Preferencje milczącego elektoratu . Straty poparcia komitetów wyborczych w wyniku absencji wyborczej studentów w 2015 roku

Author: Marek Butrym
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 35-53
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.03
PDF: apsp/57/apsp5703.pdf

W artykule na podstawie literatury scharakteryzowano aktywność wyborczą najmłodszego elektoratu (18–24 lata) w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Podkreślono znaczenie poparcia młodzieży dla wyników wyborów. Następnie przedstawiono wyniki własnych badań przeprowadzonych na losowo dobranej grupie studentów uniwersytetów w Lublinie i w Olsztynie. Uwagę zwrócono na absencję wyborczą studentów, jej przyczyny oraz na odpowiedź, kogo poparliby w wyborach (i dlaczego), gdyby wzięli w nich udział. Ponieważ niegłosujący (non voters) studenci głównie wskazali komitet wyborczy Kukiz’15 i komitet wyborczy KORWiN, należy uznać, że te dwa ugrupowania najwięcej straciły na braku frekwencji młodych, studenckich wyborców.

PREFERENCES OF SILENT ELECTORATE: LOSSES OF SUPPORT OF ELECTION COMMITTEES AS A RESULT OF STUDENT ABSENTEEISM IN 2015

On the basis of literature, the article characterises voting activity of the youngest electorate (18–24 years old) in the parliamentary elections in 2015. The importance of the youth support for the election results is emphasised. Then, the results of author’s own research on a randomly selected group of students from Lublin and Olsztyn are presented. Particular attention is paid to the electoral absenteeism of students, its causes and voting preferences in the election if they had participated in the elections. As non-voting students pointed to election committees Kukiz’15 and Korwin, it should be concluded that these two election committees lost most on low turnout of the youth and student voters.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alberski, R. (2012). Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej w 2011 r. Preferencje Polityczne. Postawy – identyfikacje – zachowania, nr 3, s. 91 – 107.
 • Blais, A. (2010). Frekwencja wyborcza. W: R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne (s. 237 – 256). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Boguszewski, R. (2015). Kim są wyborcy Pawła Kukiza. W: M. Grabowska, K. Pankowski (red.), Wybory 2015 w badaniach CBOS, Opinie i diagnozy, nr 33 (s. 42 – 56), Warszawa: CBOS.
 • Butrym, M. (2004). Zachowania wyborcze mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego po zmianie polityczno-ustrojowej w latach 1989 – 2003. Niepublikowana rozprawa doktorska. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Cybulska, A. (2015). Przepływy elektoratów w wyborach parlamentarnych 2011 i 2015 roku. W: M. Grabowska, K. Pankowski (red.), Wybory 2015 w badaniach CBOS, Opinie i diagnozy, nr 33 (s. 170 – 178), Warszawa: CBOS.
 • Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Dalton, R.J., Klingemann, H.-D., (red.). (2010). Zachowania polityczne, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Emers, Y., Pettersson, T. (2010). Wpływ religii i religijności na zachowania wyborcze. W: R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t.2 (s. 237 – 256). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herrmann, M. (2011). Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce. W: Młodzież 2010, Opinie i diagnozy, nr 19 (s. 43 – 58). Warszawa: CBOS.
 • Hipsz, N. (2011a). Zainteresowanie polityką i deklarowane poglądy polityczne. W: Młodzież 2010, Opinie i diagnozy, nr 19 (s. 59 – 69). Warszawa: CBOS.
 • Hipsz, N. (2011b). Jak głosowali młodzi – refleksje powyborcze nr 148. Warszawa: CBOS.
 • Jeziński, M. (2006). Wybory parlamentarne: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem. W: M. Jeziński (red.), Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa (s. 7 – 31), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kowalska, M., Pawlina, A., Ścisło, W. (2016). Zróżnicowanie ocen liderów partii politycznych w 2011 roku w Polsce – Interpretacja socjologiczna. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 51, s. 83 – 98.
 • Omyła-Rudzka, M. (2016). Zaufanie społeczne. W: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016. Opinie i diagnozy, nr 35 (s. 47 – 68). Warszawa: CBOS.
 • Pankowski, K. (2015a). Nieobecni na wyborach, nr 95. Warszawa: CBOS.
 • Pankowski, K. (2015b). Motywy głosowania na poszczególne partie i komitety wyborcze. W: M. Grabowska, K. Pankowski (red.), Wybory 2015 w badaniach CBOS, Opinie i diagnozy, nr 33 (s. 178 – 191). Warszawa: CBOS.
 • Roguska, B. (2016). Aktywność społeczno-polityczna Polaków. W: R. Boguszewski (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2016, Opinie i diagnozy, nr 35 (s. 31 – 46). Warszawa: CBOS.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Turska-Kawa, A. (2015). Czynnik gospodarczy jako predykator zachowań wyborczych. Preferencje Polityczne, nr 10, s. 37 – 50.
 • Tybuchowska-Hartlińska, K. (2015). Partycypacja polityczna w Polsce. Preferencje Polityczne, nr 10, s. 51 – 68.
 • Wojtasik, W. (2015). Polski wyborca w perspektywie modelu głosowania retrospektywnego. Preferencje Polityczne, nr 10, s. 9 – 21.

voting absenteeism absencja wyborcza wybory parlamentarne młodzież youth parliamentary elections

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart