wymiar sprawiedliwości

 • Realizacja jawności orzeczeń sądowych w trybie dostępu do informacji publicznej jako element społecznej kontroli

  Author: Katarzyna Tomaszewska
  E-mail: k.tomaszewska@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 15-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.01
  PDF: ppk/25/ppk2501.pdf

  The openness of public life is an event of the so called new time. It is a value that is evaluated positiv because by guaranteeing the access to the information about so called public affairs creates a possibility of the social control and by the same time an active function of the individual in the state with a democratic system. One of his elements is the possibility of gaining information via measures of public subjects that are called subjects that are obliged to give information. In view of the wide approach of the notion public information guaranteed by the legislator such information are also judgments of judiciary organs. In the Polish law order there are various forms of granting of the court judgments. One of the solutions is the granting according to the act of law dated 6. September 2001 about public information. This work shall evaluate that process of the granting and confrontation with other forms of the openness implementation of the court judgments.

 • Prawo do sądu w Niemczech

  Author: Piotr Czarny
  E-mail: piotrek.czarny@uj.e-du.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 197-222
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.09
  PDF: ppk/31/ppk3109.pdf

  Samo pojęcie prawa do sądu właściwie nie jest w Niemczech – przynajmniej w literaturze konstytucyjnoprawnej – używane. Za jego odpowiedniki uważać jednak należy inne powszechnie stosowane wyrażenia: zasadę efektywnej ochrony prawnej albo też roszczenie o zapewnienie wymiaru sprawiedliwości. Idee te mają w tym kraju długą tradycję. Ustawa Zasadnicza RFN nie zawiera jednego ogólnego przepisu proklamującego prawo do sądu i konkretyzującego jego założenia. Jednak zapewnienie efektywnej ochrony sądowej uważane jest zarówno za ogólną konstytucyjną zasadę porządku prawnego, jak i prawo podmiotowe o randze konstytucyjnej. Samą gwarancję otwarcia drogi sądowej uzupełniają w Niemczech tzw. prawa proceduralne opisane w art. 101, 103 i 104 Ustawy Zasadniczej. Chodzi tu głównie o: zakaz tworzenia sądów nadzwyczajnych, zakaz pozbawiania jednostki dostępu do „ustawowego sędziego”, prawo do wysłuchania. Federalny Trybunał Konstytucyjny z zasady państwa prawnego wyprowadził ogólny nakaz przestrzegania prawa do uczciwego postępowania. Generalnie w Niemczech zakłada się, że konstytucyjne standardy w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości odpowiadają międzynarodowym wymaganiom, a nawet idą w tym zakresie „dalej”.

 • Prawo do sądu we Włoszech

  Author: Monika Urbaniak
  E-mail: monikaba@ump.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznnaiu
  Author: Małgorzata Lorencka
  E-mail: loren17@poczta.fm
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 223-243
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.10
  PDF: ppk/31/ppk3110.pdf

  Prawo do sądu zostało wyrażone bezpośrednio w I części konstytucji Republiki Włoskiej z 1947 r., „Prawa i obowiązki obywateli”. W myśl art. 24 ust. 1 konstytucji „wszyscy mogą zwrócić się do sądu dla uzyskania ochrony praw i uzasadnionych interesów”. Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji konstytucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do sądu, prawa do obrony czy prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu (art. 111 konstytucji). Do największych wad funkcjonowania włoskiego wymiaru sprawiedliwości trzeba zaliczyć wielokrotne przekraczanie rozsądnego czasu trwania postępowania sądowego oraz wykorzystywanie środka nadzwyczajnego – kasacji, jako trzeciej instancji sądowej. Są podejmowane próby naprawy włoskiego sądownictwa, jak przykładowo ustawa Pinto z 2001 r., która daje stronom prawo do odszkodowania ze względu na przeciągające się postępowanie. Nie przyniosła ona jednak oczekiwanych skutków w postaci skrócenia czasu postępowania sądowego ze względu na brak reformy wymiaru sprawiedliwości (skomplikowana struktura i duża liczba włoskich sądów, tradycyjnie niskie opłaty sądowe). Skutkiem tej ustawy był dalszy wzrost liczby spraw i kosztów budżetowych. Nieskuteczność systemu sądowniczego we Włoszech wymaga kolejnych reform

 • Losowanie w wymiarze sprawiedliwości

  Author: Artur Ławniczak
  E-mail: avka@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 133-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.06
  PDF: ppk/11/ppk1106.pdf

  This text concerns the institution of ballot and its functions in judicature. Author analyses in details procedures of fortuity, which replaced the argumentation of parties and the influence of such methods (“unfactual fortune”) on verdict in the judicial processes. The issue of dividing the judicature and the power of adjudication from other functions and objects of power is analysed also in this text. Author writes a lot about procedures of ballot of jury as a relict of influence the fortune on adjudication and role of this procedure in guaranteeing the impartiality of judges.

 • Development of Justice and Transformation of Judicial Authorities in Slovakia after 1989

  Author: Branislav Bujňák
  E-mail: brano.bujnak@gmail.com
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0662-7221
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 431-442
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.32
  PDF: ppk/57/ppk5732.pdf

  In this article, the author tries to point out the problems of the legal system and democratic society after 1989 in the condition of Slovak Republic and ultimately almost in all the countries of post-Communist period. The aim of this work is to point out the development of justice and judicial authorities in Slovakia since 1989 and its current state. The result should be the naming of all elements influencing the judiciary, decision-making activity of court in the context of the directive and the rules of the European Community. The next point is the description of the independence and connection of the judiciary and its offices to state power and related isues. Also, the autor describes to the establishment of the Judicial Council of the Slovak Republic as the highest office of the judiciary in the Slovak Republic, its competences, powers and functioning. In the same way there are listed other offices without which the judiciary as such could not function like Prosecutor’s Office of the Slovak Republic, Slovak Bar Association, Notary Chamber of the Slovak Republic and Slovak Chamber of Executors. At the end of the article the author evaluates the development of justice in the context of an ever-evolving democratic society.

 • The Organization of the Judicial System in Post-War Poland

  Author: Andrzej Madera
  E-mail: amadera@poczta.onet.pl
  Institution: Pedagogical University of National Education Commission in Krakow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5281-1743
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 307-316
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.25
  PDF: ppk/58/ppk5825.pdf

  Independence of the judiciary is a fundamental value. It determines the quality of organization and work, as well as the role that judicature plays in a democratic country. Justice, based on the rule of law and constituting the highest value for the society, can be implemented only in the spirit of this independence. Any changes and modifications ought to strive for one goal - a strong, independent judicature. The paper introduces the reconstruction process of the Polish judiciary after World War II, outlining the problems and challenges that it had to face in that period.

 • Konstytucyjna i konwencyjna proweniencja prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy (prawa do sądu)

  Author: Piotr Krzysztof Sowiński
  E-mail: psowinski@prac.ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2210-5877
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 189-200
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.12
  PDF: ppk/61/ppk6112.pdf

  Constitutive and Conventional Provenance of Law to Fair Consideration of Case (Right to a Fair Trial)

  The text is devoted to the problem of the right to a fair trial, which the Polish legislator recognizes as the one of the most important civil rights and liberties. The constitutive and conventional lineage of this right was indicated. It is noted in the text that this right can only be excercised in a state that recognizes the tripartite division of power as well as in situation in which common judiciary is based on four fundamental foundations such as jurisdiction to hear a case of a given type, impartiality, independent in legal, organisational and decision-making terms.

 • The Constitutional Status of the Amicable Judiciary (Arbitration) and the Right to a Trial in the Context of the Concept of “Administration of Justice” in the Constitution of the Republic of Poland of 1997. Selected Aspects of the Definition and Doctrine

  Author: Łukasz Mroczyński-Szmaj
  E-mail: lmroczynski@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszów
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4256-5136
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 63-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.05
  PDF: ppk/64/ppk6405.pdf

  The study discusses amicable dispute resolution in the light of the constitutional principle of the right to a trial and the constitutional concept of the “administration of justice”. In the paper, the author outlines the definitions and doctrinal approaches present in the ongoing debate in the Polish literature on the status of forms of amicable dispute resolution in the Constitution of the Republic of Poland of 1997. De lege ferenda, the author considers it practical and socially justified to amend the Constitution of the Republic of Poland by explicitly specifying the place of arbitration dispute resolution in the hierarchical system of the Basic Law, hence, as the principle of the right to a trial in its broad meaning, i.e., as the right to an effective means of dispute resolution, as well as by defining relevant relations with the conceptual scope of the “administration of justice”.

 • Sądy pokoju a prawo do ochrony prawnej - głos w dyskusji

  Author: Michał Grudecki
  E-mail: michal.grudecki@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5185-3770
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 137-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.10
  PDF: ppk/65/ppk6510.pdf

  Justice of the Peace Courts and the Right to the Protection of the Law – a Voice in the Discussion

  The article discusses the demand for the introduction the institution of the justice of the peace into the Polish judicial system. The aim of the article is to examine the admissibility of this change as intended by the Ministry of Justice from the perspective of the right to legal protection. The author presents the advantages and disadvantages of justices of the peace, placing particular emphasis on the postulate of legal education of candidates for justices of the peace, as well as mentioning the proper way of selecting and financing them. He concludes that the requirement of a legal education or basic legal knowledge of candidates for justices of the peace is essential, as is the need to ensure the appointment that guarantees their greatest judical independence. In another case, the parties will not have adequate legal protection. In his research, the author uses the dogmatic method.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart