-1167
  Author: Alina Szwarc
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3075-5872
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 91-109
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.06
  PDF: kie/127/kie12706.pdf

  In this article, through the prism of broadly understood education, we attempt to analyze one of the extremely important and needed contemporary issues, which are intercultural competences. We assume that in the process of shaping them, in addition to content selection, methods of education are also very important. The above thesis is supported by the example of the „Kochana nasza klaso” project implemented by Dariusz SzadaBorzyszkowski at the prison in Bialystok. Such activities can constitute an interesting offer addressed to participants of intercultural activities, based on education, involving in educational and socialization elements. They are also extremely effective in social rehabilitation activities.

 • Rodzina jako miejsce kontaktów międzypokoleniowych w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego

  Author: Katarzyna Jas
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 180-193
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.12
  PDF: em/11/em1112.pdf

  Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie aktualnie przypisują młodzi ludzie oddziaływaniom socjalizacyjno-wychowawczym dziadków. Głównym obszarem rozważań staje się rodzina jako miejsce międzypokoleniowych kontaktów. W celu ukazania szczególnego rodzaju relacji międzygeneracyjnych autorka odwołuje się do wyników badań zespołowych przeprowadzonych na pograniczu polsko-czeskim. Środowisko rodzinne stanowi najważniejszą przestrzeń, w której żyje człowiek, uczestnicząc w jej przetrwaniu, zachowaniu ciągłości i rozwoju. Za Robertem Mertonem autorka przyjmuje rozumienie rodziny jako najważniejszego pasma transmisyjnego, służącego przekazywaniu wzorców kulturowych następnemu pokoleniu.

 • Kultura szkoły w narracji dziecka. Pomiędzy szansą a zagrożeniem dla rozwoju dziecka-ucznia

  Author: Kinga Konieczny-Pizoń
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6203-8651
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 169-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.10
  PDF: kie/131/kie13110.pdf

  In the article, I focus on the elements of school’s culture, which is present in the narrative of the child’s student, embedding my reflections in the psychocultural approach to education (J.S. Bruner) and the Goffman’s model of total institutions. The collision of the child’s world, created by the culture of the family environment with the culture of the school, brings with it many tensions and imperatives for the constant reconstruction of meanings so far (un) present in his biographical experience. The analysis and interpretation of the child’s narrative interview in a constructivist approach has allowed to gather knowledge about patterns of behavior, prohibitions, precepts, expectations and values that the school culture overtly or covertly imposes on the child, socializing him/her into the role of a student. The cultural aspects taken up in the child’s narrative show what elements of the school’s cultural world represent opportunities and threats for the development of his or her identity and personality towards a sense of causality and values.

 • Man as a subject of cognition in the perspective of pedagogical anthropology - Georgy Shchedrovitsky’s anthropological ideas and searches

  Author: Andrei Harbatski
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5098-0949
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 91-102
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.05
  PDF: em/15/em1505.pdf

  Aktualnie antropologia pedagogiczna staje się integralną dyscypliną w procesie edukacyjnym. Człowiek jest badany z punktu widzenia historii i kultury, w okresie przemian politycznych i ekonomicznych oraz na każdym poziomie rozwoju społecznego. Współczesny świat jest niezwykle różnorodny i niejednoznaczny. Narastają nierówności społeczne na wszystkich poziomach, rośnie liczba ubogich, pojawiły się nowe światowe problemy migracji i uchodźców. Zobowiązuje to również antropologię pedagogiczną, aby pomagała pedagogom w szybkim i skutecznym rozwiązywaniu palących problemów związanych z edukacją i wychowaniem. Artykuł pokazuje, jak prace naukowe rosyjskiego filozofa Jerzego Szczedrowickiego mogą pomóc współczesnej antropologii pedagogicznej. Podano ogólną ocenę wkładu J. Szczedrowickiego w rozwój antropologii pedagogicznej i zwrócono uwagę na aktualność praktyk naukowych naukowca, które nie straciły aktualnie na znaczeniu i mogą być wykorzystywane zarówno w pedagogice, antropologii pedagogicznej, jak i edukacji międzykulturowej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart