Author: Marcin Kleinowski
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 141-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.10
PDF: apsp/59/apsp5910.pdf

The article analyses the potential impact of Brexit and the new legal framework for European statistics in demography on the formal voting power of Poland in the Council of the European Union, in the case of adopting decisions by the qualified majority of votes. The leading hypothesis of the paper assumes that the fact of leaving the European Union by Great Britain and the new method of determining the population of EU Member States for the purposes of making decisions in the Council of the European Union leads to another transfer of formal voting power to the benefit of countries with the largest populations, as well as reduces the ability of Poland to build strictly minimally blocking coalitions, in particular in opposition to the coalition being formed by France and Germany or the so-called “Trio of Ventotene”.

WPŁYW BREXITU I NOWYCH RAM PRAWNYCH W ZAKRESIE STATYSTYK EUROPEJSKICH W DZIEDZINIE DEMOGRAFII NA SIŁĘ GŁOSU POLSKI W RADZIE UE

Artykuł analizuje potencjalny wpływ brexitu oraz nowych ram prawnych w zakresie statystyk europejskich w dziedzinie demografii na formalną siłę głosu Polski w Radzie UE w przypadku podejmowania decyzji kwalifikowaną większością głosów. Hipoteza przewodnia pracy zakłada, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wprowadzenie nowego sposobu określania liczby ludności państw członkowskich UE dla potrzeb podejmowania decyzji w Radzie prowadzi do kolejnego przepływu formalnej siły głosu na rzecz krajów o największej populacji, jak również zmniejsza zdolność Polski do budowania koalicji ściśle minimalnych blokujących, a w szczególności w opozycji do koalicji tworzonej przez Niemcy i Francję lub tzw. trójkę z Ventotene.

BIBLIOGRAFIA:

 • Banzhaf, F.(1965).Weighted Voting Does Not Work: A Mathematical Analysis.Rutgers Law Review, 19, 317–343.
 • Coleman, J.S.(1971).Control of Collectivities and the Power of a Collectivity to Act.In: B.Lieberman (ed.), Social Choice (pp.269–300).London: Gordon and Breach; reprint: Coleman, J.S.(1986).Individual Interests and Collective Action: Selected Essays.London: Cambridge University.
 • Consolidated Version of the Treaty on the European Union.Official Journal of the European Union, C 202, 07.06.2016.
 • Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union.Official Journal of the European Union, C 202, 07.06.2016.
 • Council Decision (EU, Euratom) 2015/2393 of 8 December 2015 Amending the Coun­cil’s Rules of Procedure.Official Journal of the European Union, L 332, 18.12.2015.
 • European Parliament (2015).Activity Report on Codecision and Conciliation 14 July 2009–30 June 2014 (7th Parliamentary Term), DV\1031024EN.doc.Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/code/information/activity_reports/activ­ity_report_2009_2014_en.pdf.
 • Kleinowski, M.(2012).Konsensualne negocjacje czy głosowanie, kontestowanie aktów prawnych w Radzie UE.Studia Europejskie, 4, 27–50.
 • Kleinowski, M.(2013).Konsensualne podejmowanie decyzji jako wartość dla państw członkowskich w Radzie i Radzie Europejskiej.Społeczeństwo i Polityka, 4, 15–29.
 • Kleinowski, M.(2014).Siła państw w Unii Europejskiej. Formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej.Toruń: Wydawnictwo Adam Mar­szałek.
 • Laruelle, A., & Valenciano, F.(2005).Assessing Success and Decisiveness in Voting Situations. Social Choice and Welfare, 24(1), 171–197.
 • Miller, V., & Taylor, C.(2008).The Treaty of Lisbon: Amendments to the Treaty on European Union.UK House of Commons Library Research Paper, 08/09, 1–85.
 • Moberg, A.(2014).The Weight of Nations: Four Papers on the Institutional Negotiations in the EU 1996–2007.Malmö: Tryck.
 • Novak, S.(2011).Qualified Majority Voting from the Single European Act to Present Day: An Unexpected Permanence.Studies & Research, 88, 1–34.
 • Pollack, M.A.(2003).The Engines of European Integration: Delegation, Agency and Agenda Setting in the EU.Oxford: Oxford University Press.
 • Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on European Demographic Statistics.Official Journal of the European Union, L 330, 10.12.2013.
 • Sozański, T.(2014).The Conception of Blocking Power as a Key to the Understanding of the History of Designing Voting Systems for the EU Council.Decyzje, 22, 5–46.
 • Tallberg, J.(2006).Leadership and Negotiation in the European Union.New York: Cambridge University Press.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart