Author: Agnieszka Szpak
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 54–77
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.03
PDF: apsp/52/apsp5203.pdf

The author analyses the manifestations of cities’ growing role for ensuring the national/international as well as environmental and human security. Cities of today increasingly participate in international relations – they internalize, implement and enforce international law, sometimes independently of their States’ international legal obligations, for example when they pledge to implement human rights conventions or environmental law obligations that their own States did not pledge to fulfill. In this way they contribute to international peace and security. On the basis of those manifestations, the author attempts to explain the possible position of cities on the international plane and according to international law – whether they should be accorded greater autonomy or international legal personality. The author also indicates that the role of cities in the area of different aspects of security is growing.

ROSNĄCA ROLA MIAST I ICH SIECI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ DLA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Autorka analizuje przejawy rosnącej roli miast dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego, a także ekologicznego i ludzkiego. Dzisiejsze miasta w coraz wyższym stopniu biorą udział w stosunkach międzynarodowych – internalizują, wdrażają i egzekwują przestrzeganie prawa międzynarodowego, czasami niezależnie od międzynarodowych zobowiązań prawnych własnych państw, na przykład gdy zobowiązują się do wdrożenia konwencji z zakresu praw człowieka lub obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska, co do których ich własne państwa nie przyjęły zobowiązań. W ten sposób miasta przyczyniają się do pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Na podstawie tych przejawów aktywności miast autorka próbuje wyjaśnić ich pozycję na płaszczyźnie międzynarodowej i w świetle prawa międzynarodowego. Rozważa, czy miastom należy przyznać większą autonomię lub międzynarodową osobowość prawną. Autorka wskazuje również na rosnącą rolę miast w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa.

BIBLIOGRAFIA:

 • Anioł, W. (2002). Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym. Sprawy Międzynarodowe 4, 5–26.
 • Auby J.-B. (2011). Mega-Cities, Glocalisation and the Law of the Future. In: S. Muller, S. Zouridis, M. Frishman, L. Kistemaker (eds.), The Law of the Future and the Future of Law (p. 203–212). Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
 • Barber, B. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Bendyk, E. (2014a). Widok z okna. Miasta i ludzie. Polityka. Wydanie specjalne 10, 6–8.
 • Bendyk, E. (2014b). Na rozstaju dróg, Miasta i ludzie. Polityka. Wydanie specjalne 10, 111–115.
 • Benvenisti, E. (2004). Sharing Transboundary Resources. International Law and Optimal Resource Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bieleń, S. (2009). Państwa w stanie kryzysu i upadku? In: M. Sułek, J. Symonides (eds.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych (p. 45–64). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Blank, Y. (2006). The City and the World. Columbia Journal of Transnational Law, 44 (3), 868–931.
 • Byrne, M. (2012). The Failed State and Failed State-Building: How Can a Move Away From the Failed State Discourse Inform Development in Somalia? Birkbeck Law Review, 1 (1), 111–134.
 • Cameron, L. (2006). Private Military Companies: Their Status under International Humanitarian Law and its Impact on Their Regulation. International Review of the Red Cross 863, 573–598.
 • Cassese, A. (2005). International Law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Charter of European Cities and Towns Towards Sustainability. Retrieved from http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/aalborg_charter.pdf.
 • Cities for Peace. Retrieved from: http://www.ips-dc.org/projects/cities-for-peace/.
 • Cities in Transition: World Bank Urban and Local Government Strategy. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTINFNETWORK/Resources/urban.pdf.
 • Coll, J.M. (2015). Cities Emerging Soft Power: 5 Key Advantages for Improved Global Governance. Retrieved from: http://isnblog.ethz.ch/technology/cities-emerging-soft-power-5-key-advantages-for-improved-global-governance.
 • Constitution of the World Organisation of United Cities and Local Governments, 2004. Retrieved from: http://www.uclg.org/en/organisation/structure/constitution-rules.
 • Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium (S-25/2, 9 June 2001). Retrieved from: http://www.un.org/documents/instruments/docs_en.asp.
 • European Urban Charter II. Retrieved from: http://www.coe.int/t/congress/texts/conventions/conventions_en.asp?mytabsmenu=6.
 • French, D.A. (2004). The Role of the State and International Organisations in Reconciling Sustainable Development and Globalisation. In: N. Schrijver, F. Weiss (eds.), International Law and Sustainable Development. Principles and Practice (p. 53–71). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Frug, G.E., Barron, D.J. (2006). International Local Government Law. The Urban Lawyer, 38 (1), 1–63.
 • Fukuyama, F. (2005). Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Rebis. Global Partnership on Cities and Biodiversity and the International Day for Biological Diversity 2009. Retrieved from: https://www.cbd.int/idb/2009/about/celebration/global-partnership.shtml.
 • Goodwin, C.F., Nicolas, J.P. (2014). Developing a City Strategy for Cybersecurity. A Seven-step Guide for Local Governments. Retrieved from: http://download.microsoft.com/download/1/B/3/1B3C6BE3-8FA4-40BD-9BD6640FD2F1F648/City%20Strategy%20for%20Cybersecurity.pdf.
 • Joras, U., Schuster, A. (eds.). (2008). Working Paper. Private Security Companies and Local Populations. An Exploratory Study of Afghanistan and Angola. Retrieved from: www.swisspeace.ch/fileadmin/user.../WP1_2008.pdf.
 • Kuźniar, R. (2003). Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa. In: R. Kuźniar, Z. Lachowski (eds.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – Koncepcje – Instytucje (p. 209–227). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Nijman, J. (2011). The Future of the City and the International Law of the Future. In: S. Muller, S. Zouridis, M. Frishman, L. Kistemaker (eds.), The Law of the Future and the Future of Law (p. 213–229). Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher.
 • Nowrot, K. (1998–1999). Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-Governmental Organizations Under International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies, 6 (2), 579–654. NY Mayor’s Office for International Affairs. Retrieved from: http://www.nyc.gov/html/ia/html/home/home.shtml.
 • Official List of All NGOs in Consultative Status with ECOSOC, as of 1 September 2014. Retrieved from: http://csonet.org/index.php?menu=34.
 • Parysek, J.J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Problemy rozwoju współczesnego miasta, 77 (1), 27–53.
 • Porras, I.M. (2008). The City and International Law: in Pursuit of Sustainable Development. Fordham Urban Law Journal, 36 (3), 538–601.
 • Szpak, A. (2014). What to Do With Failed States – a Quest for a Solution from the Inside. Chinese Journal of International Law, 13 (2), 251–258.
 • The Local Rule: Decentralisation and Human Rights. International Council on Human Rights Policy (2002). Retrieved from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1551231. Retrieved from: http://www.tmpt.torun.pl/twincities.html and http://www.torun.pl/pl/miasto/samorzad/kontakty-partnerskie-i-miedzynarodowe/miasta-blizniacze-torunia.
 • Towards a World Charter of Local Self-Government. Retrieved from: http://www.gdrc.org/u-gov/charter.html.
 • United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
 • We the Peoples: Civil Society, the United Nations and Global Governance. Report of the Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations. Retrieved from: http://www.un-ngls.org/orf/UNreform.htm.
 • World Mayors Summit on Climate – Mayors Push for Hope after Copenhagen. Retrieved from: http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/global-lg-events/2010-world-mayors-summit-on-climate-mexico-city.html.
 • Zapędziliśmy się w ślepą uliczkę [interview with B. Barber]. (2014). Miasta i ludzie. Polityka. Wydanie specjalne 10, 107–110.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart